//

สำนักงานวัฒนธรรมสุพรรณบุรี

ประชาสัมพันธ์

 
การประกวดบรรยายธรรม ประจำปี ๒๕๕๗
- หลักเกณฑ์การประกวด


 
การประกวดวงดนตรีลูกทุ่ง
ชิงถ้วยพระราชทาน พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
ประจำปี ๒๕๕๗
- หลักเกณฑ์การประกวด


- ใบสมัครฯ

กิจกรรมเจริญพระพุทธมนต์ข้ามปี ส่งท้ายปีเก่าวิถีไทย ต้อนรับปีใหม่วิถีพุทธ พุทธศักราช ๒๕๕๗
การประกวดสวดมนต์หมู่สรรเสริญพระรัตนตรัย ทำนองสรภญัญะ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๗

รายงานการประชุมประจำเดือน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๖

 

เดือนกันยายน ๒๕๕๖

เดือนกรกฎาคม ๒๕๕๖

เดือนพฤษภาคม ๒๕๕๖

เดือนมีนาคม ๒๕๕๖

เดือนมกราคม ๒๕๕๖

กิจกรรม..ปีงบประมาณ ๒๕๕๖

 
เดือน ตุลาคม ๒๕๕๖

การร่วมบำเพ็ญพระกุศลครบ ๑๐๐ ปี สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ของจังหวัดสุพรรณบุรี นำโดย ว่าที่ร้อยตรีสุพีร์พัฒน์ จองพานิช ผู้ว่าราชการจังหวัดสุพรรณบุรี พร้อมข้าราชการ รัฐวิสาหกิจ พ่อค้าประชาชน ณ ศาลากลางจังหวัดสุพรรณบุรี

เดือน กันยายน ๒๕๕๖

มอบรางวัลเงินรางวัลการประกวดผลิตสื่อสร้างสรรค์ (หนังสั้น) หัวข้อ "เยาวชนสุพรรณสร้างสรรค์สังคมน่าอยู่" ณ สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดสุพรรณบุรี และ โรงเรียน จปร. จังหวัดนครนายก

จังหวัดสุพรรณบุรี จัดโครงการปฏิบัติราชการฯ ที่อำเภอสองพี่น้อง ณ วัดโบสถ์ดอนลำแพน ตำบลบางตาเถร อำเภอสองพี่น้อง จังหวัดสุพรรณบุรี
เมื่อวันที่ 18 กันยายน 2556 โดยสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดสุพรรณบุรีได้นำนิทรรศการ การเตรียมความพร้อมเข้าสู่ AEC ไปร่วมแสดง

พิธีบำเพ็ญกุศลอุทิศถวาย พระมหาวีรานุวัตร (หลวงพ่อฉลอง จินดาอินโท) อดีตเจ้าอาวาสวัดป่าเลไลยก์ อดีตเจ้าคณะจังหวัดสุพรรณบุรี ณ วัดวัดป่าเลไลยก์วรวิหาร

การตรวจราชการกระทรวงวัฒนธรรม รอบที่ ๓ / ๒๕๕๖ วันที่ ๒ กันยายน ๒๕๕๖ นางสาวนันทิยา สว่างวุฒิธรรม ผู้ตรวจราชการกระทรวงวัฒนธรรม และคณะ เข้าตรวจราชการกระทรวงวัฒนธรรม ณ จังหวัดสุพรรณบุรี

เดือน สิงหาคม ๒๕๕๖

งาน “ประเพณีทิ้งกระจาดสุพรรณบุรี ประจำปี ๒๕๕๖ ” ระหว่างวันที่ ๒๔ – ๒๘ สิงหาคม ๒๕๕๖ และงานกระจาดดินจัดขึ้นในระหว่างวันที่ ๑ – ๔ กันยายน ๒๕๕๖ ณ สมาคมตงฮั้วฮ่วยก้วง (สมาคมจีน) ถนนพันคำ อำเภอเมือง จังหวัดสุพรรณบุรี..(คลิก)...

