ปิดการใช้งานเว็บไซต์นี้ เว็บไซต์ใหม่ www.m-culture.go.th/songkhla
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดดีเด่น ด้านการบริหารงานวัฒนธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕


พรบ.ภาพยนตร์ » การขอใบอนุญาตประกอบกิจการ ให้เช่า แลกเปลี่ยน หรือจำหน่ายวีดิทัศน์

การขอใบอนุญาตประกอบกิจการ ให้เช่า แลกเปลี่ยน หรือจำหน่ายวีดิทัศน์

      กรณีนี้ คือประเภทเช่า แลกเปลี่ยน และจำหน่ายเทปและวัสดุโทรทัศน์ตามพ.ร.บ.เดิม แต่พ.ร.บ.ฉบับใหม่แยกวีซีดี/ดีวีดีของหนังกับวีซีดี/ดีวีดีของเกมและคาราโอเกะแยกกัน จึงขอแนะนำให้ขอเป็นแบบเช่า แลกเปลี่ยน และจำหน่ายภาพยนตร์ใบเดียว จะได้ขายวีดิทัศน์ไปด้วยในฉบับเดียวกัน แต่หากจะขายเป็นวีซีดี ดีวีดีเกมหรือคาราโอเกะอย่างเดียว ไม่ขายวีซีดี/ดีวีดีหนัง ก็ให้ดำเนินการดังต่อไปนี้
     ข้อ ๑ ผู้ใดประสงค์จะขอรับใบอนุญาตประกอบกิจการ ให้เช่า แลกเปลี่ยน หรือจำหน่ายวีดิทัศน์ให้ยื่นคำขอรับใบอนุญาตต่อนายทะเบียนตามแบบท้ายนี้ พร้อมด้วยหลักฐานและเอกสาร ดังต่อไปนี้
(๑) บุคคลธรรมดา
(ก) สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนหรือใบสำคัญประจำตัวคนต่างด้าว
(ข) สำเนาใบทะเบียนพาณิชย์
(ค) รูปถ่ายครึ่งตัว หน้าตรง ไม่สวมหมวก ขนาด ๔x๖ เซนติเมตร จำนวน ๒ รูป ซึ่งถ่ายมาแล้วไม่เกินหกเดือน
(ง) แผนที่สังเขปแสดงบริเวณที่ตั้งของอาคารหรือสถานที่ที่จะใช้ประกอบกิจการให้เช่า แลกเปลี่ยน หรือจำหน่ายวีดิทัศน์ รวมทั้งรูปถ่ายสถานประกอบการ จำนวน ๓ รูป
(๒) นิติบุคคล
(ก) สำเนาหนังสือรับรองหรือหลักฐานการเป็นนิติบุคคลซึ่งแสดงรายการเกี่ยวกับชื่อ วัตถุประสงค์ ที่ตั้งสำนักงาน และผู้รับผิดชอบในการดำเนินการลงนามผูกพันนิติบุคคลที่เป็นปัจจุบัน
(ข) สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน/ใบสำคัญประจำตัวคนต่างด้าวของกรรมการ ผู้จัดการ หรือผู้รับผิดชอบในการดำเนินการของนิติบุคคล
(ค) สำเนาใบทะเบียนพาณิชย์ (กรณีมีหลายแห่ง และมิใช่ที่เดียวกับสำนักงานใหญ๋)
(ง) สำเนาทะเบียนบ้านของกรรมการ ผู้จัดการ หรือผู้รับผิดชอบในการดำเนินการของนิติบุคคล
(จ) รูปถ่ายครึ่งตัว หน้าตรง ไม่สวมหมวก ขนาด ๔x๖ เซนติเมตร จำนวน ๒ รูป ซึ่งถ่ายมาแล้วไม่เกินหกเดือนของกรรมการ ผู้จัดการ หรือผู้รับผิดชอบในการดำเนินการของนิติบุคคล
(ฉ) แผนที่สังเขปแสดงบริเวณที่ตั้งของอาคารหรือสถานที่ที่จะใช้ประกอบกิจการให้เช่า แลกเปลี่ยน หรือจำหน่ายวีดิทัศน์ รวมทั้งรูปถ่ายสถานประกอบการจำนวน ๓ รูป
     ข้อ ๒. การยื่นคำขอรับใบอนุญาตประกอบกิจการให้เช่า แลกเปลี่ยน หรือจำหน่ายวีดิทัศน์ให้ยื่น ณ สถานที่ ดังต่อไปนี้
(๑) กรุงเทพมหานคร ให้ยื่นต่อสำนักงานคณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติ
(๒) ในจังหวัดอื่นให้ยื่นต่อสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัด ในจังหวัดที่อาคารหรือสถานที่ที่จะใช้ประกอบกิจการให้เช่า แลกเปลี่ยนหรือจำหน่ายวิดีทัศน์ตั้งอยู่
     ข้อ ๓. ในกรณีที่มีการขอใบอนุญาตประกอบกิจการให้เช่า แลกเปลี่ยน หรือจำหน่ายวีดิทัศน์ในสถานที่หลายแห่งให้ออกใบอนุญาตหนึ่งฉบับสำหรับสถานที่ประกอบกิจการให้เช่า แลกเปลี่ยน หรือจำหน่ายวีดิทัศน์แต่ละแห่ง

Date : 13 ส.ค. 2556