ปิดการใช้งานเว็บไซต์นี้ เว็บไซต์ใหม่ www.m-culture.go.th/songkhla
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดดีเด่น ด้านการบริหารงานวัฒนธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕


พรบ.ภาพยนตร์ » คำขออนุญาต / คำขอต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการร้านวีดิทัศน์

คำขออนุญาต / คำขอต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการร้านวีดิทัศน์

      ร้านวีดิทัศน์ตามพ.ร.บ.ฉบับนี้ หมายถึงร้านเกมต่างๆ รวมไปถึงร้านเกมอินเตอร์เน็ต และคาราโอเกะตามที่ต่างๆ เฉพาะที่มิได้อยู่ในสถานบริการซึ่งได้ขอใบอนุญาตตามกฎหมายว่าด้วยสถานบริการของกระทรวงมหาดไทยแล้ว กล่าวคือ สถานที่ซึ่งมีบริการเกมหรือคาราโอเกะใดที่มีใบอนุญาตเป็นสถานบริการแล้ว ไม่ต้องมาขอใบอนุญาตประกอบกิจการร้านวีดิทัศน์ตามกฎหมายนี้อีก (คาราโอเกะในที่นี้ ไม่รวมเครื่องคอมพิวเตอร์ที่มีแต่เสียงและตัวหนังสือให้อ่านตาม และไม่รวมถึงซีดีเพลง และตู้เพลง ที่มีแต่เสียง ไม่มีภาพประกอบ) และจะคิดค่าธรรมเนียมตามจำนวนเครื่อง ดังนั้น ร้านวีดิทัศน์ใดที่ต้องการขอใบอนุญาต ให้ยื่นคำขอพร้อมดำเนินการ ดังนี้
      ข้อ ๑.ผู้ใดประสงค์จะขออนุญาตจัดตั้งหรือประกอบกิจการร้านวีดิทัศน์ให้ยื่นคำขอรับใบอนุญาตต่อนายทะเบียนตามแบบท้ายกฎกระทรวงนี้ พร้อมด้วยหลักฐานและเอกสารดังต่อไปนี้
() บุคคลธรรมดา
(ก) สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนหรือใบสำคัญประจำตัวคนต่างด้าว
(ข) สำเนาใบทะเบียนพาณิชย์
(ค) รูปถ่ายครึ่งตัว หน้าตรง ไม่สวมหมวก ขนาด ๔x๖ เซนติเมตร จำนวน ๒ รูป ซึ่งถ่ายมาแล้วไม่เกินหกเดือน
(ง) แผนที่สังเขปแสดงบริเวณที่ตั้งของร้านวีดิทัศน์ และแบบแปลนแผนผังของอาคารหรือสถานที่ที่จะใช้ประกอบกิจการร้านวีดิทัศน์ รวมทั้งรูปถ่ายสถานประกอบการจำนวน ๓ รูป
() นิติบุคคล
(ก) สำเนาหนังสือรับรองหรือหลักฐานการเป็นนิติบุคคลซึ่งแสดงรายการเกี่ยวกับชื่อ วัตถุประสงค์ ที่ตั้งสำนักงาน และผู้รับผิดชอบในการดำเนินการลงนามผูกพันนิติบุคคลที่เป็นปัจจุบัน
(ข) สำเนาบัตรประจำประชาชนหรือใบสำคัญประจำตัวคนต่างด้าวของกรรมการ ผู้จัดการ หรือผู้ซึ่งรับผิดชอบในการดำเนินการของนิติบุคคล
(ค) สำเนาใบทะเบียนพาณิชย์(กรณีมีหลายแห่ง และมิใช่ที่เดียวกับสำนักงานใหญ่)
(ง) สำเนาทะเบียนบ้านของกรรมการ ผู้จัดการ หรือผู้รับผิดชอบในการดำเนินการของนิติบุคคล
(จ) รูปถ่ายครึ่งตัว หน้าตรง ไม่สวมหมวก ขนาด ๔x๖ เซนติเมตร จำนวน ๒ รูป ซึ่งถ่ายมาแล้วไม่เกินหกเดือนของกรรมการ ผู้จัดการ หรือผู้รับผิดชอบในการดำเนินการของนิติบุคคล
(ฉ) แผนที่สังเขปแสดงบริเวณที่ตั้งของร้านวีดิทัศน์ แบบแปลนแผนผังของอาคารหรือสถานที่ที่จะใช้ประกอบกิจการร้านวีดิทัศน์รวมทั้งรูปถ่ายสถานประกอบการ จำนวน ๓ รูป
      ข้อ ๒ การยื่นคำขอรับใบอนุญาตประกอบกิจการร้านวีดิทัศน์ให้ยื่น ณ สถานที่ ดังต่อไปนี้
(๑) กรุงเทพมหานคร ให้ยื่นต่อสำนักงานคณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติ
(๒) ในจังหวัดอื่นให้ยื่นต่อสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดที่สถานประกอบการนั้นตั้งอยู่
      ข้อ ๓. ในกรณีที่มีการขอใบอนุญาตประกอบกิจการร้านวีดิทัศน์หลายแห่ง ให้ออกใบอนุญาตหนึ่งฉบับสำหรับร้านวีดิทัศน์แต่ละแห่ง​
ดาวน์โหลดเอกสารคลิก

Date : 16 ส.ค. 2556