ภารกิจในอำนาจหน้าที่และแบบบูรณาการ
ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๐

 
 
ในภาพอาจจะมี หนึ่งคนขึ้นไป, ผู้คนกำลังนั่ง และ สถานที่ในร่ม  
โครงการสัปดาห์มาฆบูชาอาเซียน สานสัมพันธไมตรีด้วยมิติ
ทางพุทธศาสนา จังหวัดตราด กับ จังหวัดพระตะบอง กัมพูชา
ในภาพอาจจะมี ผู้คนกำลังนั่ง, ตาราง และ สถานที่ในร่ม
จัดเตรียมสถานที่จัดโครงการสัปดาห์มาฆบูชาอาเซียน สานสัมพันธไมตรีด้วยมิติทางพุทธศาสนา ประจำปี ๒๕๖๐
ในภาพอาจจะมี 3 คน, ผู้คนกำลังยืน, งานแต่งงาน และ สถานที่กลางแจ้ง
พิธีพระราชทานเพลิงสรีระสังขารพระธรรมวุฒาจารย์ อดีต
เจ้าอาวาสวัดวรดิตถาราม และอดีตที่ปรึกษาเจ้าคณะจังหวัดตราด
ในภาพอาจจะมี 1 คน, กลางคืน
พิธีสวดพระอภิธรรมสรีระสังขารพระธรรมวุฒาจารย์
อดีตเจ้าอาวาสวัดวรดิตถารามและอดีตที่ปรึกษาเจ้าคณะจังหวัดตราด
ในภาพอาจจะมี 3 คน, รองเท้า และ สถานที่ในร่ม
ข้าราชการจังหวัดตราดออกกำลังกายตามนโยบายของผู้ว่าราชการ
จังหวัดตราดสนองนโยบายของรัฐบาล

