ทำเนียบหนังตะลุงเยาวชน จังหวัดสุราษฎร์ธานี

 

ชื่อ-สกุล

ชื่อคณะ

ที่อยู่

โทรศัพท์

หมายเหตุ

เด็กชายกวีศิลป์  คงสงค์

หนังปิน  ประเสริฐศิลป์

๙๕  ม.๗ ต.บ้านส้อง อ.เวียงสระ จ.สุราษฎร์ธานี

๐๘๐-๗๐๐๙๓๕๑

 

นายณัฐพงศ์  อินทพรหม

หนังน้องอาร์  อินทร์พรหม

๒๔/๓  ม.๗ ต.คลองฉนวน อ.เวียงสระ จ.สุราษฎร์ธานี

๐๘๗-๘๘๙๒๗๒๕

 

นายศุรสิทธิ์  ศิริสังข์

หนังน้องแมน  สำรวมศิลป์

๕๕/๑  ม.๑ ต.ถ้ำสิงห์ อ.เมืองฯ จ.ชุมพร

๐๘๗-๔๑๘๒๗๗๐

กำลังศึกษาในจ.สฎ.

นายอานนท์  หนูเจริญ

หนังอานนท์น้อย  รุ่งโรจน์

๒ ม.๓  ต.โคกชะงาย อ.เมืองฯ จ.พัทลุง

๐๘๒-๘๓๒๙๕๙๔

กำลังศึกษาในจ.สฎ.

เด็กชายธวัชชัย  นิลแดง

หนังลูกไผ่  ไชยาวิทย์

๙๖/๒  ม.๑ ต.โมถ่าย อ.ไชยา  จ.สุราษฎร์ธานี

๐๘๖-๒๗๒๑๙๕๘

 

นายจักรพรรดิ์  เข็มแดง

หนังเพียว  ศิษย์เทพศิลป์

๑๗๔/๓  ม.๓  ต.ขุนทะเล  อ.เมืองฯ จ.สุราษฎร์ธานี

๐๘๙- ๖๔๕๕๗๘๐

 

นายอลงกรณ์ ไทยแท้

หนังชายน้อย  สุนทรศิลป์

๑๐/๓  ม.๓ ต.ลำพูน อ.บ้านนาสาร จ.สุราษฎร์ธานี

๐๘๗-๔๗๓๑๒๘๑

 

นายธนานันท์  เทพรส

หนังเบ้น  ศ.เทพศิลป์

๑๕๑  ม.๗ ต.ช้างขวา อ.กาญจนดิษฐ์ จ.สุราษฎร์ธานี

๐๘๗-๔๓๑๓๕๐๘

 

นายบรรจง  เพ็ชรชู

หนังจงเจริญ  ศ.ศรีพัฒน์

๑๐๑/๑  ม.๖ ต.บ้านยาง อ.คีรีรัฐนิคม จ.สุราษฎร์ธานี

๐๘๐-๗๗๐๗๘๖๕

 

นายศิริศักดิ์  ทองเหมือน

หนังศิริศักดิ์  ศ.ศรีพัฒน์

๑๒๕  ม.๖ ต.หาดสำราญ อ.หาดสำราญ จ.ตรัง

๐๘๖-๐๐๓๐๒๖๘

กำลังศึกษาในจ.สฎ.

นายศักดิ์ชัย  แก้วแสงสด

หนังศรีปาน  ศ.เทพศิลป์

๑๕๕  ม.๑ ต.ช้างขวา อ.กาญจนดิษฐ์ จ.สุราษฎร์ธานี

๐๘๒-๔๒๐๕๗๓๐

 

นายณัฐพงษ์  แผ้วชนะ

หนังณัฐพงษ์  ตะลุงบัณเทิง

๒๗  ม.๖ ต. เสวียด  อ.ท่าฉาง จ.สุราษฎร์ธานี

๐๘๗-๙๒๔๕๗๖๐

 

นายธีรยุทธ  เมืองแมน

หนังน้องมอส  เมืองแมน

๑๐๐/๑  ม.๕  ต.ทุ่ง  อ.ไชยา จ.สุราษฎร์ธานี

๐๘๙-๖๔๗๘๓๒๒

 

นายโกสิทธิ์  นาควิจิตร

หนังโกสิทธิ์  ศ.สุมล

๔๓  ม.๖ ต.เกาะพะงัน  อ.เกาะพะงัน จ.สุราษฎร์ธานี

๐๘๐-๑๔๘๕๑๐๕

 

นายยุทธพงษ์  ปรีชาไว

หนังศรีเมฆ  ศ.สาคร

๓๘/๑ ม.๗ ต.บางสน อ.ปะทิว จ.ชุมพร

๐๘๙-๐๖๗๖๘๐๘

กำลังศึกษาในจ.สฎ.

นายวัฒนพงศ์  ทองดีเพ็ง

หนังปาล์มน้อย  พรสวัสดิ์

๑๓๘  ม.๕  ต.ตะแบบ อ.ศรีบรรพต จ.พัทลุง

๐๘๒-๘๒๓๘๘๕๖

กำลังศึกษาในจ.สฎ.

เด็กชายสรศักดิ์  ศรีสมทรัพย์

หนังโรงเรียนบ้านนาวิทยาคม

๔๓  ม. ๔  ต.ท่าเรือ  อ.บ้านนาเดิม จ.สุราษฎร์ธานี

๐๘๗-๖๒๗๓๖๔๖

 

นายธิติสรรค์  เลี่ยนศิริ

หนังโรงเรียนเวียงสระ

๑๑๙ ม. ๑๖  ต.ทุ่งหลวง  อ.เวียงสระ จ.สุราษฎร์ธานี

๐๘๙-๒๘๙๔๘๕๒

 

ส.อ.หญิงสุดารัตน์  รักชาติ

หนังสุดารัตน์  ตะลุงรักชาติ

๕  ม.๑  ต.บ้านนา  อ.บ้านนาเดิม จ.สุราษฎร์ธานี

๐๘๖-๒๘๑๕๐๗๓

 

 

 

ข้อมูลที่ ณ วันที่ ๑๒ สิงหาคม ๒๕๕๔

ข้อมูล  ณ