ปิดการใช้งานเว็บไซต์นี้ เว็บไซต์ใหม่ www.m-culture.go.th/songkhla
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดดีเด่น ด้านการบริหารงานวัฒนธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕

ฝ่ายบริหาร
โครงการอุดหนุนส่งเสริมการเรียนรู้ศาสนพิธีภายในจังหวัดสงขลา ปีงบประมาณ ๒๕๕๖

ด้วยกรมการศาสนา กระทรวงวัฒนธรรม ได้กำหนดให้สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดสงขลาจัดโครงการส่งเสริมการเรียนรู้งานศาสนพิธีในจังหวัดสงขลา จึงขอประชาสัมพันธ์ผู้ที่สนใจสมัครได้ที่สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดสงขลา

Date : 20 ส.ค. 2556 อ่านต่อ