ปิดการใช้งานเว็บไซต์นี้ เว็บไซต์ใหม่ www.m-culture.go.th/songkhla
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดดีเด่น ด้านการบริหารงานวัฒนธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕

พรบ.ภาพยนตร์
คำขออนุญาต / คำขอต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการร้านวีดิทัศน์

ร้านวีดิทัศน์ตามพ.ร.บ.ฉบับนี้ หมายถึงร้านเกมต่างๆ รวมไปถึงร้านเกมอินเตอร์เน็ต และคาราโอเกะตามที่ต่างๆ เฉพาะที่มิได้อยู่ในสถานบริการซึ่งได้ขอใบอนุญาตตามกฎหมายว่าด้วยสถานบริการของกระทรวงมหาดไทยแล้ว

Date : 16 ส.ค. 2556 อ่านต่อ 
คำขออนุญาต / คำขอต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการโรงภาพยนตร์

ผู้ใดประสงค์จะขออนุญาตประกอบกิจการโรงภาพยนตร์ ให้ยื่นคำขอรับใบอนุญาตต่อนายทะเบียนตามแบบท้ายนี้ พร้อมด้วยหลักฐานและเอกสาร

Date : 15 ส.ค. 2556 อ่านต่อ 
คำขอต่ออายุใบอนุญาต ประกอบกิจการให้เช่า แลกเปลี่ยน หรือจำหน่ายภาพยนตร์

ใบอนุญาตประเภทนี้ คือประเภทเช่า แลกเปลี่ยน และจำหน่ายเทปและวัสดุโทรทัศน์ (วีซีดี/ดีวีดี/ซีดีรอม)ตาม พ.ร.บ.เดิม ซึ่งตามกฎหมายใหม่จะคิดเป็นพื้นที่ที่ประกอบการ

Date : 14 ส.ค. 2556 อ่านต่อ 
การขอใบอนุญาตประกอบกิจการ ให้เช่า แลกเปลี่ยน หรือจำหน่ายวีดิทัศน์

กรณีนี้ คือประเภทเช่า แลกเปลี่ยน และจำหน่ายเทปและวัสดุโทรทัศน์ตามพ.ร.บ.เดิม แต่พ.ร.บ.ฉบับใหม่แยกวีซีดี/ดีวีดีของหนังกับวีซีดี/ดีวีดีของเกมและคาราโอเกะแยกกัน จึงขอแนะนำให้ขอเป็นแบบเช่า แลกเปลี่ยน และจำหน่ายภาพยนตร์ใบเดียว จะได้ขายวีดิทัศน์ไปด้วยในฉบับเดียวกัน แต่หากจะขายเป็นวีซีดี ดีวีดีเกมหรือคาราโอเกะอย่างเดียว ไม่ขายวีซีดี/ดีวีดีหนัง

Date : 13 ส.ค. 2556 อ่านต่อ