ค้นหาใน google
ค้นหาในเว็บ สวจ.สกลนครเริ่มนับ มิถุนายน ๕๑
กิจกรรม
คำขอใบอนุญาตประกอบกิจการให้เช่าหรือจำหน่ายภาพยนตร์
คำขอใบอนุญาตประกอบกิจการให้เช่า แลกเปลี่ยน หรือจำหน่ายวีดิทัศน์์
คำขออนุญาตประกอบกิจการโรงภาพยนตร์

คำขออนุญาตประกอบกิจการร้านวีดิทัศน์

กฏหมายเกี่ยวกับ พ.ร.บ.ภาพยนตร์และวีดิทัศน์
 
  พระราชบัญญัติคุ้มครองเด็ก พ.ศ.๒๕๔๖
  พระราชบัญญัติการผลิตผลิตภัณฑ์ซีดี พ.ศ. ๒๕๔๘
  พระราชบัญญัติภาพยนตรและวีดิทัศน์ พ.ศ. ์ ๒๕๕๑
  พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. ๒๕๓๗
คู่มือ พ.ร.บ.ภาพยนตร์และวีดิทัศน์
 

''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''
ประกาศ / ประชาสัมพ้นธ์
  บันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการกับมหาวิทยาลัยราชภัฎสกลนคร  
  รายชื่อร้านเกมสีขาว  
  ปฏิทินวัฒนธรรม ปี ๒๕๕๑  
  ปฏิทินวัฒนธรรม ปี ๒๕๕๒  

HOT NEWS
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 


กระทรวงวัฒนธรรม
เมืองไทย เมืองคนดี
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดทั่วประเทศ
ศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์
ศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการ(สวจ.สน.)
Copyright © สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดสกลนคร
TEL.0 4271 6247, FAX.0 4271 6214
sakonnakhon@m-culture.go.th