ตราประจำจังหวัดสุราษฎร์ธานี
ตราประจำจังหวัดสุราษฎร์ธานี


หมายถึง พระบรมธาตุไชยา กล่าวกันว่า พระบรมธาตุไชยา เป็นที่บรรจุพระบรมสารีริกธาตุของ พระสัมมาสัมพุทธเจ้า ซึ่งเป็นปูชนียสถานสำคัญที่สุดของจังหวัด เป็นที่เคารพสักการบูชาของชาวจังหวัด สุราษฎร์ธานี และนักท่องเที่ยว รวมทั้งประชาชนทั่วไปที่มาเยี่ยมชม
จังหวัดสุราษฎร์ธานี ใช้อักษรย่อว่า
“สฎ”
คำขวัญของจังหวัดสุราษฎร์ธานี
เมืองร้อยเกาะ เงาะอร่อย
หอยใหญ่ ไข่แดง แหล่งธรรมะ

ธงประจำจังหวัดธงประจำจังหวัดสุราษฎร์ธานีมี 2 แถบสี คือแถบบนสีแสด แถบล่างสีเหลือง และมีตราประจำจังหวัด (รูปเจดีย์พระบรมธาตุไชยา)กลางผืนธง

ดอกไม้ประจำจังหวัดสุราษฎร์ธานี

ชื่อดอกไม้ ดอกบัวผุด


ต้นไม้ประจำจังหวัด


ชื่อพรรณไม้ เคี่ยม ชื่อวิทยาศาสตร์ Cotylelobium melanoxylon