พระพุทธบาทสูงค่า เขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ ฐานผลิตอุตสาหกรรม เกษตรนำล้ำแหล่งเที่ยว หนึ่งเดียวกะหรี่ปั๊บ นมดี ประเพณีตักบาตรดอกไม้งาม เหลืองอร่ามทุ่งทานตะวัน ลือลั่นเมืองชุมทาง

 

 

-ว่าง-

วัฒนธรรมจังหวัดสระบุรี

 

 

หน้าแรก
เกี่ยวกับเรา
โครงสร้างองค์กร
ยุทธศาสตร์/แผนพัฒนา
แผนปฏิบัติการ
ผลการดำเนินงาน
ปฏิทินผู้บริหาร
ปฏิทินกิจกรรม

ฝ่ายบริหารงานทั่วไป
กลุ่มยุทธศาสตร์และ  เฝ้าระวังทางวัฒนธรรม
  กลุ่มส่งเสริมศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม

 

ชื่อ - สกุล

:

นางนงลักษณ์  สกุลดิษฐ์

ตำแหน่ง

:

นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

ปฏิบัติหน้าที่

:

หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป, บุคลากร, ควบคุมภายใน, กำกับดูแลงานบริหารทั่วไป

เบอร์โทรศัพท์

:

 081-874-3754

อีเมล์

:

 nongluk.sak@m-culture.go.th

 

 

ชื่อ - สกุล

:

 นางสาวเจนจิรา  บุษรากรณ์

ตำแหน่ง

:

 นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

ปฏิบัติหน้าที่

:

 พัสดุ, งานประชาสัมพันธ์, งานสารบรรณ

เบอร์โทรศัพท์

:

089-808-7135

อีเมล์

:

bussarakron_j@hotmail.com

 

 

 

ชื่อ - สกุล

:

นางสาวนภาพร  กตัญญู

ตำแหน่ง

:

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

ปฏิบัติหน้าที่

:

การเงินและบัญชี

เบอร์โทรศัพท์

:

081-781-8454

อีเมล์

:

napapron.kat@m-culture.go.th

 

 

 

ชื่อ - สกุล

:

นายสมเดช ชื่นบาน

ตำแหน่ง

:

เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย

ปฏิบัติหน้าที่

:

ดูแล รักษา ความปลอดภัย, อาคารสถานที่

เบอร์โทรศัพท์

:

085-373-1834

อีเมล์

:

-

 

 

 

ชื่อ - สกุล

:

นายพิมพา ภูเดช

ตำแหน่ง

:

เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย

ปฏิบัติหน้าที่

:

ดูแล รักษา ความปลอดภัย, อาคารสถานที่

เบอร์โทรศัพท์

:

081-781-8454

อีเมล์

:

-

 

 

ชื่อ - สกุล

:

นางสาวอุไรวรรณ จันทะสนธ์

ตำแหน่ง

:

แม่บ้าน

ปฏิบัติหน้าที่

:

ทำความสะอาด ดูแลความเป็นระเบียบของสำนักงาน

เบอร์โทรศัพท์

:

084-033-5771

อีเมล์

:

-

 

ชื่อ - สกุล

:

นายนิพนธ์ วิเทียนเทียบ

ตำแหน่ง

:

พนักงานขับรถ

ปฏิบัติหน้าที่

:

ขับรถยนต์ราชการ

เบอร์โทรศัพท์

:

089-081-1905

อีเมล์

:

-

 

ชื่อ - สกุล

:

นายกิตติภพ หวังชนะ

ตำแหน่ง

:

เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล

ปฏิบัติหน้าที่

:

งานสารบรรณ บันทึกข้อมูล

เบอร์โทรศัพท์

:

081-947-9192

อีเมล์

:

-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

dreamweaver tracking
Bathroom Faucets
 

 

 

 

 
     

ปรับรุงล่าสุด: November 19, 2013

สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดสระบุรี
ถนนเทศบาล ๓ ตำบลปากเพรียว อำเภอเมือง จังหวัดสระบุรี ๑๘๐๐๐ : โทรศัพท์ ๐ ๓๖๒๓ ๑๓๗๒, ๐ ๓๖๒๒ ๐๔๗๖,๐ ๓๖๒๒ ๐๔๖๔: โทรสาร ๐ ๓๖๒๓ ๑๓๗๒
E-Mail webmaster : chjuky@yahoo.com