โครงการจัดประกวดผลิตสื่อสร้างสรรค์ (หนังสั้น) สำหรับเด็กและเยาวชนในพื้นที่จังหวัดสุพรรณบุรี  
หัวข้อ “ เยาวชนสุพรรณสร้างสรรค์สังคมน่าอยู่”

เทศน์มหาชาติเวสสันดรชาดกเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์
เนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๑ พรรษา ๑๒ สิงหาคม ๒๕๕๖..(คลิก)...

งานรัฐพิธีเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๑ พรรษา ๑๒ สิงหาคม ๒๕๕๖..(คลิก)...

พิธีมอบผ้าไตรพระราชทาน สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ โครงการเทศน์มหาชาติเวสสันดรชาดก เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๑ พรรษา
๑๒ สิงหาคม ๒๕๕๖..(คลิก)...

เดือน กรกฎาคม ๒๕๕๖

โครงการศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์ ปีงบประมาณ ๒๕๕๖..(คลิก)...

โครงการเจริญพระพุทธมนต์นพเคราะห์เฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร เนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมายุ ๖๑ พรรษา ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๕๖..(คลิก)...

โครงการสานสายใยครอบครัว ล้อมรั้วด้วยวัฒนธรรม ..(คลิก)...

โครงการงานสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนา เนื่องในเทศกาลอาสาฬหบูชาและ วันเข้าพรรษา ประจำปี ๒๕๕๖ ..(คลิก)...

การจัดงานประเพณีแห่เทียนพรรษาจังหวัดสุพรรณบุรี ประจำปี ๒๕๕๖ ..(คลิก)...

โครงการขับเคลื่อนมาตรการป้องกันแก้ไขปัญหาเด็กติดเกม และเสริมสร้างต้นทุนชีวิต
..(คลิก)...

โครงการประชุมเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจแก่พนักงานเจ้าหน้าที่ตามพระราชบัญญัติ
ภาพยนตร์และ วีดิทัศน์ พ.ศ.๒๕๕๑ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๖ ..(คลิก)...

การตรวจสถานประกอบ การร้านวีดิทัศน์ (ร้านเกม ร้านคาราโอเกะ โรงภาพยนตร์ )
เพื่อดำเนินการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด เดือนกรกฎาคม ๒๕๕๖ ..(คลิก)...

เดือน มิถุนายน ๒๕๕๖

โครงการหนึ่งวันสร้างต้นกล้า ค่านิยมคนดีสู่สังคมจังหวัดสุพรรณบุรี ..(คลิก)...

การเยือนจังหวัดสุพรรณบุรีฯพณฯ ดร.ทองลุน สีสุลิด รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการ กระทรวงการต่างประเทศ พร้อมด้วยศ.ดร.บ่อแสงคำ วงดาลารัฐมนตรีว่าการกระทรวงแถลงข่าว วัฒนธรรมและการท่องเที่ยว แห่งสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวและคณะ ..(คลิก)...

โครงการอัศจรรย์เส้นทางท่องเที่ยวเมืองเก่าทวารวดีศรีอู่ทอง
โดยอาสาสมัครมัคคุเทศก์ท้องถิ่น ..(คลิก)...

โครงการพัฒนาประสิทธิภาพและจริยธรรมในการปฏิบัติงานด้านวัฒนธรรม ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๖..จังหวัดกาญจนบุรี ..(คลิก)...

เสนาะเสียงมโหรี ฟังดนตรีในสวน ครั้งที่ ๔ ..(คลิก)...

โครงการสร้างความเข้าใจ และแนวทางการปฏิบัติงาน ของสภาวัฒนธรรม ตามพระราชบัญญัติวัฒนธรรมแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๓ และกฎกระทรวงที่เกี่ยวข้อง ..(คลิก)...

การตรวจสถานประกอบ การร้านวีดิทัศน์ (ร้านเกม ร้านคาราโอเกะ โรงภาพยนตร์ )
เพื่อดำเนินการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด เดือนมิถุนายน ๒๕๕๖ ..(คลิก)...

โครงการเผยแพร่ความรู้ และข้อมูลพื้นฐานเกี่ยวกับวัฒนธรรมอาเซียนสัญจร ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๖ ..(คลิก)...

