สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดตราด
                          ศาลากลางจังหวัดตราด ชั้น ๒ ถนนราษฎร์นิยม อำเภอเมืองตราด จังหวัดตราด ๒๓๐๐๐
                      โทร. ๐ ๓๙๕๒ ๓๙๔๘ โทรสาร ๐ ๓๙๕๒ ๓๙๗๐


 เมืองเกาะครึ่งร้อย พลอยแดงค่าล้ำ ระกำแสนหวาน หลังอานหมาดี ยุทธนาวีเกาะช้าง สุดทางบูรพา

 

 

 

ภารกิจในอำนาจหน้าที่และแบบบูรณาการ
ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑

 

??ƒ??™?? ?????ž????????ˆ??ˆ????????? 4 ??„??™, ???????????????‡ ??›???????????????????? ???????????Š?????˜??™?????™??™?????Œ, ??„??™????????ˆ????????‰???
๒๐ กันยายน ๒๕๖๑ โครงการบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้ม
ให้ประชาชน จังหวัดตราด

??ƒ??™?? ?????ž????????ˆ??ˆ????????? 3 ??„??™, ??œ?????‰??„??™?????????????‡??™?????ˆ??‡, ??????????????‡ ???????????????????™????????ˆ??ƒ??™?????ˆ???
๑๙ กันยายน ๒๕๖๑ คณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วน
จังหวัดตราด

??ƒ??™?? ?????ž????????ˆ??ˆ????????? 3 ??„??™, ??œ?????‰??„??™?????????????‡??™?????ˆ??‡ ???????????????????™????????ˆ??ƒ??™?????ˆ???
๑๙ กันยายน ๒๕๖๑ การประชุมติดตามเร่งรัดการใช้จ่าย
งบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑
ซึ่งเป็นการประชุม ครั้งที่ ๙/๒๕๖๑
 

??ƒ??™?? ?????ž????????ˆ??ˆ????????? 2 ??„??™, ??œ?????‰??„??™?????????????‡??™?????ˆ??‡, ?????™??‰?????ˆ??? ???????????????????™????????ˆ??ƒ??™?????ˆ???
๑๙ กันยายน ๒๕๖๑ การประชุมผู้บริหารระดับสูงกระทรวง
วัฒนธรรม ครั้งที่ ๙/๒๕๖๑ ผ่านระบบการประชุม
ทางไกล Video conference

??ƒ??™?? ?????ž????????ˆ??ˆ????????? 1 ??„??™, ?????????????‡??™?????ˆ??‡
๑๘ กันยายน ๒๕๖๑ ประชุมคณะกรรมการดำเนินโครงการ
โรงเรียนเพียงหลวง ๖ ในทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา
สิริวัฒนาพรรณวดี

??ƒ??™?? ?????ž????????ˆ??ˆ????????? ??›???????????????????? ???????????Š?????˜??™?????™??™?????Œ, ?????????????‡??™?????ˆ??‡, ????????????????????????, ???????????™????????ˆ??????????‡????ˆ??‰??‡ ??????????™??‰???
๑๘ กันยายน ๒๕๖๑ การประชุมผู้เกี่ยวข้อง ประกอบด้วย
ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ และภาคเอกชน เพื่อรับฟังการชี้แจง
ผลการดำเนินงานในประเด็นการตรวจติดตามปัญหาที่สำคัญ
ของจังหวัดตราด

??ƒ??™?? ?????ž????????ˆ??ˆ????????? 2 ??„??™, ???????????????‡ ?????™??‡.??ž?????ˆ.???????????? ?????™??‡.??ž?????ˆ.????????????, ??œ?????‰??„??™?????????????‡??™?????ˆ??‡
๑๘ กันยายน ๒๕๖๑ ประชุมคณะกรรมการส่งเสริมการจัดสวัสดิการ
สังคมจังหวัดตราด ครั้งที่ ๒/๒๕๖๑
 


ส่งเสริมเส้นทางการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม เส้นทางที่ ๑

ส่งเสริมเส้นทางการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม เส้นทางที่ ๑

เกร็ดความรู้เกี่ยวกับการเปลี่ยนวิกฤติให้เป็นโอกาส
??ƒ??™?? ?????ž????????ˆ??ˆ????????? ??›???????????????????? ???????????Š?????˜??™?????™??™?????Œ
๑๔ กันยายน ๒๕๖๑ นโยบายของผู้ว่าราชการจังหวัดตราด
ในปีงบประมาณ ๒๕๖๑ ที่จะมอบให้กับข้าราชการและเจ้าหน้าที่
ถือปฏิบัติ

