ภารกิจประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๘
๑. วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๗ นายณรงค์ ธีรจันทรางกูร รองผู้ว่าราชการจังหวัดตราด เป็นประธานงานรัฐพิธีวันพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว จังหวัดตราด ประจำปี ๒๕๕๗
๒. วันที่ ๑๕ ตุลาคม ๒๕๕๗ นายวิรัตน์ อสัมภินาวงศ์ นายอำเภอเมืองตราด เป็นประธานเปิดเวทีประชาคมขับเคลื่อนโครงการหมู่บ้านรักษาศีล ๕ : ชาวประชาเป็นสุข ณ ศาลาการเปรียญวัดหนองเสม็ด อำเภอเมืองตราด จังหวัดตราด
. วันที่ ๑๗ ตุลาคม ๒๕๕๗ คณะกรรมการกลั่นกรองการดำเนินการตามพระราชบัญญัติโรงแรม พ.ศ. ๒๕๔๗ ได้ออกตรวจสอบความถูกต้องสถานประกอบธุรกิจโรงแรม ชื่อ "ไพลินรีสอร์ท" ตำบลวังกระแจะ อำเภอเมืองตราด
. พระกฐินพระราชทาน จังหวัดตราด ประจำปี ๒๕๕๗ ทอดถวาย ณ พระอารามหลวง วัดคิรีวิหาร ต.ชำราก อ.เมืองตราด จ.ตราด วันอาทิตย์ที่ ๑๙ ตุลาคม ๒๕๕๗
๕. วันที่ ๒๐ ตุลาคม ๒๕๕๗ณ ห้องประชุมสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดตราด ข้าราชการกลุ่มส่งเสริมฯ สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดตราด เข้ารับฟังการชี้แจงผ่านระบบทางไกลจากจังหวัด (ชลบุรี) ผู้ประสานงานในการ
      เตรียมการจัดงานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ประจำปี ๒๕๕๗ ซึ่งจะมีขึ้นในวันที่ ๓๐ พ.ย. - ๖ ธ.ค. ๒๕๕๗ ณ บริเวณท้องสนามหลวง กรุงเทพฯ

๖.วันที่ ๒๓ ตุลาคม ๒๕๕๗ รองฯ ณรงค์ ธีรจันทรางกูร รักษาราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดตราด เป็นประธานนำข้าราชการวางพวงมาลาถวายราชสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์รัชกาลที่ ๕ เนื่องในวันรัฐพิธีวันปิยมหาราช     ประจำปี ๒๕๕๗ ณ สนามหน้าศาลากลางจังหวัดตราด

๗. วันที่ ๒๘ ตุลาคม ๒๕๕๗ นางดวงจันทร์ สุขวิลัย วัฒนธรรมจังหวัด นำข้าราชการและเจ้าหน้าที่สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดตราด เข้าคารวะแสดงความยินดียิ่งกับนายณรงค์ ธีรจันทรางกูร รองผู้ว่าราชการจังหวัด ในโอกาส
     ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้ว่าราชการจังหวัดตราด
๗. กฐินพระราชทานประจำปี ๒๕๕๗ ทอดถวาย ณ พระอารามหลวง วัดโยธานิมิต อำเภอเมืองตราด จังหวัดตราด วันเสาร์ที่ ๑ พฤศจิกายน ๒๕๕๗
๘. วันที่ ๔ พฤศจิกายน ๒๕๕๗ นายณรงค์ ธีรจันทรางกูร ผู้ว่าราชการจังหวัดตราด เป็นประธานทอดผ้ากฐินสามัคคีจังหวัดตราด ประจำปี ๒๕๕๗ ณ วัดชากกลาง อำเภอเขาสมิง จังหวัดตราด
๙. วันที่ ๑๔ พฤศจิกายน ๒๕๕๗ นายณรงค์ ธีรจันทรางกูร ผู้ว่าราชการจังหวัดตราด เป็นประธานงานรัฐพิธี "วันพระบิดาแห่งฝนหลวง" ประจำปี ๒๕๕๗ ณ ศาลาประชาคมจังหวัดตราด
๑๐. วันอังคารที่ ๑๘ พฤศจิกายน ๒๕๕๗ จังหวัดตราดไปเข้าร่วมประชุมเตรียมการจัดงานทำบุญทะเล ประจำปี ๒๕๕๗ ของจังหวัดเกาะกง ประเทศกัมพูชา มีนายณรงค์ ธีรจันทรางกูร ผู้ว่าราชการจังหวัดตราด เป็นผู้นำการประชุม
