ข้อมูลสารสนเทศต่าง ๆ
พระราชกรณียกิจของพระบาทสมเด็จพระเจ้า
อยู่หัวและพระบรมวงศานุวงศ์ในพื้นที่จังหวัด
ตราด
...โดย ศิวัช พูลศิริ นักจัดการงานทั่วไป ชก.
                                              

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ข้อมูลสารสนเทศต่าง ๆ
ข้อมูลสารสนเทศด้านศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม
ประเพณี จังหวัดตราดp10

  
พิพิธภัณฑ์ประวัติศาสตร์วัฒนธรรม และวิถีชีวิตจังหวัดตราด
  p
ความรู้รอบตัว 
ซึนามิ คืออะไร  
 โดย...ศิวัช พูลศิริ
ความรู้เกี่ยวกับการบูชา
นิทรรศการโต๊ะหมู่บูชา
ดอกไม้ประจำจังหวัดตราด
ต้นไม้ประจำจังหวัดตราด
เกร็ดความรู้วันวาเลนไทน
วัฒนธรรมประเพณีไทยที่คนไทยต้อง อนุรักษ์
รักษา ให้คงอยู่คู่ชาติไทย สืบไป

เกียรติบัตร วุฒิบัตร ประกาศนียบัตร
ช้อย่างไร
โครงสร้างสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัด
หน้าที่และความรับผิดชอบของหน่วยงาน สังกัด สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัด

                   รอบรู้ประชาธิปไตย
    
ลำดับศักดิ์ของกฎหมาย          
        ก
ฎหมายที่ลำดับ ต่ำกว่า จะขัดแย้ง กับกฎหมายสูงกว่ามิได ้
้เรียงลำดับ จากสูงสุด ไปต่ำสุด ดังนี้    
        
รัฐธรรมนูญ (ไม่มีคำนำหน้าว่า กฎหมาย) พระราชบัญญัติ ิประกอบรัฐธรรมนูญ      พระราชบัญญัติ       พระราชกำหนด
ระราชกฤษฎีกา กฎกระทรวง   ระเบียบ    ข้อบังคับ   เทศบัญญัต
         ปฏิวัติ เกิดขึ้นครั้งแรกและครั้งเดียว คือการเปลี่ยนแปลง
การปกครอง ๒๔๗๕ เปลี่ยนการ ปกครองระบอบสมบูรณาญา สิทธิราช
เป็นระบอบ ประชาธิปไตย