ปิดการใช้งานเว็บไซต์นี้ เว็บไซต์ใหม่ www.m-culture.go.th/songkhla
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดดีเด่น ด้านการบริหารงานวัฒนธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕

ประวัติสำนักงาน
 

สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดสงขลาตั้งอยู่ถนนสุขุม อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา เป็นหน่วยงานราชการส่วนภูมิภาค สังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม เป็นส่วนราชการที่เกิดขึ้นใหม่ ตามพระราชกฤษฏีกาแบ่งส่วนราชการ พ.ศ.๒๕๔๕

อาคารสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดสงขลา สร้างบนเนื้อที่ ๑ ไร่ ๒ งาน ๓๖ ตารางวา วางศิลาฤกษ์ เมื่อวันที่ ๑๗ มีนาคม ๒๕๕๑ เป็นอาคาร ๒ ชั้น มีพื้นที่ใช้สอย ๗๔๓.๗๕ ตารางเมตร ได้รับงบประมาณในการก่อสร้างจากสำนักงานปลัดกระทรวงวัฒนธรรม เป็นเงิน ๙,๙๕๐,๐๐๐ บาท เพื่อให้เป็นสถานที่ปฏิบัติงานของข้าราชการและเจ้าหน้าที่สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดสงขลา