ปิดการใช้งานเว็บไซต์นี้ เว็บไซต์ใหม่ www.m-culture.go.th/songkhla
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดดีเด่น ด้านการบริหารงานวัฒนธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕


กลุ่มส่งเสริมศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรม » ขอขยายเวลารับสมัครประกวดร้องเพลงรักชาติร่วมสมัย

ขอขยายเวลารับสมัครประกวดร้องเพลงรักชาติร่วมสมัย

            ด้วยสำนักงานปลัดกระทรวงวัฒนธรรม  ได้จัดทำโครงการบทเพลงรักชาติที่ทรงคุณค่าในอดีตมาเรียบเรียงเสียงให้มีความเป็นสมัยนิยมมากขึ้น   รวมทั้งเป็นการถ่ายทอดบทเพลงให้ประชาชนและเยาวชนรุ่นหลังได้มีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ สร้างสรรค์และเผยแพร่  นอกจากการจัดทำซีดีเพลงรักชาติร่วมสมัยแล้ว โครงการดังกล่าวยังได้จัดให้มีกิจกรรมการประกวดร้องเพลงรักชาติร่วมสมัข  ระดับเยาวชน  รุ่นอายุ ๑๑ - ๑๔ ปี และอายุ ๑๕ - ๑๘ ปี ประเภทขับร้องเดี่ยว เพื่อหาตัวแทนระดับจังหวัดเข้าร่วมการแข่งขันระดับภาค ณ จังหวัดนครศรีธรรมราช และเนื่องจากการสมัครรอบคัดเลือกจากแผ่นซีดี มีผู้สมัครจำนวนน้อย สำนักงานฯ จึงขยายเวลารับสมัครไปอีกจนถึงวันที่ ๒๒  ธันวาคม  ๒๕๕๗  และให้ผู้สมัครไปขับร้องสดในรอบชิงชนะเลิศ ระดับจังหวัดทุกคน
          สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดสงขลา  กำหนดจัดการประกวดร้องเพลงรักชาติร่วมสมัย  รอบชิงชนะเลิศ  ระดับจังหวัด  ในวันที่ ๒๓  ธันวาคม  ๒๕๕๗  ณ  คณะศิลปกรรมศาสตร์  ชั้น ๔  มหาวิทยาลัยราชภัฎสงขลา  รายงานตัวเวลา ๐๘.๐๐ - ๐๘.๓๐ น.  เริ่มประกวดเวลา  ๐๙.๐๐ น. เนื่องจากส่วนกลางได้จัดส่งซาวด์เพลงมาแล้ว  จึงขอให้นักเรียนที่สมัครประกวดร้องเพลงแจ้งยืนยันชื่อเพลงที่จะร้องในวันประกวด (หากสามารถระบุคีย์เพลง ก็จะได้จัดเตรียมซาวด์เพลงให้)

ดาวน์โหลดเพลงที่นี่

 

Date : 11 ธ.ค. 2557