สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดตราด
                          ศาลากลางจังหวัดตราด ชั้น ๒ ถนนราษฎร์นิยม อำเภอเมืองตราด จังหวัดตราด ๒๓๐๐๐
                      โทร. ๐ ๓๙๕๒ ๓๙๔๘ โทรสาร ๐ ๓๙๕๒ ๓๙๗๐


 เมืองเกาะครึ่งร้อย พลอยแดงค่าล้ำ ระกำแสนหวาน หลังอานหมาดี ยุทธนาวีเกาะช้าง สุดทางบูรพา

 

 

 

ภารกิจในอำนาจหน้าที่และแบบบูรณาการ
ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒

 
??ƒ??™?? ?????ž????????ˆ??ˆ????????? 2 ??„??™, ??œ?????‰??„??™?????????????‡????????™, ?????‰??™??„?????‰, ???????‡??Š??™ ???????????????????™????????ˆ??????????‡????ˆ??‰??‡
๑๑ มกราคม ๒๕๖๒ การมอบรางวัลสลากกาชาดเพื่อการกุศล
จังหวัดตราด ประจำปี ๒๕๖๒
??ƒ??™?? ?????ž????????ˆ??ˆ????????? 2 ??„??™, ???????????????‡ ??›???????????????????? ???????????Š?????˜??™?????™??™?????Œ, ??„??™????????ˆ????????‰???, ????????????????????????, ?????‰?????‡??Ÿ??‰??? ???????????????????™????????ˆ??????????‡????ˆ??‰??‡
๑๐ มกราคม ๒๕๖๒ การประชุมผู้นำจังหวัดและคณะ
ของ ๒ ประเทศ (กัมพูชา - ไทย)
??ƒ??™?? ?????ž????????ˆ??ˆ????????? 4 ??„??™, ??œ?????‰??„??™?????????????‡??™?????ˆ??‡, ??œ?????‰??„??™?????????????‡???????™, ??????????????‡ ???????????????????™????????ˆ??ƒ??™?????ˆ???
๑๐ มกราคม ๒๕๖๒ กิจกรรมการประชุมสัมมนาแลกเปลี่ยน
เรียนรู้ประสบการณ์บุคลากรจังหวัดตราด ประจำเดือนมกราคม
พ.ศ. ๒๕๖๒
??ƒ??™?? ?????ž????????ˆ??ˆ????????? ?????™????ˆ??‡??„??™??‚????‰??™??„??›, ??œ?????‰??„??™?????????????‡??™?????ˆ??‡ ???????????????????™????????ˆ??ƒ??™?????ˆ???
๘ มกราคม ๒๕๖๒ ประชุมเชิงปฏิบัติการการจัดทำ
แผนกลยุทธ์การบริหารทรัพยากรบุคคล จังหวัดตราด
??ƒ??™?? ?????ž????????ˆ??ˆ????????? 1 ??„??™, ???????????™????????ˆ??????????‡????ˆ??‰??‡
๗ มกราคม ๒๕๖๒ ประชุมคณะทำงานการพัฒนาคุณภาพ
การบริหารจัดการภาครัฐ สู่การเป็นระบบราชการ ๔.๐

??ƒ??™?? ?????ž????????ˆ??ˆ????????? 3 ??„??™, ????????????????????????, ???????????™????????ˆ??ƒ??™?????ˆ??? ??????????™??‰???
๓ มกราคม ๒๕๖๒ ประชุมแถลงข่าวปิดศูนย์ปฏิบัติการร่วม
ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนและทางน้ำช่วงเทศกาลปีใหม่
พ.ศ. ๒๕๖๒

??ƒ??™?? ?????ž????????ˆ??ˆ????????? 13 ??„??™, ???????????????‡ Nithitchon Dutch Gannarong, Ping An, ??ž?????Š????????™????????Œ ??????????????™??™?????Œ, ??›???????????????????? ???????????Š?????˜??™?????™??™?????Œ, ??›?????? ???????????????????????ž?????Œ???????????? ???????? Toon Rientra, ??„??™????????ˆ????????‰???, ??œ?????‰??„??™?????????????‡????????™ ???????????????????™????????ˆ??ƒ??™?????ˆ???
วันที่ ๒ มกราคม ๒๕๖๒ การส่งเสริมวัฒนธรรม ประเพณไทย
อันดีงามในช่วงเทศกาลปีใหม่
??ƒ??™?? ?????ž????????ˆ??ˆ????????? 7 ??„??™, ??œ?????‰??„??™?????????????‡????????™
๒๘ ธันวาคม ๒๕๖๑ พิธีเปิดงานปีใหม่ - กาชาด จังหวัดตราด
ประจำปี ๒๕๖๒
??ƒ??™?? ?????ž????????ˆ??ˆ????????? ?????™????ˆ??‡??„??™??‚????‰??™??„??›, ??œ?????‰??„??™?????????????‡????????™, ?????‰?????‡??Ÿ??‰??? ???????????????????™????????ˆ??????????‡????ˆ??‰??‡
๒๘ ธันวาคม ๒๕๖๑ รัฐพิธีวางพานพุ่มดอกไม้สด เนื่องใน
"วันสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช"
??ƒ??™?? ?????ž????????ˆ??ˆ????????? 5 ??„??™, ??œ?????‰??„??™?????????????‡????????™ ???????????????????™????????ˆ??????????‡????ˆ??‰??‡
๒๗ ธันวาคม ๒๕๖๑ พิธีเปิดศูนย์ปฏิบัติการร่วมป้องกันและลด
อุบัติเหตุทางถนนและทางน้ำช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ. ๒๕๖๒
??ƒ??™?? ?????ž????????ˆ??ˆ????????? 2 ??„??™, ??œ?????‰??„??™?????????????‡??™?????ˆ??‡ ???????????????????™????????ˆ??ƒ??™?????ˆ???
๒๕ ธันวาคม ๒๕๖๑ การประชุมคณะกรรมการจัดการสิ่งปฏิกูล
และมูลฝอย จังหวัดตราด (แยกก่อนท้ิง) ครั้งที่ ๓/๒๕๖๑
??ƒ??™?? ?????ž????????ˆ??ˆ????????? 2 ??„??™, ??„??™????????ˆ????????‰???, ??œ?????‰??„??™?????????????‡????????™
๒๔ ธันวาคม ๒๕๖๑ ข้าราชการ กับ วินัยร้ายแรง

