ภารกิจในอำนาจหน้าที่และแบบบูรณาการ
ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๐

 
ไม่มีข้อความกำกับภาพอัตโนมัติ
ค่านิยมหลัก ๑๒ ประการของคนไทยที่ทุกคนควรรู้
ในภาพอาจจะมี 2 คน, คนที่ยิ้ม, ผู้คนกำลังยืน
รณรงค์การใช้ผ้าไทย ไทยทำ ไทยใช้ ไทยเจริญ
ในภาพอาจจะมี สถานที่ในร่ม
การรณรงค์วัฒนธรรมไทย อัตลักษณ์และเอกลักษณ์ไทย
ในภาพอาจจะมี 2 คน, ผู้คนกำลังยืน
การจัดนิทรรศการเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรมินทร
มหาภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่ ๙ ณ ที่ว่าการอำเภอบ่อไร่
ไม่มีข้อความกำกับภาพอัตโนมัติ
การจัดนิทรรศการเทิดพระเกียรติฯ และสัปดาห์ส่งเสริม
พระพุทธศาสนา วันวิสาขบูชาอาเซียน ประจำปี ๒๕๖๐
ในภาพอาจจะมี 1 คน, กำลังยืน และ กล้อง
การแถลงข่าวผลการดำเนินงานตามนโยบายของรัฐบาล และ
ตอบคำถามสื่อมวลชนท้องถิ่น ครั้งที่ ๙ ประจำปี ๒๕๖๐
ในภาพอาจจะมี 4 คน, ผู้คนกำลังนั่ง และ สถานที่ในร่ม
ประสานการเตรียมความพร้อมการจัดนิทรรศการเทิดพระเกียรติฯ
และสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนา วิสาขบูชาอาเซียน
ประจำปี ๒๕๖๐
ในภาพอาจจะมี 5 คน, ผู้คนกำลังนั่ง, สำนักงาน, ตาราง และ สถานที่ในร่ม
ประชุมรับฟังการชี้แจงแนวทางการปฏิบัติงานตาม พ.ร.บ.การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐
ในภาพอาจจะมี 4 คน, ผู้คนกำลังนั่ง, ตาราง และ สถานที่ในร่ม
ประชุมคณะทำงานจัดเก็บข้อมูลมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม
จังหวัดตราด
ไม่มีข้อความกำกับภาพอัตโนมัติ
การประชุมหัวหน้าส่วนราชการ จังหวัดตราด ครั้งที่ ๔/๒๕๖๐
ในภาพอาจจะมี 5 คน, ผู้คนกำลังนั่ง, ตาราง และ สถานที่ในร่ม
ประชุมคณะอนุกรรมการอำนวยการจัดทำแผนแม่บทการพัฒนา
พื้นที่พิเศษหมู่เกาะช้างและพื้นที่เชื่อมโยง ครั้งที่ ๒/๒๕๖๐
ในภาพอาจจะมี 9 คน, ผู้คนกำลังนั่ง
การตรวจสถานประกอบกิจการตาม พ.ร.บ.ภาพยนตร์และวีดิทัศน์
พ.ศ.๒๕๕๑ ในพื้นที่อำเภอเขาสมิง จังหวัดตราด
ในภาพอาจจะมี 1 คน, กำลังยืน, อยู่บนเวที และ สถานที่ในร่ม
งานรัฐพิธีวันคล้ายวันสวรรคตสมเด็จพระนเรศวรมหาราช
ประจำปี ๒๕๖๐
ไม่มีข้อความกำกับภาพอัตโนมัติ
ขอเชิญชมนิทรรศการเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จ
พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่ ๙
ในภาพอาจจะมี 4 คน, ผู้คนกำลังนั่ง, ตาราง และ สถานที่ในร่ม
ประชุมคณะทำงานฝ่ายจัดเก็บ รวบรวมข้อมูลและบันทึกข้อมูล
เพื่อจัดทำจัดหมายเหตุเฉพาะเรื่องฯ
ในภาพอาจจะมี ข้อความ
ผลิตภัณฑ์สินค้าทางวัฒนธรรม (CPOT) จังหวัดตราด ประจำปี ๒๕๖๐
ในภาพอาจจะมี 6 คน, ผู้คนกำลังนั่ง และ สถานที่ในร่ม
ประชุมพิจารณาแนวทางการขับเคลื่อนโครงการ/งาน/กิจกรรมสำคัญ
ของกระทรวงวัฒนธรรม
ในภาพอาจจะมี 5 คน, ผู้คนกำลังยืน, ชุดสูท และ สถานที่ในร่ม
พิธีทางศาสนามหามงคล ๕ ศาสนา งานใต้ร่มพระบารมี ๒๓๕ ปี กรุงรัตนโกสินทร์
ในภาพอาจจะมี 25 คน, คนที่ยิ้ม, สถานที่ในร่ม
พิธีเปิดมหกรรมศิลปะการแสดงหุ่นร่วมสมัยไทย–อาเซียนภายใต้งาน
“ใต้ร่มพระบารมี ๒๓๕ ปี กรุงรัตนโกสินทร์”
ในภาพอาจจะมี 10 คน, ผู้คนกำลังยืน
พิธีเปิดนิทรรศการหุ่นร่วมสมัยไทย – อาเซียนใต้ร่มพระบารมี ๒๓๕ ปี
ในภาพอาจจะมี 5 คน, ผู้คนกำลังยืน
เผยแพร่วัฒนธรรมอาเซียนและค่านิยมหลักของคนไทย ๑๒ ประการ
ในภาพอาจจะมี หนึ่งคนขึ้นไป, ผู้คนกำลังยืน และ สถานที่ในร่ม
การจัดนิทรรศการเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรมิทร
มหาภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่ ๙ ณ วัดคลองใหญ่
ในภาพอาจจะมี 1 คน, กำลังยืน และ สถานที่กลางแจ้ง
การจัดนิทรรศการเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรมิทร
มหาภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่ ๙ ณ วัดบุปผาราม
ในภาพอาจจะมี 16 คน, ผู้คนกำลังนั่ง และ ฝูงชน
สืบสานวัฒนธรรมประเพณีไทยอันดีงามเนื่องในวันปีใหม่ไทย
(เทศกาลสงกรานต์) ประจำปี ๒๕๖๐
ในภาพอาจจะมี 11 คน, ผู้คนกำลังยืน
วันแห่งครอบครัวและวันผู้สูงอายุแห่งชาติจังหวัดตราด
"พลังรัก พลังสูงวัย สานสัมพันธ์ครอบครัวอบอุ่น สร้างชุมชนเข้มแข็ง"
ในภาพอาจจะมี 1 คน, กำลังยืน
การแถลงข่าวผลการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาลในส่วนของ
จังหวัดตราด ครั้งที่ ๗/๒๕๖๐
ไม่มีข้อความกำกับภาพอัตโนมัติ
ขอบคุณการจัดกิจกรรมบำเพ็ญกุศลและกิจกรรมสาธารณประโชน์
เนื่องใน วันข้าราชการพลเรือน พ.ศ.๒๕๖๐

