ปิดการใช้งานเว็บไซต์นี้ เว็บไซต์ใหม่ www.m-culture.go.th/songkhla
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดดีเด่น ด้านการบริหารงานวัฒนธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕

ศิลปินดีเด่นและผู้มีผลงานดีเด่น
นายฉิ้น อรมุต

หนังฉิ้น อรมุต หรือ หนังฉิ้น ธรรมโฆษณ์ หรือหนังอรรถโฆษิต เกิดวันที่ 17 กันยายน 2474 ตรงกับวันอาทิตย์ แรม 1 ค่ำ เดือน 10 ปีมะแม ที่บ้านธรรมโฆษณ์ หมู่ที่ 3 ตำบลสทิงหม้อ อำเภอเมืองสงขลา (ปัจจุบันเป็นอำเภอสิงหนคร) จังหวัดสงขลา เป็นบุตรคนที่ 4 ของนายยก และนางแช่ม อรมุต มีพี่น้องร่วมบิดามารดา 6 คน คือ นายมิตร อรมุต นางฉ้อง อรมุต นางหิ้ว สิตานุโร นายฉิ้น อรมุต นายฉ้วน อรมุต และนางห้อง โมสิกะ นายยก อรมุต ซึ่งเป็นบิดาของหนังฉิ้น อรมุต เป็นผู้มีความรู้ ความสามารถ ชาวบ้านยกย่องว่าเป็นปราชญ์ สามารถเขียนกลอนหนังตะลุงได้เป็นอย่างดี

Date : 26 ส.ค. 2556 อ่านต่อ 
นายอิ่ม จิตต์ภักดี

หนังอิ่มเท่ง (อิ่ม จิตต์ภักดี) เกิดเมื่อเดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2464 ตรงกับวันจันทร์ ขึ้น 3 ค่ำ เดือน 3 ปีระกา ที่บ้านคลองช้าง ตำบลบางเหรียง อำเภอควนเนียง จังหวัดสงขลา บิดาชื่อ นายฉิม จิตต์ภักดี เป็นชาวจังหวัดอุบลราชธานี มารดาชื่อ นางพลัด จิตต์ภักดี ชาวบ้านคลองช้าง ตำบลบางเหรียง อำเภอควนเนียง จังหวัดสงขลา มีพี่น้อง 2 คน

Date : 26 ส.ค. 2556 อ่านต่อ 
นายกั้น ทองหล่อ

หนังกั้น ทองหล่อ เกิดวันพฤหัสบดี ขึ้น ๑๕ ค่ำ เดือน ๑๒ ปีกุน ตรงกับวันที่ ๑๗ ธันวาคม พ.ศ.๒๔๕๓ ที่บ้านน้ำกระจาย เลขที่ ๒๓๔ หมู่ ๒ ตำบลพะวง อำเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา บิดาชื่อคง เป็นชาวบ้านน้ำกระจาย มารดาชื่อชุม เป็นชาวบ้านควนฝาละมี อำเภอปากพะยูน จังหวัดพัทลุง

Date : 22 ส.ค. 2556 อ่านต่อ 
นายยก ชูบัว

โนรายก ชูบัว เกิดเมื่อวันที่ ๗ ตุลาคม พ.ศ. ๒๔๖๕ ตรงกับวันเสาร์ แรม ๒ ค่ำ เดือนสิบเอ็ด ปีจอ ที่บ้านทะเลน้อย ตำบลพนางตุง อำเภอควนขนุน จังหวัดพัทลุง มีอาชีพทำนา

Date : 22 ส.ค. 2556 อ่านต่อ