ปิดการใช้งานเว็บไซต์นี้ เว็บไซต์ใหม่ www.m-culture.go.th/songkhla
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดดีเด่น ด้านการบริหารงานวัฒนธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕

กลุ่มยุทธศาสตร์และเฝ้าระวังทางวัฒนธรรม
การกวดขันและบังคับใช้กฎหมายสถานบริการร้านคาราโอเกะและสถานบันเทิงที่ผิดกฎหมาย

ด้วยนายกรัฐมนตรี (พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา) ได้มีบัญชาให้กระทรวงมหาดไทย ดำเนินการแก้ไขปัญหาร้านคาราโอเกะและสถานบันเทิงทั่วประเทศตามนโยบายของรัฐมนตรีที่ได้แถลงต่อสภานิติบัญญัติแห่งชาติ เรื่องการลดความเหลื่อมล้ำของสังคมและการสร้างโอกาสเข้าถึงบริการของรัฐ

Date : 18 พ.ค. 2558 อ่านต่อ 
ประกาศคณะกรรมการสรรหากรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ในคณะกรรมการกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์

ด้วยกระทรวงวัฒนธรรม แจ้งว่า พระราชบัญญัติกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ พ.ศ. ๒๕๕๘ ได้ประกาศในกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ ๒๖ มีนาคม ๒๕๕๘ โดยมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป ในพระราชบัญญัติดังกล่าว กำหนดให้มีกรรมการผู้ทรงวุฒิที่เป็นบุคคลภายนอก จำนวน ๙ คน ซึ่งกรรมการผู้ทรงวุฒิจะต้องได้รับการพิจารณาสรรหาจากผู้ที่มีความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ ด้วยการรับสมัคร และการเสนอชื่อจากองค์กรหรือหน่วยงานสาธารณประโยชน์ที่เป็นนิติบุคคล ซึ่งมิใช่หน่วยงานของภาครัฐ หรือรัฐวิสาหกิจ

Date : 18 พ.ค. 2558 อ่านต่อ 
ผลการประเมินร้านเกมแะร้านคาราโอเกะสีขาวเพื่อเยาวชน จังหวัดสงขลา

ตามที่จังหวัดสงขลาร่วมกับสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัด ได้จัดทำโครงการร้านเกมและร้านคาราโอเกะสีขาว เพื่อเยาวชน เป็นการรณรงค์และประเมินร้านเกมให้เป็นร้านที่ดี มีคุณภาพและมีความปลอดภัยพอสำหรับเด็กและเยาวชน

Date : 3 ก.ย. 2557 อ่านต่อ 
การบังคับใช้พระราชบัญญัติภาพยนตร์และวิดีทัศน์ พ.ศ. ๒๕๕๑

Date : 24 มิ.ย. 2557 อ่านต่อ 
กระทรวงวัฒนธรรม จัดรณรงค์ “สงกรานต์สีขาว” เนื่องในเทศกาลสงกรานต์

เนื่องจากในปัจจุบันนี้เด็ก เยาวชนและประชาชนทั่วไป มีความเข้าใจในความสำคัญของประเพณีสงกรานต์น้อยลง โดยเฉพาะแก่นแท้สาระสำคัญ และแบบแผนแนวทางที่ควรปฏิบัติในประเพณีสงกรานต์ ทำให้กิจกรรมที่เกิดขึ้นในช่วงเทศกาลสงกรานต์ของหลายปีที่ผ่านมามีปัญหาความบิดเบือนไปจากคุณค่าดั้งเดิม อาทิ การใช้อุปกรณ์การเล่นน้ำที่มีความรุนแรง และการแสดงพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสม ทั้งการแสดงออก การแต่งกายยั่วยุ และการฉวยโอกาสลวนลามผู้อื่น การเล่นน้ำขณะขับขี่ยานพาหนะและดื่มเครื่องดื่มมึนเมา โดยไม่คำนึงถึงความปลอดภัยทั้งต่อตนเองและผู้อื่น ซึ่งปัญหาความเบี่ยงเบนทางวัฒนธรรมดังกล่าวปรากฏให้เห็นตามสื่อต่างๆ เป็นประจำทุกปี ทำให้เอกลักษณ์ความเป็นไทยที่งดงามถูกเบี่ยงเบนไปจนเป็นที่เข้าใจผิดของชาวต่างชาติว่าสงกรานต์ต้องเล่นปืนฉีดน้ำและแต่งกายล่อแหลม

Date : 2 เม.ย. 2557 อ่านต่อ