คำขวัญจังหวัด:::>      แดนปราสาทขอม  หอมกระเทียมดี  มีสวนสมเด็จ  เขตดงลำดวน  หลากล้วนวัฒนธรรม  เลิศล้ำสามัคคี
 เขาพระวิหาร
 ประวัติศาสตร์จังหวัดศรีสะเกษ
 ธงและตราสัญลักษณ์
ประจำจังหวัด
 สภาพภูมิศาสตร์
 คำขวัญประจำจังหวัด
 ต้นไม้ประจำจังหวัด
 เส้นทางคมนาคม/การเดินทาง
 สินค้า OTOP
 โบราณสถาน
 โบราณวัตถุ
 แหล่งโบราณคดี
 เทศกาล/ประเพณี
 พิธีกรรม/ความเชื่อ
 การละเล่นและการแสดงพื้นบ้าน
 ภูมิปัญญาชาวบ้าน
 ชนสี่เผ่าในจังหวัดศรีสะเกษ
 บุคคลสำคัญ
 ศาสนบุคคล
 แหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาต
 แหล่งท่องเที่ยวทางวัฒนธรรม
 ศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนา 
วันอาทิตย์
   ข้อมูลศูนย์ศึกษา
พระพุทธศาสนาวันอาทิตย
 พรบ.ข้อมูลข่าวสารของ
ทางราชการ
พ.ศ. ๒๕๔๐
 คู่มือพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสาร
 คำสั่งคณะกรรมการข้อมูลข่าวสาร
ของสำนักงานวัฒนธรรม
 เยี่ยมชมศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
 บอร์ดรับเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับงาน
ด้านศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรม
 บอร์ดทั่วไปเกี่ยวกับงานด้าน
ศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรม
   อ่านข่าวสำนักงานวัฒนธรรม
จังหวัดศรีสะเกษ ย้อนหลัง
  ประกาศ/ผลการคัดเลือก
หนังสือ
วัฒนธรรมพัฒนาการทางประวัติศาสตร์
เอกลักษ์และภูมิปัญญาจังหวัดศรีสะเกษ
ศรีสะเกษดอทคอม
www.srisakes.com
ข่าวสารและการท่องเที่ยว จังหวัดศรีสะเกษ


 ภาพยนตร์สั้นชุดนี้ถือเป็น
ลิขสิทธิ์ ของวัดไตรราษฎร์ สามัคคี ต.โพธิ์กระสังข์
อ.ขุนหาญ  จ.ศรีสะเกษ
  ประจำปี ๒๕๕๘
  ประจำปี ๒๕๕๗"ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดศรีสะเกษ"  
 คำขออนุญาต / คำขอต่ออายุใบอนุญาต ประกอบกิจการให้เช่า แลกเปลี่ยน
หรือจำหน่าย วีดิทัศน์

 วีดิทัศน์ เงื่อนไขการประกอบกิจการร้านคาราโอเกะ
       ตามพระราชบัญญัติภาพยนตร์และวีดิทัศน์ พ.ศ. 2551

คำขออนุญาต / คำขอต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการร้านวีดิทัศน์
           - หนังสือยินยอมให้ประกิบกิจการวีดิทัศน์(ผู้นำชุมชน ผู้นำท้องถิ่นหรือผู้ปกครองท้องที่)
           - หนังสือรับทราบประกอบกิจการร้านวีดิทัศน์(ผู้อยู่อาศัยบริเวณโดยรอบ)
คำขออนุญาต / คำขอต่ออายุใบอนุญาต ประกอบกิจการให้เช่า แลกเปลี่ยน
หรือจำหน่าย ภาพยนตร์

คำขออนุญาต / คำขอต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการโรงภาพยนตร์
สำนักภาพยนตร์และวีดิทัศน์

       

