ปิดการใช้งานเว็บไซต์นี้ เว็บไซต์ใหม่ www.m-culture.go.th/songkhla
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดดีเด่น ด้านการบริหารงานวัฒนธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕


ภาพกิจกรรมและโครงการ » โครงการประกวดภาพยนตร์สั้น หัวข้อ “รักชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์”

โครงการประกวดภาพยนตร์สั้น หัวข้อ “รักชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์”

สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดสงขลา จัดประกวดภาพยนตร์สั้น หัวข้อ “รักชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์” เพื่อให้นักเรียน นักศึกษาที่มีความสนใจในการผลิตสื่อประเภทวิดีโอ ได้ร่วมถ่ายทอดเรื่องราวที่มีทั้งภาพและเสียงได้อย่างสร้างสรรค์ จรรโลงสังคม เมื่อวันที่ ๒๐ เมษายน ๒๕๕๘  ณ  สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดสงขลา  โดยได้รับเกียรติจาก นายบุญชวน  บัวสว่าง  วัฒนธรรมจังหวัดสงขลา  เป็นประธานและมีคณะกรรมการดำเนินการตัดสินการประกวดภาพยนตร์สั้น หัวข้อ “รักชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์”
ซึ่งผลปรากฏดังนี้
ระดับมัธยมศึกษา
รางวัลชนะเลิศ                     ได้แก่    ชมรมหนังสั้น
                                          โรงเรียนควนเนียงวิทยา อำเภอควนเนียง จังหวัดสงขลา
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๑   ได้แก่    โรงเรียนเทศบาล ๕ (วัดหัวป้อมนอก)
                                          โรงเรียนเทศบาล ๕  อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๒   ได้แก่    โรงเรียนเทศบาล ๕ (วัดหัวป้อมนอก)
                                           โรงเรียนเทศบาล ๕  อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา
 

Date : 14 พ.ค. 2558