??ƒ??™?? ?????ž????????ˆ??ˆ????????? 1 ??„??™
พิธีเปิดตลาดสีเขียว เกาะปู ณ กระโจมไฟเกาะปู บ้านแหลมหิน
อำเภอเมืองตราด จังหวัดตราด
 


๑๔ กันยายน ๒๕๖๑ ประชุมคณะอนุกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิต
ผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐประจำจังหวัดตราด

??ƒ??™?? ?????ž????????ˆ??ˆ????????? 2 ??„??™, ??œ?????‰??„??™?????????????‡??™?????ˆ??‡, ??????????????‡ ???????????????????™????????ˆ??ƒ??™?????ˆ???
๑๔ กันยายน ๒๕๖๑ ประชุมข้าราชการและเจ้าหน้าที่
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดตราด ประจำเดือน
สิงหาคม ๒๕๖๑

??ƒ??™?? ?????ž????????ˆ??ˆ????????? 3 ??„??™, ???????????????‡ Phetcha Saithong, ??œ?????‰??„??™?????????????‡??™?????ˆ??‡, ??????????????‡ ???????????????????™????????ˆ??ƒ??™?????ˆ???
๑๓ กันยายน ๒๕๖๑ ประชุมคณะกรรมการพิจารณากลั่นกรอง
ผลการประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการ เพื่อเลื่อนเงินเดือน ครั้งที่ ๒ ( ๑ ตุลาคม ๒๕๖๑ )
 

??ƒ??™?? ?????ž????????ˆ??ˆ????????? 1 ??„??™, ?????????????‡??™?????ˆ??‡
๑๓ กันยายน ๒๕๖๑ การประชุมหน่วยงานผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง
ในการเตรียมความพร้อมรับการลงพื้นที่ของรองเลขาธิการ
นายกรัฐมนตรีฝ่ายการเมือง (พลเอก นาวิน ดำริกาญจน์)

??ƒ??™?? ?????ž????????ˆ??ˆ????????? 2 ??„??™, ???????????????‡ Tiger Poolsiri, ??œ?????‰??„??™?????????????‡????????™
๑๓ กันยายน ๒๕๖๑ รณรงค์ค่านิยมไทย


๑๓ กันยายน ๒๕๖๑ พื้นที่ประสานงาน และประเมินความสำเร็จ
ชุมชนคุณธรรม

??ƒ??™?? ?????ž????????ˆ??ˆ????????? ?????™?????? ?????ˆ???????????????????????????????‚, ?????????????‡????????‰???, ?????????????‡??™?????ˆ??‡, ???????????????????????? ???????????????????™????????ˆ??????????‡????ˆ??‰??‡
๑๒ กันยายน ๒๕๖๑ การประชุมอนุกรรมการแก้ไขปัญหา
การบุกรุกที่ดินของรัฐจังหวัดตราด

??ƒ??™?? ?????ž????????ˆ??ˆ????????? 1 ??„??™, ?????????????‡??™?????ˆ??‡, ??™??‰??? ???????????????????™????????ˆ??????????‡????ˆ??‰??‡
๑๑ กันยายน ๒๕๖๑การประชุมคณะกรรมการส่งเสริมและรักษา
มรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมจังหวัดตราด ครั้งที่ ๔/๒๕๖๑

??ƒ??™?? ?????ž????????ˆ??ˆ????????? 8 ??„??™, ??„??™????????ˆ????????‰???, ??‚??‰?????„????????
๑๐ กันยายน ๒๕๖๑เผยแพร่ประชาสัมพันธ์บุคคลต้นแบบ
๙ ประการ ตามรอยคุณธรรม ตามพระราชดำรัสฯ

??ƒ??™?? ?????ž????????ˆ??ˆ????????? 20 ??„??™, ???????????????‡ ??‚??™?????„?????? ??›??‰????????™??????, ??œ?????‰??„??™?????????????‡??™?????ˆ??‡
๙ กันยายน ๒๕๖๑ โครงการส่งเสริมกิจกรรมทางพระพุทธศาสนา
เนื่องในเทศกาลเข้าพรรษา “ผู้ว่าฯ พาเข้าวัด” จังหวัดตราด
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑

