พระพุทธบาทสูงค่า เขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ ฐานผลิตอุตสาหกรรม เกษตรนำล้ำแหล่งเที่ยว หนึ่งเดียวกะหรี่ปั๊บ นมดี ประเพณีตักบาตรดอกไม้งาม เหลืองอร่ามทุ่งทานตะวัน ลือลั่นเมืองชุมทาง

 

 

-ว่าง-

วัฒนธรรมจังหวัดสระบุรี

 

 

 

หน้าแรก
เกี่ยวกับเรา
โครงสร้างองค์กร
ยุทธศาสตร์/แผนพัฒนา
แผนปฏิบัติการ
ผลการดำเนินงาน
ปฏิทินผู้บริหาร
ปฏิทินกิจกรรม

ฝ่ายบริหารงานทั่วไป
กลุ่มยุทธศาสตร์และ  เฝ้าระวังทางวัฒนธรรม
  กลุ่มส่งเสริมศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม

 

ชื่อ - สกุล

:

นางลัดดา  หงสุรพันธ์

ตำแหน่ง

:

นักวิชาการวัฒนธรรมชำนาญการพิเศษ

ปฏิบัติหน้าที่

:

ควบคุม กำกับ ดูแล ติดตามงานกลุ่มส่งเสริมฯ, ศึกษา ค้นคว้า วิเคราะห์  วิจัย,

เบอร์โทรศัพท์

:

081-870-9725

อีเมล์

 

 

 

 

ชื่อ - สกุล

:

นางจันทร์เพ็ญ เหมือนเพ็ชร์

ตำแหน่ง

:

นักวิชาการวัฒนธรรมชำนาญการ

ปฏิบัติหน้าที่

:

ส่งเสริม สนับสนุนงานด้านวัฒนธรรม, อำเภอหนองแค

เบอร์โทรศัพท์

:

081-874-3772

อีเมล์

:

janphen.Mue@m-culture.go.th

 

 

 

ชื่อ - สกุล

:

นายเชาว์วิศิษฐ์  ปัญญาธิวุฒิ

ตำแหน่ง

:

นักวิชาการวัฒนธรรมชำนาญการ

ปฏิบัติหน้าที่

:

ส่งเสริม สนับสนุนงานด้านศาสนา, อำเภอเมือง

เบอร์โทรศัพท์

:

081-874-3760

อีเมล์

:

chalvisit.Pan@m-culture.go.th

 

 

ชื่อ - สกุล

:

นางอรปวีณ์  บุญแท้

ตำแหน่ง

:

นักวิชาการวัฒนธรรมชำนาญการ

ปฏิบัติหน้าที่

:

ส่งเสริม สนับสนุนงานด้านศาสนา, อำเภอหนองแซง

เบอร์โทรศัพท์

:

081-874-3795

อีเมล์

:

onpawee.Boon@m-culture.go.th

 

ชื่อ - สกุล

:

นางสาววลัยพรรณ  สืบรอด

ตำแหน่ง

:

นักวิชาการวัฒนธรรมปฏิบัติการ

ปฏิบัติหน้าที่

:

ส่งเสริม สนับสนุน งานวัฒนธรรม, อำเภอเฉลิมพระเกียรติ

เบอร์โทรศัพท์

:

081-874-3362

อีเมล์

:

walaiphan.Sue@m-culture.go.th

 

 

ชื่อ - สกุล

:

นางสาวศรีวิไล  เกตุสุวรรณ์

ตำแหน่ง

:

นักวิชาการวัฒนธรรมปฏิบัติการ

ปฏิบัติหน้าที่

:

จัดทำแผน/ปฏิทิน งานส่งเสริมศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรม,โครงการ/กิจกรรมการท่องเที่ยว, อำเภอแก่งคอย

เบอร์โทรศัพท์

:

081-874-3836

อีเมล์

:

sriwilai.Ket@m-culture.go.th

 

 

ชื่อ - สกุล

:

นายสุรเชษฐ์  พูลนาผล

ตำแหน่ง

:

นักวิชาการวัฒนธรรมปฏิบัติการ

ปฏิบัติหน้าที่

:

กิจกรรม/โครงการส่งเสริมศาสนา,งานตามกฎหมาย ว่าด้วยโบราณสถาน โบราณวัตถุ ศิลปวัตถุ, อำเภอหนองโดน

เบอร์โทรศัพท์

:

081-874-3817

อีเมล์

:

surachad.Pul@m-culture.go.th

 

 

ชื่อ - สกุล

:

นางวรนิษฐา  จันทร์เอี่ยม

ตำแหน่ง

:

นักวิชาการวัฒนธรรมชำนาญการ

ปฏิบัติหน้าที่

:

กิจกรม/โครงการส่งเสริมพระพุทธศาสนา/ เสริมสร้างเอกลักษณ์ของชาติ, อำเภอบ้านหมอ

เบอร์โทรศัพท์

:

081-874-3803

อีเมล์

:

varanistha.chan@m-culture.go.th

 

 

ชื่อ - สกุล

:

นายอนุพงษ์  จันทร์เอี่ยม

ตำแหน่ง

:

นักวิชาการวัฒนธรรมชำนาญการ

ปฏิบัติหน้าที่

:

กิจกรรม/โครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม เฉลิมพระเกียรติ, พระราชพิธี, พิธีกร, อำเภอดอนพุด

เบอร์โทรศัพท์

:

081-874-3882

อีเมล์

:

anuphong.chan@m-culture.go.th

 

 

ชื่อ - สกุล

:

นายวิจักขณ์  ภู่สะอาด

ตำแหน่ง

:

นักวิชาการวัฒนธรรมปฏิบัติการ

ปฏิบัติหน้าที่

:

รายงาน/ติดตามผล ประเมินผล กรมการศาสนา, โครงการประเพณีต่าง ๆ, อำเภอพระพุทธบาท

เบอร์โทรศัพท์

:

081-874-3764

อีเมล์

:

Wijug_poosaard@hotmail.com

 

 

 

ชื่อ - สกุล

:

นายนที   อยู่สุขเจริญ

ตำแหน่ง

:

นักวิชาการวัฒนธรรมปฏิบัติการ

ปฏิบัติหน้าที่

:

ปฏิบัติงานด้านศาสนา

เบอร์โทรศัพท์

:

087-416-4797

อีเมล์

:

po-ta-to@windowslive.com

 

 

ชื่อ - สกุล

:

นางสาวพรรณรัตน์  เป็นสุข

ตำแหน่ง

:

นักวิชาการวัฒนธรรมปฏิบัติการ

ปฏิบัติหน้าที่

:

ปฏิบัติงานด้านวัฒนธรรม

เบอร์โทรศัพท์

:

087-250-5202

อีเมล์

:

kuenchai@hotmail.com

   

 

 

 

 

 

 

dreamweaver tracking
Bathroom Faucets
 

 

 

 

 
     

ปรับรุงล่าสุด: November 19, 2013

สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดสระบุรี
ถนนเทศบาล ๓ ตำบลปากเพรียว อำเภอเมือง จังหวัดสระบุรี ๑๘๐๐๐ : โทรศัพท์ ๐ ๓๖๒๓ ๑๓๗๒, ๐ ๓๖๒๒ ๐๔๗๖,๐ ๓๖๒๒ ๐๔๖๔: โทรสาร ๐ ๓๖๒๓ ๑๓๗๒
E-Mail webmaster : chjuky@yahoo.com