ภารกิจในอำนาจหน้าที่และแบบบูรณาการ
ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๐

 

การประชุมคณะทำงานแก้ไขปัญหายาเสพติด จังหวัดตราด
ประจำปี ๒๕๖๐ ครั้งที่ ๕

การประสานและปรึกษาแนทางการจัดกิจกรรมส่งเสริมวัฒนธรรม
ประเพณีไทย วันสงกรานต์ ประจำปี ๒๕๖๐

การประชุมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ
(PMQA)

ศาลากลางจังหวัดหลังเก่าในอดีต
ในภาพอาจจะมี หนึ่งคนขึ้นไป และ ข้อความ
วันท้องถิ่นไทยจังหวัดตราด ประจำปี ๒๕๖๐

การประชุมคณะอนุกรรมการอำนวยการจัดทำแผนแม่บทการบริหาร
การพัฒนาพื้นที่พิเศษเกาะช้างและพื้นที่เชื่อมโยง ครั้งที่ ๑/๒๕๖๐

การประชุมรับฟังความคิดเห็น ข้อเสนอแนะ เพื่อสร้างความ
ปรองดอง จังหวัดตราด ครั้งที่ ๒

คลองบางพระ อำเภอเมืองตราด จังหวัดตราด ในอดีต

โครงการฝึกอบรมหลักสูตร "เสริมสร้างเกียรติภูมิข้าราชการ เพื่อ
สร้างภาวะผู้นำต้นแบบ"

การแถลงข่าวสื่อมวลชนท้องถิ่น "การจัดงาน ๑๑๑ ปี ตราดรำลึก
น้อมสำนึก ภักดี จักรีวงศ์"

หมอปราบจระเข้เมืองตราดในอดีตก่อนปี พ.ศ. ๒๔๙๕

การประชุมรับฟังความคิดเห็น ข้อเสนอแนะ เพื่อสร้างความ
ปรองดอง จังหวัดตราด ครั้งที่ ๑

การชี้แจงการจัดทำหนังสือประมวลภาพเหตุการณ์เนื่องในงาน
พระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

ประชุมคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดตราด (กศจ.ตร.)
ครั้งที่ ๒/๒๕๖๐

ส่งเสริมการท่องเที่ยวจังหวัดตราด
ในภาพอาจจะมี หนึ่งคนขึ้นไป, ผู้คนกำลังนั่ง และ สถานที่ในร่ม
ประเพณีการแข่งขันพายเรือของชาวไทยมุสลิมในอดีต
ในภาพอาจจะมี หนึ่งคนขึ้นไป, ผู้คนกำลังนั่ง และ สถานที่ในร่ม
โครงการพัฒนาบุคลากรและเครือข่ายทางวัฒนธรรม เพื่อเสริมสร้าง
ความรัก ความสามัคคีปรองดอง และแลกเปลี่ยนเรียนรู้
ในภาพอาจจะมี หนึ่งคนขึ้นไป, ผู้คนกำลังนั่ง และ สถานที่ในร่ม
วัฒนธรรมจังหวัดตราดคนใหม่กับผู้บริหารระดับสูงของจังหวัดตราด
ในภาพอาจจะมี หนึ่งคนขึ้นไป, ผู้คนกำลังนั่ง และ สถานที่ในร่ม
ความประทับใจกับการให้บริการของหน่วยงานภาครัฐ
ในภาพอาจจะมี หนึ่งคนขึ้นไป, ผู้คนกำลังนั่ง และ สถานที่ในร่ม
๒ เมษายน ๒๕๕๘ กับการจัดงานวันอนุรักษ์มรดกไทยจังหวัดตราด
ในภาพอาจจะมี หนึ่งคนขึ้นไป, ผู้คนกำลังนั่ง และ สถานที่ในร่ม
จังหวัดตราดกับสะพานท่าเทียบเรือแหลมงอบในอดีต

การแถลงข่าวผลการดำเนินงานตามนโยบายของรัฐบาลในส่วน
ผลการดำเนินงานของจังหวัดตราด ประจำปี ๒๕๖๐ ครั้งที่ ๔

