ปิดการใช้งานเว็บไซต์นี้ เว็บไซต์ใหม่ www.m-culture.go.th/songkhla
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดดีเด่น ด้านการบริหารงานวัฒนธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕


ภาพกิจกรรมและโครงการ » โครงการอุดหนุนการดำเนินกิจกรรมความร่วมมือทางศาสนาในพื้นที่จังหวัดชายแดนใต้ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๘ กิจกรรมค่ายเยาวชนสมานฉันท์จังหวัดชายแดนใต้

โครงการอุดหนุนการดำเนินกิจกรรมความร่วมมือทางศาสนาในพื้นที่จังหวัดชายแดนใต้ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๘ กิจกรรมค่ายเยาวชนสมานฉันท์จังหวัดชายแดนใต้

     กรมการศาสนา ร่วมกับสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดสงขลา สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดสตูล สำนักงานวัฒนธรรมปัตตานี สำนักงานวัฒนธรรมยะลา และสำนักงานวัฒนธรรมนราธิวาส จัดโครงการอุดหนุนการดำเนินกิจกรรมความร่วมมือทางศาสนาในพื้นที่จังหวัดชายแดนใต้ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๘ กิจกรรมค่ายเยาวชนสมานฉันท์จังหวัดชายแดนใต้ เพื่อให้เด็ก เยาวชน ต่างศาสนา ในจังหวัดชายแดนภาคใต้ได้เรียนรู้และมีความเข้าใจในหลักธรรมคำสอนทางศาสนาที่ถูกต้อง และปฏิบัติตามค่านิยมหลัก ๑๒ ประการ และเพื่อให้เด็ก เยาวชนเกิดความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องระหว่างวัฒนธรรม ก่อให้เกิดการเรียนรู้ระหว่างกันและกันในวิถีชีวิตประจำวัน ตลอดจนปลูกฝัง ปรับเปลี่ยนกระบวนทัศน์ในการดำรงชีวิต นำไปสู่ความอยู่ดีมีสุข อันนำไปสู่ความสงบสุข และสมานฉันท์ในสังคม ดำเนินการจัดขึ้นระหว่างวันที่  ๑๒ – ๑๕  พฤษภาคม  ๒๕๕๘  ณ  โรงแรมหาดแก้วรีสอร์ท อำเภอสิงหนคร  จังหวัดสงขลา และศึกษาดูงานในพื้นที่จังหวัดนครศรีธรรมราช  โดยได้รับเกียรติจากนายบุญชวน  บัวสว่าง  วัฒนธรรมจังหวัดสงขลา กล่าวรายงาน นายอนุชิต  ตระกูลมุทุตา  รองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา  กล่าวต้อนรับ และนายกฤษศญพงษ์  ศิริ  อธิบดีกรมการศาสนา เป็นประธานกล่าวเปิด ซึ่งภายในงานมีกิจกรรม
- การเสวนาผู้นำศาสนา ๓ ศาสนา หัวข้อ “หลักศาสนา กับการนำไปใช้ปฏิบัติ ในชีวิตประจำวัน และตามหลักค่านิยม ๑๒ ประการ ของรัฐบาล โดยผู้นำศาสนาพุทธ , ผู้นำศาสนาอิสลาม และผู้นำศาสนาคริสต์
- กิจกรรมสัมพันธ์ ชมการแสดงศิลปวัฒนธรรม
- กิจกรรมการเรียนรู้ด้านศิลปะและวัฒนธรรม ซึ่งแบ่งออกเป็น ๔ ฐานคือ
ฐานที่ ๑ การจักสานจากใบตาล
ฐานที่ ๒ การวาดภาพ
ฐานที่ ๓ การแสดงพื้นบ้าน
ฐานที่ ๔ ทำต้มสามเหลี่ยมหรือตุ้มปะ
- กิจกรรมการเดินทางศึกษาดูงานการจัดการชุมชนเศรษฐกิจพอเพียงบ้านคีรีวง อำเภอลานสกา จังหวัดนครศรีธรรมราชและศึกษาดูงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ณ โครงการพัฒนาพื้นที่ลุ่มน้ำปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช
     โดยกิจกรรมในครั้งนี้มีเด็ก เยาวชน นับถือศาสนาพุทธ ศาสนาอิสลาม และศาสนาคริสต์ ในพื้นที่ ๓ จังหวัดชายแดนใต้ คือจังหวัดปัตตานี ยะลา นราธิวาส และพื้นที่ ๔ อำเภอของจังหวัดสงขลา พร้อมด้วยครูผู้ควบคุมและเจ้าหน้าที่สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัด เข้าร่วม จำนวน ๑๗๐ คน
 

Date : 22 พ.ค. 2558