ปิดการใช้งานเว็บไซต์นี้ เว็บไซต์ใหม่ www.m-culture.go.th/songkhla
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดดีเด่น ด้านการบริหารงานวัฒนธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕

กลุ่มส่งเสริมศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรม
รับสมัครผลงานการประกวดเรียงความ หัวข้อ "หนังสือเล่มโปรดของฉัน"

กรมส่งเสริมวัฒนธรรม ได้เปิดโอกาสให้เยาวชนที่ยังไม่ได้รับทราบข้อมูล แต่มีความสนใจ ได้มีส่วนร่วมในการส่งผลงานการประกวดเรียงความ หัวข้อ "หนังสือเล่มโปรดของฉัน" ซึ่งได้กำหนดระยะเวลาการรับสมัครผลงานออกไปจนถึงวันที่ ๑๒ มิถุนายน ๒๕๕๘

Date : 19 พ.ค. 2558 อ่านต่อ 
สวธ.เชิญหน่วยงาน องค์กร เข้ารับการคัดเลือกเป็นแบบอย่างในการสืบสานมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม

นางสาวนันทิยา สว่างวุฒิธรรม อธิบดีกรมส่งเสริมวัฒนธรรม (สวธ.) เปิดเผยว่า กระทรวงวัฒนธรรม โดยสวธ.จะจัดกิจกรรมการประกาศยกย่องเชิดชูเกียรติ ชุมชน หน่วยงาน องค์กรในสังคมที่เป็นสุดยอดในการสืบสานมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม ให้เป็นแบบอย่างแก่ชุมชน หน่วยงาน และองค์กรอื่นๆ

Date : 19 พ.ค. 2558 อ่านต่อ 
ขอขยายเวลารับสมัครประกวดร้องเพลงรักชาติร่วมสมัย

ด้วยสำนักงานปลัดกระทรวงวัฒนธรรม ได้จัดทำโครงการบทเพลงรักชาติที่ทรงคุณค่าในอดีตมาเรียบเรียงเสียงให้มีความเป็นสมัยนิยมมากขึ้น รวมทั้งเป็นการถ่ายทอดบทเพลงให้ประชาชนและเยาวชนรุ่นหลังได้มีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ สร้างสรรค์และเผยแพร่ นอกจากการจัดทำซีดีเพลงรักชาติร่วมสมัยแล้ว โครงการดังกล่าวยังได้จัดให้มีกิจกรรมการประกวดร้องเพลงรักชาติร่วมสมัข ระดับเยาวชน รุ่นอายุ ๑๑ - ๑๔ ปี และอายุ ๑๕ - ๑๘ ปี ประเภทขับร้องเดี่ยว เพื่อหาตัวแทนระดับจังหวัดเข้าร่วมการแข่งขันระดับภาค ณ จังหวัดนครศรีธรรมราช

Date : 11 ธ.ค. 2557 อ่านต่อ 
กรมส่งเสริมวัฒนธรรมขอเชิญร่วมส่งผลงานเข้าประกวด “บทละครส่งเสริมค่านิยม”

กรมส่งเสริมวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม ร่วมกับสาขาวิชาศิลปะการแสดง คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ ขอเชิญชวนนักเรียน นิสิต นักศึกษา และผู้สนใจ ส่งผลงานเข้าร่วมประกวด “บทละครส่งเสริมค่านิยม” ชิงถ้วยเกียรติยศและเงินรางวัลมูลค่ากว่า 80,000 บาท พร้อมเข้าร่วมพัฒนาทักษะการเขียนบทละครจากนักการละครมืออาชีพ และคุณนิกร แซ่ตั้ง ศิลปินศิลปาธร

Date : 11 พ.ย. 2557 อ่านต่อ 
ขอเชิญประกวดเรียงความ ภายใต้หัวข้อ "หนึ่งในค่านิยม เพื่อสังคมยั่งยืน"

ด้วยกรมส่งเสริมวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม กำนดจัดประกวดเรียงความ ภายใต้หัวข้อ "หนึ่งในค่านิยม เพื่อสังคมยั่งยืน" เพื่อกระตุ้นให้เด็ก เยาวชน และประชาชนทั่วไปได้ศึกษาค้นคว้าคุณค่าสาระและเสนอแนวทางปฏิบัติค่านิยมอันจะเป็นประโยชน์ในการนำไปปรับใช้ในชีวิตประจำวัน

Date : 31 ต.ค. 2557 อ่านต่อ 
« [1] 2 3 4 5 »