ภารกิจในอำนาจหน้าที่และแบบบูรณาการ
ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑

 

รายงานการจัดนิทรรศการภายหลังพิธีถวายพระเพลิง
พระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพล
อดุลยเดช ๒๗
พฤศจิกายน ๒๕๖๐
ในภาพอาจจะมี 2 คน, ผู้คนกำลังนั่ง
ประชุมการจัดทำแผนปฏิบัติราชการจังหวัดตราด ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒
ในภาพอาจจะมี 1 คน, มหาสมุทร, ท้องฟ้า, สถานที่กลางแจ้ง และ น้ำ
แถลงข่าวผลการดำเนินงานตามนโยบายของรัฐบาลในส่วน
ผลการดำเนินงานของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑
ครั้งที่ ๒
ในภาพอาจจะมี หนึ่งคนขึ้นไป, ฝูงชน และ สถานที่กลางแจ้ง
กิจกรรมแสงนำใจไทยทั้งชาติ เดิน วิ่ง ปันป้องกันอัมพาต
ครั้งที่ ๓ จังหวัดตราด
ในภาพอาจจะมี หนึ่งคนขึ้นไป และ สถานที่กลางแจ้ง
พิธีเปิดการแข่งขันพายเรือด้วยลำไผ่ ประจำปี ๒๕๖๐
ในภาพอาจจะมี หนึ่งคนขึ้นไป
รายงานการจัดนิทรรศการภายหลังพิธีถวายพระเพลิง
พระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพล
อดุลยเดช ๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๐

ประชุมคณะทำงานสำรวจข้อมูลฯ เพื่อพิจารณาต้นไม้
เป็น "รุกขมรดกของแผ่นดิน" จังหวัดตราด
ในภาพอาจจะมี 3 คน, ผู้คนกำลังนั่ง, ตาราง และ สถานที่ในร่ม
สรุปการนำเสนอผลงานในการลงพื้นที่จังหวัดตราด
ของข้าราชการบรรจุใหม่ ๒๐-๒๔ พ.ย.๒๕๖๐
ในภาพอาจจะมี 3 คน, ผู้คนกำลังนั่ง, ตาราง และ สถานที่ในร่ม
ประชุมข้าราชการและเจ้าหน้าที่สำนักงานวัฒนธรรม
จังหวัดตราด ประจำเดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๐
ในภาพอาจจะมี 2 คน, สถานที่กลางแจ้ง
รายงานการจัดนิทรรศการภายหลังพิธีถวายพระเพลิง
พระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพล
อดุลยเดช ๒๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๐
ในภาพอาจจะมี 5 คน, คนที่ยิ้ม, ผู้คนกำลังยืน และ สถานที่กลางแจ้ง
รายงานการจัดนิทรรศการภายหลังพิธีถวายพระเพลิง
พระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพล
อดุลยเดช ๒๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ (เช้า) โรงเรียน
อนุบาลตราด
ในภาพอาจจะมี 10 คน, คนที่ยิ้ม, ผู้คนกำลังยืน
รายงานการจัดนิทรรศการภายหลังพิธีถวายพระเพลิง
พระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพล
อดุลยเดช ๒๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ (บ่าย)
ในภาพอาจจะมี 4 คน, ผู้คนกำลังนั่ง, ตาราง และ สถานที่ในร่ม
ประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองพิจารณาคัดเลือกผู้ทำคุณ
ประโยชน์ต่อพระพุทธศาสนา ประจำปี ๒๕๖๑
ในภาพอาจจะมี 40 คน, คนที่ยิ้ม, ผู้คนกำลังนั่ง
รายงานการจัดนิทรรศการภายหลังพิธีถวายพระเพลิง
พระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพล
อดุลยเดช ๒๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ (เช้า) โรงเรียน
คลองใหญ่วิทยาคม

รายงานการจัดนิทรรศการภายหลังพิธีถวายพระเพลิง
พระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพล
อดุลยเดช ๒๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๐

