พระพุทธบาทสูงค่า เขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ ฐานผลิตอุตสาหกรรม เกษตรนำล้ำแหล่งเที่ยว หนึ่งเดียวกะหรี่ปั๊บ นมดี ประเพณีตักบาตรดอกไม้งาม เหลืองอร่ามทุ่งทานตะวัน ลือลั่นเมืองชุมทาง

 

 

-ว่าง-

วัฒนธรรมจังหวัดสระบุรี

 

 

หน้าแรก
เกี่ยวกับเรา
โครงสร้างองค์กร
ยุทธศาสตร์/แผนพัฒนา
แผนปฏิบัติการ
ผลการดำเนินงาน
ปฏิทินผู้บริหาร
ปฏิทินกิจกรรม

ฝ่ายบริหารงานทั่วไป
กลุ่มยุทธศาสตร์และ  เฝ้าระวังทางวัฒนธรรม
  กลุ่มส่งเสริมศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม

ชื่อ - สกุล

:

นางสาวชุลีภรณ์  พงษ์รุ่งเรือง

ตำแหน่ง

:

นักวิชาการวัฒนธรรมชำนาญการพิเศษ

ปฏิบัติหน้าที่

:

ผู้อำนวยการกลุ่มฯ, ควบคุม กำกับ ดูแลงานกลุ่มยุทธศาสตร์, ศึกษา วิเคราะห์ พัฒนาแผนยุทธศาสตร์ฯ ระดับจังหวัด/กระทรวง

เบอร์โทรศัพท์

:

081-870-9735

อีเมล์

:

chuleporn.Pong@m-culture.go.th

 

ชื่อ –สกุล         

:

นายจีระพันธ์   ขุนทอง

ตำแหน่ง

:

นักวิชาการวัฒนธรรมชำนาญการ

ปฏิบัติหน้าที่

:

งานตาม พ.ร.บ.ภาพยนตร์และวีดิทัศน์ พ.ศ.๒๕๕๑ ,งานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด, อำเภอเสาไห้

เบอร์โทรศัพท์

:

081-874-3813

อีเมล์

:

jeerapan.Koon@m-culture.go.th

 

 

ชื่อ - สกุล

: นางสาวอรวรรณ  ขุนทอง

 

ตำแหน่ง

: นักวิชาการวัฒนธรรมชำนาญการ

 

ปฏิบัติหน้าที่

: สื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์, ประสานงานเฝ้าระวังทางวัฒนธรรม

 

เบอร์โทรศัพท์

: 090-815-0230

 

อีเมล์

: ora2552@hotmail.com

 

 

 

 

ชื่อ - สกุล

:

นางสาวฉวีวรรณ  แปวกระโทก

ตำแหน่ง

:

นักวิชาการวัฒนธรรมปฏิบัติการ

ปฏิบัติหน้าที่

:

บริหารจัดการข้อมูล, ตรวจราชการ, คำรับรองการปฏิบัติราชการ,ประเมินผล/รายงานผลโครงการ, อำเภอวิหารแดง

เบอร์โทรศัพท์

:

081-874-3818

อีเมล์

:

chjuky@hotmail.com

 

 

ชื่อ - สกุล

:

นางสาวสมจิตร รัตนวัน

ตำแหน่ง

:

นักวิชาการวัฒนธรรมปฏิบัติการ

ปฏิบัติหน้าที่

:

จัดทำแผนงาน/โครงการ ตามยุทธศาสตร์กระทรวง/จังหวัด

เบอร์โทรศัพท์

:

085-017-8350

อีเมล์

:

som-kik@hotmail.com

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

dreamweaver tracking
Bathroom Faucets
 

 

 

 

 
     

ปรับรุงล่าสุด: November 19, 2013

สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดสระบุรี
ถนนเทศบาล ๓ ตำบลปากเพรียว อำเภอเมือง จังหวัดสระบุรี ๑๘๐๐๐ : โทรศัพท์ ๐ ๓๖๒๓ ๑๓๗๒, ๐ ๓๖๒๒ ๐๔๗๖,๐ ๓๖๒๒ ๐๔๖๔: โทรสาร ๐ ๓๖๒๓ ๑๓๗๒
E-Mail webmaster : chjuky@yahoo.com