คำขวัญจังหวัด:::>      แดนปราสาทขอม  หอมกระเทียมดี  มีสวนสมเด็จ  เขตดงลำดวน  หลากล้วนวัฒนธรรม  เลิศล้ำสามัคคี
 เขาพระวิหาร
 ประวัติศาสตร์จังหวัดศรีสะเกษ
 ธงและตราสัญลักษณ์
ประจำจังหวัด
 สภาพภูมิศาสตร์
 คำขวัญประจำจังหวัด
 ต้นไม้ประจำจังหวัด
 เส้นทางคมนาคม/การเดินทาง
 สินค้า OTOP
 โบราณสถาน
 โบราณวัตถุ
 แหล่งโบราณคดี
 เทศกาล/ประเพณี
 พิธีกรรม/ความเชื่อ
 การละเล่นและการแสดงพื้นบ้าน
 ภูมิปัญญาชาวบ้าน
 ชนสี่เผ่าในจังหวัดศรีสะเกษ
 บุคคลสำคัญ
 ศาสนบุคคล
 แหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาต
 แหล่งท่องเที่ยวทางวัฒนธรรม
 ศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนา 
วันอาทิตย์
   ข้อมูลศูนย์ศึกษา
พระพุทธศาสนาวันอาทิตย
 พรบ.ข้อมูลข่าวสารของ
ทางราชการ
พ.ศ. ๒๕๔๐
 คู่มือพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสาร
 คำสั่งคณะกรรมการข้อมูลข่าวสาร
ของสำนักงานวัฒนธรรม
 เยี่ยมชมศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
 บอร์ดรับเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับงาน
ด้านศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรม
 บอร์ดทั่วไปเกี่ยวกับงานด้าน
ศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรม
   อ่านข่าวสำนักงานวัฒนธรรม
จังหวัดศรีสะเกษ ย้อนหลัง
  ประกาศ/ผลการคัดเลือก
หนังสือ
วัฒนธรรมพัฒนาการทางประวัติศาสตร์
เอกลักษ์และภูมิปัญญาจังหวัดศรีสะเกษ
ศรีสะเกษดอทคอม
www.srisakes.com
ข่าวสารและการท่องเที่ยว จังหวัดศรีสะเกษ


 ภาพยนตร์สั้นชุดนี้ถือเป็น
ลิขสิทธิ์ ของวัดไตรราษฎร์ สามัคคี ต.โพธิ์กระสังข์
อ.ขุนหาญ  จ.ศรีสะเกษ


"ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดศรีสะเกษ"  
 คำขออนุญาต / คำขอต่ออายุใบอนุญาต ประกอบกิจการให้เช่า แลกเปลี่ยน
หรือจำหน่าย วีดิทัศน์

 วีดิทัศน์ เงื่อนไขการประกอบกิจการร้านคาราโอเกะ
       ตามพระราชบัญญัติภาพยนตร์และวีดิทัศน์ พ.ศ. 2551

คำขออนุญาต / คำขอต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการร้านวีดิทัศน์
           - หนังสือยินยอมให้ประกิบกิจการวีดิทัศน์(ผู้นำชุมชน ผู้นำท้องถิ่นหรือผู้ปกครองท้องที่)
           - หนังสือรับทราบประกอบกิจการร้านวีดิทัศน์(ผู้อยู่อาศัยบริเวณโดยรอบ)
คำขออนุญาต / คำขอต่ออายุใบอนุญาต ประกอบกิจการให้เช่า แลกเปลี่ยน
หรือจำหน่าย ภาพยนตร์

คำขออนุญาต / คำขอต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการโรงภาพยนตร์
สำนักภาพยนตร์และวีดิทัศน์

       

ผลการคัดเลือกร้านเกมสีขาว  เพื่อเยาวชน
จังหวัดศรีสะเกษ ประจำปี ๒๕๕๗
ผลการประกวดเขียนเรียงความและกล่าวสุนทรพจน์ฯ
ผลการประกวดเขียนเรียงความและกล่าวสุนทรพจน์ฯ
ผลการคัดเลือกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดีเด่น 
ด้านวัฒนธรรม จังหวัดศรีสะเกษ ประจำปี ๒๕๕๗
แบบประเมินมาตรฐานศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์
 

สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดศรีสะเกษยินดีต้อนรับ ท่านสุรีย์รัตน์ วงศ์เสงี่ยม ผู้ตรวจราชการกระทรวงวัฒนธรรม

 

 

 

