ภารกิจในอำนาจหน้าที่และแบบบูรณาการ
ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๐

ในภาพอาจจะมี 2 คน, ผู้คนกำลังนั่ง และ สถานที่ในร่ม
.คณะอนุกรรมการประเมินชุมชนคุณธรรมฯ
ลงพื้นที่ประเมินชุมชนคุณธรรมฯ ๕ แห่ง
ในภาพอาจจะมี หนึ่งคนขึ้นไป, ผู้คนกำลังยืน และ สถานที่ในร่ม
ชุมชนท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมบ้านแหลมมะขาม
และกรมส่งเสริมวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม
ได้รับรางวัลดีเด่น ๑ ใน ๕ ด้านพัฒนาการบริหาร
ราชการแบบมีส่วนร่วม ประจำปี ๒๕๖๐
ในภาพอาจจะมี หนึ่งคนขึ้นไป, ฝูงชน และ สถานที่ในร่ม
การจัดกิจกรรมของชุมชนคุณธรรมน้อมนำหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง วัดหนองเสม็ด
ในภาพอาจจะมี 1 คน, กำลังนั่ง, ตาราง และ สถานที่ในร่ม
โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรสำนักงานวัฒนธรรม
จังหวัดตราด และเครือข่าย ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๐
ในภาพอาจจะมี 1 คน
การอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดแผนปฏิบัติการ ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ จังหวัดตราด
ในภาพอาจจะมี 2 คน, สถานที่ในร่ม
โครงการส่งเสริมอนุรักษ์วัฒนธรรมการเล่นดนตรีไทยฯ
ในภาพอาจจะมี 4 คน, คนที่ยิ้ม, ผู้คนกำลังนั่ง และ สถานที่ในร่ม
ประชุมคณะอนุกรรมการส่งเสริมคุณธรรมระดับจังหวัด
ครั้งที่ ๑/๒๕๖๐
ในภาพอาจจะมี ผู้คนกำลังนั่ง, ตาราง และ สถานที่ในร่ม
กิจกรรมทำบุญตักบาตร "ผู้ว่าฯ พาเข้าวัด"
ณ วัดสุวรรณภักดี (ทุ่งไก่ดัก) อ.เมืองตราด จ.ตราด
ในภาพอาจจะมี 1 คน, กำลังยิ้ม
การให้ความรู้ "ความเป็นมาประวัติศาสตร์ชาติไทย/
ธงชาติไทยและแนวทางปฏิบัติการใช้การชักธงชาติไทย
ในภาพอาจจะมี 11 คน, คนที่ยิ้ม, ผู้คนกำลังนั่ง และ สถานที่ในร่ม
ตรวจสถานประกอบกิจการตาม พ.ร.บ.ภาพยนตร์
และวีดิทัศน์ พ.ศ.๒๕๕๑ อ.เกาะช้าง
ในภาพอาจจะมี 1 คน, กำลังยิ้ม, กำลังนั่ง และ สถานที่ในร่ม
ประชุมคณะกรรมการส่งเสริมและรักษามรดก
ภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม ครั้งที่ ๔
ในภาพอาจจะมี 3 คน, ผู้คนกำลังนั่ง และ สถานที่ในร่ม
ประชุมเตรียมความพร้อมพิธีถวายดอกไม้จันทน์
ในส่วนของอำเภอเขาสมิง จังหวัดตราด
ในภาพอาจจะมี หนึ่งคนขึ้นไป, ผู้คนกำลังนั่ง และ สถานที่ในร่ม
ประชุมพิจารณาทบทวนแผนพัฒนาจังหวัดตราด
พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๔ (ฉบับทบทวน)
ในภาพอาจจะมี 2 คน, ผู้คนกำลังนั่ง และ สถานที่ในร่ม
ประชุมคณะกรรมการคัดเลือกชุมชนคุณธรรม
ขับเคลื่อนด้วยพลังบวรจังหวัดตราด
ในภาพอาจจะมี 2 คน, ผู้คนอยู่บนเวที, ผู้คนกำลังนั่ง และ สถานที่ในร่ม
กิจกรรมทำบุญตักบาตร "ผู้ว่าฯ พาเข้าวัด"
ณ วัดท่าโสม อ.เขาสมิง จ.ตราด
ในภาพอาจจะมี 1 คน, กำลังนั่ง และ สถานที่ในร่ม
ประชุมติดตามความก้าวหน้าการดำเนินการ
จัดพิธีถวายดอกไม้จันทน์ของประชาชนส่วนภูมิภาค
ในภาพอาจจะมี 4 คน, ผู้คนกำลังนั่ง, ตาราง และ สถานที่ในร่ม
ประชุมหัวหน้าส่วนราชการประจำจังหวัดตราด
ประจำเดือนสิงหาคม ๒๕๖๐
ในภาพอาจจะมี 1 คน, กำลังนั่ง และ อาหาร
กิจกรรมทำบุญตักบาตร "ผู้ว่าฯ พาเข้าวัด"
ณ วัดบ่อไร่ อ.บ่อไร่ จ.ตราด
ในภาพอาจจะมี 2 คน, คนที่ยิ้ม, ผู้คนกำลังนั่ง, ตาราง และ สถานที่ในร่ม
กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ สภากาแฟ
ประจำเดือนสิงหาคม ๒๕๖๐ จังหวัดตราด
ในภาพอาจจะมี 1 คน
แถลงข่าวผลการดำเนินงานตามนโยบายของ
รัฐบาล จังหวัดตราด ครั้งที่ ๑๖/๒๕๖๐