การให้ทุนอุดหนุนการวิจัยทางวัฒนธรรมประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ ประเภททุนทั่วไป
ประกาศยกย่องเชิดชูเกียรติการสืบสานมรดกภูมิปัญญาทาง
วัฒนธรรม
เกณฑ์การคัดเลือกผู้ทำคุณประโยชน์ต่อกระทรวงวัฒนธรรม
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๘
  ด้านเฝ้าระวัง  หนังสือนำส่ง
ผลการคัดเลือกบุคคลผู้สมควรได้รับการยกย่อง เชิดชูเกียรติเป็นปูชนียบุคลด้านภาษาไทย ผู้ใช้ภาษาไทยดีเด่น ฯ
ผลการประกวดสวดมนต์หมู่สรรเสริญพระรัตนตรัย ทำนอง
สรภัญญะ ประจำปี ๒๕๕๘
การคัดเลือกปูชนียบุคคลด้านภาษาไทย ผู้ใช้ภาษาไทยดีเด่น
ผู้ใช้ภาษาไทยถิ่นดีเด่น และผู้มีคุณูปการต่อการใช้ภาษาไทย
         หลักเกณฑ์การคัดเลือกปูชนียบุคคลด้านภาษาไทย
ผู้ใช้ภาษาไทยดีเด่น ผู้ใช้ภาษาไทยถิ่นดีเด่น และผู้มีคุณูปการ
ต่อการใช้ภาษาไทย
         แบบเสนอประวัติชีวิตและผลงาน
การประกวดดนตรีและการแสดงพื้นบ้านเฉลิมพระเกียรติสมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารีในโอกาสฉลองพระชนมายุ
๕ รอบ ๒ เมษายน ๒๕๕๘
ประกาศรับสมัครเข้าร่วมโครงการ ร้านเกมสีขาว เพื่อเยาวชน
ประจำปี พ.ศ.๒๕๕๘ หมดเขตรับสมัคร  ๖  มีนาคม ๒๕๕๘
Download เอกสาร

การจัดทำแผนชุมชนด้านวัฒนธรรม และการท่องเที่ยว
ศรีสะเกษ  ประจำปีงบประมาณ  ๒๕๕๘
 Download
หนังสือนำส่ง
Download แบบรายงาน

ประกวดบรรยายธรรม ประจำปี  ๒๕๕๘  (ระดับจังหวัด)
การประกวดดนตรีไทยและดนตรีพื้นบ้านเพื่อความมั่นคง
ของชาติ (เพิ่มเติม)
ประกาศกรมส่งเสริมวัฒนธรรมประกวดบทละคร
เสริมสร้างค่านิยม
แบบประเมินมาตรฐานศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์
 
พิธีวางพานพุ่มเงิน พุ่มทอง ถวายราชสักการะถวายราชสดุดีวันฉัตรมงคล ๕ พฤษภาคม ๒๕๕๘

-งานปฏิบัติธรรมเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเทพรัตน
ราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เจริญพระชนมายุครบ ๖๐ พรรษา
- งานเทศกาลดอกลำดวนบานสืบสานประเพณีสี่เผ่าไทยศรีสะเกษ ประจำปี ๒๕๕๘


-โครงการส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยว กิจกรรม “๑ อำเภอ ๑ วัฒนธรรม” สร้างสรรค์สังคมเพิ่มทุนทางวัฒนธรรมอำเภอวังหิน
-โครงการส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยว กิจกรรม “๑ อำเภอ ๑ วัฒนธรรม” สร้างสรรค์สังคม
เพิ่มทุนทางวัฒนธรรมอำเภอกันทรลักษ์
กิจกรรมสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดศรีสะเกษ
- โครงการจัดงานสัปดาห์ “มาฆบูชาอาเซียน เพื่อส่งเสริมสัมพันธไมตรี กับประเทศอาเซียนในมิติ
พุทธศาสนา ระหว่างไทย-กัมพูชา” ของจังหวัดศรีสะเกษ-จังหวัดอุดรมีชัย
-การตรวจราชการของผู้ตรวจราชการกระทรวงวัฒนธรรม รอบที่ ๑ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๘
-โครงการส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยว กิจกรรม “๑ อำเภอ ๑ วัฒนธรรม” สร้างสรรค์สังคม
เพิ่มทุนทางวัฒนธรรมอำเภอเมืองจันทร์ จังหวัดศรีสะเกษ
-โครงการจัดกิจกรรมสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนา เนื่องในเทศกาลมาฆบูชา ประจำปี ๒๕๕๘


โครงการพัฒนาบุคลากรสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดศรีสะเกษ
เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานด้านศาสนา
ศิลปะ และวัฒนธรรม ระหว่างวันที่ ๙-๑๐ ณ หอประชุมสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดศรีสะเกษโครงการสร้างภูมิคุ้มกันทางสังคมในมิติวัฒนธรรม
โดยการจัดประชาคมเพื่อร่างแผนยุทธศาสตร์
ในการสร้างภูมิคุ้มกันทางสังคมในมิติทางวัฒนธรรม
ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๘


วันเด็กแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๕๘ สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดศรีสะเกษ
คริสตจักรพระกายร้องเพลงอวยพรเทศกาล
คริสมาสและปีใหม่

