ปิดการใช้งานเว็บไซต์นี้ เว็บไซต์ใหม่ www.m-culture.go.th/songkhla
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดดีเด่น ด้านการบริหารงานวัฒนธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕


กลุ่มส่งเสริมศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรม » รับสมัครผลงานการประกวดเรียงความ หัวข้อ "หนังสือเล่มโปรดของฉัน"

รับสมัครผลงานการประกวดเรียงความ หัวข้อ "หนังสือเล่มโปรดของฉัน"

กรมส่งเสริมวัฒนธรรม ได้เปิดโอกาสให้เยาวชนที่ยังไม่ได้รับทราบข้อมูล แต่มีความสนใจ ได้มีส่วนร่วมในการส่งผลงานการประกวดเรียงความ หัวข้อ "หนังสือเล่มโปรดของฉัน" ซึ่งได้กำหนดระยะเวลาการรับสมัครผลงานออกไปจนถึงวันที่ ๑๒ มิถุนายน ๒๕๕๘ 

ดาวน์โหลดข้อมูลเพิ่มเติม
http://www.culture.go.th/thai/index.php?option=com_content&view=article&id=3180:-qq&catid=35:announces&Itemid=352

 

Date : 19 พ.ค. 2558