ความรู้เกี่ยวกับเสด็จพ่อ ร.๕ กับจังหวัดตราด
ในภาพอาจจะมี 4 คน, ผู้คนกำลังนั่ง, ตาราง และ สถานที่ในร่ม
การติดตามความก้าวหน้าผลการดำเนินการของผู้บริหาร
จังหวัดตราด
ในภาพอาจจะมี 2 คน, ผู้คนกำลังนั่ง
การแถลงข่าวผลการดำเนินงานตามนโยบายของจังหวัดตราด
ครั้งที่ ๒ ประจำปี ๒๕๖๐
ในภาพอาจจะมี ต้นไม้, ต้นพืช และ สถานที่กลางแจ้ง
พิธีเททองหล่อพระประธาน ณ สำนักสงฆ์ป่าบุญล้อมวรคุณ
วันที่ ๒๙ มกราคม ๒๕๖๐
ในภาพอาจจะมี 3 คน, คนที่ยิ้ม, ผู้คนกำลังยืน และ สถานที่กลางแจ้ง
พิธีฉลองถนนและลานคอนกรีตตามโครงการบ้าน/วัด/โรงเรียน
และฉลองสมณศักดิ์เป็นพระครูเจ้าคณะตำบลชั้นเอก
ในภาพอาจจะมี ข้อความ
เกร็ดความรู้ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง กำหนดเวลาทำงาน
และวันหยุดราชการ
ในภาพอาจจะมี 2 คน, ผู้คนกำลังยืน และ สถานที่ในร่ม
เกร็ดความรู้ประวัติความเป็นมาของอำเภอเขาสมิง
ในภาพอาจจะมี สถานที่ในร่ม
พิธีบำเพ็ญกุศลสตมวาร (๑๐๐ วัน) เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลฯ
วันที่ ๒๑ มกราคม ๒๕๖๐
ในภาพอาจจะมี สถานที่ในร่ม
พิธีบำเพ็ญกุศลสตมวาร (๑๐๐ วัน) เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลฯ
วันที่ ๒๐ มกราคม ๒๕๖๐
ในภาพอาจจะมี สถานที่ในร่ม
การจัดเตรียมสถานที่และประชาสัมพันธ์พิธีบำเพ็ญกุศลสตมวาร
(๑๐๐ วัน) เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลฯ
ในภาพอาจจะมี หนึ่งคนขึ้นไป, ผู้คนอยู่บนเวที และ คอนเสิร์ต
พิธีเปิดกิจกรรมงานวันวีรกรรมทหารเรือไทยในยุทธนาวีที่เกาะช้าง
ครั้งที่ ๓๑
ในภาพอาจจะมี ท้องฟ้า, เมฆ และ สถานที่กลางแจ้ง
พิธีเปิดงานวันวีรกรรมทหารเรือไทยในยุทธนาวีที่เกาะช้าง
ครั้งที่ ๓๑
ในภาพอาจจะมี หนึ่งคนขึ้นไป และ สถานที่ในร่ม
แถลงข่าวผลการดำเนินงานตามนโยบายของรัฐบาลในส่วนของจังหวัด
ตราด ครั้งที่ ๑ ประจำปี ๒๕๖๐
ในภาพอาจจะมี 1 คน, กำลังนั่ง และ สถานที่ในร่ม
ประชุมทางไกลผู้บริหารระดับสูงกระทรวงวัฒนธรรม ครั้งที่ ๑/๒๕๖๐
ผ่านระบบ VDO Conference
ในภาพอาจจะมี ข้อความ
ความรู้เกี่ยวกับระเบียบและแนวทางปฏิบัติที่ถูกต้องในรัชกาลที่ ๑๐
ในภาพอาจจะมี 3 คน, ผู้คนกำลังนั่ง, ตาราง และ สถานที่ในร่ม
การประชุมคณะกรรมการบริหารสภาวัฒนธรรมจังหวัดตราด
ครั้งที่ ๑ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๐
ในภาพอาจจะมี สถานที่กลางแจ้ง
พิธีหล่อพระประธานใหญ่ (หลวงพ่อทันใจ) ขนาดกว้าง ๖ เมตร
ยาว ๙ เมตร ณ บริเวณที่ธรณีสงฆ์ อำเภอบ่อไร่ จังหวัดตราด
ในภาพอาจจะมี 3 คน, ผู้คนอยู่บนเวที
การอบรมความรู้การใช้งานระบบติดตามและประเมินผลโครงการ
(E-Project) ผ่านระบบทางไกล (VDE Conference)
ในภาพอาจจะมี 3 คน, คนที่ยิ้ม, สถานที่กลางแจ้ง
กิจกรรมส่งท้ายปีเก่าวิถีไทย ต้อนรับปีใหม่วิถีพุทธ ประจำปี ๒๕๖๐
ในภาพอาจจะมี หนึ่งคนขึ้นไป และ สถานที่กลางแจ้ง
พิธีเปิดงานปีใหม่ - กาชาด จังหวัดตราด ประจำปี ๒๕๖๐
ในภาพอาจจะมี 1 คน, สถานที่ในร่ม
งานรัฐพิธีวันสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช ประจำปี ๒๕๕๙
ในภาพอาจจะมี 1 คน, สถานที่ในร่ม
การอบรมโครงการขับเคลื่อนจริยธรรมข้าราชการสู่การปฏิบัติ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐
ในภาพอาจจะมี หนึ่งคนขึ้นไป และ สถานที่ในร่ม
๒๒ ธันวาคม ๒๕๕๙ โครงการส่งเสริมเอกลักษณ์และวัฒนธรรมไทย
สร้างสุขภาพกายใจผู้สูงอายุจังหวัดตราด ประจำปี ๒๕๖๐
ในภาพอาจจะมี 1 คน
๒๑ ธันวาคม ๒๕๕๙ แถลงผลงานของจังหวัดตราดตามนโยบาย
ของรัฐบาล ครั้งที่ ๒๐/๒๕๕๙
ในภาพอาจจะมี 10 คน, สถานที่ในร่ม
๒๑ ธันวาคม ๒๕๕๙ โครงการเปิดโลกทัศน์ศาสนิกสัมพันธ์รุ่นเยาว์
๓ ศาสนา จังหวัดตราด ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๐

