ภารกิจในอำนาจหน้าที่และแบบบูรณาการ
ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑

 
ในภาพอาจจะมี 21 คน, คนที่ยิ้ม, ผู้คนกำลังยืน, ท้องฟ้า และ สถานที่กลางแจ้ง
กิจกรรมจิตอาสา "ทำความดีด้วยหัวใจ" ณ ศูนย์การ
ท่องเที่ยวเชิงธรรมชาติหาดทรายดำ

รายงานการจัดนิทรรศการภายหลังพิธีถวายพระเพลิง
พระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพล
อดุลยเดช ๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๐

การลงพื้นที่เพื่อสำรวจต้นไม้อันทรงคุณค่าเพื่อพิจารณา
เป็นรุกขมรดกของแผ่นดิน (ไผ่กอหลวง)
ในภาพอาจจะมี 2 คน, ผู้คนกำลังยืน
ลงพื้นที่เก็บข้อมูลบ้านของเจ้าจอมจันทร์ พระสนมในพระบาท
สมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๔
ในภาพอาจจะมี 7 คน, คนที่ยิ้ม, ผู้คนกำลังยืน, เด็ก, สถานที่กลางแจ้ง, น้ำ และ ธรรมชาติ
การลงพื้นที่เพื่อสำรวจต้นไม้อันทรงคุณค่าเพื่อพิจารณา
เป็นรุกขมรดกของแผ่นดิน (ลานตะบูน)

งานรัฐพิธีวันพระบิดาแห่งฝนหลวง จังหวัดตราด
ประจำปี ๒๕๖๐
ในภาพอาจจะมี 2 คน, สถานที่กลางแจ้ง
รายงานการจัดนิทรรศการภายหลังพิธีถวายพระเพลิง
พระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพล
อดุลยเดช ๑๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ (บ่าย)
ในภาพอาจจะมี 8 คน, ผู้คนกำลังยืน และ สถานที่กลางแจ้ง
รายงานการจัดนิทรรศการภายหลังพิธีถวายพระเพลิง
พระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพล
อดุลยเดช ๑๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ (เช้า)
ในภาพอาจจะมี 2 คน, ผู้คนกำลังยืน
ประชาสัมพันธ์มารยาทไทย วัฒนธรรมไทยอันดีงาม
ในภาพอาจจะมี 2 คน, ผู้คนกำลังยืน
รายงานการจัดนิทรรศการภายหลังพิธีถวายพระเพลิง
พระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพล
อดุลยเดช ๑๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๐
ในภาพอาจจะมี 1 คน, กำลังนั่ง, หน้าจอ และ สถานที่ในร่ม
ประชุมโครงการจัดงาน ๑ ตำบล ๓ วัฒนธรรม ประจำปี
งบประมาณ ๒๕๖๑

