ภารกิจในอำนาจหน้าที่และแบบบูรณาการ
ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๐

 
ในภาพอาจจะมี ตาราง และ สถานที่ในร่ม
ประชาสัมพันธ์เชิญชวนร่วมพิธีพุทธาภิเษกเหรียญที่ระลึก ร.๕
"รุ่น ๑๑๑ ปี ตราดรำลึก"
ในภาพอาจจะมี ต้นไม้, ต้นพืช, สถานที่กลางแจ้ง, ธรรมชาติ และ ข้อความ
การถ่ายทำวีดิทัศน์ชุมชนคุณธรรมน้อมนำปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง ณ วัดทุ่งไก่ดัก ตำบลท่ากุ่ม อำเภอเมืองตราด
ในภาพอาจจะมี 4 คน, ผู้คนกำลังนั่ง และ สถานที่ในร่ม
ประชุมเตรียมการพิธีรับเทียนจำนำพรรษาพระราชทานของ
ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริโสภาพรรณวดี
ในภาพอาจจะมี 4 คน, ผู้คนกำลังนั่ง, ตาราง และ สถานที่ในร่ม
การประชุมชี้แจงแนวทางการดำเนินงานโครงการชุมชนคุณธรรม
น้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ผ่านระบบทางไกล
Video Conference
ในภาพอาจจะมี 18 คน, คนที่ยิ้ม
การสัมมนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้เครือข่ายศูนย์วัฒนธรรมเฉลิมราชต้นแบบ
และแหล่งเรียนรู้ที่ผ่านการคัดเลือกเข้าร่วมโครงการศูนย์วัฒนธรรม
เฉลิมราช พ.ศ.๒๕๕๙
ในภาพอาจจะมี 1 คน, กำลังยิ้ม
บันทึกเทปรายการโทรทัศน์คาราวานสำราญใจ ช่อง ๓๓ และช่อง
๓๓HD เพื่อประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม
ในภาพอาจจะมี หนึ่งคนขึ้นไป และ สถานที่ในร่ม
การบรรยายและฝึกปฏิบัติมารยาทไทยแก่นักเรียนโรงเรียน
วัดหนองเสม็ด
ในภาพอาจจะมี 3 คน, ผู้คนกำลังนั่ง, หน้าจอ, สำนักงาน และ สถานที่ในร่ม
การประชุมเตรียมการจัดประกวด Miss Tourism Queen Thailand
2017
ในภาพอาจจะมี 3 คน, ผู้คนกำลังนั่ง และ สถานที่ในร่ม
การประชุมคณะกรรมการจริยธรรมประจำจังหวัดตราด
ครั้งที่ ๒/๒๕๖๐
ในภาพอาจจะมี 3 คน, ผู้คนกำลังนั่ง และ สถานที่ในร่ม
เตรียมงานถวายผ้ากฐินสามัคคีจังหวัดตราด ประจำปี ๒๕๖๐
ในภาพอาจจะมี หนึ่งคนขึ้นไป, ผู้คนกำลังนั่ง, ตาราง และ สถานที่ในร่ม
ขอเชิญชวนพุทธศาสนิกชนร่วมสืบทอดพระพุทธศาสนา รักษาศีล
ลด ละ เลิกอบายมุข ตลอดพรรษา ๒๕๖๐
ไม่มีข้อความกำกับภาพอัตโนมัติ
แผนปฏิบัติราชการป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ
จังหวัดตราด พ.ศ.๒๕๖๐
ในภาพอาจจะมี 6 คน
แผนป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ระยะ ๕ ปี
(พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔) ในภาพรวมของจังหวัดตราด
ในภาพอาจจะมี 3 คน, ผู้คนกำลังยืน
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมเป็นประธานเปิดโครงการ
ถนนสายวัฒนธรรม "ตลาดประชารัฐ วัฒนธรรมเมืองตราด" และ
ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมชุมชนท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมบ้านแหลมมะขาม
ในภาพอาจจะมี 1 คน, กำลังนั่ง
ประชุมเตรียมความพร้อมการจัดงานพิธีพุทธาภิเษกเหรียญที่ระลึก
รัชกาลที่ ๕ "รุ่น ๑๑๑ ปี ตราดรำลึก"
ในภาพอาจจะมี ต้นพืช และ สถานที่กลางแจ้ง
ประชาสัมพันธ์เชิญชวนเข้าร่วมต้อนรับ รมว.วัฒนธรรม ในโอกาส
ให้เกียรติเป็นประธานเปิดโครงการถนนสายวัฒนธรรมฯ จ.ตราด
ในภาพอาจจะมี 1 คน, ข้อความ และ สถานที่ในร่ม
การประชุมชี้แจงข้อระเบียบกฎหมายและแนวทางปฏิบัติแก่ผู้
ประกอบการธุรกิจตาม พ.ร.บ.ภาพยนตร์และวีดิทัศน์ ๒๕๕๑
ในภาพอาจจะมี 1 คน
การแถลงข่าวผลการดำเนินงานตามนโยบายของรัฐบาล และ
ตอบคำถามสื่อมวลชนท้องถิ่น ครั้งที่ ๑๑ ประจำปี ๒๕๖๐
ในภาพอาจจะมี 5 คน
แผนป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ระยะ ๕ ปี (พ.ศ.
๒๕๖๐ – ๒๕๖๔) ของจังหวัดตราด (สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดตราด)
ในภาพอาจจะมี 6 คน
แผนงาน โครงการ ตามกรอบยุทธชาติ ๒๐ ปี (พ.ศ.๒๕๖๐ -
พ.ศ.๒๕๗๙) ในส่วนการวางแผนการประชาสัมพันธ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑
ในภาพอาจจะมี 7 คน, คนที่ยิ้ม, อาหาร
ประชาสัมพันธ์กิจกรรมถนนสายวัฒนธรรม "ตลาดประชารัฐ
วัฒนธรรมเมืองตราด" ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐
ในภาพอาจจะมี 1 คน, กำลังยิ้ม, กลางคืน
ประชาสัมพันธ์การประกวด Tha mast หน้ากากผลไม้ "งานวัน
ระกำหวานผลไม้ของดีเมืองตราด ประจำปี ๒๕๖๐
ในภาพอาจจะมี 4 คน, คนที่ยิ้ม, ผู้คนกำลังยืน และ สถานที่ในร่ม
ประชาสัมพันธ์ยกย่องคนดีเมืองตราดผู้ทำคุณงามความดี
โดยไม่หวังสิ่งตอบแทน
ในภาพอาจจะมี อาหาร
ประชาสัมพันธ์ส่งเสริมการท่องเที่ยวจังหวัดตราด งานวันระกำหวาน
ผลไม้และของดีเมือง
ในภาพอาจจะมี 4 คน, ผู้คนกำลังนั่ง และ ตาราง
การประชุมคณะกรรมการตัดสินการประกวดธิดาระกำหวาน
งานวันระกำหวานผลไม้และของดีเมืองตราด ประจำปี ๒๕๖๐
ในภาพอาจจะมี 1 คน, สถานที่ในร่ม
ประชุมหัวหน้าส่วนราชการประจำเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๐
ครั้งที่ ๕/๒๕๖๐
ในภาพอาจจะมี 1 คน, ข้อความ
การแถลงข่าวผลการดำเนินงานตามนโยบายของรัฐบาลในส่วน
ของจังหวัดตราด ครั้งที่ ๑๐/๒๕๖๐
ผลการค้นหารูปภาพสำหรับ ภาพสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ
บันทึกภาพเหตุการณ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรม
ราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินประกอบพระราชกรณียกิจ
จังหวัดตราด ๑๙ มิถุนายน ๒๕๕๑
ในภาพอาจจะมี 1 คน, ข้อความ
ประชาสัมพันธ์ยกย่องผู้ทำคุณประโยชน์ต่อพระพุทธศาสนา
ประจำปี ๒๕๖๐