ผลการคัดเลือกร้านเกมสีขาว เพื่อเยาวชน
จังหวัดศรีสะเกษ  ประจำปี  ๒๕๕๗ม

์โครงการ เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จ
พระเจ้าอยู่หัว ในวโรกาสมหามงคล
เฉลิมพระชนมพรรษา ๘๗ พรรษา ๕
ธันวาคม ๒๕๕๗ เนื่องในวันภาษาไทย
แห่งชาติโครงการอบรมมารยาทไทย

 

 

 

สัปดาห์ อาสาฬหบูชา และเข้าพรรษา สานสัมพันธไมตรีมิติพระพุทธศาสนา
ระหว่างไทย-กัมพูชา”
คืนความสุขให้กับพี่น้องประชาชนชาวอำเภอน้ำเกลี้ยง
ตามโครงการ "หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน"(จังหวัดเคลื่อนที่)
โครงการอบรมมารยาทไทย เมื่อวันที่ ๒๕ - ๒๖ มิถุนายน ๒๕๕๗ ห้องประชุมสุขวิช รังสิตพลอาคารศรีพฤทธาลัยราชภัฏสัมมนาคาร
 โครงการค่ายเยาวชนสมานฉันท์ จังหวัดศรีสะเกษประจำปี
๒๕๕๗ ณ หน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่ ๕๓ บ้านส้มป่อย ต.สำโรง อ.อุทุมพรพิสัย
อบรมการกรอกข้อมูลโครงการรากวัฒนธรรม “ของดีบ้านฉัน”
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดศรีสะเกษ

ดำเนินการขับเคลื่อนเครือข่ายเฝ้าระวังทางวัฒนธรรม
จังหวัดศรีสะเกษ

โครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม
เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตจังหวัดศรีสะเกษ
(กิจกรรม การอบรมปฏิบัติธรรม)
     
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดศรีสะเกษ
โดยนางอุดมลักษณ์  ประชุมรักษ์ วัฒนธรรม
จังหวัดศรีสะเกษ จัดกิจกรรมอบรมปฏิบัติ-
ธรรม เมื่อวันที่ ๒๘ เมษายน-๒พฤษภาคม
๒๕๕๗ ณ วัดคลองตาลอง ต.ปากช่อง
จ.นครราชสีมา

งานวันคล้ายวันสวรรคตสมเด็จพระนเรศวร
มหาราช ประจำปี ๒๕๕๗
     
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดศรีสะเกษ
โดยนางอุดมลักษณ์  ประชุมรักษ์ วัฒนธรรม
จังหวัดศรีสะเกษ พร้อมด้วยข้าราชการใน
หน่วยงานร่วมประกอบพิธีวันคล้ายวัน
สวรรคตสมเด็จพระนเรศวรมหาราช เมื่อ
วันที่ ๒๕ เมษายน ๒๕๕๗ ณ อาคารเฉลิม-
พระเกียรติฉลองสิริราชสมบัติครบ ๖๐ปี


โครงการสืบสานมรดกวัฒนธรรม
ท้องถิ่น "ประเพณีสงกรานต์" จังหวัด
ศรีสะเกษ ประจำปี ๒๕๕๗
     
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดศรีสะเกษ
ร่วมกับวัดมหาพุทธาราม สภาวัฒนธรรม
จังหวัดศรีสะเกษ เทศบาลเมืองศรีสะเกษ
และสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัด
ศรีสะเกษ จัดกิจกรรม "ประเพณีสงกรานต์"
เมื่อวันที่ ๑๐-๑๖ เมษายน ๒๕๕๗ 
งานวันพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้า
จุฬาโลกมหาราชและวันที่ระลึกมหาจักรี
บรมราชวงศ์ ประจำปี ๒๕๕๗
   
  สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดศรีสะเกษ
โดยนางอุดมลักษณ์  ประชุมรักษ์
วัฒนธรรมจังหวัดศรีสะเกษ พร้อมด้วย
บุคลากรสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัด
ศรีสะเกษ ร่วมงานวันพระบาทสมเด็จ
พระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชและ
วันที่ระลึกมหาจักรีบรมราชวงศ์ เมื่อวันที่
๖ เมษายน ๒๕๕๗ ณ อาคารเฉลิมพระเกียติ
ฉลองสิริราชสมบัติครบ ๖๐ ปี

   การประชุมชี้แจงพนักงานเจ้าหน้าที่ตาม
พระราชบัญญัติภาพยนตร์และวิดิทัศน์
 พ.ศ. ๒๕๕๑ ประจำปี งบประมาณ
๒๕๕๑ วันพุธที่ ๙ เมษายน  พ.ศ. ๒๕๕๗ 
 ณ  หอประชุมสำนักงานวัฒนธรรม
จังหวัดศรีสะเกษ

