ปิดการใช้งานเว็บไซต์นี้ เว็บไซต์ใหม่ www.m-culture.go.th/songkhla
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดดีเด่น ด้านการบริหารงานวัฒนธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕


พรบ.ภาพยนตร์ » คำขออนุญาต / คำขอต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการโรงภาพยนตร์

คำขออนุญาต / คำขอต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการโรงภาพยนตร์

      ผู้ใดประสงค์จะขออนุญาตประกอบกิจการโรงภาพยนตร์ ให้ยื่นคำขอรับใบอนุญาตต่อนายทะเบียนตามแบบท้ายนี้ พร้อมด้วยหลักฐานและเอกสารดังต่อไปนี้
() บุคคลธรรมดา
(ก) สำเนาบัตรประชาชนหรือใบสำคัญประจำตัวคนต่างด้าว
(ข) รูปถ่ายครึ่งตัว หน้าตรง ไม่สวมหมวก ขนาด ๔x๖ เซนติเมตร จำนวน ๒ รูป ซึ่งถ่ายมาแล้วไม่เกินหกเดือน
(ค) หลักฐานแสดงว่าอาคารหรือสถานที่ที่จะใช้ประกอบกิจการโรงภาพยนตร์ได้รับใบอนุญาตให้ใช้อาคารเพื่อประกอบกิจการโรงมหรสพตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคารสำหรับโรงภาพยนตร์ตาม (๑) ของบทนิยามคำว่า “โรงภาพยนตร์” ในมาตรา๔
(ง) แผนที่สังเขปแสดงบริเวณที่ตั้งของโรงภาพยนตร์สำหรับโรงภาพยนตร์ตาม (๑) ของบทนิยามคำว่า “โรงภาพยนตร์” ในมาตรา๔
() นิติบุคคล
(ก) สำเนาหนังสือรับรองหรือหลักฐานการเป็นนิติบุคคลซึ่งแสดงรายการเกี่ยวกับชื่อ วัตถุประสงค์ ที่ตั้งสำนักงาน และผู้มีอำนาจลงนามผูกพันนิติบุคคลที่เป็นปัจจุบัน
(ข) สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนหรือใบสำคัญประจำตัวคนต่างด้าวของกรรมการ ผู้จัดการ หรือผู้ซึ่งรับผิดชอบในการดำเนินการของนิติบุคคล
(ค) สำเนาทะเบียนบ้านของกรรมการ ผู้จัดการ หรือผู้รับผิดชอบในการดำเนินการของนิติบุคคล
(ง) รูปถ่ายครึ่งตัว หน้าตรง ไม่สวมหมวก ขนาด ๔x๖ เซนติเมตร จำนวน ๒ รูป ซึ่งถ่ายมาแล้วไม่เกินหกเดือนของกรรมการ ผู้จัดการ หรือผู้รับผิดชอบในการดำเนินการของนิติบุคคล
(จ) หลักฐานแสดงว่าอาคารหรือสถานที่ที่จะใช้ประกอบกิจการโรงภาพยนตร์ได้รับใบอนุญาตให้ใช้อาคารเพื่อประกอบกิจการโรงมหรสพตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคารสำหรับโรงภาพยนตร์ตาม (๑) ของบทนิยามคำว่า “โรงภาพยนตร์” ในมาตรา๔
(ฉ) แผนที่สังเขปแสดงบริเวณที่ตั้งของโรงภาพยนตร์สำหรับโรงภาพยนตร์ ตาม (๑) ของบทนิยามคำว่า
“โรงภาพยนตร์” ในมาตรา๔  ข้อ ๒ การยื่นคำขออนุญาตประกอบกิจการโรงภาพยนตร์ให้ยื่น ณ สถานที่ดังต่อไปนี้
(๑) โรงภาพยนตร์ตาม (๑) ของบทนิยามคำว่า “โรงภาพยนตร์” ในมาตรา ๔
(ก) ในกรุงเทพมหานคร ให้ยื่นต่อสำนักงานคณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติ
(ข) ในจังหวัดอื่น ให้ยื่นต่อสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดที่โรงภาพยนตร์ตั้งอยู่
(๒) โรงภาพยนตร์ตาม (๒) ของบทนิยามคำว่า “โรงภาพยนตร์” ในมาตรา ๔ (โรงหนังกลางแปลง)
(ก) ในกรุงเทพมหานคร ให้ยื่นต่อสำนักงานคณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติ
(ข) ในจังหวัดอื่น ให้ยื่นต่อสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดที่ผู้ประกอบการอยู่

ดาวน์โหลดเอกสารคลิก

Date : 15 ส.ค. 2556