ปิดการใช้งานเว็บไซต์นี้ เว็บไซต์ใหม่ www.m-culture.go.th/songkhla
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดดีเด่น ด้านการบริหารงานวัฒนธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕


พรบ.ภาพยนตร์ » คำขอต่ออายุใบอนุญาต ประกอบกิจการให้เช่า แลกเปลี่ยน หรือจำหน่ายภาพยนตร์

คำขอต่ออายุใบอนุญาต ประกอบกิจการให้เช่า แลกเปลี่ยน หรือจำหน่ายภาพยนตร์

      ใบอนุญาตประเภทนี้ คือประเภทเช่า แลกเปลี่ยน และจำหน่ายเทปและวัสดุโทรทัศน์ (วีซีดี/ดีวีดี/ซีดีรอม)ตาม พ.ร.บ.เดิม ซึ่งตามกฎหมายใหม่จะคิดเป็นพื้นที่ที่ประกอบการ โดยให้ดำเนินการดังนี้
      ข้อ ๑. ผู้ใดประสงค์จะขอรับใบอนุญาตประกอบกิจการ ให้เช่า แลกเปลี่ยน หรือจำหน่ายภาพยนตร์ให้ยื่นคำขอรับใบอนุญาตต่อนายทะเบียนตามแบบท้ายนี้ พร้อมด้วยหลักฐานและเอกสารดังต่อไปนี้
(๑) บุคคลธรรมดา
(ก) สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนหรือใบสำคัญประจำตัวคนต่างด้าว
(ข) สำเนาใบทะเบียนพาณิชย์
(ค) รูปถ่ายครึ่งตัว หน้าตรง ไม่สวมหมวก ขนาด ๔x๖ เซนติเมตร จำนวน ๒ รูป ซึ่งถ่ายมาแล้วไม่เกินหกเดือน
(ง) แผนที่สังเขปแสดงบริเวณที่ตั้งของอาคารหรือสถานที่ที่จะใช้ประกอบกิจการให้เช่า แลกเปลี่ยน หรือจำหน่ายภาพยนตร์รวมทั้งรูปถ่ายสถานประกอบการ จำนวน ๓ รูป
(๒) นิติบุคคล
(ก) สำเนาหนังสือรับรองหรือหลักฐานการเป็นนิติบุคคลซึ่งแสดงรายการเกี่ยวกับชื่อ วัตถุประสงค์ ที่ตั้งสำนักงาน และผู้รับผิดชอบในการดำเนินการลงนามผูกพันนิติบุคคลที่เป็นปัจจุบัน
(ข) สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน/ใบสำคัญประจำตัวคนต่างด้าวของกรรมการ ผู้จัดการ หรือผู้รับผิดชอบในการดำเนินการของนิติบุคคล
(ค) สำเนาใบทะเบียนพาณิชย์ (กรณีมีหลายแห่ง และมิใช่ที่เดียวกับสำนักงานใหญ่)
(ง) สำเนาทะเบียนบ้านของกรรมการ ผู้จัดการ หรือผู้รับผิดชอบในการดำเนินการของนิติบุคคล
(จ) รูปถ่ายครึ่งตัว หน้าตรง ไม่สวมหมวก ขนาด ๔x๖ เซนติเมตร จำนวน ๒ รูป ซึ่งถ่ายมาแล้วไม่เกินหกเดือนของกรรมการ ผู้จัดการ หรือผู้รับผิดชอบในการดำเนินการของนิติบุคคล
(ฉ) แผนที่สังเขปแสดงบริเวณที่ตั้งของอาคารหรือสถานที่ที่จะใช้ประกอบกิจการให้เช่า แลกเปลี่ยน หรือจำหน่ายภาพยนตร์ รวมทั้งรูปถ่ายสถานประกอบการจำนวน ๓ รูป
      ข้อ ๒ การยื่นคำขอรับใบอนุญาตประกอบกิจการให้เช่า แลกเปลี่ยน หรือจำหน่ายภาพยนตร์ ให้ยื่น ณ สถานที่ ดังต่อไปนี้
(๑) กรุงเทพมหานคร ให้ยื่นต่อสำนักงานคณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติ
(๒) ในจังหวัดอื่นให้ยื่นต่อสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัด ในจังหวัดที่อาคารหรือสถานที่ที่จะใช้ประกอบกิจการให้เช่า แลกเปลี่ยนหรือจำหน่ายภาพยนตร์ตั้งอยู่
      ข้อ ๓. ในกรณีที่มีการขอใบอนุญาตประกอบกิจการให้เช่า แลกเปลี่ยน หรือจำหน่ายภาพยนตร์ในสถานที่หลายแห่งให้ออกใบอนุญาตหนึ่งฉบับสำหรับสถานที่ประกอบกิจการให้เช่า แลกเปลี่ยน หรือจำหน่ายภาพยนตร์แต่ละแห่ง​

Date : 14 ส.ค. 2556