พระพุทธบาทสูงค่า เขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ ฐานผลิตอุตสาหกรรม เกษตรนำล้ำแหล่งเที่ยว หนึ่งเดียวกะหรี่ปั๊บ นมดี ประเพณีตักบาตรดอกไม้งาม เหลืองอร่ามทุ่งทานตะวัน ลือลั่นเมืองชุมทาง

 

 

-ว่าง-

วัฒนธรรมจังหวัดสระบุรี

 

 

 

หน้าแรก
เกี่ยวกับเรา
โครงสร้างองค์กร
ยุทธศาสตร์/แผนพัฒนา
แผนปฏิบัติการ
ผลการดำเนินงาน
ปฏิทินผู้บริหาร
ปฏิทินกิจกรรม

ฝ่ายบริหารงานทั่วไป
กลุ่มยุทธศาสตร์และ  เฝ้าระวังทางวัฒนธรรม
  กลุ่มส่งเสริมศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม

 

 

 

 

หน้าที่ความรับผิดชอบ

  งานบริหารงานทั่วไป
- งานบริหารงานบุคคลและ
เจ้าหน้าที่ธุรการ
- งานสารบรรณ
- งานการเงินและบัญชี
- งานการคลัง พัสดุ และ ครุภัณฑ์
- งานการประชุมและ ประชาสัมพันธ์
- งานประสานกลุ่มงานและ
หน่วยงานอื่น ๆ
- งานอื่น ๆ ตามที่ได้รับ
มอบหมาย

 

 

 

 

 

 

 

 

 

หน้าที่ความรับผิดชอบ

งานแผนงานและข้อมูล
- งานแผนงาน โครงการและวิชาการ
- งานติดตามและประเมินผล
- งานข้อมูลและสารสนเทศ

                   งานยุทธศาสตร์
- งานตรวจราชการ
- งานยุทธศาสตร์สำนักงาน                  วัฒนธรรมจังหวัด
- งานยุทธศาสตร์จังหวัด (CEO)
- งานกิจกรรมพิเศษของจังหวัด
- งานตามนโยบายพิเศษ
- งานอื่น ๆ ตามที่
ได้รับมอบหมาย

          งานเฝ้าระวังทางวัฒนธรรม
- งานเฝ้าติดตามเหตุการณ์ความเบี่ยงเบน
ทางวัฒนธรรมในสังคม
- งานศึกษาวิเคราะห์และประเมิน
สถานการณ์ความเบี่ยงเบนทางวัฒนธรรม
- งานแก้ไขและป้องกันความเบี่ยงเบน
ทางวัฒนธรรม
- งานประสานและขอความร่วมมือกับ
หน่วยงาน องค์กรต่าง ๆ ทั้งภาครัฐและ
เอกชนที่เกี่ยวข้องกับผลกระทบและความ
เบี่ยงเบนทางวัฒนธรรม

          งานภาพยนตร์และวีดิทัศน์
-งานตามพระราชบัญญัตภาพยนตร ์และวีดิทัศน์ พ.ศ.๒๕๕๑
- งานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

          

หน้าที่ความรับผิดชอบ        

งานส่งเสริมกิจกรรมทางศาสนา
- งานทางด้านพุทธศาสนา
- งานทางด้านศาสนาอื่น ๆ
- งานศาสนพิธีและงานรัฐพิธี
- งานเลขานุการศาสนา

งานส่งเสริมกิจกรรมทางศิลปะ
- งานส่งเสริม สนับสนุน อนุรักษ์
ฟื้นฟูศิลปะวัตถุ โบราณวัตถุโบราณสถาน
- งานศิลปะ งานดนตรี และการแสดง

งานส่งเสริมกิจกรรมทางวัฒนธรรม
- งานส่งเสริม สนับสนุน อนุรักษ์ ฟื้นฟู
วัฒนธรรมท้องถิ่นและวัฒนธรรมพื้นบ้าน
- งานส่งเสริมวัฒนธรรมและประเพณี
- งานพัฒนาเครือข่ายและเผยแพร่
ทางวัฒนธรรม
- งานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

 

 

 

 

 

 

 

 

dreamweaver tracking
Bathroom Faucets
 

 

 

 

 
     

ปรับรุงล่าสุด: November 19, 2013

สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดสระบุรี
ถนนเทศบาล ๓ ตำบลปากเพรียว อำเภอเมือง จังหวัดสระบุรี ๑๘๐๐๐ : โทรศัพท์ ๐ ๓๖๒๓ ๑๓๗๒, ๐ ๓๖๒๒ ๐๔๗๖,๐ ๓๖๒๒ ๐๔๖๔: โทรสาร ๐ ๓๖๒๓ ๑๓๗๒
E-Mail webmaster : chjuky@yahoo.com