ประชุมคณะกรรมการประสานงานการขับเคลื่อนและขยายผล
โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ปีงบประมาณ ๒๕๖๑
ในภาพอาจจะมี 1 คน, กำลังนั่ง
ประชุมคณะกรรมการดำเนินงานโครงการทับทิมสยาม ๐๑
ครั้งที่ ๑/๒๕๖๐
ไม่มีข้อความกำกับภาพอัตโนมัติ
ประชาสัมพันธ์การรับลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการตลาด
ประชารัฐ จังหวัดตราด
ในภาพอาจจะมี 9 คน, คนที่ยิ้ม, ผู้คนกำลังยืน
รายงานการจัดนิทรรศการภายหลังพิธีถวายพระเพลิง
พระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพล
อดุลยเดช ๑๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๐
ในภาพอาจจะมี 10 คน, คนที่ยิ้ม
รายงานการจัดนิทรรศการภายหลังพิธีถวายพระเพลิง
พระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพล
อดุลยเดช ๑๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๐
ในภาพอาจจะมี 1 คน, กำลังยิ้ม, กำลังยืน, ต้นไม้, ท้องฟ้า, สถานที่กลางแจ้ง และ ธรรมชาติ
การลงพื้นที่เพื่อสำรวจต้นไม้อันทรงคุณค่าเพื่อพิจารณา
เป็นรุกขมรดกของแผ่นดิน
ในภาพอาจจะมี 4 คน, ผู้คนกำลังนั่ง, หน้าจอ และ สถานที่ในร่ม
การมอบแนวทางการดำเนินงานของจิตอาสา "เราทำความดี
ด้วยหัวใจ" และการมอบแนวทางการขับเคลื่อนโครงการ
ตลาดประชารัฐ ๙ ประเภท
ในภาพอาจจะมี 2 คน, สถานที่ในร่ม
การแถลงข่าวผลการดำเนินงานตามนโยบายของรัฐบาล
ในส่วนของจังหวัดตราด ประจำเดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๐
ในภาพอาจจะมี 10 คน, ผู้คนกำลังยืน
พิธีเปิดรับลงทะเบียนผู้ประกอบการที่ประสงค์จะเข้าร่วม
โครงการตลาดประชารัฐ ๙ ประเภท
ไม่มีข้อความกำกับภาพอัตโนมัติ
ประชาสัมพันธ์ร่วมพิธีเปิดรับรับลงทะเบียนผู้ประกอบการ
ที่ประสงค์จะเข้าร่วมโครงการตลาดประชารัฐ ๙ ประเภท
ในภาพอาจจะมี 11 คน, ผู้คนกำลังนั่ง, ฝูงชน และ สถานที่ในร่ม
รายงานการจัดนิทรรศการภายหลังพิธีถวายพระเพลิง
พระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพล
อดุลยเดช ๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ (ภาคบ่าย)
ในภาพอาจจะมี 1 คน, สถานที่กลางแจ้ง
รายงานการจัดนิทรรศการภายหลังพิธีถวายพระเพลิง
พระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพล
อดุลยเดช ๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ (ภาคเช้า)

การประชุมผู้เกี่ยวข้องเพื่อเตรียมความพร้อมการจัดงาน
ปีใหม่ - กาชาด จังหวัดตราด ประจำปี ๒๕๖๑
ในภาพอาจจะมี 1 คน, กำลังยืน
กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ (สภากาแฟ) ประจำเดือน
พฤศจิกายน ๒๕๖๐
ในภาพอาจจะมี 1 คน, ฝูงชน และ สถานที่กลางแจ้ง
คณะนักศึกษาระดับอนุปริญญาวิทยาลัยชุมชนตราด เข้าเยี่ยมชม
นิทรรศการภายหลังพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาท
สมเด็จพระปรมินทร มหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร
ในภาพอาจจะมี 26 คน, คนที่ยิ้ม, ผู้คนกำลังยืน และ สถานที่ในร่ม
ประชาชนในพื้นที่ ๔ ตำบลของอำเภอเมืองตราด เข้าเยี่ยมชม
นิทรรศการภายหลังพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาท
สมเด็จพระปรมินทร มหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร
ในภาพอาจจะมี 6 คน, คนที่ยิ้ม
กิจกรรมประเพณีวันลอยกระทง ประจำปี ๒๕๖๐
ณ วัดลำภูลาย อ.เขาสมิง จ.ตราด
ในภาพอาจจะมี 4 คน, คนที่ยิ้ม, ผู้คนกำลังยืน และ สถานที่ในร่ม
การรณรงค์วัฒนธรรมและประเพณีไทยอันดีงาน
"ลอยกระทง" จังหวัดตราด ประจำปี ๒๕๖๐
ในภาพอาจจะมี 6 คน, ผู้คนกำลังยืน และ สถานที่กลางแจ้ง
ร่วมพิธีบรรจุพระธาตุประดิษฐานบนยอดเจดีย์
สานสัมพันธ์ไมตรีไทย-มอญ ณ วัดฉางเกลือ
ในภาพอาจจะมี หนึ่งคนขึ้นไป และ สถานที่ในร่ม
พิธีเปิดนิทรรศการภายหลังพระราชพิธีถวายพระเพลิง พระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
บรมนาถบพิตร
ในภาพอาจจะมี 1 คน, กำลังนั่ง และ สถานที่ในร่ม
การประชุมหัวหน้าส่วนราชการประจำเดือนตุลาคม ๒๕๖๐
ในภาพอาจจะมี 5 คน, ผู้คนกำลังยืน และ สถานที่กลางแจ้ง
พิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทร
มหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร
ในภาพอาจจะมี หนึ่งคนขึ้นไป, ท้องฟ้า และ สถานที่กลางแจ้ง
จังหวัดตราดจัดซ้อมพิธีถวายดอกไม้จันทน์เสมือนจริง
ในภาพอาจจะมี หนึ่งคนขึ้นไป, ผู้คนกำลังยืน และ สถานที่ในร่ม
พิธีมอบไฟหลวงพระราชทานให้แก่อำเภอเพื่อนำไปในพิธี
ถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทร
มหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ในพื้นที่อำเภอ