 


บุคลากรสำนักงานวัฒนธรรม
จังหวัดตราด

 

 

 

 


 

 จัดทำและออกแบบโดย     
นายศิวัช พูลศิริ นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ      
ฝ่ายบริหารทั่วไป สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดตราด
       โทร.๐๓๙๕๒๓๙๔๘ โทรสาร ๐๓๙๕๒๓๙๗๐
  siwush.poo@m-culture.go.th
      
ท่านเป็นผู้เยี่ยมชม
      
  ลำดับที่
     Website counter    


                                                                                                                                                                                                                                                                                                      
                                                                                                                                   
                               
      

สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดตราด
ชั้น ๒ ศาลากลางจังหวัดตราด ถนนราษฎร์นิยม ตำบลบางพระ อำเภอเมืองตราด จังหวัดตราด
โทร. ๐ ๓๙๕๒ ๓๙๔๘ โทรสาร ๐ ๓๙๕๒ ๓๙๗๐

E-mail :
siwush.poo@m-culture.go.th
เมืองเกาะครึ่งร้อย พลอยแดงค่าล้ำ ระกำแสนหวาน หลังอานหมาดี ยุทธนาวีเกาะช้าง สุดทางบูรพา

                                         
พระราชกรณียกิจของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและพระบรมวงศานุวงศ์ในจังหวัดตราด : ศิวัช พูลศิริ นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ...รวบรวมข้อมูล
 ตามรอยเสด็จฯ รัชกาลที่ ๕ เสด็จพระราชดำเนินจังหวัดตราด   
เปิดดำนานภาพเก่าเล่าเรื่องเมืองตราด : โดย ศิวัช พูลศิริ นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ    


ร้องทุกข์ ร้องเรียน


มีเรื่องร้องเรียน ร้องทุกข์ โปรดใช้ช่องทาง
บริการด้านล่างนี้

๑.ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดตราด  
๒. ช่องทางระดับประเทศ

  

ศูนย์รวมข้อมูลเพื่อติดต่อราชการ
ข้อมูลสารสนเทศที่เกี่ยวข้องกับสำนักงานวัฒนธรรม
จังหวัดตราด

ประชาสัมพันธ์ประจำปี ๒๕๖๐

ประชาสัมพันธ์ปีงบประมาณ ๒๕๕๙

ประชาสัมพันธ์ ปีงบประมาณ ๒๕๕๘

 

แผนยุทธศาสตร์สร้างรายได้จากการ ท่องเที่ยวและบริการของกระทรวงวัฒนธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐
สมัครงานราชการ
วีดิโอสั้นเรื่อง "welcome to Viet Nam"
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย
พ.ศ.๒๕๖๐
 
ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน AEC หรือ Asean Economics Community
ข่าวเด่นกระทรวงวัฒนธรรม
การจัดซื้อ-จัดจ้างในกระทรวง
ภารกิจหน้าที่สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัด
และแบบบูรณาการ
รายงานการประชุมประจำเดือนข้าราชการ
และเจ้าหน้าที่สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัด
ประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๘
ประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๙
การจัดซื้อ - จัดจ้าง
ปีงบประมาณ ๒๕๕๙
ปีงบประมาณ ๒๕๖๐
ระเบียบ กฏหมาย แนวทางปฏิบัติ
ที่เกี่ยวข้องกับสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัด

คู่มือในการปฏิบัติร าชการ
และข้อมูลความรู้ด้านต่าง ๆ

ความรู้เรื่องวัฒนธรรม พัฒนาการทางประวัติศาสตร์
เอกลักษณ์ และภูมิปัญญา
จังหวัดตราด