ปิดการใช้งานเว็บไซต์นี้ เว็บไซต์ใหม่ www.m-culture.go.th/songkhla
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดดีเด่น ด้านการบริหารงานวัฒนธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕


กลุ่มยุทธศาสตร์และเฝ้าระวังทางวัฒนธรรม » การกวดขันและบังคับใช้กฎหมายสถานบริการร้านคาราโอเกะและสถานบันเทิงที่ผิดกฎหมาย

การกวดขันและบังคับใช้กฎหมายสถานบริการร้านคาราโอเกะและสถานบันเทิงที่ผิดกฎหมาย

          ด้วยนายกรัฐมนตรี (พลเอกประยุทธ์  จันทร์โอชา)  ได้มีบัญชาให้กระทรวงมหาดไทย ดำเนินการแก้ไขปัญหาร้านคาราโอเกะและสถานบันเทิงทั่วประเทศตามนโยบายของรัฐมนตรีที่ได้แถลงต่อสภานิติบัญญัติแห่งชาติ เรื่องการลดความเหลื่อมล้ำของสังคมและการสร้างโอกาสเข้าถึงบริการของรัฐ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง การแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์และการท่องเที่ยวที่เป็นบริการทางเพศและเด็ก และการจัดระเบียบสังคม จึงขอให้สถานบริการร้านคาราโอเกะปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมายโดยเคร่งครัด

Date : 18 พ.ค. 2558