ในภาพอาจจะมี 12 คน, คนที่ยิ้ม, ผู้คนอยู่บนเวที และ ผู้คนกำลังยืน
กิจกรรมการแสดงพื้นบ้านภายใต้โครงการถนน
สายวัฒนธรรม ๒๖ สิงหาคม ๒๕๖๐

ในภาพอาจจะมี 5 คน, ผู้คนกำลังนั่ง และ สถานที่ในร่ม
ประชุมเชิงปฏิบัติการถอดบทเรียนชุมชนท่องเที่ยว
เชิงวัฒนธรรมต้นแบบ
ในภาพอาจจะมี 16 คน, คนที่ยิ้ม, ผู้คนกำลังยืน
การจัดกิจกรรมชุมชนคุณธรรมน้อมนำหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง จังหวัดตราด
ในภาพอาจจะมี อาหาร
ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพถวายผ้ากฐินสามัคคีจังหวัดตราด
ประจำปี ๒๕๖๐
ในภาพอาจจะมี ข้อความ
แนวทางปฏิบัติที่ถูกต้องในการวางพุ่มทอง พุ่มเงิน
ในภาพอาจจะมี 13 คน, ผู้คนกำลังนั่ง
โครงการบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้กับประชาชน
ประจำเดือนสิงหาคม ๒๕๖๐
ในภาพอาจจะมี หนึ่งคนขึ้นไป, ฝูงชน และ สถานที่ในร่ม
การฝึกอบรมหลักสูตรสำหรับผู้บริหารในพื้นที่และผู้เกี่ยวข้อง
กับการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การสร้างความเข้มแข็งและยั่งยืน
ให้กับเศรษฐกิจภายในประเทศในระดับพื้นที่ ครั้งที่ ๕

 


บุคลากรสำนักงานวัฒนธรรม
จังหวัดตราด

 


 

 จัดทำและออกแบบโดย     
นายศิวัช พูลศิริ นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ      
ฝ่ายบริหารทั่วไป สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดตราด
      
 โทร.๐๓๙๕๒๓๙๔๘ โทรสาร ๐๓๙๕๒๓๙๗๐
  siwush.poo@m-culture.go.th
      
ท่านเป็นผู้เยี่ยมชม
      
  ลำดับที่
     Website counter    


                                                                                                                                                                                                                                                                                                      
                                                                                                                                   
                               
      

สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดตราด
ชั้น ๒ ศาลากลางจังหวัดตราด ถนนราษฎร์นิยม ตำบลบางพระ อำเภอเมืองตราด จังหวัดตราด
โทร. ๐ ๓๙๕๒ ๓๙๔๘ โทรสาร ๐ ๓๙๕๒ ๓๙๗๐

E-mail :
siwush.poo@m-culture.go.th
เมืองเกาะครึ่งร้อย พลอยแดงค่าล้ำ ระกำแสนหวาน หลังอานหมาดี ยุทธนาวีเกาะช้าง สุดทางบูรพา

                                         
ค่านิยมสร้างสรรค์จังหวัดตราด
จริยธรรมข้าราชการพลเรือนประจำจังหวัดตราด
พระราชกรณียกิจของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและพระบรมวงศานุวงศ์ในจังหวัดตราด : ศิวัช พูลศิริ นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ...รวบรวมข้อมูล
 ตามรอยเสด็จฯ รัชกาลที่ ๕ เสด็จพระราชดำเนินจังหวัดตราด   
เปิดดำนานภาพเก่าเล่าเรื่องเมืองตราด : โดย ศิวัช พูลศิริ นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ    


ร้องทุกข์ ร้องเรียน

มีเรื่องร้องเรียน ร้องทุกข์ โปรดใช้ช่องทาง
บริการด้านล่างนี้

๑.ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดตราด  
๒. ช่องทางระดับประเทศ
  

ศูนย์รวมข้อมูลเพื่อติดต่อราชการ
ข้อมูลสารสนเทศ/ระเบียบ/กฎหมาย
โครงสร้างสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัตราด
ประวัติ/ภารกิจ/อำนาจหน้าที่ของ
สำนักงาน วัฒนธรรมจังหวัดตราด
ฝ่ายบริหารทั่วไป
กลุ่มยุทธศาสตร์และเฝ้าระวังทางวัฒนธรรม
กลุ่มส่งเสริมศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม
แผนยุทธศาสตร์สร้างรายได้จากการ ท่องเที่ยวและบริการของกระทรวงวัฒนธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐

การจัดซื้อ/จ้างของ สนง.วัฒนธรรม จ.ตราด

ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐
ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙
ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๘

สมัครงานราชการ
วีดิโอสั้นเรื่อง "welcome to Viet Nam"
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย
         พ.ศ.๒๕๖๐
ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน AEC หรือ Asean Economics Community
  ข่าวเด่นกระทรวงวัฒนธรรม
 

 

ภารกิจหน้าที่สำนักงานวัฒนธรรม
จังหวัดและแบบบูรณาการ
รายงานการประชุมประจำเดือน
ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัด
ประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๘
ประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๙
งานประชาสัมพันธ์สำนักงาน
วัฒนธรรมจังหวัดตราด
ประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๘
ระเบียบ กฏหมาย แนวทาง
ปฏิบัติที่เกี่ยวข้องกับสำนักงาน
วัฒนธรรมจังหวัด
คู่มือในการปฏิบัติร าชการ
และข้อมูลความรู้ด้านต่าง ๆ

ความรู้เรื่องวัฒนธรรม พัฒนาการ ทางประวัติศาสตร์ เอกลักษณ์ และภูมิปัญญา จังหวัดตราด  
ผ่านชองทางที่ ๒

ประวัติจังหวัดตราด