สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดตราด
                          ศาลากลางจังหวัดตราด ชั้น ๒ ถนนราษฎร์นิยม อำเภอเมืองตราด จังหวัดตราด ๒๓๐๐๐
                      โทร. ๐ ๓๙๕๒ ๓๙๔๘ โทรสาร ๐ ๓๙๕๒ ๓๙๗๐


 เมืองเกาะครึ่งร้อย พลอยแดงค่าล้ำ ระกำแสนหวาน หลังอานหมาดี ยุทธนาวีเกาะช้าง สุดทางบูรพา

 

 

 

ภารกิจในอำนาจหน้าที่และแบบบูรณาการ
ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑

 
??ƒ??™?? ?????ž????????ˆ??ˆ????????? 2 ??„??™, ???????????????‡ Tiger Poolsiri, ??„??™????????ˆ????????‰???, ??œ?????‰??„??™?????????????‡????????™ ???????? ???????????™????????ˆ??????????‡????ˆ??‰??‡
ร่วมรณรงค์ประชาสัมพันธ์การแต่งกายด้วยชุดไทย/ผ้าไทย
??ƒ??™?? ?????ž????????ˆ??ˆ????????? 10 ??„??™, ???????????????‡ Phetcha Saithong ???????? ??„????????„?????ˆ?????„?????‰??? ??˜??™??????????™??Œ, ??„??™????????ˆ????????‰???, ??œ?????‰??„??™?????????????‡????????™, ????????‡????????‰???, ???????‡??Š??™ ???????? ???????????™????????ˆ??????????‡????ˆ??‰??‡
๒๓ มีนาคม ๒๕๖๑ พิธีเปิดงานวันอนุรักษ์มรดกไทย ประจำปี
๒๕๖๑ ครบรอบ ๑๑๒ ปี
??ƒ??™?? ?????ž????????ˆ??ˆ????????? 3 ??„??™
วันที่ ๒๓ มีนาคม ๒๕๖๑ การแสดงริ้วขบวนพาเหรด เนื่องในงาน
วันอนุรักษ์มรดกไทย ประจำปี ๒๕๖๑ ครอบรอบ ๑๑๒ ปี
??ƒ??™?? ?????ž????????ˆ??ˆ????????? ?????™????ˆ??‡??„??™??‚????‰??™??„??›, ?????‰?????‡??Ÿ??‰??? ???????? ???????????™????????ˆ??????????‡????ˆ??‰??‡
๒๓ มีนาคม ๒๕๖๑ พิธีบำเพ็ญกุศล/บวงสรวงและรำถวายพระพร
เนื่องในงานวันตราดรำลึก ประจำปี ๒๕๖๑ ครบรอบ ๑๑๒ ปี
??ƒ??™?? ?????ž????????ˆ??ˆ????????? ?????™????ˆ??‡??„??™??‚????‰??™??„??›, ??‡?????™???????ˆ??‡??‡?????™ ???????? ??????????„?????‰
วันที่ ๒๒ มีนาคม ๒๕๖๑ พิธีทำบุญเมืองตราด เนื่องในงาน
วันตราดรำลึก ประจำปี ๒๕๖๑ ครบรอบ ๑๑๒ ปี
??ƒ??™?? ?????ž????????ˆ??ˆ????????? 1 ??„??™, ??‚??‰?????„????????
ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาศักยภาพเลขานุการ/เหรัญิก
สภาวัฒนธรรมและอาสาสมัครวัฒนธรรม ๔ ภาค ในการ
ร่วมขับเคลื่อนประเทศไทย ๔.๐ รุ่นที่ ๔
??ƒ??™?? ?????ž????????ˆ??ˆ????????? 5 ??„??™, ???????????????‡ ??›???????????????????? ???????????Š?????˜??™?????™??™?????Œ, ??œ?????‰??„??™?????????????‡??™?????ˆ??‡, ???????????????????????? ???????? ??™??‰???
วันที่ ๒๒ มีนาคม ๒๕๖๑ จังหวัดตราดประชุมผู้เกี่ยวข้อง
เพื่อปรึกษาหารือแนวทางและสถานที่ดำเนินงานตลาดประชารัฐ
(ถนนคนเดิน) จังหวัดตราด
??ƒ??™?? ?????ž????????ˆ??ˆ????????? ?????™????ˆ??‡??„??™??‚????‰??™??„??› ???????? ???????????™????????ˆ??ƒ??™?????ˆ???
วันที่ ๑๙-๒๒ มีนาคม ๒๕๖๑ กรมส่งเสริมวัฒนธรรมจัดประชุม
เชิงปฏิบัติการ "การเล่นพื้นบ้านของเด็กไทย" ภาคกลางและภาค
ตะวันออก ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑
??„?????ˆ????????‚??‰?????„????????????????????š?? ?????ž???????????‚??™????????????
๒๑ มีนาคม ๒๕๖๑ จังหวัดตราดจัดประชุมติดตามความก้าวหน้า
งานวันตราดรำลึก และงานวันอนุรักษ์มรดกไทย ประจำปี ๒๕๖๑
??ƒ??™?? ?????ž????????ˆ??ˆ????????? ??‚??‰?????„????????
๒๑ มีนาคม ๒๕๖๑ จังหวัดตราดจัดประชุมคณะกรรมการประสาน
และขับเคลื่อนนโยบายสานพลังประชารัฐประจำจังหวัดตราดฯ
??ƒ??™?? ?????ž????????ˆ??ˆ????????? ?????™????ˆ??‡??„??™??‚????‰??™??„??› ???????? ??‚??‰?????„????????
การจัดกิจกรรมประเพณีสงกรานต์ ประจำปี ๒๕๖๑ ภายใต้แนวคิด
"สงกรานต์วิถีไทย ใช้น้ำคุ้มค่า ชีวาปลอดภัย"
??ƒ??™?? ?????ž????????ˆ??ˆ????????? 4 ??„??™, ??œ?????‰??„??™?????????????‡??™?????ˆ??‡, ??????????????‡ ???????? ???????????™????????ˆ??ƒ??™?????ˆ???
๒๐ มีนาคม ๒๕๖๑ จังหวัดตราดจัดประชุมคณะอนุกรรมการ
คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งประจำจังหวัดตราด
??ƒ??™?? ?????ž????????ˆ??ˆ????????? 3 ??„??™, ??œ?????‰??„??™?????????????‡??™?????ˆ??‡ ???????? ???????????™????????ˆ??ƒ??™?????ˆ???
๒๐ มีนาคม ๒๕๖๑ จังหวัดตราดจัดประชุมการจัดทำเส้นทาง
การท่องเที่ยวจังหวัดตราด
??ƒ??™?? ?????ž????????ˆ??ˆ????????? 2 ??„??™, ??„??™????????ˆ????????‰???
๒๐ มีนาคม ๒๕๖๐ จังหวัดตราดจัดแถลงข่าวผลงานการดำเนินงาน
ตามนโยบายของรัฐบาล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑
ครั้งที่ ๘/๒๕๖๑
??ƒ??™?? ?????ž????????ˆ??ˆ????????? 1 ??„??™
๑๘ มีนาคม ๒๕๖๑ จังหวัดตราดจัดงานวันท้องถิ่นไทย
??ƒ??™?? ?????ž????????ˆ??ˆ????????? 3 ??„??™, ???????????™????????ˆ??ƒ??™?????ˆ???
๑๖ มีนาคม ๒๕๖๑ จังหวัดตราดจัดประชุมสื่อ Social Media
สร้างสรรค์จังหวัดตราด ขับเคลื่อนนโยบายรัฐบาลเข้าสู่
Thailand ๔.๐
??ƒ??™?? ?????ž????????ˆ??ˆ????????? 2 ??„??™, ???????????????‡ ??›???????????????????? ???????????Š?????˜??™?????™??™?????Œ, ??™??‰???
๑๖ มีนาคม ๒๕๖๑ จังหวัดตราดจัดประชุมคณะกรรมการ
ดำเนินโครงการหมู่บ้านจุฬาภรณ์พัฒนาและหมู่บ้านทับทิมสยาม ๐๑
จังหวัดตราด และผู้เกี่ยวข้อง
??ƒ??™?? ?????ž????????ˆ??ˆ????????? ?????™????ˆ??‡??„??™??‚????‰??™??„??› ???????? ???????‡??Š??™
๑๕ มีนาคม ๒๕๖๑ จังหวัดตราดจัดโครงการบำบัดทุกข์ บำรุงสุข
สร้างรอยยิ้มให้กับประชาชน ประจำเดือนมีนาคม ๒๕๖๑
??ƒ??™?? ?????ž????????ˆ??ˆ????????? 3 ??„??™, ??œ?????‰??„??™?????????????‡??™?????ˆ??‡ ???????? ???????????™????????ˆ??ƒ??™?????ˆ???
๑๕ มีนาคม ๒๕๖๑ กรมการศาสนา กระทรวงวัฒนธรรม
จัดพิธีส่งคณะผู้เดินทางไปประกอบศาสนกิจ ณ สังเวชนียสถาน
๔ ตำบล ประเทศอินเดีย-เนปาล ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑
??ƒ??™?? ?????ž????????ˆ??ˆ????????? ?????™????ˆ??‡??„??™??‚????‰??™??„??›, ??œ?????‰??„??™?????????????‡??™?????ˆ??‡ ???????? ???????????™????????ˆ??ƒ??™?????ˆ???
๑๔ มีนาคม ๒๕๖๑ จังหวัดตราดจัดบันทึกเทปโทรทัศน์รายการ
"ของดีจังหวัดเด่น" ณ สถานีโทรทัศน์ช่องนิว ๑๘ กรุงเทพฯ
