แบบฟอร์ม

แบบสรุปผลการปฏิบัติงานตามตัวชี้วัด ประจำปี งบประมาณ ๒๕๕๖

 แบบฟอร์มรายงานการเดินทางไปราชการ

  แบบฟอร์มการเขียนโครงการ กิจกรรม

แบบฟอร์มการจัดตั้งสภาวัฒนธรรม

แบบคำขอและใบอนุญาต

แบบคำขออนุญาต / คำขอต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการโรงภาพยนตร์

แบบคำขออนุญาต / คำขอต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการร้านวีดิทัศน์

  แบบใบอนุญาต ประกอบกิจการให้เช่า  แลกเปลี่ยน  หรือจำหน่ายภาพยนตร์

แบบ ใบอนุญาต ประกอบกิจการให้เช่า  แลกเปลี่ยน  หรือจำหน่ายวีดิทัศน์

แบบใบอนุญาต ประกอบกิจการโรงภาพยนตร์

แบบใบอนุญาตประกอบกิจการร้านวีดิทัศน์

แบบบันทึกการตรวจสอบคุณสมบัติการขออนุญาตฯ

 

ประกาศจังหวัด

๑. กำหนดแนวปฏิบัติการดำเนินงานเกี่ยวกับการประกอบร้านวีดิทัศน์ ประเภทเกมการเล่น ตามพระราชบัญญัติภาพยนต์และวีดิทัศน์ พ.ศ. ๒๕๕๑

๒. กำหนดแนวปฏิบัติการดำเนินงานเกี่ยวกับการประกอบกิจการร้านวิดิทัศน์ ประเภทคาราโอเกะ ตามพระราชบัญญัติภาพยนต์และวิดิทัศน์ พ.ศ.๒๕๕๑

๓. กำหนดแนวทางปฏิบัติการดำเนิงานเกี่ยวกับการประกอบกิจการ ร้านเช่า แลกเปลี่ยน หรือจำหน่ายวีดิทัศน์ ภาพยนต์ตามพระราชบัญญัติภาพยนต์และวีดิทัศน์ พ.ศ.๒๕๕๑

๔. กำหนดแนวทางปฏิบัติการดำเนินงานเกี่ยวกับการประกอบกิจการ ร้านให้เช่า แลกเปลี่ยน หรือจำหน่าย ภาพยนต์ ตามพระราชบัญญัติภาพยนต์และวีดิทัศน์ พ.ศ.๒๕๕๑

๕. กำหนดแนวทางปฏิบัติการดำเนินงานเกี่ยวกับการประกอบกิจการ โรงภาพยนต์ ตามพระราชบัญญัติยนต์และวีดิทัศน์ พ.ศ.๒๕๕๑

แบบฟอร์มต่าง ๆ

แบบเสนอข้อมูลเข้ารับการคัดเลือกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น(อปท.)ดีเด่น จังหวัดสุราษฎร์ธานี ประจำปี ๒๕๕๔

แบบรายการขอขึ้นทะเบียนหน่วยเผยแพร่ศีลธรรมทางพระพุทธศาสนา

แบบรายงานการจัดกิจกรรมงานสัปดาห์ส่งเสริมศาสนาและจริยธรรมเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๗ รอบ ๕ ธันวาคม ๒๕๕๔

แบบฟอร์มของบประมาณจาก อบจ.

โครงการวัฒนธรรมไทยสายใยชุมชนอำเภอ

ใบสำคัญรับเงิน

สัญญาการยืมเงิน

แบบฟอร์ม โครงการมหัศจรรย์วัฒนธรรมศรีวิชัย ศิลป์ไทย ศิลป์ถิ่น

การแสดงลานวัฒนธรรมเมืองคนดี

๑. รายละเอียดการแสดงลานวัฒนธรรม

๒.แบบฟอร์มขอยืมเงิน/ สัญญายืมเงิน(แบบ ๘๕๐๐)/ รายการส่งใช้เงินยืม

๓. ใบเสนอราคา

๔. รายงานผลการจัดกิจกรรมลานวัฒนธรรมเมืองคนดี

๕. ใบสั่งจ้าง/ใบส่งมอบการจ้าง/ใบสำคัญรับเงิน/ใบตรวจรับ