เดือน พฤษภาคม ๒๕๕๖

โครงการ ๑ เส้นทาง การท่องเที่ยว ๕ สินค้า ทางวัฒนธรรม..(คลิก)...

  • เส้นทางที่ ๑ อำเภอเมืองสุพรรณบุรี อำเภอศรีประจันต์ และอำเภอสามชุก
  • เส้นทางที่ ๒ อำเภออู่ทอง
  • เส้นทางที่ ๓ อำเภอบางปลาม้า

โครงการงานสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนาเนื่องในเทศกาลวิสาขบูชา ประจำปี ๒๕๕๖
..(คลิก)...

โครงการเผยแพร่ความรู้ และข้อมูลพื้นฐานเกี่ยวกับวัฒนธรรมอาเซียนสัญจร ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๖ ..(คลิก)...

การจัดงานพระราชพิธีถวายราชสักการะวันฉัตรมงคล ประจำปี ๒๕๕๖ ..(คลิก)...

การตรวจสถานประกอบ การร้านวีดิทัศน์ (ร้านเกม ร้านคาราโอเกะ)
เพื่อดำเนินการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด เดือนพฤษภาคม ๒๕๕๖ ..(คลิก)...

เดือน เมษายน ๒๕๕๖

โครงการแหล่งเรียนรู้ : ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยกิจกรรมการเรียนรู้ดนตรีสากล วงดุริยางค์เยาวชนไทย ในพระอุปถัมภ์สมเด็จ พระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ THAI YOUTH ORCHESTRA ..(คลิก)...

โครงการบรรพชาอุปสมบทพระภิกษุสามเณรและบวชศีลจาริณีภาคฤดูร้อน ..(คลิก)...

โครงการผลิตสื่อพื้นบ้าน เพื่อรณรงค์สร้างค่านิยมพื้นฐาน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๖

โครงการส่งเสริมการเรียนรู้งานศาสนพิธี ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๖ ..(คลิก)...

งานเทิดพระเกียรติรำลึกวันคล้ายวันสวรรคตสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ประจำปี ๒๕๕๖
..(คลิก)...

การป้องกันและลดอุบัติเหตุการจราจรทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ ปี ๒๕๕๖ ..(คลิก)...

งานรัฐพิธีถวายราชสักการะสมเด็จพระนเรศวรมหาราช เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต
ของสมเด็จ พระนเรศวรมหาราชประจำปี ๒๕๕๖ ..(คลิก)...

พิธีรวมน้ำพระพุทธมนต์วัด ๙ วัด ในงานอัศจรรย์วันสงกรานต์สุพรรณบุรี ประจำปี ๒๕๕๖ ..(คลิก)...

งานพระราชพิธี “ วันพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชและวันที่ระลึก
มหาจักรี บรมราชวงศ์ ” ..(คลิก)...

การตรวจสถานประกอบ การร้านวีดิทัศน์ (ร้านเกม ร้านคาราโอเกะ)
เพื่อดำเนินการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด เดือนเมษายน ๒๕๕๖ ..(คลิก)...

งานประเพณีสงกรานต์ จังหวัดสุพรรณบุรี ประจำปี ๒๕๕๖ ..(คลิก)...
เดือน มีนาคม ๒๕๕๖

โครงการคัดเลือกศูนย์เฝ้าระวังทางวัฒนธรรมดีเด่นนำร่องจังหวัดสุพรรณบุรี ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๖ ..(คลิก)...

โครงการประชุมเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจแก่พนักงานเจ้าหน้าที่ และผู้ประกอบกิจการตามพระราชบัญญัติภาพยนตร์และวีดิทัศน์ พ.ศ.๒๕๕๑ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖..(คลิก)...

วันที่ระลึกพระบาสมเด็จ พระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวพระมหาเจษฎาราชเจ้า ..(คลิก)...

โครงการเผยแพร่ความรู้ และข้อมูลพื้นฐานเกี่ยวกับวัฒนธรรมอาเซียนสัญจร ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๖ ..(คลิก)...