       ฝ่ายไทย และนายบุญเลิศ พราหมณ์เกษร ผู้ว่าราชการจังหวัดเกาะกง เป็นผู้นำการประชุมฝ่ายกัมพูชา ณ ห้องประชุมโรงแรมเกาะกง รีสอร์ท กัมพูชา
๑๑. วันนี้ ๑๙ พฤศจิกายน ๒๕๕๗ คณะแพทย์จากโรงพยาบาลตราด ตรวจติดตามและไปให้คำแนะนำในการดูแลรักษาสุขภาพหลังการตรวจสุขภาพประจำปี ๒๕๕๗ แก่ข้าราชการสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดตราด
       ณ ห้องประชุมสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดตราด
๑๒. วันที่ ๓ ธันวาคม ๒๕๕๗ จังหวัดตราดจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพิธีเจริญพระพุทธมนต์นวัคคหายุสมธัมม์ ถวายเป็นพระราชกุศล แด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ๘๗ พรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๗
๑๓. วันที่ ๕ ธันวาคม ๒๕๕๗ นายณรงค์ ธีรจันทรางกูร ผู้ว่าราชการจังหวัดตราด เป็นประธานจัดงานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มหาราชเจ้า เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ครบ ๘๗ พรรษา
๑๔. วันที่ ๙ ธันวาคม ๒๕๕๗ นายณรงค์ ธีรจันทรางกูร ผู้ว่าราชการจังหวัดตราด เป็นประธานจัดกิจกรรมแสดงพลังต่อต้านการทุจริต เนื่องในวันต่อต้านคอร์รัปชันสากล (ประเทศไทย)
๑๕. วันที่ ๑๑ ธันวาคม ๒๕๕๗ นายแพทย์บูรพา รัตน์นราทร ประธานสภาวัฒนธรรมจังหวัดตราด เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการสภาวัฒนธรรมจังหวัดตราด
๖. วันที่ ๑๒ ธันวาคม ๒๕๕๗ นางดวงตา สิงห์ทอง ผอ.กลุ่มส่งเสริมฯ และคณะข้าราชการ สวจ.ตราด นำสิ่งของไปมอบให้กับกาชาดจังหวัดตราด เนื่องในวันรวมใจกาชาดจังหวัดตราด เพื่อนำไปออกร้านงานปีใหม่กาชาด
       จังหวัดตราด ประจำปี ๒๕๕๘ โดยมีนายณรงค์ ธีรจันทรางกูร ผู้ว่าราชการจังหวัดและนายกเกล่ากาชาดจังหวัดตราด เป็นผู้รับมอบ ณ บริเวณสนามหน้าสำนักงานกาชาดจังหวัดตราด
๑๗. วันที่ ๒๘ ธันวาคม ๒๕๕๗ นายณรงค์ ธีรจันทรางกูร ผู้ว่าราชการจังหวัดตราด เป็นประธานงานรัฐพิธี "วันสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช" ณ บริเวณศาลสมเด็จพระเจ้าตากสิน วัดโยธานิมิต อำเภอเมืองตราด จังหวัดตราด
๑๘. วันที่ ๑ มกราคม ๒๕๕๘ นายณรงค์ ธีรจันทรางกูร ผู้ว่าราชการจังหวัดตราด เป็นประธานนำข้าราชการและประชาชนทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง เนื่องในวาระดิถีวันขึ้นปีใหม่ ๒๕๕๘ ณ บริเวณสนามหน้าศาลากลาง
       จังหวัดตราด
๑๙. วันที่ ๑ มกราคม ๒๕๕๘ นายณรงค์ ธีรจันทรางกูร ผู้ว่าราชการจังหวัดตราด เป็นประธานนำประชาชนทุกหมู่เหล่าร่วมทำความดีสวดมนต์ข้ามปีส่งท้ายปีเก่า ๒๕๕๗ ต้อนรับปีใหม่ ๒๕๕๘ ณ วัดบุปผาราม อำเภอเมืองตราด
๒๐. วันที่ ๗ มกราคม ๒๕๕๗ นายวีระ โรจน์พจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม ประชุมผู้บริหารระดับสูงของกระทรวงวัฒนธรรม ครั้งที่ ๑/๒๕๕๘ ผ่านระบบทางไกล (video conference) โดยมีข้าราชการสำนักงาน
       วัฒนธรรมจังหวัดทั่วประเทศเข้ารับฟังโดยพร้อมเพรียงกัน
