ปิดการใช้งานเว็บไซต์นี้ เว็บไซต์ใหม่ www.m-culture.go.th/songkhla
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดดีเด่น ด้านการบริหารงานวัฒนธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕
เริ่มสำรวจ Poll เมื่อ
วันที่ 25 สิงหาคม 2556
เริ่มนับจำนวนเมื่อ
วันที่ 1 สิงหาคม 2556

สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดสงขลา สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดสงขลา

พระราชบัญญัติภาพยนตร์และวีดิทัศน์ พ.ศ.๒๕๕๑

คำขออนุญาต / คำขอต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการร้านวีดิทัศน์

คำขออนุญาต / คำขอต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการโรงภาพยนตร์

คำขอต่ออายุใบอนุญาต ประกอบกิจการให้เช่า แลกเปลี่ยน หรือจำหน่ายภาพยนตร์

คำขอใบอนุญาตประกอบกิจการ ให้เช่า แลกเปลี่ยน หรือจำหน่ายวีดิทัศน์

ตรวจสอบรายชื่อผู้ได้รับใบอนุญาตประกอบกิจการภาพยนตร์และวิดีทัศน์

สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดสงขลา

ข่าวประชาสัมพันธ์/กิจกรรม


ฝ่ายบริหาร
โครงการอุดหนุนส่งเสริมการเรียนรู้ศาสนพิธีภายในจังหวัดสงขลา ปีงบประมาณ ๒๕๕๖

ด้วยกรมการศาสนา กระทรวงวัฒนธรรม ได้กำหนดให้สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดสงขลาจัดโครงการส่งเสริมการเรียนรู้งานศาสนพิธีในจังหวัดสงขลา จึงขอประชาสัมพันธ์ผู้ที่สนใจสมัครได้ที่สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดสงขลา

Date : 20 ส.ค. 2556 อ่านต่อ 

กลุ่มยุทธศาสตร์และเฝ้าระวังทางวัฒนธรรม
การกวดขันและบังคับใช้กฎหมายสถานบริการร้านคาราโอเกะและสถานบันเทิงที่ผิดกฎหมาย

ด้วยนายกรัฐมนตรี (พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา) ได้มีบัญชาให้กระทรวงมหาดไทย ดำเนินการแก้ไขปัญหาร้านคาราโอเกะและสถานบันเทิงทั่วประเทศตามนโยบายของรัฐมนตรีที่ได้แถลงต่อสภานิติบัญญัติแห่งชาติ เรื่องการลดความเหลื่อมล้ำของสังคมและการสร้างโอกาสเข้าถึงบริการของรัฐ

Date : 18 พ.ค. 2558 อ่านต่อ 
ประกาศคณะกรรมการสรรหากรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ในคณะกรรมการกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์

ด้วยกระทรวงวัฒนธรรม แจ้งว่า พระราชบัญญัติกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ พ.ศ. ๒๕๕๘ ได้ประกาศในกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ ๒๖ มีนาคม ๒๕๕๘ โดยมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป ในพระราชบัญญัติดังกล่าว กำหนดให้มีกรรมการผู้ทรงวุฒิที่เป็นบุคคลภายนอก จำนวน ๙ คน ซึ่งกรรมการผู้ทรงวุฒิจะต้องได้รับการพิจารณาสรรหาจากผู้ที่มีความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ ด้วยการรับสมัคร และการเสนอชื่อจากองค์กรหรือหน่วยงานสาธารณประโยชน์ที่เป็นนิติบุคคล ซึ่งมิใช่หน่วยงานของภาครัฐ หรือรัฐวิสาหกิจ

Date : 18 พ.ค. 2558 อ่านต่อ 
ผลการประเมินร้านเกมแะร้านคาราโอเกะสีขาวเพื่อเยาวชน จังหวัดสงขลา

ตามที่จังหวัดสงขลาร่วมกับสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัด ได้จัดทำโครงการร้านเกมและร้านคาราโอเกะสีขาว เพื่อเยาวชน เป็นการรณรงค์และประเมินร้านเกมให้เป็นร้านที่ดี มีคุณภาพและมีความปลอดภัยพอสำหรับเด็กและเยาวชน

Date : 3 ก.ย. 2557 อ่านต่อ 

กลุ่มส่งเสริมศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรม
รับสมัครผลงานการประกวดเรียงความ หัวข้อ "หนังสือเล่มโปรดของฉัน"

กรมส่งเสริมวัฒนธรรม ได้เปิดโอกาสให้เยาวชนที่ยังไม่ได้รับทราบข้อมูล แต่มีความสนใจ ได้มีส่วนร่วมในการส่งผลงานการประกวดเรียงความ หัวข้อ "หนังสือเล่มโปรดของฉัน" ซึ่งได้กำหนดระยะเวลาการรับสมัครผลงานออกไปจนถึงวันที่ ๑๒ มิถุนายน ๒๕๕๘

