ภารกิจในอำนาจหน้าที่และแบบบูรณาการ
ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๐


รณรงค์ประชาสัมพันธ์วัฒนธรรมประเพณี "สงกรานต์สีขาว"

วันพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช และวันที่ระลึกมหาจักรีบรมวงศ์ ประจำปี ๒๕๖๐

โรงเรียนสตรีประเสริฐศิลป์ตราด ในปี พ.ศ. ๒๕๐๖

ครงการบรรพชา อุปสมบทพระภิกษุ สามเณร และบวชศีลจาริณี
ภาคฤดูร้อน จังหวัดตราด ประจำปี ๒๕๖๐

การประชุมคณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกเยาวชนต้นแบบ
ด้านดนตรีไทย ประจำปี ๒๕๖๐

โครงการรณรงค์ดูแลรักษามรดกทางศิลปวัฒนธรรมของจังหวัดตราด
เนื่องในวันอนุรักษ์มรดกไทย และวันข้าราชการพลเรือน ประจำปี ๒๕๖๐

พิธีวันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว พระมหาเจษฎา
ราชเจ้า และวันข้าราชการพลเรือน ประจำปี ๒๕๖๐

การประชุมคณะทำงานติดตามการดำเนินงานชุมชนคุณธรรมฯ
ผ่านระบบทางไกล

การประชุมคณะกรรมการศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปราม
ยาเสพติด จังหวัดตราด ประจำเดือนมีนาคม ๒๕๖๐ ครั้งที่ ๖/๖๐

การประชุมคณะอนุกรรมการรับรองมูลนิธิ สมาคม หรือองค์กรเอกชน
เป็นองค์กรสาธารณประโยชน์ฯ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๐

การจัดเตรียมสถานที่ประกอบพิธีวันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้า
เจ้าอยู่หัว พระมหาเจษฎาราชเจ้า และวันข้าราชการพลเรือน
พ.ศ.๒๕๖๐

กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ (สภากาแฟ) ประจำเดือนมีนาคม ๒๕๖๐

การแถลงข่าวผลการดำเนินงานตามนโยบายของรัฐบาลในส่วนของ
จังหวัดตราด ครั้งที่ ๖

การประชุมคณะกรรมการบริหารจังหวัดแบบบูรณาการจังหวัดตราด
(ก.บ.จ.ตร.) และคณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชนเพื่อแก้ไขปัญหา
เศรษฐกิจจังหวัดตราด (กรอ.ตร.) ประจำเดือนมีนาคม ๒๕๖๐

การประกวดสวดมนต์หมู่สรรเสริญพระรัตนตรัย ทำนองสรภัญญะ
ระดับภาค คณะสงฆ์ ๑๓

การประชุมหัวหน้าส่วนราชการ ประจำเดือนมีนาคม ๒๕๖๐
ครั้งที่ ๓/๒๕๖๐

การประชุมคณะกรรมการรักษาความมั่นคงและความสงบเรียบร้อย
จังหวัดตราด ครั้งที่ ๓/๒๕๖๐

การตรวจเยี่ยมและร่วมกิจกรรมชุมชนคุณธรรมวัดหนองเสม็ด

การประชุมเพื่อหารือแนวทางการส่งเสริมความสัมพันธ์กับประเทศ
เพื่อนบ้านที่ลงนามข้อตกลงเพื่อขยายการค้าฯ

การประชุมคณะอนุกรรมการพัฒนาแรงงานและประสานงาน
การฝึกอาชีพจังหวัดตราด (กพร.ปจ.) ครั้งที่ ๑/๒๕๖๐

การศึกษาดูงานของสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดเพชรบูรณ์

การออกสลากกาชาดเพื่อการกุศลจังหวัดตราด ประจำปี ๒๕๖๐

การตรวจงานตาม พ.ร.บ.ภาพยนตร์และวีดิทัศน์ พ.ศ.๒๕๕๑

พิธีเปิดงานวันตราดรำลึก ๑๑๑ ปี น้อมสำนึก ภักดี จักรีวงศ์

การประชุมคณะกรรมการระหว่างคณะกรรมการจริยธรรมประจำ
จังหวัดตราด กับ คณะกรรมการจริยธรรมประจำ สป.มท. ครั้งที่ ๑/๖๐


การประชุมคณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองผลการประเมิน
ผลการปฏิบัติราชการรอบการประเมินที่ ๑ (๑ ต.ค.๕๙-๓๑ เม.ย.๖๐)


พิธีบำเพ็ญกุศลเพื่ออุทิศเป็นพระราชกุศลแด่ดวงพระวิญญาณ
พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้า ร.๕ และพิธีบวงสรวง
สิ่งศักดิ์สิทธิ์ งานวันตราดรำลึก ๑๑๑ ปี