ประชุมผู้บริหารระดับสูงของกระทรวงวัฒธรรม ผ่านระบบ
วีดิโอทางไกล ครั้งที่ ๑๑/๒๕๖๐
ในภาพอาจจะมี 1 คน, ข้อความ
ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อรับฟังความคิดเห็นต่อเอกสารหลัก
และร่างมติสมัชชาสุขภาพระดับจังหวัดตราด
ในภาพอาจจะมี หนึ่งคนขึ้นไป, รองเท้า และ สถานที่กลางแจ้ง
การเดินพาเหรดกีฬาสีของนักเรียนโรงเรียนตราษตระการคุณ
ประจำปี ๒๕๖๐
ในภาพอาจจะมี 7 คน, คนที่ยิ้ม, ผู้คนกำลังนั่ง และ สถานที่ในร่ม
ประชุมเตรียมการจัดงานตามรอยเสด็จพระพุทธเจ้าหลวง
ครั้งที่ ๙
ในภาพอาจจะมี 9 คน, ผู้คนกำลังยืน
รายงานการจัดนิทรรศการภายหลังพิธีถวายพระเพลิง
พระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพล
อดุลยเดช ๒๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ (บ่าย) โรงเรียน
วัดสะพานหิน
ในภาพอาจจะมี 20 คน, คนที่ยิ้ม, สถานที่ในร่ม
รายงานการจัดนิทรรศการภายหลังพิธีถวายพระเพลิง
พระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพล
อดุลยเดช ๒๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ (บ่าย) โรงเรียนสตรี
ประเสริฐศิลป์
ในภาพอาจจะมี 3 คน, ผู้คนกำลังนั่ง, ตาราง และ สถานที่ในร่ม
ตรวจสถานประกอบกิจการตาม พ.ร.บ.ภาพยนตร์และวีดิทัศน์
พ.ศ.๒๕๕๑ ในพื้นที่อำเภอคลองใหญ่
ในภาพอาจจะมี 3 คน, ผู้คนกำลังนั่ง, ตาราง และ สถานที่ในร่ม
ลงพืนที่ประเมินชุมชนคุณธรรมวัดท่าโสม อำเภอเขาสมิง
จังหวัดตราด
ในภาพอาจจะมี 12 คน, คนที่ยิ้ม, ผู้คนกำลังยืน
รายงานการจัดนิทรรศการภายหลังพิธีถวายพระเพลิง
พระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพล
อดุลยเดช ๒๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ (เช้า)
ในภาพอาจจะมี 3 คน, ฝูงชน และ สถานที่กลางแจ้ง
รายงานการจัดนิทรรศการภายหลังพิธีถวายพระเพลิง
พระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพล
อดุลยเดช ๒๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ (บ่าย)
ในภาพอาจจะมี 3 คน, ผู้คนกำลังนั่ง, หน้าจอ, สำนักงาน, ตาราง และ สถานที่ในร่ม
ประชุมผู้บริหารและปลัดองค์กรบริหารส่วนท้องถิ่น
จังหวัดตราด ครั้งที่ ๖/๒๕๖๐
ในภาพอาจจะมี 7 คน, คนที่ยิ้ม, สถานที่กลางแจ้ง
รายงานการจัดนิทรรศการภายหลังพิธีถวายพระเพลิง
พระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพล
อดุลยเดช ๒๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ (เช้า)
ในภาพอาจจะมี 4 คน, ผู้คนกำลังยืน
รายงานการจัดนิทรรศการภายหลังพิธีถวายพระเพลิง
พระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพล
อดุลยเดช ๑๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๐
ในภาพอาจจะมี 2 คน, ผู้คนกำลังนั่ง, ตาราง, เด็ก และ สถานที่ในร่ม
ซักซ้อมความเข้าใจที่ได้รับมอบหมายเป็นพี่เลี้ยงข้าราชการ
บรรจุใหม่ รุ่นที่ ๑
ในภาพอาจจะมี 3 คน, ผู้คนกำลังนั่ง และ สถานที่ในร่ม
ประชุมเพื่อหาแนวทางในการส่งเสริมอาชีพชุมชนบ้านยายม่อม
อ.แหลมงอบ จ.ตราด
ในภาพอาจจะมี 21 คน, คนที่ยิ้ม, ผู้คนกำลังยืน, ท้องฟ้า และ สถานที่กลางแจ้ง
กิจกรรมจิตอาสา "ทำความดีด้วยหัวใจ" ณ ศูนย์การ
ท่องเที่ยวเชิงธรรมชาติหาดทรายดำ