Date : 19 พ.ค. 2558 อ่านต่อ 
สวธ.เชิญหน่วยงาน องค์กร เข้ารับการคัดเลือกเป็นแบบอย่างในการสืบสานมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม

นางสาวนันทิยา สว่างวุฒิธรรม อธิบดีกรมส่งเสริมวัฒนธรรม (สวธ.) เปิดเผยว่า กระทรวงวัฒนธรรม โดยสวธ.จะจัดกิจกรรมการประกาศยกย่องเชิดชูเกียรติ ชุมชน หน่วยงาน องค์กรในสังคมที่เป็นสุดยอดในการสืบสานมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม ให้เป็นแบบอย่างแก่ชุมชน หน่วยงาน และองค์กรอื่นๆ

Date : 19 พ.ค. 2558 อ่านต่อ 
ขอขยายเวลารับสมัครประกวดร้องเพลงรักชาติร่วมสมัย

ด้วยสำนักงานปลัดกระทรวงวัฒนธรรม ได้จัดทำโครงการบทเพลงรักชาติที่ทรงคุณค่าในอดีตมาเรียบเรียงเสียงให้มีความเป็นสมัยนิยมมากขึ้น รวมทั้งเป็นการถ่ายทอดบทเพลงให้ประชาชนและเยาวชนรุ่นหลังได้มีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ สร้างสรรค์และเผยแพร่ นอกจากการจัดทำซีดีเพลงรักชาติร่วมสมัยแล้ว โครงการดังกล่าวยังได้จัดให้มีกิจกรรมการประกวดร้องเพลงรักชาติร่วมสมัข ระดับเยาวชน รุ่นอายุ ๑๑ - ๑๔ ปี และอายุ ๑๕ - ๑๘ ปี ประเภทขับร้องเดี่ยว เพื่อหาตัวแทนระดับจังหวัดเข้าร่วมการแข่งขันระดับภาค ณ จังหวัดนครศรีธรรมราช

Date : 11 ธ.ค. 2557 อ่านต่อ 

ข่าวสารฝ่ายบริหาร ทั้งหมด ข่าวสารกลุ่มยุทธศาสตร์ ทั้งหมด ข่าวสารกลุ่มส่งเสริม ทั้งหมด

ภาพกิจกรรมและโครงการ
โครงการอุดหนุนการดำเนินกิจกรรมความร่วมมือทางศาสนาในพื้นที่จังหวัดชายแดนใต้ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๘ กิจกรรมค่ายเยาวชนสมานฉันท์จังหวัดชายแดนใต้

กรมการศาสนา ร่วมกับสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดสงขลา สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดสตูล สำนักงานวัฒนธรรมปัตตานี สำนักงานวัฒนธรรมยะลา และสำนักงานวัฒนธรรมนราธิวาส จัดโครงการอุดหนุนการดำเนินกิจกรรมความร่วมมือทางศาสนาในพื้นที่จังหวัดชายแดนใต้ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๘ กิจกรรมค่ายเยาวชนสมานฉันท์จังหวัดชายแดนใต้ เพื่อให้เด็ก เยาวชน ต่างศาสนา ในจังหวัดชายแดนภาคใต้ได้เรียนรู้และมีความเข้าใจในหลักธรรมคำสอนทางศาสนาที่ถูกต้อง

Date : 22 พ.ค. 2558 อ่านต่อ 
งาน “มหกรรมเอกลักษณ์ไทยหัวใจ ๔ ภาค” ครั้งที่ ๓

สโมสรทหารค่ายเสนาณรงค์ มณฑลทหารกบที่ ๔๒ สงขลา กองบัญชาการกองทัพภาคที่ ๔ ค่ายเสนาณรงค์ ศูนย์ปรองดองสมานฉันท์เพื่อการปฏิรูป กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค ๔ พล.ต.วัฒนชัย ประสานเกษม รองแม่ทัพน้อยที่ ๔ ร่วมด้วย นายปรีชา ดำเกิงเกียรติ ปลัดจังหวัดสงขลา พ.ต.อ.นเรศร์ อินทรพรหม รองผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดสงขลา พล.ต.ต.ธรัตน์ จันทรัตน์ ที่ปรึกษานายก อบจ.สงขลา ร่วมกันจัดงาน “มหกรรมเอกลักษณ์ไทย หัวใจ ๔ ภาค”

Date : 22 พ.ค. 2558 อ่านต่อ 
โครงการประกวดภาพยนตร์สั้น หัวข้อ “รักชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์”

สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดสงขลา จัดประกวดภาพยนตร์สั้น หัวข้อ “รักชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์” เพื่อให้นักเรียน นักศึกษาที่มีความสนใจในการผลิตสื่อประเภทวิดีโอ ได้ร่วมถ่ายทอดเรื่องราวที่มีทั้งภาพและเสียงได้อย่างสร้างสรรค์ จรรโลงสังคม เมื่อวันที่ ๒๐ เมษายน ๒๕๕๘

Date : 14 พ.ค. 2558 อ่านต่อ 
ประมวลภาพกิจกรรมทั้งหมด