ปิดการใช้งานเว็บไซต์นี้ เว็บไซต์ใหม่ www.m-culture.go.th/songkhla
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดดีเด่น ด้านการบริหารงานวัฒนธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕


ฝ่ายบริหาร » โครงการอุดหนุนส่งเสริมการเรียนรู้ศาสนพิธีภายในจังหวัดสงขลา ปีงบประมาณ ๒๕๕๖

โครงการอุดหนุนส่งเสริมการเรียนรู้ศาสนพิธีภายในจังหวัดสงขลา ปีงบประมาณ ๒๕๕๖

      ด้วยกรมการศาสนา กระทรวงวัฒนธรรม ได้กำหนดให้สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดสงขลาจัดโครงการส่งเสริมการเรียนรู้งานศาสนพิธีในจังหวัดสงขลา จึงขอประชาสัมพันธ์ผู้ที่สนใจสมัครได้ที่สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดสงขลา หรือสามารถดาว์นโหลดใบสมัครได้ที่นี่ ดาว์นโหลดใบสมัคร

Date : 20 ส.ค. 2556