ปิดการใช้งานเว็บไซต์นี้ เว็บไซต์ใหม่ www.m-culture.go.th/songkhla
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดดีเด่น ด้านการบริหารงานวัฒนธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕


กลุ่มยุทธศาสตร์และเฝ้าระวังทางวัฒนธรรม » ประกาศคณะกรรมการสรรหากรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ในคณะกรรมการกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์

ประกาศคณะกรรมการสรรหากรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ในคณะกรรมการกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์

          ด้วยกระทรวงวัฒนธรรม แจ้งว่า พระราชบัญญัติกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ พ.ศ. ๒๕๕๘ ได้ประกาศในกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ ๒๖  มีนาคม  ๒๕๕๘  โดยมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป ในพระราชบัญญัติดังกล่าว กำหนดให้มีกรรมการผู้ทรงวุฒิที่เป็นบุคคลภายนอก จำนวน ๙ คน ซึ่งกรรมการผู้ทรงวุฒิจะต้องได้รับการพิจารณาสรรหาจากผู้ที่มีความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ ด้วยการรับสมัคร และการเสนอชื่อจากองค์กรหรือหน่วยงานสาธารณประโยชน์ที่เป็นนิติบุคคล ซึ่งมิใช่หน่วยงานของภาครัฐ หรือรัฐวิสาหกิจ
          ในการนี้ สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดสงขลา ขอความร่วมมือท่านประชาสัมพันธ์เชิญชวนบุคคล และเสนอชื่อเข้ารับการพิจารณาสรรหาเป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ในคณะกรรมการกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ โดยรับสมัครตั้งแต่วันที่ ๑ – ๓๐  พฤษภาคม  ๒๕๕๘ สามารถดาวน์โหลดเอกสารได้ทาง www.m-culture.go.th สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ หมายเลข ๐ ๒๔๒๒ ๘๗๑๕ – ๑๖ สำนักงานปลัดกระทรวงวัฒนธรรม

Date : 18 พ.ค. 2558