การตรวจสถานประกอบ การร้านวีดิทัศน์ (ร้านเกม ร้านคาราโอเกะ)
เพื่อดำเนินการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด เดือนมีนาคม ๒๕๕๖ ..(คลิก)...

โครงการค่ายเยาวชนสมานฉันท์จังหวัดสุพรรณบุรี ..(คลิก)...
เดือน กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖

โครงการประกวดสุนทรพจน์ทางวัฒนธรรมด้วยสำเนียงเสียง “เหน่อ”สุพรรณบุรี
ครั้งที่ ๗..(คลิก).

โครงการจัดกิจกรรมสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนาเนื่องในเทศกาลมาฆบูชา จังหวัดสุพรรณบุรี ประจำปี ๒๕๕๖ ..(คลิก).

การตรวจสถานประกอบ การร้านวีดิทัศน์ (ร้านเกม ร้านคาราโอเกะ)
เพื่อดำเนินการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด เดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๕๖ ..(คลิก).

โครงการเสริมสร้างเอกลักษณ์ด้วยมารยาทไทย ครั้งที่ ๓..(คลิก)..
โครงการประกวดบรรยายธรรมระดับจังหวัด ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๖ ..(คลิก)..

การจัดเวทีประชาคมเพื่อจัดทำแผนชุมชนด้านวัฒนธรรม ..(คลิก)...

โครงการสร้างภูมิคุ้มกันทางวัฒนธรรมจังหวัดสุพรรณบุรี ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๖ ..(คลิก)...

การประชุมคณะอนุกรรมการพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์จังหวัดสุพรรณบุรี ครั้งที่ ๑ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๖ ..(คลิก)...

โครงการประกวดสวดมนต์หมู่สรรเสริญพระรัตนตรัยทำนองสรภัญญะ ระดับจังหวัด
ประจำปี ๒๕๕๖ ..(คลิก)...

เดือน มกราคม ๒๕๕๖

การประกวดวงดนตรีลูกทุ่งเพื่ออนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมไทย ชิงถ้วยพระราชทานพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ในงานอนุสรณ์ดอนเจดีย์ ประจำปี ๒๕๕๖ ..(คลิก)...
ผลการประกวดวงดนตรีลูกทุ่งฯ

การจัดประชุมเพื่อให้ได้มาซึ่งคณะกรรมการสภาวัฒนธรรมจังหวัด ..(คลิก)...

การตรวจราชการกระทรวงวัฒนธรรมรอบที่ ๑ ..(คลิก)...

โครงการประกวดวงสตริงและการแสดงวัฒนธรรมพื้นบ้าน
ในงานอนุสรณ์ดอนเจดีย์และงานกาชาดจังหวัดสุพรรณบุรี ประจำปี ๒๕๕๖
..(คลิก)...

งานรัฐพิธีพิธีถวายเครื่องราชสักการะสมเด็จพระนเรศวรมหาราช
ประจำปี ๒๕๕๖ ..(คลิก)...

โครงการยกย่องเชิดชูเด็กไทยมีคุณธรรมเนื่องในวันเด็กแห่งชาติ..(คลิก)...

โครงการส่งท้ายปีเก่าวิถีไทย ต้อนรับปีใหม่วิถีพุทธ วิถีธรรม ๔ ศาสนา
พ.ศ.๒๕๕๖..(คลิก)...

การตรวจสถานประกอบ การร้านวีดิทัศน์ (ร้านเกม ร้านคาราโอเกะ)
เพื่อดำเนินการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด เดือนมกราคม ๒๕๕๖ ..(คลิก)..

เดือน ธันวาคม ๒๕๕๕

พิธีเปิดพิพิธภัณฑ์ชุมชนบ้านพุน้ำร้อน วันที่ ๔ ธันวาคม ๒๕๕๕
ณ วัดพุน้ำร้อน ตำบลด่านช้าง อำเภอด่านช้าง จังหวัดสุพรรณบุรี..(คลิก)...

พิธีเจริญพระพุทธมนต์นพเคราะห์และพิธีสืบชะตาเฉลิมพระเกียรติ
พระบาทสมเด็จ พระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิม พระชนมพรรษา
๕ ธันวา มหาราช..(คลิก)...

โครงการเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯเนื่องในโอกาส
พระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๕ พรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๕
..(คลิก)..

โครงการบรรพชาอุปสมบทเฉลิมพรเกียรติเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคล
เฉลิมพระชนมพรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๕ วันที่ ๑-๑๕ ธันวาคม ๒๕๕๕
ณ วัดไทรงามธรรมธราราม ตำบลดอนมะสังข์ อำเภอเมืองสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี

..(คลิก)..

การตรวจสถานประกอบ การร้านวีดิทัศน์ (ร้านเกม ร้านคาราโอเกะ)
เพื่อดำเนินการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด เดือนธันวาคม ๒๕๕๕ ..(คลิก)..

โครงการส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมเพื่อการท่องเที่ยวจังหวัดสุพรรณบุรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ กิจกรรม : อู่ทองอู่อารยธรรมสุวรรณภูมิ
วันที่ ๘-๑๔ ธันวาคม ๒๕๕๕ ณ อำเภออู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี..(คลิก)..

เดือน พฤศจิกายน ๒๕๕๕

พิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๕
- วันที่ ๑๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๕ ณ วัดป่าเลไลยก์วรวิหาร อำเภอเมืองสุพรรณบุรี
- วันที่ ๑๗ พฤศจิกายน ๒๕๕๕ ณ วัดสองพี่น้อง อำเภอสองพี่น้อง จังหวัดสุพรรณบุรี

..(คลิก)..

การจัดตั้งสภาวัฒนธรรม วันที่ ๑-๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๕
ณ อำเภอเมืองสุพรรณบุรี อำเภอบางปลาม้า อำเภอเดิมบางนางบวช อำเภอดอนเจดีย์ อำเภอสามชุก อำเภอศรีประจันต์ อำเภอสองพี่น้อง อำเภออู่ทอง อำเภอด่านช้าง และอำเภอหนองหญ้าไซ..(คลิก)..

งานประเพณีลอยกระทง ประจำปี ๒๕๕๕ จังหวัดสุพรรณบุรี

วันที่ ๒๖-๒๘  พฤศจิกายน ๒๕๕๕ ณ ริมแม่น้ำท่าจีน วัดวรจันทร์ ตำบลโพธิ์พระยา อำเภอเมืองสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี ..(คลิก)..

การตรวจสถานประกอบ การร้านวีดิทัศน์ (ร้านเกม ร้านคาราโอเกะ)
เพื่อดำเนินการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด เดือนตุลาคม ๒๕๕๕ ..(คลิก)..

งานประเพณี ตักบาตรเทโว ประจำปี ๒๕๕๕ จังหวัดสุพรรณบุรี
วันที่ ๑ พฤศจิกายน ๒๕๕๕ ณ วัดเขาดีสลัก ตำบลดอนคา อำเภออู่ทอง
และ วัดหัวเขา ตำบลหัวเขา อำเภอเดิมบางนางบวช จังหวัดสุพรรณบุรี ..(คลิก)..

เดือน ตุลาคม ๒๕๕๕

งานพระราชพิธีถวายบังคมพระบรมราชานุสาวรีย์ พระบรมรูป
พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว (วันปิยมหาราช) วันที่ ๒๓ ตุลาคม ๒๕๕๕
ณ พระบรมราชานุสาวรีย์ รัชกาลที่ ๕ สนามหน้าศาลากลางจังหวัดสุพรรณบุรี ..(คลิก)..

การตรวจสถานประกอบ การร้านวีดิทัศน์ (ร้านเกม ร้านคาราโอเกะ) เพื่อดำเนินการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด เดือนตุลาคม ๒๕๕๕ ..(คลิก)..

วารสารประชาสัมพันธ์

 
เดือน ก.ค.-ก.ย. ๕๖
เดือน เม.ย.- มิ.ย. ๕๖
เดือน ม.ค.- มี.ค. ๕๖
เดือน ต.ค.- ธ.ค. ๕๕
       
       

 

หน่วยงานกระทรวงวัฒนธรรม