รายงานการจัดนิทรรศการภายหลังพิธีถวายพระเพลิง
พระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพล
อดุลยเดช ๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๐

การลงพื้นที่เพื่อสำรวจต้นไม้อันทรงคุณค่าเพื่อพิจารณา
เป็นรุกขมรดกของแผ่นดิน (ไผ่กอหลวง)
ในภาพอาจจะมี 2 คน, ผู้คนกำลังยืน
ลงพื้นที่เก็บข้อมูลบ้านของเจ้าจอมจันทร์ พระสนมในพระบาท
สมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๔
ในภาพอาจจะมี 7 คน, คนที่ยิ้ม, ผู้คนกำลังยืน, เด็ก, สถานที่กลางแจ้ง, น้ำ และ ธรรมชาติ
การลงพื้นที่เพื่อสำรวจต้นไม้อันทรงคุณค่าเพื่อพิจารณา
เป็นรุกขมรดกของแผ่นดิน (ลานตะบูน)

งานรัฐพิธีวันพระบิดาแห่งฝนหลวง จังหวัดตราด
ประจำปี ๒๕๖๐
ในภาพอาจจะมี 2 คน, สถานที่กลางแจ้ง
รายงานการจัดนิทรรศการภายหลังพิธีถวายพระเพลิง
พระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพล
อดุลยเดช ๑๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ (บ่าย)
ในภาพอาจจะมี 8 คน, ผู้คนกำลังยืน และ สถานที่กลางแจ้ง
รายงานการจัดนิทรรศการภายหลังพิธีถวายพระเพลิง
พระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพล
อดุลยเดช ๑๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ (เช้า)
ในภาพอาจจะมี 2 คน, ผู้คนกำลังยืน
ประชาสัมพันธ์มารยาทไทย วัฒนธรรมไทยอันดีงาม
ในภาพอาจจะมี 2 คน, ผู้คนกำลังยืน
รายงานการจัดนิทรรศการภายหลังพิธีถวายพระเพลิง
พระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพล
อดุลยเดช ๑๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๐
ในภาพอาจจะมี 1 คน, กำลังนั่ง, หน้าจอ และ สถานที่ในร่ม
ประชุมโครงการจัดงาน ๑ ตำบล ๓ วัฒนธรรม ประจำปี
งบประมาณ ๒๕๖๑

ประชุมคณะกรรมการประสานงานการขับเคลื่อนและขยายผล
โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ปีงบประมาณ ๒๕๖๑
ในภาพอาจจะมี 1 คน, กำลังนั่ง
ประชุมคณะกรรมการดำเนินงานโครงการทับทิมสยาม ๐๑
ครั้งที่ ๑/๒๕๖๐
ไม่มีข้อความกำกับภาพอัตโนมัติ
ประชาสัมพันธ์การรับลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการตลาด
ประชารัฐ จังหวัดตราด
ในภาพอาจจะมี 9 คน, คนที่ยิ้ม, ผู้คนกำลังยืน
รายงานการจัดนิทรรศการภายหลังพิธีถวายพระเพลิง
พระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพล
อดุลยเดช ๑๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๐
ในภาพอาจจะมี 10 คน, คนที่ยิ้ม
รายงานการจัดนิทรรศการภายหลังพิธีถวายพระเพลิง
พระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพล
อดุลยเดช ๑๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๐
ในภาพอาจจะมี 1 คน, กำลังยิ้ม, กำลังยืน, ต้นไม้, ท้องฟ้า, สถานที่กลางแจ้ง และ ธรรมชาติ
การลงพื้นที่เพื่อสำรวจต้นไม้อันทรงคุณค่าเพื่อพิจารณา
เป็นรุกขมรดกของแผ่นดิน
ในภาพอาจจะมี 4 คน, ผู้คนกำลังนั่ง, หน้าจอ และ สถานที่ในร่ม
การมอบแนวทางการดำเนินงานของจิตอาสา "เราทำความดี
ด้วยหัวใจ" และการมอบแนวทางการขับเคลื่อนโครงการ
ตลาดประชารัฐ ๙ ประเภท
ในภาพอาจจะมี 2 คน, สถานที่ในร่ม
การแถลงข่าวผลการดำเนินงานตามนโยบายของรัฐบาล
ในส่วนของจังหวัดตราด ประจำเดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๐

