ปิดการใช้งานเว็บไซต์นี้ เว็บไซต์ใหม่ www.m-culture.go.th/songkhla
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดดีเด่น ด้านการบริหารงานวัฒนธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕


กลุ่มยุทธศาสตร์และเฝ้าระวังทางวัฒนธรรม » ผลการประเมินร้านเกมแะร้านคาราโอเกะสีขาวเพื่อเยาวชน จังหวัดสงขลา

ผลการประเมินร้านเกมแะร้านคาราโอเกะสีขาวเพื่อเยาวชน จังหวัดสงขลา

     ตามที่จังหวัดสงขลาร่วมกับสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัด ได้จัดทำโครงการร้านเกมและร้านคาราโอเกะสีขาว เพื่อเยาวชน เป็นการรณรงค์และประเมินร้านเกมให้เป็นร้านที่ดี มีคุณภาพและมีความปลอดภัยพอสำหรับเด็กและเยาวชน ซึ่งพ่อแม่ผู้ปกครองสามารถวางใจได้ และมีส่วนช่วยดูแลเด็กและเยาวชนที่เข้าไปใช้บริการมิให้เล่นหรือดูสิ่งที่ไม่เหมาะสมกับวัย ตลอดจนไม่ปล่อยให้ร้านกลายเป็นแห่งมั่วสุม หรือมีสิ่งเสพติดจำหน่ายนั้น
     คณะทำงานได้ออกประเมินร้านเกมที่สมัครเข้าร่วมในโครงการร้านเกมสีขาวดังกล่าวแล้ว จึงประกาศผลการประเมินร้านเกมและร้านคาราโอเกะสีขาวเพื่อเยาวชน จังหวัดสงขลา ประจำปี ๒๕๕๗ 

ผลการประเมินร้านเกมและร้านคาราโอเกะสีขาว เพื่อเยาวชน

Date : 3 ก.ย. 2557