เพื่อประชาสัมพันธ์การจัดงาน "วันตราดรำลึก" ครบรอบ ๑๑๒ ปี
??ƒ??™?? ?????ž????????ˆ??ˆ????????? ?????™????ˆ??‡??„??™??‚????‰??™??„??›, ??œ?????‰??„??™?????????????‡??™?????ˆ??‡ ???????? ???????????™????????ˆ??ƒ??™?????ˆ???
๑๔ มีนาคม ๒๕๖๑ จังหวัดตราดจัดประชุมชี้แจงการปฏิบัติงาน
EDC นำเงินส่งคลัง-จ่ายเงินผ่าน KTB Corporate online
??ƒ??™?? ?????ž????????ˆ??ˆ????????? 2 ??„??™, ???????????????‡ Wissarut Tib, ??œ?????‰??„??™?????????????‡??™?????ˆ??‡ ???????? ??????????????‡
๑๔ มีนาคม ๒๕๖๑ สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดตราด จัดประชุม
ผู้นำชุมชนคุณธรรมฯ วัดท่าโสม อำเภอเขาสมิง จังหวัดตราด
??ƒ??™?? ?????ž????????ˆ??ˆ????????? 2 ??„??™, ??œ?????‰??„??™?????????????‡????????™ ???????? ???????????™????????ˆ??ƒ??™?????ˆ???
๑๔ มีนาคม ๒๕๖๑ เป็นวิทยากรอบรม "มารยาททางสังคมไทย"
ตามโครงการ "เยาวชนสำนึกดี รู้หน้าที่ เชิดชูสถาบัน" แก่สภาเด็ก
และเยาวชนตำบลท่าโสม อำเภอเขาสมิง
??ƒ??™?? ?????ž????????ˆ??ˆ????????? 1 ??„??™, ?????????????‡??™?????ˆ??‡, ??????????????‡ ???????? ???????????™????????ˆ??ƒ??™?????ˆ???
๑๔ มีนาคม ๒๕๖๑ สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดตราด จัดประชุม
พิจารณาคัดเลือกเยาวชนต้นแบบด้านดนตรีไทย ประจำปี ๒๕๖๑
??ƒ??™?? ?????ž????????ˆ??ˆ????????? 2 ??„??™, ???????????™????????ˆ??ƒ??™?????ˆ???
๑๔ มีนาคม ๒๕๖๑ จังหวัดตราด จัดกิจกรรมสัมมนาแลกเปลี่ยน
เรียนรู้ประสบการณ์บุคลากร (สภากาแฟ) ประจำเดือนมีนาคม ๖๑
??ƒ??™?? ?????ž????????ˆ??ˆ????????? 2 ??„??™, ??œ?????‰??„??™???????????ˆ??š??™???????????, ??œ?????‰??„??™?????????????‡????????™, ???????‡??Š??™ ???????? ???????????™????????ˆ??????????‡????ˆ??‰??‡
๑๔ มีนาคม ๒๕๖๑ จังหวัดตราดจัดกิจกรรมประกาศนโยบาย
ส่งเสริมการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพจังหวัดตราด
Trat exercise city "ตราดมนานครออกกำลังกาย"
??ƒ??™?? ?????ž????????ˆ??ˆ????????? 2 ??„??™, ??œ?????‰??„??™?????????????‡??™?????ˆ??‡, ??????????????‡ ???????? ???????????™????????ˆ??ƒ??™?????ˆ???
๑๔ มีนาคม ๒๕๖๑ จังหวัดตราดจัดประชุมคณะกรรมการ
ติดตามเร่งรัด การใช้จ่ายงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑
ครั้งที่ ๓/๒๕๖๑
??ƒ??™?? ?????ž????????ˆ??ˆ????????? ?????™????ˆ??‡??„??™??‚????‰??™??„??›, ??œ?????‰??„??™?????????????‡??™?????ˆ??‡ ???????? ???????????™????????ˆ??ƒ??™?????ˆ???
๑๔ มีนาคม ๒๕๖๑ จังหวัดตราดจัดประชุมคณะกรรมการจัดงาน
วันตราดรำลึก ครบรอบ ๑๑๒ ปี
??ƒ??™?? ?????ž????????ˆ??ˆ????????? ?????™????ˆ??‡??„??™??‚????‰??™??„??›, ??????????????‡ ???????? ???????????™????????ˆ??ƒ??™?????ˆ???
๑๓-๑๔ มีนาคม ๒๕๖๑ จังหวัดตราดจัดอบรมเสริมสร้าง
ความรู้ความเข้าใจ เกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อนและปลุกจิต
สำนึกที่ดีในการปฏิบัติงานด้วยความโปร่งใส