การประกอบพิธีทำบุญเมืองซึ่งเป็นกิจกรรมหนึ่งของการจัดงาน
วันตราดรำลึก ครบ ๑๑๑ ปี

ประเพณีการจัดงานศพในปี พ.ศ. ๒๔๗๘

การประชุมคณะกรรมการอำนวยการจัดงานใต้ร่มพระบารมี
๒๓๕ ปี กรุงรัตนโกสินทร์ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๐

การประชุมเพื่อปรึกษาหารือแนวทางการจัดกิจกรรมสาธารณประโยชน์
เนื่องในวันข้าราชการพลเรือน ประจำปี ๒๕๖๐ และกิจกรรม
วันอนุรักษ์มรดกไทย ประจำปี ๒๕๖๐

การประชุมและรับฟังการตรวจราชการของผู้ตรวจราชการ
กระทรวงมหาดไทย เขต ๙

การประกวดบรรยายธรรมระดับภาค คณะสงฆ์ ๑๓

ศาลากลางจังหวัดตราดเมื่อปี พ.ศ. ๒๔๗๔

 


บุคลากรสำนักงานวัฒนธรรม
จังหวัดตราด

 

 

 

 


 

 จัดทำและออกแบบโดย     
นายศิวัช พูลศิริ นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ      
ฝ่ายบริหารทั่วไป สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดตราด
       โทร.๐๓๙๕๒๓๙๔๘ โทรสาร ๐๓๙๕๒๓๙๗๐
  siwush.poo@m-culture.go.th
      
ท่านเป็นผู้เยี่ยมชม
      
  ลำดับที่
     Website counter    


                                                                                                                                                                                                                                                                                                      
                                                                                                                                   
                               
      

สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดตราด
ชั้น ๒ ศาลากลางจังหวัดตราด ถนนราษฎร์นิยม ตำบลบางพระ อำเภอเมืองตราด จังหวัดตราด
โทร. ๐ ๓๙๕๒ ๓๙๔๘ โทรสาร ๐ ๓๙๕๒ ๓๙๗๐

E-mail :
siwush.poo@m-culture.go.th
เมืองเกาะครึ่งร้อย พลอยแดงค่าล้ำ ระกำแสนหวาน หลังอานหมาดี ยุทธนาวีเกาะช้าง สุดทางบูรพา

                                         
พระราชกรณียกิจของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและพระบรมวงศานุวงศ์ในจังหวัดตราด : ศิวัช พูลศิริ นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ...รวบรวมข้อมูล
 ตามรอยเสด็จฯ รัชกาลที่ ๕ เสด็จพระราชดำเนินจังหวัดตราด   
เปิดดำนานภาพเก่าเล่าเรื่องเมืองตราด : โดย ศิวัช พูลศิริ นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ    


ร้องทุกข์ ร้องเรียน


มีเรื่องร้องเรียน ร้องทุกข์ โปรดใช้ช่องทาง
บริการด้านล่างนี้

๑.ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดตราด  
๒. ช่องทางระดับประเทศ

  

ศูนย์รวมข้อมูลเพื่อติดต่อราชการ
ข้อมูลสารสนเทศที่เกี่ยวข้องกับสำนักงานวัฒนธรรม
จังหวัดตราด

ประชาสัมพันธ์ประจำปี ๒๕๖๐

ประชาสัมพันธ์ปีงบประมาณ ๒๕๕๙

ประชาสัมพันธ์ ปีงบประมาณ ๒๕๕๘

 

แผนยุทธศาสตร์สร้างรายได้จากการ ท่องเที่ยวและบริการของกระทรวงวัฒนธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐
สมัครงานราชการ
วีดิโอสั้นเรื่อง "welcome to Viet Nam"
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย
พ.ศ.๒๕๖๐
 
ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน AEC หรือ Asean Economics Community
ข่าวเด่นกระทรวงวัฒนธรรม
การจัดซื้อ-จัดจ้างในกระทรวง
ภารกิจหน้าที่สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัด
และแบบบูรณาการ
รายงานการประชุมประจำเดือนข้าราชการ
และเจ้าหน้าที่สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัด
ประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๘
ประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๙
การจัดซื้อ - จัดจ้าง
ปีงบประมาณ ๒๕๕๙
ปีงบประมาณ ๒๕๖๐
ระเบียบ กฏหมาย แนวทางปฏิบัติ
ที่เกี่ยวข้องกับสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัด

คู่มือในการปฏิบัติร าชการ
และข้อมูลความรู้ด้านต่าง ๆ

ความรู้เรื่องวัฒนธรรม พัฒนาการทางประวัติศาสตร์
เอกลักษณ์ และภูมิปัญญา
จังหวัดตราด
 

ผ่านชองทางที่ ๒