ปิดการใช้งานเว็บไซต์นี้ เว็บไซต์ใหม่ www.m-culture.go.th/songkhla
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดดีเด่น ด้านการบริหารงานวัฒนธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕


ภาพกิจกรรมและโครงการ » งาน “มหกรรมเอกลักษณ์ไทยหัวใจ ๔ ภาค” ครั้งที่ ๓

งาน “มหกรรมเอกลักษณ์ไทยหัวใจ ๔ ภาค” ครั้งที่ ๓

     สโมสรทหารค่ายเสนาณรงค์ มณฑลทหารกบที่ ๔๒ สงขลา กองบัญชาการกองทัพภาคที่ ๔ ค่ายเสนาณรงค์ ศูนย์ปรองดองสมานฉันท์เพื่อการปฏิรูป กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค ๔ พล.ต.วัฒนชัย  ประสานเกษม รองแม่ทัพน้อยที่ ๔ ร่วมด้วย นายปรีชา  ดำเกิงเกียรติ ปลัดจังหวัดสงขลา พ.ต.อ.นเรศร์  อินทรพรหม รองผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดสงขลา พล.ต.ต.ธรัตน์  จันทรัตน์ ที่ปรึกษานายก อบจ.สงขลา ร่วมกันจัดงาน “มหกรรมเอกลักษณ์ไทย หัวใจ ๔ ภาค” เพื่อให้ประชาชนทุกภาค มีความรัก ความสามัคคี และเข้าใจในวัฒนธรรม วิถีชีวิต สิ่งแวดล้อมในแต่ละภาคที่แตกต่างกัน มีความภาคภูมิใจ มีค่านิยมรักในเกียรติศักดิ์ศรี และเอกลักษณ์ของการเป็นชนชาติไทย โดยการนำศิลปวัฒนธรรมเป็นสื่อกลางในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เพื่อกลับสู่สังคมแห่งความสุข เกิดความรัก ความสามัคคี ความปรองดอง สมานฉันท์ของคนในชาติ โดยภายในงานมีกิจกรรมต่าง ๆ มากมาย อาทิ การออกร้านสินค้า OTOP จำหน่ายสินค้าธงฟ้าราคาประหยัด การแสดงบนเวที การแข่งขันกีฬา ประกวดร้องเพลงลูกทุ่ง ประชันเสียงนกกรงหัวจุก การละเล่นพื้นบ้าน และกิจกรรมต่าง ๆ มากมาย ซึ่งภายในงาน สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดสงขลาร่วมกับองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา รับผิดชอบในส่วนของ การจัดกิจกรรมหนังตะลุง , การจัดนิทรรศการ มหกรรมเอกลักษณ์ไทยหัวใจ ๔ ภาค (๔ ภูมิภาค) และการจัดนิทรรศการโครงการพระราชดำริแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง กำหนดจัดขึ้นระหว่างวันที่ ๑ – ๕ พฤษภาคม ๒๕๕๘  ณ  สวนสาธารณะเทศบาลนครหาดใหญ่  อำเภอหาดใหญ่  จังหวัดสงขลา โดยได้รับเกียรติจาก พล.ต.วัฒนชัย  ประสานเกษม รองแม่ทัพน้อยที่ ๔ เป็นประธานเปิดงาน  มีเด็ก เยาวชน และประชาชนเข้าร่วมกิจกรรม ฯ จำนวน ๓๐,๐๐๐ คน
 

Date : 22 พ.ค. 2558