จังหวัดตราดกับหอนาฬิกาในอดีต

จวนเรสิดังส์กัมปอตในอดีต

ประชาสัมพันธ์จังหวัดตราด ๑ ใน ๑๒ เมืองต้องห้าม-พลาด
ในภาพอาจจะมี ผู้คนกำลังยืน, ท้องฟ้า และ สถานที่กลางแจ้ง
การปฏิบัติราชการของผู้บริหารจังหวัดตราด วันที่ ๒๑ ก.พ.๒๕๖๐
ในภาพอาจจะมี 5 คน, สถานที่ในร่ม
โครงการประกวดสวดมนต์หมู่สรรเสริญพระรัตนตรัยฯ และ
โครงการประกวดบรรยายธรรม จังหวัดตราด ประจำปี ๒๕๖๐
ในภาพอาจจะมี หนึ่งคนขึ้นไป, ผู้คนกำลังนั่ง และ สถานที่ในร่ม  
โครงการสัปดาห์มาฆบูชาอาเซียน สานสัมพันธไมตรีด้วยมิติ
ทางพุทธศาสนา จังหวัดตราด กับ จังหวัดพระตะบอง กัมพูชา
ในภาพอาจจะมี ผู้คนกำลังนั่ง, ตาราง และ สถานที่ในร่ม
จัดเตรียมสถานที่จัดโครงการสัปดาห์มาฆบูชาอาเซียน สานสัมพันธไมตรีด้วยมิติทางพุทธศาสนา ประจำปี ๒๕๖๐
ในภาพอาจจะมี 3 คน, ผู้คนกำลังยืน, งานแต่งงาน และ สถานที่กลางแจ้ง
พิธีพระราชทานเพลิงสรีระสังขารพระธรรมวุฒาจารย์ อดีต
เจ้าอาวาสวัดวรดิตถาราม และอดีตที่ปรึกษาเจ้าคณะจังหวัดตราด
ในภาพอาจจะมี 3 คน, รองเท้า และ สถานที่ในร่ม
ข้าราชการจังหวัดตราดออกกำลังกายตามนโยบายของผู้ว่าราชการ
จังหวัดตราดสนองนโยบายของรัฐบาล

ความรู้เกี่ยวกับเสด็จพ่อ ร.๕ กับจังหวัดตราด
ในภาพอาจจะมี ข้อความ
เกร็ดความรู้ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง กำหนดเวลาทำงาน
และวันหยุดราชการ
ในภาพอาจจะมี 2 คน, ผู้คนกำลังยืน และ สถานที่ในร่ม
เกร็ดความรู้ประวัติความเป็นมาของอำเภอเขาสมิง

 


บุคลากรสำนักงานวัฒนธรรม
จังหวัดตราด

 

 

 

 


 

 จัดทำและออกแบบโดย     
นายศิวัช พูลศิริ นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ      
ฝ่ายบริหารทั่วไป สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดตราด
       โทร.๐๓๙๕๒๓๙๔๘ โทรสาร ๐๓๙๕๒๓๙๗๐
  siwush.poo@m-culture.go.th
      
ท่านเป็นผู้เยี่ยมชม
      
  ลำดับที่
     Website counter    


                                                                                                                                                                                                                                                                                                      
                                                                                                                                   
                               
      

สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดตราด
ชั้น ๒ ศาลากลางจังหวัดตราด ถนนราษฎร์นิยม ตำบลบางพระ อำเภอเมืองตราด จังหวัดตราด
โทร. ๐ ๓๙๕๒ ๓๙๔๘ โทรสาร ๐ ๓๙๕๒ ๓๙๗๐

E-mail :
siwush.poo@m-culture.go.th
เมืองเกาะครึ่งร้อย พลอยแดงค่าล้ำ ระกำแสนหวาน หลังอานหมาดี ยุทธนาวีเกาะช้าง สุดทางบูรพา

                                         
พระราชกรณียกิจของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและพระบรมวงศานุวงศ์ในจังหวัดตราด : ศิวัช พูลศิริ นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ...รวบรวมข้อมูล
 ตามรอยเสด็จฯ รัชกาลที่ ๕ เสด็จพระราชดำเนินจังหวัดตราด   
เปิดดำนานภาพเก่าเล่าเรื่องเมืองตราด : โดย ศิวัช พูลศิริ นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ    


ร้องทุกข์ ร้องเรียน


มีเรื่องร้องเรียน ร้องทุกข์ โปรดใช้ช่องทาง
บริการด้านล่างนี้

๑.ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดตราด  
๒. ช่องทางระดับประเทศ

  

ศูนย์รวมข้อมูลเพื่อติดต่อราชการ
ข้อมูลสารสนเทศที่เกี่ยวข้องกับสำนักงานวัฒนธรรม
จังหวัดตราด

ประชาสัมพันธ์ประจำปี ๒๕๖๐

ประชาสัมพันธ์ปีงบประมาณ ๒๕๕๙

ประชาสัมพันธ์ ปีงบประมาณ ๒๕๕๘

 

แผนยุทธศาสตร์สร้างรายได้จากการ ท่องเที่ยวและบริการของกระทรวงวัฒนธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐
สมัครงานราชการ
วีดิโอสั้นเรื่อง "welcome to Viet Nam"
ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน AEC หรือ Asean Economics Community
ข่าวเด่นกระทรวงวัฒนธรรม
การจัดซื้อ-จัดจ้างในกระทรวง
ภารกิจหน้าที่สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัด
และแบบบูรณาการ
รายงานการประชุมประจำเดือนข้าราชการ
และเจ้าหน้าที่สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัด
ประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๘
ประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๙
การจัดซื้อ - จัดจ้าง
ปีงบประมาณ ๒๕๕๙
ปีงบประมาณ ๒๕๖๐
ระเบียบ กฏหมาย แนวทางปฏิบัติ
ที่เกี่ยวข้องกับสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัด

คู่มือในการปฏิบัติร าชการ
และข้อมูลความรู้ด้านต่าง ๆ

ความรู้เรื่องวัฒนธรรม พัฒนาการทางประวัติศาสตร์
เอกลักษณ์ และภูมิปัญญา
จังหวัดตราด
 

ผ่านชองทางที่ ๒