คำขวัญจังหวัด:::>      แดนปราสาทขอม  หอมกระเทียมดี  มีสวนสมเด็จ  เขตดงลำดวน  หลากล้วนวัฒนธรรม  เลิศล้ำสามัคคี
 เขาพระวิหาร
 ประวัติศาสตร์จังหวัดศรีสะเกษ
 ธงและตราสัญลักษณ์
ประจำจังหวัด
 สภาพภูมิศาสตร์
 คำขวัญประจำจังหวัด
 ต้นไม้ประจำจังหวัด
 เส้นทางคมนาคม/การเดินทาง
 สินค้า OTOP
 โบราณสถาน
 โบราณวัตถุ
 แหล่งโบราณคดี
 เทศกาล/ประเพณี
 พิธีกรรม/ความเชื่อ
 การละเล่นและการแสดงพื้นบ้าน
 ภูมิปัญญาชาวบ้าน
 ชนสี่เผ่าในจังหวัดศรีสะเกษ
 บุคคลสำคัญ
 ศาสนบุคคล
 แหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาต
 แหล่งท่องเที่ยวทางวัฒนธรรม
 ศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนา 
วันอาทิตย์
   ข้อมูลศูนย์ศึกษา
พระพุทธศาสนาวันอาทิตย
 พรบ.ข้อมูลข่าวสารของ
ทางราชการ
พ.ศ. ๒๕๔๐
 คู่มือพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสาร
 คำสั่งคณะกรรมการข้อมูลข่าวสาร
ของสำนักงานวัฒนธรรม
 เยี่ยมชมศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
 บอร์ดรับเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับงาน
ด้านศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรม
 บอร์ดทั่วไปเกี่ยวกับงานด้าน
ศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรม
   อ่านข่าวสำนักงานวัฒนธรรม
จังหวัดศรีสะเกษ ย้อนหลัง
  ประกาศ/ผลการคัดเลือก
  E-book นิทานคุณธรรม
หนังสือ
วัฒนธรรมพัฒนาการทางประวัติศาสตร์
เอกลักษ์และภูมิปัญญาจังหวัดศรีสะเกษ
ศรีสะเกษดอทคอม
www.srisakes.com
ข่าวสารและการท่องเที่ยว จังหวัดศรีสะเกษ

 ภาพยนตร์สั้นชุดนี้ถือเป็น
ลิขสิทธิ์ ของวัดไตรราษฎร์ สามัคคี
ต.โพธิ์กระสังข์  อ.ขุนหาญ  จ.ศรีสะเกษ"ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดศรีสะเกษ"  
 คำขออนุญาต / คำขอต่ออายุใบอนุญาต ประกอบกิจการให้เช่า แลกเปลี่ยน
หรือจำหน่าย วีดิทัศน์

 วีดิทัศน์ เงื่อนไขการประกอบกิจการร้านคาราโอเกะ
       ตามพระราชบัญญัติภาพยนตร์และวีดิทัศน์ พ.ศ. 2551

คำขออนุญาต / คำขอต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการร้านวีดิทัศน์
           - หนังสือยินยอมให้ประกิบกิจการวีดิทัศน์(ผู้นำชุมชน ผู้นำท้องถิ่นหรือผู้ปกครองท้องที่)
           - หนังสือรับทราบประกอบกิจการร้านวีดิทัศน์(ผู้อยู่อาศัยบริเวณโดยรอบ)
คำขออนุญาต / คำขอต่ออายุใบอนุญาต ประกอบกิจการให้เช่า แลกเปลี่ยน
หรือจำหน่าย ภาพยนตร์

คำขออนุญาต / คำขอต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการโรงภาพยนตร์
สำนักภาพยนตร์และวีดิทัศน์

       

การคัดเลือกบุคคล  ชุมชน  องค์กรและรายการต้นแบบ
ด้านค่านิยม  ตามโครงการคัดเลือกบุคคล  ชุมชน  องค์กร
และรายการต้นแบบด้านค่านิยม
          หลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกฯ
          แบบเสนอผลงานฯ
สวธ.ประกาศเกณฑ์การคัดเลือกสภาวัฒนธรรมดีเด่น ประจำปี       
พ.ศ. ๒๕๕๘
ประกาศรับสมัครเข้าร่วมโครงการ ร้านเกมสีขาว เพื่อเยาวชน
ประจำปี พ.ศ.๒๕๕๘
Download เอกสาร
ประกวดบรรยายธรรม ประจำปี  ๒๕๕๘  (ระดับจังหวัด)
แบบประเมินมาตรฐานศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์
 