??ƒ??™?? ?????ž????????ˆ??ˆ????????? 6 ??„??™, ??œ?????‰??„??™?????????????‡??™?????ˆ??‡, ??????????????‡ ???????????????????™????????ˆ??ƒ??™?????ˆ???
๘ กันยายน ๒๕๖๑ การประชุมโครงการพัฒนาศักยภาพ
ในการเชื่อมโยงระดับพื้นที่และจัดทำแผนยุทธศาสตร์
เพื่อสนับสนุนการพัฒนาระดับพื้นที่ของจังหวัดตราด
และการทบทวนแผนพัฒนาจังหวัดตราด
ปี ๒๕๖๑ - ๒๕๖๔ รอบปี ๒๕๖๓

??ƒ??™?? ?????ž????????ˆ??ˆ????????? 4 ??„??™, ??œ?????‰??„??™?????????????‡????????™ ???????????????????™????????ˆ??????????‡????ˆ??‰??‡
๗ กันยายน ๒๕๖๑ พิธีเปิดกีฬาพื้นบ้านสานสัมพันธ์เครือข่าย
วัฒนธรรม
ประจำปี ๒๕๖๑

??ƒ??™?? ?????ž????????ˆ??ˆ????????? 5 ??„??™, ???????????????‡ ??›???????????????????? ???????????Š?????˜??™?????™??™?????Œ
๖ กันยายน ๒๕๖๑ ผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรี เขตตรวจราชการที่ ๙การตรวจติดตามแผนงานบูรณาการ
เสริมสร้างความเข้มแข็งและยั่งยืนในพื้นที่จังหวัดตราด

??ƒ??™?? ?????ž????????ˆ??ˆ????????? 2 ??„??™, ??„??™????????ˆ????????‰???, ??œ?????‰??„??™?????????????‡????????™ ???????????????????™????????ˆ??????????‡????ˆ??‰??‡
๕ กันยายน ๒๕๖๑ โครงการส่งเสริมการขับเคลื่อนแผนแม่บท
ส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ กิจกรรมจิตอาสารณรงค์ดูแลรักษา
ศาสนสถานจังหวัดตราด พุทธศักราช ๒๕๖๑ ครั้งที่ ๕

??ƒ??™?? ?????ž????????ˆ??ˆ????????? 6 ??„??™, ??œ?????‰??„??™?????????????‡??™?????ˆ??‡, ??????????????‡ ???????????????????™????????ˆ??ƒ??™?????ˆ???
๕ กันยายน ๒๕๖๑ การตรวจราชการของผู้ตรวจราชการ
กระทรวงวัฒนธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ รอบที่ ๒

??ƒ??™?? ?????ž????????ˆ??ˆ????????? 1 ??„??™, ??‚??‰?????„????????
๕ กันยายน ๒๕๖๑ โครงการกิจกรรมอบรมเครือข่าย
การท่องเที่ยวโดยชุมชน จังหวัดตราด

??ƒ??™?? ?????ž????????ˆ??ˆ????????? 2 ??„??™, ??œ?????‰??„??™?????????????‡??™?????ˆ??‡ ???????????????????™????????ˆ??????????‡????ˆ??‰??‡
๕ กันยายน ๒๕๖๑ กิจกรรมทำบุญตักบาตรพระสงฆ์ทุกวันพุธ
เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มหาวชิราลงกรณบดินทร
เทพยวรางกูร และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ
ในรัชกาลที่ ๙  

??ƒ??™?? ?????ž????????ˆ??ˆ????????? 1 ??„??™, ?????????????‡??™?????ˆ??‡
๓ กันยายน ๒๕๖๑ การประชุมคณะกรรมการส่งเสริม
และรักษามรดกภูมิปัญญาทางวัฒธรรม จังหวัดตราด
ครั้งที่ ๓/๒๕๖๑

??ƒ??™?? ?????ž????????ˆ??ˆ????????? ?????™????ˆ??‡??„??™??‚????‰??™??„??› ??????????œ?????‰??„??™?????????????‡??™?????ˆ??‡
๓ กันยายน ๒๕๖๑ โครงการส่งเสริมกิจกรรมทาง
พระพุทธศาสนาเนื่องในเทศกาลเข้าพรรษา "ผู้ว่าฯ พาเข้าวัด" จังหวัดตราด ประจำปี ๒๕๖๑

??ƒ??™?? ?????ž????????ˆ??ˆ????????? ??‚??‰?????„????????
๓ กันยายน ๒๕๖๑ ประชาสัมพันธ์การแข่งขันกีฬาพื้นบ้าน สานสัมพันธ์เครือข่ายวัฒนธรรม ปี พ.ศ.๒๕๖๑  

