ปิดการใช้งานเว็บไซต์นี้ เว็บไซต์ใหม่ www.m-culture.go.th/songkhla
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดดีเด่น ด้านการบริหารงานวัฒนธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕


กลุ่มส่งเสริมศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรม » สวธ.เชิญหน่วยงาน องค์กร เข้ารับการคัดเลือกเป็นแบบอย่างในการสืบสานมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม

สวธ.เชิญหน่วยงาน องค์กร เข้ารับการคัดเลือกเป็นแบบอย่างในการสืบสานมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม

นางสาวนันทิยา สว่างวุฒิธรรม อธิบดีกรมส่งเสริมวัฒนธรรม (สวธ.) เปิดเผยว่า กระทรวงวัฒนธรรม โดยสวธ.จะจัดกิจกรรมการประกาศยกย่องเชิดชูเกียรติ ชุมชน หน่วยงาน องค์กรในสังคมที่เป็นสุดยอดในการสืบสานมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม ให้เป็นแบบอย่างแก่ชุมชน หน่วยงาน และองค์กรอื่นๆ

            จึงขอเชิญชวนชุมชน หน่วยงาน องค์กร ที่มีความโดดเด่นในการดำเนินการสืบสานมรดกภูมิปัญญาฯ ในด้านใดด้านหนึ่ง ได้แก่ ๑)ด้านการอนุรักษ์ ฟื้นฟู มรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม ๒)ด้านการพัฒนาศักยภาพบุคคล ๓)ด้านการเผยแพร่มรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม ที่ดำเนินการสืบสานผ่านกิจกรรมต่างๆ อย่างเป็นรูปธรรม มาแล้วไม่น้อยกว่า ๒ ปี และยังดำเนินการมาจนถึงวันที่พิจารณารางวัล ส่งผลงานเข้ารับการคัดเลือก ทั้งนี้กิจกรรมที่ดำเนินการดังกล่าวจะต้องเกี่ยวข้องกับมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมที่ได้รับการขึ้นทะเบียนจากกระทรวงวัฒนธรรมแล้ว ตั้งแต่ปี ๒๕๕๒–๒๕๕๗

            สำหรับองค์กรหรือหน่วยงาน ที่ได้รับการคัดเลือกให้เป็นแบบอย่าง (Best Practice) ในแต่ละด้าน จะได้รับรางวัลดังนี้ ๑)รางวัลชนะเลิศ ได้รับโล่ พร้อมเงินสนับสนุนการดำเนินกิจกรรม ๑๐๐,๐๐๐ บาท ๑ รางวัล ๒)รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ ๑ รับโล่ พร้อมเงินสนับสนุน ๘๐,๐๐๐ บาท ๑ รางวัล ๓)รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ ๒ รับโล่ พร้อมเงินสนับสนุนฯ ๕๐,๐๐๐ บาท ๑ รางวัล ๔) รางวัลชมเชย รับเกียรติบัตร พร้อมเงินสนับสนุนฯ ๓๐,๐๐๐ บาท ๓ รางวัล นอกจากนี้ หน่วยงานหรือผู้ส่งผลงานเพื่อเข้ารับการคัดเลือกทุกแห่งจะได้รับเกียรติบัตรในการเข้าร่วมกิจกรรมด้วย

            ติดต่อขอรับรายละเอียดเกณฑ์การประกวดและใบสมัครได้ที่ กลุ่มบริหารจัดการมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม สถาบันวัฒนธรรมศึกษา กรมส่งเสริมวัฒนธรรม เลขที่ ๑๔ ถนนเทียมร่วมมิตร เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร ๑๐๓๑๐ โทร. ๐ ๒๔๒๗ ๐๐๒๘ ต่อ ๑๓๑๒ – ๑๓๑๔ โทรสาร ๐ ๒๖๔๕ ๓๐๖๑ ตามวัน เวลาราชการ หรือ สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดทุกแห่ง ตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๕๘

ดาวน์โหลดข้อมูลเพิ่มเติม
ประกาศ หลักเกณฑ์ และใบสมัคร

Date : 19 พ.ค. 2558