๒๑. วันที่ ๑๓ มกราคม ๒๕๕๘ พระบุรเขตธรรมคณี เจ้าคณะจังหวัดตราด เป็นประธานเปิดโครงการสวดมนต์หมู่สรรเสริญพระรัตนตรัยและบรรยายธรรม ระดับจังหวัด ประจำปี ๒๕๕๘
๒๒. วันที่ ๑๔ มกราคม ๒๕๕๘ นายณรงค์ ธีรจันทรางกูร ผู้ว่าราชการจังหวัดตราด เป็นประธานเปิดโครงการอบรมเด็กและเยาวชนรู้รักถิ่นเกิดและค่านิยม ๑๒ ประการ จังหวัดตราด ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๘
๒๓. วันที่ ๑๗ มกราคม ๒๕๕๘ กองทัพเรือร่วมกับอำเภอแหลมงอบ จังหวัดตราด จัดกิจกรรม "งานวันวีรกรรมทหารเรือไทยในยุทธนาวีที่เกาะช้าง ณ บริเวณอนุสรณ์สถานยุทธนาวีที่เกาะช้าง อำเภอแหลมงอบ จังหวัดตราด
๒๔. วันที่ ๑๗ มกราคม ๒๕๕๘ นายพยัคฆพันธุ์ โพธิ์แก้ว รองผู้ว่าราชการจังหวัดตราด เป็นประธานงานรัฐพิธี "วันพ่อขุนรามคำแหงมหาราช" ประจำปี ๒๕๕๘ ณ ศาลาประชาคมจังหวัดตราด
๒๕. วันที่ ๑๘ มกราคม ๒๕๕๘ นายณรงค์ ธีรจันทรางกูร ผู้ว่าราชการจังหวัดตราด เป็นประธานงานรัฐพิธีวันสมเด็จพระนเรศวรมหาราช (ยุทธหัตถี) ณ ศาลาประชาคมจังหวัดตราด
๒๖. วันที่ ๑๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘ นายณรงค์ ธีรจันทรางกูร ผู้ว่าราชการจังหวัดตราดเป็นประธานในพิธีปฏิญาณตนและสวนสนามของสมาชิก อส. เนื่องในวันสถาปนากองร้อยอาสารักษาดินแดนปีที่ ๖๑ ณ บริเวณหน้าพระบรม
        ราชาอนุสาวรีย์ ร.๕ หน้าศาลากลางจังหวัดตราด
๒๗. วันที่ ๑๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘ นายณรงค์ ธีรจันทรางกูร ผู้ว่าราชการจังหวัดตราด เป็นประธานพิธีเปิดโครงการประกวดสวดมนต์หมู่ฯ และบรรยายธรรม ประจำปี ๒๕๕๘ ระดับภาคคณะสงฆ์ ๑๓ ณ วัดท่าโสม ต.ท่าโสม
         อ.เขาสมิง จ.ตราด
๒๗. วันที่ ๑๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘ นายประธาน สุรกิจบวร รองผู้ว่าราชการจังหวัดตราด เป็นประธานพิธีเปิดโครงการเสริมสร้างค่านิยมหลักของคนไทย ๑๒ ประการ ณ ห้องประชุมวิทยาลัยสารพัดช่างตราด
๒๘. วันที่ ๒๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘ นายชัยวัฒน์ โอชนานนท์ นายอำเภอคลองใหญ่ จังหวัดตราด เป็นประธานเปิดโครงการงานสัปดาห์ “ มาฆบูชา เพื่อส่งเสริมสัมพันธไมตรีกับประเทศอาเซียน ในมิติพระพุทธศาสนาระหว่างไทย
        กับ กัมพูชา” ( ตราด-เกาะกง) ณ วัดเกษมสีมาราม ต.หาดเล็ก อ.คลองใหญ่ จ.ตราด
๒๙. วันเสาร์ที่ ๒๑ มีนาคม ๒๕๕๘ ศ.ดร.อภินันท์ โปษยานนท์ ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม เป็นประธานการประชุมติดตามผลการดำเนินงานของสำนักงานปลัดกระทรวงวัฒนธรรมและการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปี ๒๕๕๘
        ผ่านระบบการประชุมทางไกล (Video Conference)
๓๐. วันที่ ๒๓ มีนาคม ๒๕๕๘ นายณรงค์ ธีระจันทรางกูร ผู้ว่าราชการจังหวัดตราด เป็นประธานเปิดงานวันตราดรำลึก ประจำปี ๒๕๕๘ ครบรอบ ๑๐๙ ปี ณ บริเวณหน้าพระบรมราชานุสาวรีย์ รัชกาลที่ ๕ หน้าศาลากลางจังหวัดตราด
๓๑. วันที่ ๒๔ มีนาคม ๒๕๕๘ ศ.ดร.อภินันท์ โปษยานนท์ ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม เป็นประธานการประชุมผู้บริหารระดับสูงของกระทรวงวัฒนธรรม ครั้งที่ ๗/๒๕๕๘ ผ่านระบบทางไกล (Video Conference)