??ƒ??™?? ?????ž????????ˆ??ˆ????????? 1 ??„??™, ?????????????‡????????‰???, ?????????????‡????????™
๓๐ สิงหาคม ๒๕๖๑ พิธีเปิดโครงการเที่ยวงานวัด ๕๕ เมืองรอง บ้านเรา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ ๒๕๖๑ "ย้อนวันวาน เที่ยวงานวัดเมืองตราด หนุกสะหงาด...ฮิ"

??ƒ??™?? ?????ž????????ˆ??ˆ????????? 2 ??„??™, ???????????™????????ˆ??????????‡????ˆ??‰??‡
๓๐ สิงหาคม ๒๕๖๑ โครงการจิตอาสาพระราชทาน
"เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ" กิจกรรมโครงการจิตอาสาพัฒนา อำเภอเมืองตราด จังหวัดตราด
??ƒ??™?? ?????ž????????ˆ??ˆ????????? ?????™????ˆ??‡??„??™??‚????‰??™??„??› ??????????œ?????‰??„??™?????????????‡????????™
๒๙ สิงหาคม ๒๕๖๑ โครงการจิตอาสาพระราชทาน
"เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ" กิจกรรมโครงการจิตอาสาพัฒนา อำเภอเมืองตราด จังหวัดตราด
ดูทั้งหมด

 


บุคลากรสำนักงานวัฒนธรรม
จังหวัดตราด

 


 

 จัดทำและออกแบบโดย     
นายศิวัช พูลศิริ นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ   ฝ่ายบริหารทั่วไป
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดตราด  โทร.๐๓๙๕๒๓๙๔๘ โทรสาร ๐๓๙๕๒๓๙๗๐
E-mail : siwush.poo@m-culture.go.th
      
ท่านเป็นผู้เยี่ยมชม
      
  ลำดับที่
     Website counter    

                                                                                                                                                                                                                                                                                                      
                                                                                                                                   
ค่านิยมสร้างสรรค์จังหวัดตราด
  จริยธรรมข้าราชการพลเรือนประจำจังหวัดตราด
พระราชกรณียกิจของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและพระบรมวงศานุวงศ์ในจังหวัดตราด : ศิวัช พูลศิริ นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ...รวบรวมข้อมูล
 ตามรอยเสด็จฯ รัชกาลที่ ๕ เสด็จพระราชดำเนินจังหวัดตราด   
เปิดดำนานภาพเก่าเล่าเรื่องเมืองตราด : โดย ศิวัช พูลศิริ นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ    


ร้องทุกข์ร้องเรียน ร้องทุกข์ ร้องเรียน

มีเรื่องร้องเรียน ร้องทุกข์ โปรดใช้ช่องทาง
บริการด้านล่างนี้

๑.ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดตราด  
๒. ช่องทางระดับประเทศ


  

ศูนย์รวมข้อมูลเพื่อติดต่อราชการ
ข้อมูลสารสนเทศ/ระเบียบ/กฎหมาย
โครงสร้างสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัตราด
ประวัติ/ภารกิจ/อำนาจหน้าที่ของ
สำนักงาน วัฒนธรรมจังหวัดตราด
ฝ่ายบริหารทั่วไป
กลุ่มยุทธศาสตร์และเฝ้าระวังทางวัฒนธรรม
กลุ่มส่งเสริมศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม
แผนยุทธศาสตร์สร้างรายได้จากการ ท่องเที่ยวและบริการของกระทรวงวัฒนธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐

การจัดซื้อ/จ้างของ สนง.วัฒนธรรม จ.ตราด

ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐
ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙
ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๘

สมัครงานราชการ
วีดิโอสั้นเรื่อง "welcome to Viet Nam"
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย
         พ.ศ.๒๕๖๐
ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน AEC หรือ Asean Economics Community
  ข่าวเด่นกระทรวงวัฒนธรรม
 

 

ภารกิจหน้าที่สำนักงานวัฒนธรรม
จังหวัดและแบบบูรณาการ
รายงานการประชุมประจำเดือน
ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัด
ประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๘
ประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๙
งานประชาสัมพันธ์สำนักงาน
วัฒนธรรมจังหวัดตราด
ระเบียบ กฏหมาย แนวทาง
ปฏิบัติที่เกี่ยวข้องกับสำนักงาน
วัฒนธรรมจังหวัด
คู่มือในการปฏิบัติร าชการ
และข้อมูลความรู้ด้านต่าง ๆ