ปิดการใช้งานเว็บไซต์นี้ เว็บไซต์ใหม่ www.m-culture.go.th/songkhla
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดดีเด่น ด้านการบริหารงานวัฒนธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕

ระบบสมาชิกอาสาสมัครเฝ้าระวังทางวัฒนธรรมจังหวัดสงขลา
กลุ่ม
อำเภอ ทั้งหมด
ชื่อ-สกุล ที่อยู่ เบอร์โทรสมาชิก วันที่สมัคร
ด.ช ธัชวีร์ คำพิลา 140/ 4 ม.7 ต. ท่าช้าง อ. บางกล่ำ จ.สงขลา 087-2900741 2553-03-19
ด. ช .ชวลิต หวังเบ็ญหมัด 142 ม. 7 ต. ท่าช้าง อ. บางกล่ำ จ.สงขลา 087-8367102 2553-03-20
ด.ช ประวิทย์ วันเส็น 91/2 ม. 11 ต. ท่าช้าง อ. บางกล่ำ จ.สงขลา 087-2882352 2553-03-19
ด.ช. เจตดิลก สายวารี 105 ม. 7 ต. ท่าช้าง อ. บางกล่ำ จ.สงขลา 083-5036566 2553-03-19
นางสาววรินที รัตนพันธ์ 12/18 ม. 5 ต. ท่าช้าง อ. บางกล่ำ จ.สงขลา 085-2223623 2553-02-19
ด.ญ สุธิตา อ่อนแก้ว 60 ม.17 ต. ท่าช้าง อ. บางกล่ำ จ.สงขลา 089-4659153 2553-09-03
ด.ช ปราโมทย์ จิตรมั่น 12/4 ม.5 ต. ท่าช้าง อ. บางกล่ำ จ.สงขลา 084-2595892 0000-00-00
นางสาวจุฑารัตน์ จุลนวล 68/3 ม.5 ต. บางกล่ำ อ. บางกล่ำ จ.สงขลา 084-3971047 2553-05-25
ด.ญ.สุพรรษา ตรีวัย 105/2 ม.5 ต. บ้านหาร อ. บางกล่ำ จ.สงขลา 085-5892208 2553-05-25
ด.ญ.รุ่งรุจี พรหมรักษ์ 8 ม.3 ต. บ้านหาร อ. บางกล่ำ จ.สงขลา 082-4371406 2553-05-25
นางสาวรัชตะวัน นิ้วออน 87 ถ. ไทยอาคาร ต. หาดใหญ่ อ. หาดใหญ่ จ.สงขลา 084-9699113 2553-03-20
นายพรเทพ วัจจะมีไชย 10 ซ. 10 ถ. โชคสมาน 5 ต. หาดใหญ่ อ. หาดใหญ่ จ.สงขลา 083-534586 2553-03-20
ด.ญ.จันจิรา พัสสร 40 ซ. 8/1 ถ. รัตนอุทิศ ต. หาดใหญ่ อ. หาดใหญ่ จ.สงขลา 086-6968556 2553-03-20
ด.ญ.นุสา ไชยณรงค์ 266/2 ซ. 4/1 ถ. นิพัทธ์สงเคราะห์ ต. หาดใหญ่ อ. หาดใหญ่ จ.สงขลา 082--2603775 2553-03-20
ด.ญ.ซันดะนีย์ จันทนู 11 ซ. 18 ถ. รัตนอุทิศ ต. หาดใหญ่ อ. หาดใหญ่ จ.สงขลา 0 2553-03-20
ด.ช. นเรศ พุ่มจันทร์ 49/59 ซ.14 ถ. นิพัทธสงเคราะห์ ต. หาดใหญ่ อ. หาดใหญ่ จ.สงขลา 081-0993324 2553-03-19
ด.ช สุทธิพงศ์ พุทราศรี 19/1 ซ. พิพัทธสงเคราะห์ 2 ต. หาดใหญ่ อ. หาดใหญ่ จ.สงขลา 085-5879743 2553-03-19
ด.ชศรันย์ หมานหมิด 71/520 ม.1 ซ. 9/2 ถ. คึกฤทธิ์ ต. คลองแห อ. หาดใหญ่ จ.สงขลา 089-4662592 2553-03-20
ด.ช ณัฐดนัย แก้วยะรัตน์ 30 ม. 5 ถ. อินทนาโน ต. ควนลัง อ. หาดใหญ่ จ.สงขลา 086-9614987 2553-03-19
ด.ช ศักดินนท์ ยอดแก้ว 86 ถ. นิพัทธ์สงเคราะห์ ต. หาดใหญ่ อ. หาดใหญ่ จ.สงขลา 085-0800740 2553-03-19
ด.ญ รัตติกาล ตันศิริ 4 ซ.3 ต. หาดใหญ่ อ. หาดใหญ่ จ.สงขลา 084-2538495 2553-03-20
ด.ช พงศธร โพธิยก 157 ถ. เทศาพัฒนา ต. หาดใหญ่ อ. หาดใหญ่ จ.สงขลา 084-2564220 2553-03-19
ด.ช ชาตรี ส่งสิงห์ 171 ม.2 ถ. สันติราษฏร์ ต. หาดใหญ่ อ. หาดใหญ่ จ.สงขลา 087-4798119 2553-03-19
นายอาริฟ ณ แฉล้ม 188/21 ถ. รัถการ ต. ไม่ระบุตำบล อ. หาดใหญ่ จ.สงขลา 083-5136831 0000-00-00
นายอรรถพล สุวรรณจันทร์ 157 ซ.5 ถ.โชคสมาน 5 ต. หาดใหญ่ อ. หาดใหญ่ จ.สงขลา 086-96783698 2553-03-19
นาย สุรินทร์ รัตนเกษร 55 ซ.19 ราษฏอุทิศ ต. หาดใหญ่ อ. หาดใหญ่ จ.สงขลา 089-7344436 2553-03-19
นายพรรณศักดิ์ รัตนกาญจน์ 112/4 ม.5 ต. ท่าข้าม อ. หาดใหญ่ จ.สงขลา 089-4648350 2553-03-19
นายอภิเดช สุวรรณมณี 30 ม.6 ต. ท่าข้าม อ. หาดใหญ่ จ.สงขลา 084-267-6485 2553-03-19
นายสุพจน์ ชนะสงคราม 77/16 ซ.ทุ่งรี 3 ต. คอหงส์ อ. หาดใหญ่ จ.สงขลา 083-1832580 2553-02-19
นายทินกร วะสัยใจ 214/4 ถ.จันทร์ประทีป ต. หาดใหญ่ อ. หาดใหญ่ จ.สงขลา 084-8615927 2553-02-19
« [1] 2 3 4 5 6 »