 

    วันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว
พระมหาเจษฏาราชเจ้า ประจำปี ๒๕๕๗


    ประชุมสรุปผลการดำเนินงาน
ขับเคลื่อนเครือข่ายเฝ้าระวังทางวัฒนธรรม
สร้างถูมิคุ้มกันทางสังคมจังหวัดศรีสะเกษ
ประจำปี ๒๕๕๗

 

 

    สัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนาเนื่องใน
เทศกาลวันมาฆบูชา ประจำปี ๒๕๕๗
      สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดศรีสะเกษ 
โดยนางอุดมลักษณ์  ประชุมรักษ์ วัฒนธรรม
จังหวัดศรีสะเกษจัดโครงการจัดกิจกรรมสัปดาห์
ส่งเสริมพระพุทธศาสนา

 
วันเด็กแห่งชาติ  ประจำปี ๒๕๕๗
     สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดศรีสะเกษ 
โดยนางอุดมลักษณ์  ประชุมรักษ์ วัฒนธรรม
จังหวัดศรีสะเกษ จัดโครงการยกย่องเชิดชู
เด็กไทยมีคุณธรรม เนื่องในวันเด็กแห่งชาติ
ประจำปี พ.ศ.๒๕๕๗ เมื่อวันที่ ๑๐ มกราคม
๒๕๕๗ ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติฉลองสิริราช-
สมบัติครบ ๖๐ ปี
 
โครงการส่งท้ายปีเก่าวิถีไทย ต้อนรับปีใหม่
่วิถีพุทธและวิถีธรรมธรรม พ.ศ. ๒๕๕๗
   
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดศรีสะเกษร่วมจัด
โครงการส่งท้ายปีเก่าวิถีไทย ต้อนรับปีใหม่
่วิถพุทธและวิถีธรรมธรรม พ.ศ. ๒๕๕๗
ระหว่างวันจันทร์ที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๕๖–
วันอังคารที่ ๑ มกราคม ๒๕๕๗

โครงการบำบัดทุกข์ บำรุงสุข  สร้างรอย
ยิ้มให้กับประชาชน

     สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดศรีสะเกษ
ร่วมโครงการบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้าง
รอยยิ้มให้กับประชาชน  เมื่อวันที่ ๑๙
ธันวาคม ๒๕๕๖ ณ  โรงเรียนอนุบาล
บึงบูรพ์ อำเภอบึงบูรพ์ จังหวัด
ศรีสะเกษ
        

วันรวมน้ำใจสู่ธารากาชาด จังหวัดศรีสะเกษ
๑๒ ธันวาคม ๒๕๕๖

     สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดศรีสะเกษ ร่วมมอบ
สิ่งของบริจาคสำหรับนำไปจับเป็นรางวัล ในการ
ออกร้านกาชาด ในเทศกาลปีใหม่สี่เผ่าไทย
ศรีสะเกษ ประจำปี ๒๕๕๗ เมื่อวันที่ ๑๒ 
ธันวาคม ๒๕๕๖

 

๕ ธันวาคม ๒๕๕๖  จังหวัดศรีสะเกษ
จัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ

     สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดศรีสะเกษ โดย
นางอุดมลักษณ์  ประชุมรักษ์ วัฒนธรรมจังหวัด
ศรีสะเกษ ร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาท
สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคล
เฉลิมพระชนมพรรษา ๘๖ พรรษา เมื่อวันที่ 
๕ ธันวาคม ๒๕๕๖

ประชุมรับฟังนโยบายปลัดกระทรวง
วัฒนธรรม

     สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดศรีสะเกษ 
นำโดยนางอุดมลักษณ์  ประชุมรักษ์ วัฒนธรรม
จังหวัดศรีสะเกษ ร่วมประชุมรับฟังนโยบายจาก
ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม เมื่อวันที่ ๒๘พฤศจิกายน
๒๕๕๖

มอบเกียรติบัตรผู้ทำคุณประโยชน์ต่อ
กระทรวงวัฒนธรรม  และโครงการร้านเกม
สีขาว  เพื่อเยาวชน ประจำปี ๒๕๕๖ และ
สภาวัฒนธรรมจังหวัดศรีสะเกษ มอบทุนสร้าง
รั้วและปรับปรุงภูมิทัศน์
     