วัฒนธรรมจังหวัดศรีสะเกษร่วมงานเทศกาลประเพณี
ลอยกระทง เทศบาลเมืองศรีสะเกษ ประจำปี 2555 นี้ ที่เกาะห้วยน้ำคำ


กฐินพระราชทานวัดหลวงสุมังคลาราม พระอารามหลวง
กฐินพระราชทานวัดมหาพุทธาราม พระอารามหลวง
จังหวัดศรีสะเกษ จัดงานเทิดพระเกียรติ 60 ปี
ตามรอยพระบาทยาตราศรีสะเกษ


ร่วมงานพิธีวันพระบิดาแห่งฝนหลวง จังหวัดศรีสะเกษ
วัฒนธรรมจังหวัดศรีสะเกษร่วมบันทึกเทปถวายพระพรร่วมงานโฮมบุญข้าวไหม่ปลามัน วัฒนธรรมลุ่มน้ำ
มอบเกียรติบัตรโครงการคัดเลือก
ผู้ทำคุณประโยชน์ต่อกระทรวงวัฒนธรรม
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘โครงการสร้างคนดีสู่สังคม : ค่ายคุณธรรมสำหรับเยาวชน จังหวัดศรีสะเกษ ประจำปี ๒๕๕๘    ประชุมชี้แจงผู้ประกอบกิจการ
ตามพระราชบัญญัติภาพยนตร์และวีดิทัศน์ พ.ศ. ๒๕๕๑ จังหวัดศรีสะเกษ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘

รับผู้ตรวจราชการกระทรวงวัฒนธรรม รอบ ๒

Bike For Mom  ศรีสะเกษ
โครงการส่งเสริมพระพุทธศาสนาเนื่องในเทศกาลวัน
อาสาฬหบูชาและเข้าพรรษาสานสัมพันธ์อาเซียนในมิติ
พระพุทธศาสนา ระหว่างไทย - กัมพูชา จังหวัดศรีสะเกษ


โครงการจัดงานสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนา
เนื่องในเทศกาลอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา ประจำปี ๒๕๕๘พิธีวางพวงมาลาวันคล้ายวันสวรรคตสมเด็จ
พระนารายมหาราช ปีพุทธศักราช ๒๕๕๘
ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติฉลองสิริราชสมบัติ 
ครบ ๖๐ ปี
ประชุมคณะอนุกรรมการสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์
จังหวัดศรีสะเกษ
มอบใบประกาศนียบัตรร้านเกมสีขาว ประจำปี ๒๕๕๘


โครงการ “สัปดาห์วิสาขบูชาและอัฏฐมีบูชา สานสัมพันธไมตรีอาเซียน ในมิติพุทธศาสนาระหว่าง
ไทย – กัมพูชา” จังหวัดศรีสะเกษ – จังหวัดอุดรมีชัยพิธีวางพานพุ่มเงิน พุ่มทอง ถวายราชสักการะถวายราชสดุดีวันฉัตรมงคล ๕ พฤษภาคม ๒๕๕๘


:: MWEB News: : เดลินิวส์: : กรุงเทพธุรกิจ: : กระแสหุ้น: : ข่าวสด :: คม ชัด ลึก ::
ฐานเศรษฐกิจ: : ไทยรัฐ: : แนวหน้า: : บ้านเมือง: : ประชาชาติธุรกิจ: : ผู้จัดการ
:: พิมพ์ไทย-ซิงหว่า:: มติชน:: สยามธุรกิจ:: สยามรัฐ:: เสรีรายวัน:: อ.ส.ม.ท: :: INN
: Bangkok Post: : Siam Chronicle: : ThaiPost: : : The Nation: :


 
 กระทรวงวัฒนธรรม
 สวช.
 กรมศิลปากร
 ศิลปร่วมสมัย
 กรมการศาสนา  
ศูนย์ข้อมูลกลางทางวัฒนธรรม
 สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัด
 ส่วนราชการภายในจังหวัด
 อำเภอ

 สถาบันการศึกษา/โรงพยาบาล


 

 
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดศรีสะเกษ (อาคารศาลาประชาคม)
ถนนเทพา อำเภอเมือง จังหวัดศรีสะเกษ  ๓๓๐๐๐ โทร.๐-๔๕๖๑-๗๘๑๑-๑๒
copy right ๒๐๐๕ webmaster :sisaket@m-culture.go.th reserved