 


บุคลากรสำนักงานวัฒนธรรม
จังหวัดตราด

 

 

 

 


 

 จัดทำและออกแบบโดย     
นายศิวัช พูลศิริ นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ      
ฝ่ายบริหารทั่วไป สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดตราด
       โทร.๐๓๙๕๒๓๙๔๘ โทรสาร ๐๓๙๕๒๓๙๗๐
  siwush.poo@m-culture.go.th
      
ท่านเป็นผู้เยี่ยมชม
      
  ลำดับที่
     Website counter    


                                                                                                                                                                                                                                                                                                      
                                                                                                                                   
                               
      

สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดตราด
ชั้น ๒ ศาลากลางจังหวัดตราด ถนนราษฎร์นิยม ตำบลบางพระ อำเภอเมืองตราด จังหวัดตราด
โทร. ๐ ๓๙๕๒ ๓๙๔๘ โทรสาร ๐ ๓๙๕๒ ๓๙๗๐

E-mail :
siwush.poo@m-culture.go.th
เมืองเกาะครึ่งร้อย พลอยแดงค่าล้ำ ระกำแสนหวาน หลังอานหมาดี ยุทธนาวีเกาะช้าง สุดทางบูรพา

                                         
พระราชกรณียกิจของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและพระบรมวงศานุวงศ์ในจังหวัดตราด : ศิวัช พูลศิริ นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ...รวบรวมข้อมูล
 ตามรอยเสด็จฯ รัชกาลที่ ๕ เสด็จพระราชดำเนินจังหวัดตราด   
เปิดดำนานภาพเก่าเล่าเรื่องเมืองตราด : โดย ศิวัช พูลศิริ นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ    


ร้องทุกข์ ร้องเรียน


มีเรื่องร้องเรียน ร้องทุกข์ โปรดใช้ช่องทาง
บริการด้านล่างนี้

๑.ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดตราด  
๒. ช่องทางระดับประเทศ

  

ศูนย์รวมข้อมูลเพื่อติดต่อราชการ
ข้อมูลสารสนเทศที่เกี่ยวข้องกับสำนักงานวัฒนธรรม
จังหวัดตราด

ประชาสัมพันธ์ประจำปี ๒๕๖๐

ประชาสัมพันธ์ปีงบประมาณ ๒๕๕๙

ประชาสัมพันธ์ ปีงบประมาณ ๒๕๕๘

 

แผนยุทธศาสตร์สร้างรายได้จากการ ท่องเที่ยวและบริการของกระทรวงวัฒนธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐
สมัครงานราชการ
วีดิโอสั้นเรื่อง "welcome to Viet Nam"
ขอเชิญส่งผลงานประกวดคลิปวีดิโอ+
สโลแกน เด็กไทยรู้เท่าทันสื่อ ในหัวข้อ
"ตามรอยเท้าพ่อ
   
ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน AEC หรือ Asean Economics Community
ข่าวเด่นกระทรวงวัฒนธรรม
การจัดซื้อ-จัดจ้างในกระทรวง
ภารกิจหน้าที่สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัด
และแบบบูรณาการ
ปีงบประมาณ ๒๕๖๐
รายงานการประชุมประจำเดือนข้าราชการ
และเจ้าหน้าที่สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัด
ประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๘
การจัดซื้อ - จัดจ้าง
ระเบียบ กฏหมาย แนวทางปฏิบัติ
ที่เกี่ยวข้องกับสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัด

คู่มือในการปฏิบัติร าชการ
และข้อมูลความรู้ด้านต่าง ๆ

ความรู้เรื่องวัฒนธรรม พัฒนาการทางประวัติศาสตร์
เอกลักษณ์ และภูมิปัญญา
จังหวัดตราด
 

ผ่านชองทางที่ ๒

ประวัติจังหวัดตราด