นางอุดมลักษณ์  ประชุมรักษ์ วัฒนธรรม
จังหวัดศรีสะเกษ จัดพิธีมอบเกียรตบัตร
ผู้ทำคุณประโยชน์ต่อกระทรวงวัฒนธรรม
และโครงการร้านเกมสีขาวเพื่อเยาวชน
 ประจำปี ๒๕๕๖  และสภาวัฒนธรรม
จังหวัดศรีสะเกษ มอบทุนสร้างรั้วและ
ปรับปรุงภูมิทัศน์   เมื่อวันที่ ๓๐  ตุลาคม 
๒๕๕๖ ณ ห้องประชุมศรีพฤเทศวร 
ศาลากลางจังหวัดศรีสะเกษ อำเภอเมือง
จังหวัดศรีสะเกษ

 
ร่วมพิธีถวายน้ำสรงพระศพสมเด็จ
พระสังฆราช
     
     สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดศรีสะเกษ 
ร่วมพิธีถวายน้ำสรงพระศพสมเด็จพระ
สังฆราช เมื่อวันที่  ๒๕ ตุลาคม ๒๕๕๖
ณ พระวิหารวัดเจียงอีศรีมงคลวราราม
พระอารามหลวงตำบลเมืองใต้ อำเภอ
เมืองศรีสะเกษ  จังหวัดศรีสะเกษ


งานวันปิยมหาราช
    สำนักงานวัฒธรรมจังหวัดศรีสะเกษ
นำโดย นางอุดมลักษณ์  ประชุมรักษ์ วัฒน-
ธรรมจังหวัดศรีสะเกษ พร้อมด้วยข้าราชการ
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดศรีสะเกษ 
ร่วมพิธีวางพวงมาลาฯ เมื่อวันที่ ๒๓ 
ตุลาคม ๒๕๕๖ ณ สนามหน้าศาลากลาง
จังหวัดศรีสะเกษ


ประชุมคณะกรรมการสภาวัฒนธรรมจังหวัด
     
สภาวัฒนธรรมจังหวัดศรีสะเกษ จัดประชุม
คณะกรรมการสภาวัฒนธรรมจังหวัด เพื่อแลก
เปลี่ยนแสดงความคิดเห็นฯ เมื่อวันที่ ๒๑ ตุลาคม
๒๕๕๖ ณ ห้องประชุมศรีพฤทเธศวร ชั้น ๕
ศาลากลางจังหวัดศรีสะเกษ


โครงการส่งเสริมศีลธรรมฉลองพระชันษา
๑๐๐ ปี สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระ-
สังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก
   
  จังหวัดศรีสะเกษ โดยคณะสงฆ์อำเภอ
เมืองศรีสะเกษ
 ร่วมกับสำนักงานวัฒนธรรม
จังหวัดศรีสะเกษ
จัดโครงการส่งเสริมศีลธรรม
ฉลองพระชันษา ๑๐๐ ปี สมเด็จพระญาณสังวร
เมื่อวันที่ ๑๔-๑๕ ตุลาคม ๒๕๕๖ ณ วัดเพียนาม
ตำบลหนองไผ่ อำเภอเมืองศรีสะเกษ

:: MWEB News: : เดลินิวส์: : กรุงเทพธุรกิจ: : กระแสหุ้น: : ข่าวสด :: คม ชัด ลึก ::
ฐานเศรษฐกิจ: : ไทยรัฐ: : แนวหน้า: : บ้านเมือง: : ประชาชาติธุรกิจ: : ผู้จัดการ
:: พิมพ์ไทย-ซิงหว่า:: มติชน:: สยามธุรกิจ:: สยามรัฐ:: เสรีรายวัน:: อ.ส.ม.ท: :: INN
: Bangkok Post: : Siam Chronicle: : ThaiPost: : : The Nation: :
 
 กระทรวงวัฒนธรรม
 สวช.
 กรมศิลปากร
 ศิลปร่วมสมัย
 กรมการศาสนา  
ศูนย์ข้อมูลกลางทางวัฒนธรรม
 สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัด
 ส่วนราชการภายในจังหวัด
 อำเภอ

 สถาบันการศึกษา/โรงพยาบาล

สมาคมสภาวัฒนธรรมแห่งประเทศไทย

 
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดศรีสะเกษ (อาคารศาลาประชาคม)
ถนนเทพา อำเภอเมือง จังหวัดศรีสะเกษ  ๓๓๐๐๐ โทร.๐-๔๕๖๑-๗๘๑๑-๑๒
copy right ๒๐๐๕ webmaster :sisaket@m-culture.go.th reserved