รณรงค์ประชาสัมพันธ์วัฒนธรรมประเพณี "สงกรานต์สีขาว"

วันพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช และวันที่ระลึกมหาจักรีบรมวงศ์ ประจำปี ๒๕๖๐

โรงเรียนสตรีประเสริฐศิลป์ตราด ในปี พ.ศ. ๒๕๐๖

ครงการบรรพชา อุปสมบทพระภิกษุ สามเณร และบวชศีลจาริณี
ภาคฤดูร้อน จังหวัดตราด ประจำปี ๒๕๖๐

การประชุมคณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกเยาวชนต้นแบบ
ด้านดนตรีไทย ประจำปี ๒๕๖๐

โครงการรณรงค์ดูแลรักษามรดกทางศิลปวัฒนธรรมของจังหวัดตราด
เนื่องในวันอนุรักษ์มรดกไทย และวันข้าราชการพลเรือน ประจำปี ๒๕๖๐

พิธีวันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว พระมหาเจษฎา
ราชเจ้า และวันข้าราชการพลเรือน ประจำปี ๒๕๖๐

ภารกิจประชาสัมพันธ์ผลผลิตการปฏิบัติราชการทั้งหมด
ของ สวจ.ตราด ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๐
  

 


บุคลากรสำนักงานวัฒนธรรม
จังหวัดตราด

 

 

 

 


 

 จัดทำและออกแบบโดย     
นายศิวัช พูลศิริ นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ      
ฝ่ายบริหารทั่วไป สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดตราด
       โทร.๐๓๙๕๒๓๙๔๘ โทรสาร ๐๓๙๕๒๓๙๗๐
  siwush.poo@m-culture.go.th
      
ท่านเป็นผู้เยี่ยมชม
      
  ลำดับที่
     Website counter    


                                                                                                                                                                                                                                                                                                      
                                                                                                                                   
                               
      

สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดตราด
ชั้น ๒ ศาลากลางจังหวัดตราด ถนนราษฎร์นิยม ตำบลบางพระ อำเภอเมืองตราด จังหวัดตราด
โทร. ๐ ๓๙๕๒ ๓๙๔๘ โทรสาร ๐ ๓๙๕๒ ๓๙๗๐

E-mail :
siwush.poo@m-culture.go.th
เมืองเกาะครึ่งร้อย พลอยแดงค่าล้ำ ระกำแสนหวาน หลังอานหมาดี ยุทธนาวีเกาะช้าง สุดทางบูรพา

                                         
พระราชกรณียกิจของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและพระบรมวงศานุวงศ์ในจังหวัดตราด : ศิวัช พูลศิริ นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ...รวบรวมข้อมูล
 ตามรอยเสด็จฯ รัชกาลที่ ๕ เสด็จพระราชดำเนินจังหวัดตราด   
เปิดดำนานภาพเก่าเล่าเรื่องเมืองตราด : โดย ศิวัช พูลศิริ นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ    


ร้องทุกข์ ร้องเรียน


มีเรื่องร้องเรียน ร้องทุกข์ โปรดใช้ช่องทาง
บริการด้านล่างนี้

๑.ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดตราด  
๒. ช่องทางระดับประเทศ

  

ศูนย์รวมข้อมูลเพื่อติดต่อราชการ
ข้อมูลสารสนเทศที่เกี่ยวข้องกับสำนักงานวัฒนธรรม
จังหวัดตราด

ประชาสัมพันธ์ประจำปี ๒๕๖๐

ประชาสัมพันธ์ปีงบประมาณ ๒๕๕๙

ประชาสัมพันธ์ ปีงบประมาณ ๒๕๕๘

 

แผนยุทธศาสตร์สร้างรายได้จากการ ท่องเที่ยวและบริการของกระทรวงวัฒนธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐
สมัครงานราชการ
วีดิโอสั้นเรื่อง "welcome to Viet Nam"
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย
พ.ศ.๒๕๖๐
 
ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน AEC หรือ Asean Economics Community
ข่าวเด่นกระทรวงวัฒนธรรม
การจัดซื้อ-จัดจ้างในกระทรวง
ภารกิจหน้าที่สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัด
และแบบบูรณาการ
รายงานการประชุมประจำเดือนข้าราชการ
และเจ้าหน้าที่สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัด
ประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๘
ประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๙
การจัดซื้อ - จัดจ้าง
ปีงบประมาณ ๒๕๕๙
ปีงบประมาณ ๒๕๖๐
ระเบียบ กฏหมาย แนวทางปฏิบัติ
ที่เกี่ยวข้องกับสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัด

คู่มือในการปฏิบัติร าชการ
และข้อมูลความรู้ด้านต่าง ๆ

ความรู้เรื่องวัฒนธรรม พัฒนาการทางประวัติศาสตร์
เอกลักษณ์ และภูมิปัญญา
จังหวัดตราด