การประกวดขับร้องบทเพลงรักชาติร่วมสมัย
จังหวัดศรีสะเกษ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๘

5 ธันวามหาราช ประจำปี พ.ศ. 2557


ร่วมเป็นเกียรติและร่วมถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ประจำปี ๒๕๕๗ ณ พระอารามหลวง
วัดเจียงอี ศรีมงคลวราราม จังหวัดศรีสะเกษพิธีมอบใบประกาศและตราสัญลักษณ์ร้านเกมสีขาว
ณ ห้องประชุมสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดศรีสะเกษ
พิธีมอบเกียรติบัติผู้ทำคุณประโยชน์ต่อกระทรวงวัฒน
ธรรม ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๗

จังหวัดศรีสะเกษ จัดงานพิธีถวายบังคมและ
วางพวงมาลาเนื่องในวันปิยมหาราช

วันรักต้นไม้ประจำปี ๒๕๕๖


 
ร่วมเป็นเกียรติถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน 
ประจำปี๒๕๕๗ ฌ พระอารามหลวงวัดหลวง
สุมังคลาราม

วัฒนธรรมจังหวัดศรีสะเกษร่วมพิธีลงนาม
บันทึกข้อตกลงความร่วมมือกลุ่มเครือข่าย
เพื่อแก้ไข บำบัด ฟื้นฟูเด็กเยาวชนและครอบครัว

งานสืบสานบุญประเพณีตักบาตรเทโวประจำปี
๒๕๕๗ ณ ลานพิธีพระอารามหลวงวัดเจียงอี
ศรีมงคลวราราม
ร่วมลงนามถวายพระพรถวายเป็นพระราช
กุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯวัฒนธรรมศรีสะเกษ มอบเกียรติบัตรเชิดชูเกียรติ
แก่ผู้ได้รับการคัดเลือกระดับจังหวัด ประจำปี 2557

สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดศรีสะเกษยินดีต้อนรับ ท่านสุรีย์รัตน์วงศ์เสงี่ยมผู้ตรวจราชการ
กระทรวงวัฒนธรรม

 

 

 

ผลการคัดเลือกร้านเกมสีขาว เพื่อเยาวชน
จังหวัดศรีสะเกษ  ประจำปี  ๒๕๕๗ม

์โครงการ เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จ
พระเจ้าอยู่หัว ในวโรกาสมหามงคล
เฉลิมพระชนมพรรษา ๘๗ พรรษา ๕
ธันวาคม ๒๕๕๗ เนื่องในวันภาษาไทย
แห่งชาติโครงการอบรมมารยาทไทย

 

 

 

โครงการอบรมมารยาทไทย เมื่อวันที่ ๒๕ - ๒๖
มิถุนายน ๒๕๕๗ ห้องประชุมสุขวิช รังสิตพลอาคารศรีพฤทธาลัยราชภัฏสัมมนาคาร
ดำเนินการขับเคลื่อนเครือข่ายเฝ้าระวัง
ทางวัฒนธรรมจังหวัดศรีสะเกษ


:: MWEB News: : เดลินิวส์: : กรุงเทพธุรกิจ: : กระแสหุ้น: : ข่าวสด :: คม ชัด ลึก ::
ฐานเศรษฐกิจ: : ไทยรัฐ: : แนวหน้า: : บ้านเมือง: : ประชาชาติธุรกิจ: : ผู้จัดการ
:: พิมพ์ไทย-ซิงหว่า:: มติชน:: สยามธุรกิจ:: สยามรัฐ:: เสรีรายวัน:: อ.ส.ม.ท: :: INN
: Bangkok Post: : Siam Chronicle: : ThaiPost: : : The Nation: :
 
 กระทรวงวัฒนธรรม
 สวช.
 กรมศิลปากร
 ศิลปร่วมสมัย
 กรมการศาสนา  
ศูนย์ข้อมูลกลางทางวัฒนธรรม
 สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัด
 ส่วนราชการภายในจังหวัด
 อำเภอ

 สถาบันการศึกษา/โรงพยาบาล


 
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดศรีสะเกษ (อาคารศาลาประชาคม)
ถนนเทพา อำเภอเมือง จังหวัดศรีสะเกษ  ๓๓๐๐๐ โทร.๐-๔๕๖๑-๗๘๑๑-๑๒
copy right ๒๐๐๕ webmaster :sisaket@m-culture.go.th reserved