๒๓ ธันวาคม ๒๕๖๑ ประชุมคณะกรรมการจัดงานถวาย
มุทิตาจิตสักการะ-ทำบุญอายุวัฒนมงคล ๗๗ ปี ๕๗ พรรษา
??„?????ˆ????????‚??‰?????„????????????????????š?? ?????ž???????????‚??™????????????
๒๒ ธันวาคม ๒๕๖๑ โครงการส่งเสริมเอกลักษณ์และวัฒนธรรมไทย
สร้างสุขภาพกายในผู้สูงอายุ จังหวัดตราด ประจำปี ๒๕๖๑
??ƒ??™?? ?????ž????????ˆ??ˆ????????? 1 ??„??™, ?????????????‡??™?????ˆ??‡, ??????????????‡ ???????????????????™????????ˆ??ƒ??™?????ˆ???
๒๑ ธันวาคม ๒๕๖๑ ให้โอวาทผู้ผ่านการคัดเลือกพนักงาน
จ้างเหมาบริการ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานพิธ
??ƒ??™?? ?????ž????????ˆ??ˆ????????? 3 ??„??™, ???????????????‡ ?????ˆ?????™??Œ ??ˆ?????™????????????, ??„??™????????ˆ????????‰???, ??œ?????‰??„??™?????????????‡????????™ ???????????????????™????????ˆ??????????‡????ˆ??‰??‡
๒๑ ธันวาคม ๒๕๖๑ ตรวจเยี่ยมและสำรวจข้อมูลศูนย์อบรม
ศาสนาอิสลามและจริยธรรมประจำมัสยิด
ดูทั้งหมด

 


บุคลากรสำนักงานวัฒนธรรม
จังหวัดตราด

 


 

 จัดทำและออกแบบโดย     
นายศิวัช พูลศิริ นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ   ฝ่ายบริหารทั่วไป
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดตราด  โทร.๐๓๙๕๒๓๙๔๘ โทรสาร ๐๓๙๕๒๓๙๗๐
E-mail : siwush.poo@m-culture.go.th
      
ท่านเป็นผู้เยี่ยมชม
      
  ลำดับที่
     Website counter    

                                                                                                                                                                                                                                                                                                      
                                                                                                                                   
ค่านิยมสร้างสรรค์จังหวัดตราด
  จริยธรรมข้าราชการพลเรือนประจำจังหวัดตราด
พระราชกรณียกิจของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและพระบรมวงศานุวงศ์ในจังหวัดตราด : ศิวัช พูลศิริ นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ...รวบรวมข้อมูล
 ตามรอยเสด็จฯ รัชกาลที่ ๕ เสด็จพระราชดำเนินจังหวัดตราด   
เปิดดำนานภาพเก่าเล่าเรื่องเมืองตราด : โดย ศิวัช พูลศิริ นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ    


ร้องทุกข์ร้องเรียน ร้องทุกข์ ร้องเรียน

มีเรื่องร้องเรียน ร้องทุกข์ โปรดใช้ช่องทาง
บริการด้านล่างนี้

๑.ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดตราด  
๒. ช่องทางระดับประเทศ
  

ศูนย์รวมข้อมูลเพื่อติดต่อราชการ
ข้อมูลสารสนเทศ/ระเบียบ/กฎหมาย
ครงสร้างสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัตราด
ประวัติ/ภารกิจ/อำนาจหน้าที่ของ
สำนักงาน วัฒนธรรมจังหวัดตราด
ฝ่ายบริหารทั่วไป
กลุ่มยุทธศาสตร์และเฝ้าระวังทางวัฒนธรรม
กลุ่มส่งเสริมศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม
แผนยุทธศาสตร์สร้างรายได้จากการ ท่องเที่ยวและบริการของกระทรวงวัฒนธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐

การจัดซื้อ/จ้างของ สนง.วัฒนธรรม จ.ตราด

ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐
ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙
ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๘

สมัครงานราชการ
วีดิโอสั้นเรื่อง "welcome to Viet Nam"
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย
         พ.ศ.๒๕๖๐
ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน AEC หรือ Asean Economics Community
  ข่าวเด่นกระทรวงวัฒนธรรม
 

 

ภารกิจหน้าที่สำนักงานวัฒนธรรม
จังหวัดและแบบบูรณาการ
รายงานการประชุมประจำเดือน
ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัด
ประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๘
ประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๙
งานประชาสัมพันธ์สำนักงาน
วัฒนธรรมจังหวัดตรา
ระเบียบ กฏหมาย แนวทาง
ปฏิบัติที่เกี่ยวข้องกับสำนักงาน
วัฒนธรรมจังหวัด
แผนปฏิบัติการที่เกี่ยวข้องกับสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดตราด
 

แผนปฏิบัติราชการด้านการป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบจังหวัดตราด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