 


บุคลากรสำนักงานวัฒนธรรม
จังหวัดตราด

 


 

 จัดทำและออกแบบโดย     
นายศิวัช พูลศิริ นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ      
ฝ่ายบริหารทั่วไป สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดตราด
      
 โทร.๐๓๙๕๒๓๙๔๘ โทรสาร ๐๓๙๕๒๓๙๗๐
  siwush.poo@m-culture.go.th
      
ท่านเป็นผู้เยี่ยมชม
      
  ลำดับที่
     Website counter    


                                                                                                                                                                                                                                                                                                      
                                                                                                                                   
                               
      

สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดตราด
ชั้น ๒ ศาลากลางจังหวัดตราด ถนนราษฎร์นิยม ตำบลบางพระ อำเภอเมืองตราด จังหวัดตราด
โทร. ๐ ๓๙๕๒ ๓๙๔๘ โทรสาร ๐ ๓๙๕๒ ๓๙๗๐

E-mail :
siwush.poo@m-culture.go.th
เมืองเกาะครึ่งร้อย พลอยแดงค่าล้ำ ระกำแสนหวาน หลังอานหมาดี ยุทธนาวีเกาะช้าง สุดทางบูรพา

                                         
ค่านิยมสร้างสรรค์จังหวัดตราด
จริยธรรมข้าราชการพลเรือนประจำจังหวัดตราด
พระราชกรณียกิจของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและพระบรมวงศานุวงศ์ในจังหวัดตราด : ศิวัช พูลศิริ นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ...รวบรวมข้อมูล
 ตามรอยเสด็จฯ รัชกาลที่ ๕ เสด็จพระราชดำเนินจังหวัดตราด   
เปิดดำนานภาพเก่าเล่าเรื่องเมืองตราด : โดย ศิวัช พูลศิริ นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ    


ร้องทุกข์ร้องเรียน ร้องทุกข์ ร้องเรียน

มีเรื่องร้องเรียน ร้องทุกข์ โปรดใช้ช่องทาง
บริการด้านล่างนี้

๑.ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดตราด  
๒. ช่องทางระดับประเทศ
  

ศูนย์รวมข้อมูลเพื่อติดต่อราชการ
ข้อมูลสารสนเทศ/ระเบียบ/กฎหมาย
โครงสร้างสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัตราด
ประวัติ/ภารกิจ/อำนาจหน้าที่ของ
สำนักงาน วัฒนธรรมจังหวัดตราด
ฝ่ายบริหารทั่วไป
กลุ่มยุทธศาสตร์และเฝ้าระวังทางวัฒนธรรม
กลุ่มส่งเสริมศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม
แผนยุทธศาสตร์สร้างรายได้จากการ ท่องเที่ยวและบริการของกระทรวงวัฒนธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐

การจัดซื้อ/จ้างของ สนง.วัฒนธรรม จ.ตราด

ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐
ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙
ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๘

สมัครงานราชการ
วีดิโอสั้นเรื่อง "welcome to Viet Nam"
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย
         พ.ศ.๒๕๖๐
ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน AEC หรือ Asean Economics Community
  ข่าวเด่นกระทรวงวัฒนธรรม
 

 

ภารกิจหน้าที่สำนักงานวัฒนธรรม
จังหวัดและแบบบูรณาการ
รายงานการประชุมประจำเดือน
ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัด
ประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๘
ประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๙
งานประชาสัมพันธ์สำนักงาน
วัฒนธรรมจังหวัดตราด
ระเบียบ กฏหมาย แนวทาง
ปฏิบัติที่เกี่ยวข้องกับสำนักงาน
วัฒนธรรมจังหวัด
คู่มือในการปฏิบัติร าชการ
และข้อมูลความรู้ด้านต่าง ๆ