https://www.facebook.com/tiger.poolsiri/posts
/1684311831682104?pnref=story
ดูทั้งหมด

 


บุคลากรสำนักงานวัฒนธรรม
จังหวัดตราด

 


 

 จัดทำและออกแบบโดย     
นายศิวัช พูลศิริ นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ   ฝ่ายบริหารทั่วไป สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดตราด  โทร.๐๓๙๕๒๓๙๔๘ โทรสาร ๐๓๙๕๒๓๙๗๐ E-mail : siwush.poo@m-culture.go.th
      
ท่านเป็นผู้เยี่ยมชม
      
  ลำดับที่
     Website counter    

                                                                                                                                                                                                                                                                                                      
                                                                                                                                   
ค่านิยมสร้างสรรค์จังหวัดตราด
  จริยธรรมข้าราชการพลเรือนประจำจังหวัดตราด
พระราชกรณียกิจของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและพระบรมวงศานุวงศ์ในจังหวัดตราด : ศิวัช พูลศิริ นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ...รวบรวมข้อมูล
 ตามรอยเสด็จฯ รัชกาลที่ ๕ เสด็จพระราชดำเนินจังหวัดตราด   
เปิดดำนานภาพเก่าเล่าเรื่องเมืองตราด : โดย ศิวัช พูลศิริ นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ    


ร้องทุกข์ร้องเรียน ร้องทุกข์ ร้องเรียน

มีเรื่องร้องเรียน ร้องทุกข์ โปรดใช้ช่องทาง
บริการด้านล่างนี้

๑.ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดตราด  
๒. ช่องทางระดับประเทศ


  

ศูนย์รวมข้อมูลเพื่อติดต่อราชการ
ข้อมูลสารสนเทศ/ระเบียบ/กฎหมาย
โครงสร้างสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัตราด
ประวัติ/ภารกิจ/อำนาจหน้าที่ของ
สำนักงาน วัฒนธรรมจังหวัดตราด
ฝ่ายบริหารทั่วไป
กลุ่มยุทธศาสตร์และเฝ้าระวังทางวัฒนธรรม
กลุ่มส่งเสริมศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม
แผนยุทธศาสตร์สร้างรายได้จากการ ท่องเที่ยวและบริการของกระทรวงวัฒนธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐

การจัดซื้อ/จ้างของ สนง.วัฒนธรรม จ.ตราด

ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐
ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙
ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๘

สมัครงานราชการ
วีดิโอสั้นเรื่อง "welcome to Viet Nam"
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย
         พ.ศ.๒๕๖๐
ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน AEC หรือ Asean Economics Community
  ข่าวเด่นกระทรวงวัฒนธรรม
 

 

ภารกิจหน้าที่สำนักงานวัฒนธรรม
จังหวัดและแบบบูรณาการ
รายงานการประชุมประจำเดือน
ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัด
ประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๘
ประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๙
งานประชาสัมพันธ์สำนักงาน
วัฒนธรรมจังหวัดตราด
ระเบียบ กฏหมาย แนวทาง
ปฏิบัติที่เกี่ยวข้องกับสำนักงาน
วัฒนธรรมจังหวัด
คู่มือในการปฏิบัติร าชการ
และข้อมูลความรู้ด้านต่าง ๆ