พระพุทธบาทสูงค่า เขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ ฐานผลิตอุตสาหกรรม เกษตรนำล้ำแหล่งเที่ยว หนึ่งเดียวกะหรี่ปั๊บ นมดี ประเพณีตักบาตรดอกไม้งาม เหลืองอร่ามทุ่งทานตะวัน ลือลั่นเมืองชุมทาง

 

 

-ว่าง-

วัฒนธรรมจังหวัดสระบุรี

 

 

หน้าแรก
เกี่ยวกับเรา
โครงสร้างองค์กร
ยุทธศาสตร์/แผนพัฒนา
แผนปฏิบัติการ
ผลการดำเนินงาน
ปฏิทินผู้บริหาร
ปฏิทินกิจกรรม

ฝ่ายบริหารงานทั่วไป
กลุ่มยุทธศาสตร์และ  เฝ้าระวังทางวัฒนธรรม
  กลุ่มส่งเสริมศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม

 

เอกสารเผยแพร่

 

คู่มือรวบรวมบทบัญญัติ ตามพระราชบัญญัติภาพยนตร์และวีดิทัศน์พ.ศ.๒๕๕๑ และกฏหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง
โปสเตอร์เงื่อนไขการประกอบกิจการภาพยนตร์และวีดิทัศน์
เอกสารเผยแพร่ เรื่อง การขอใบอนุญาตประกอบกิจการเกี่ยวกับภาพยนตร์และวีดิทัศน์
สติ้กเกอร์เผยแพร่ความรู้ ตามพระราชบัญญัติภาพยนตร์และวีดิทัศน์ พ.ศ. 2551
เอกสารเผยแพร่ เรื่อง การขอใบอนุญาตประกอบกิจการเกี่ยวกับภาพยนตร์และวีดิทัศน์ พิมพ์ครั้งที่ 2

เอกสารเผยแพร่ เรื่อง การขอใบอนุญาตประกอบกิจการเกี่ยวกับภาพยนตร์และวีดิทัศน์

เอกสารเผยแพร่ เรื่อง การขออนุญาตและการอนุญาตตรวจพิจารณาภาพยนตร์และวีดิทัศน์

โปสเตอร์เรตติ้งภาพยนตร์

แผ่นพับเรตติ้งภาพยนตร์

 
 
 

 

แบบฟอร์มต่าง ๆ

 

เเบบคำขออนุญาต คำขอต่ออายุใบอนุญาต ประกอบกิจการให้เช่า แลกเปลี่ยน หรือจำหน่ายภาพยนตร์ (แบบ ปภ.๑)
เเบบคำขออนุญาต คำขอต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการร้านวีดิทัศน์ (เเบบ รว.๑)
เเบบคำขออนุญาต คำขอต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการโรงภาพยนตร์ (แบบ รภ.๑)
เเบบคำขออนุญาต คำขอต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการให้เช่า แลกเปลี่ยน หรือจำหน่ายวีดิทัศน์ (แบบ ปว.๑)
 
 
 
 
แบบคำขอตรวจพิจารณาภาพยนตร์และวีดิท้ศน์

 

เเบบคำขออนุญาตนำภาพยนตร์ออกฉาย ให้เช่า แลกเปลี่ยน หรือจำหน่ายในราชอาณาจักร (เเบบ ภย.๑)
เเบบคำขออนุญาตนำวีดิทัศน์ออกฉาย ให้เช่า แลกเปลี่ยน หรือจำหน่ายในราชอาณาจักร (เเบบ วท.๑)
เเบบคำขออนุญาตนำสื่อโฆษณาออกเผยแพร่ในราชอาณาจักร (เเบบ ภย.๑)
เเบบคำขออนุญาตนำสื่อโฆษณาออกเผยแพร่ในราชอาณาจักร (เเบบ วท.๒)

เเบบคำขออนุญาตส่งภาพยนตร์ที่สร้างขึ้นในราชอาณาจักร (เเบบ ภย.๓)

เเบบคำขออนุญาตส่งวีดิทัศน์ที่สร้างขึ้นในราชอาณาจักร (เเบบ วท.๓)
 
 

 

รายชื่อสถานประกอบกิจการ ตาม พ.ร.บ. ภาพยนตร์และวีดิทัศน์ พ.ศ.๒๕๕๑ จังหวัดสระบุรี

 

 

ร้านเกม ประจำปี พ.ศ.๒๕๕๕ ร้านเกม ประจำปี พ.ศ.๒๕๕๖
ร้านคาราโอเกะ ประจำปี พ.ศ.๒๕๕๕ ร้านคาราโอเกะ ประจำปี พ.ศ.๒๕๕๖
ร้านให้เช่า แลกเปลี่ยน หรือจำหน่ายวีดิทัศน์ ประจำปี พ.ศ.๒๕๕๕ ร้านให้เช่า แลกเปลี่ยน หรือจำหน่ายวีดิทัศน์ ประจำปี พ.ศ.๒๕๕๕
โรงภาพยนตร์  

 

 

 

 

 

รายชื่อสถานประกอบกิจการ ตาม พ.ร.บ. ภาพยนตร์และวีดิทัศน์ พ.ศ.๒๕๕๑ จังหวัดสระบุรี

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

dreamweaver tracking
Bathroom Faucets
 

 

 

 

 
     

ปรับรุงล่าสุด: November 19, 2013

สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดสระบุรี
ถนนเทศบาล ๓ ตำบลปากเพรียว อำเภอเมือง จังหวัดสระบุรี ๑๘๐๐๐ : โทรศัพท์ ๐ ๓๖๒๓ ๑๓๗๒, ๐ ๓๖๒๒ ๐๔๗๖,๐ ๓๖๒๒ ๐๔๖๔: โทรสาร ๐ ๓๖๒๓ ๑๓๗๒
E-Mail webmaster : chjuky@yahoo.com