 


บุคลากรสำนักงานวัฒนธรรม
จังหวัดตราด

 


 

 จัดทำและออกแบบโดย     
นายศิวัช พูลศิริ นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ      
ฝ่ายบริหารทั่วไป สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดตราด
      
 โทร.๐๓๙๕๒๓๙๔๘ โทรสาร ๐๓๙๕๒๓๙๗๐
  siwush.poo@m-culture.go.th
      
ท่านเป็นผู้เยี่ยมชม
      
  ลำดับที่
     Website counter    


                                                                                                                                                                                                                                                                                                      
                                                                                                                                   
                               
      

สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดตราด
ชั้น ๒ ศาลากลางจังหวัดตราด ถนนราษฎร์นิยม ตำบลบางพระ อำเภอเมืองตราด จังหวัดตราด
โทร. ๐ ๓๙๕๒ ๓๙๔๘ โทรสาร ๐ ๓๙๕๒ ๓๙๗๐

E-mail :
siwush.poo@m-culture.go.th
เมืองเกาะครึ่งร้อย พลอยแดงค่าล้ำ ระกำแสนหวาน หลังอานหมาดี ยุทธนาวีเกาะช้าง สุดทางบูรพา

                                         
ค่านิยมสร้างสรรค์จังหวัดตราด
จริยธรรมข้าราชการพลเรือนประจำจังหวัดตราด
พระราชกรณียกิจของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและพระบรมวงศานุวงศ์ในจังหวัดตราด : ศิวัช พูลศิริ นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ...รวบรวมข้อมูล
 ตามรอยเสด็จฯ รัชกาลที่ ๕ เสด็จพระราชดำเนินจังหวัดตราด   
เปิดดำนานภาพเก่าเล่าเรื่องเมืองตราด : โดย ศิวัช พูลศิริ นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ    


ร้องทุกข์ร้องเรียน ร้องทุกข์ ร้องเรียน

มีเรื่องร้องเรียน ร้องทุกข์ โปรดใช้ช่องทาง
บริการด้านล่างนี้

๑.ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดตราด  
๒. ช่องทางระดับประเทศ
  

ศูนย์รวมข้อมูลเพื่อติดต่อราชการ
ข้อมูลสารสนเทศ/ระเบียบ/กฎหมาย
โครงสร้างสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัตราด
ประวัติ/ภารกิจ/อำนาจหน้าที่ของ
สำนักงาน วัฒนธรรมจังหวัดตราด
ฝ่ายบริหารทั่วไป
กลุ่มยุทธศาสตร์และเฝ้าระวังทางวัฒนธรรม
กลุ่มส่งเสริมศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม
แผนยุทธศาสตร์สร้างรายได้จากการ ท่องเที่ยวและบริการของกระทรวงวัฒนธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐

การจัดซื้อ/จ้างของ สนง.วัฒนธรรม จ.ตราด

ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐
ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙
ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๘

สมัครงานราชการ
วีดิโอสั้นเรื่อง "welcome to Viet Nam"
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย
         พ.ศ.๒๕๖๐
ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน AEC หรือ Asean Economics Community
  ข่าวเด่นกระทรวงวัฒนธรรม
 

 

ภารกิจหน้าที่สำนักงานวัฒนธรรม
จังหวัดและแบบบูรณาการ
รายงานการประชุมประจำเดือน
ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัด
ประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๘
ประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๙
งานประชาสัมพันธ์สำนักงาน
วัฒนธรรมจังหวัดตราด
ระเบียบ กฏหมาย แนวทาง
ปฏิบัติที่เกี่ยวข้องกับสำนักงาน
วัฒนธรรมจังหวัด
คู่มือในการปฏิบัติร าชการ
และข้อมูลความรู้ด้านต่าง ๆ