"วิสัยทัศน์"
 

“ เสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนโดยใช้มิติทางวัฒนธรรม และอนุรักษ์ สืบทอดวัฒนธรรมประเพณี ค่านิยม จิตสำนึกที่ดีงามสู่ประชาชนอย่างยั่งยืน ”

....................................................................