๓๒. วันที่ ๑ เมษายน ๒๕๕๘ จังหวัดตราดเปิดจวนผู้ว่าราชการจังหวัดตราดให้ประชาชนเข้าเยี่ยมชมเพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เนื่องในโอกาสฉลองพระชนมายุ ครบ ๖๐ พรรษา
๓๓. วันที่ ๒ เมษายน ๒๕๕๘ จังหวัดตราดจัดงานวันอนุรักษ์มรดกไทย ประจำปี ๒๕๕๘ เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เนื่องในโอกาสฉลองพระชนมายุ ครบ ๖๐ พรรษา ณ บริเวณ
        หน้าพระบรมราชานุสาวรีย์ รัชกาลที่ ๕ หน้าศาลากลางจังหวัดตราด
๓๔. วันที่ ๒ เมษายน ๒๕๕๘ จังหวัดตราดจัดกิจกรรมรณรงค์ดูแลรักษามรดกทางศิลปวัฒนธรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เนื่องในโอกาสฉลองพระชนมายุ ๕ รอบ ๖๐ พรรษา
        ณ โบราณสถานวัดบุปผาราม อ.เมืองตราด

๓๕. วันที่ ๖ เมษายน ๒๕๕๘ จังหวัดตราดจัดงานรัฐพิธีเนื่องในวันพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช และวันที่ระลึกมหาจักรีบรมราชวงศ์ ณ ศาลาประชาคมจังหวัดตราด

๓๖. วันที่ ๙ เมษายน ๒๕๕๘ จังหวัดตราดจัดพิธีรดน้ำขอพรจากผู้ว่าราชการจังหวัดตราดเพื่อสืบสานวัฒนธรรมอันดีงามของไทย ณ ศาลาประชาชนจังหวัดตราด
๓๗. วันที่ ๒๕ เมษายน ๒๕๕๘ นายณรงค์ ธีรจันทรางกูร ผู้ว่าราชการจังหวัดตราด เป็นประธานงานรัฐพิธีวันคล้ายวันสวรรคตสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ณ ศาลาประชาคมจังหวัดตราด
๓๘. วันที่ ๒๘ เมษายน ๒๕๕๘ ศ.ดร.อภินันท์ โปษยานนท์ ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม เป็นประธานการประชุมผู้บริหารระดับสูงของกระทรวงวัฒนธรรม ครั้งที่ ๗/๒๕๕๘ ผ่านระบบทางไกล (Video Conference)
๓๙. วันที่ ๒๙ เมษายน ๒๕๕๘ นายณรงค์ ธีรจันทรางกูร ผู้ว่าราชการจังหวัดตราด เป็นประธานการประชุม เตรียมความพร้อมในการรับเสด็จทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชสุกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี จะเสด็จฯ ทรงเยี่ยม
        โครงการ
To Be Number One ในพื้นที่จังหวัดตราด
๔๐. วันที่ ๕ พฤษภาคม ๒๕๕๘ นายณรงค์ ธีรจันทรางกูร ผู้ว่าราชการจังหวัดตราด เป็นประธานงานรัฐพิธีวันฉัตรมงคล ประจำปี ๒๕๕๘ ณ ศาลาประชาคมจังหวัดตราด
๔๑. สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร เสด็จพระราชดำเนินเป็นองค์ประธานทรงวางศิลาฤกษ์ และทรงเปิดอาคารที่ทำการศาลจังหวัดตราด
๔๒. วันที่ ๑๒ พฤษภาคม ๒๕๕๘ นางดวงจันทร์ สุขวิลัย วัฒนธรรมจังหวัดตราด เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการพิจารณาคุณสมบัติและกลั่นกรองความดีความชอบเพื่อเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ให้กับ
       ข้าราชการสังกัดสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดตราด ประจำปี ๒๕๕๘
๔๓. วันที่ ๑๔ พฤษภาคม ๒๕๕๘ นายณรงค์ ธีรจันทรางกูร ผู้ว่าราชการจังหวัดตราด เป็นประธานเปิดโครงการ ๑๔ พฤษภาคม ระลึกถึงพระพุทธเจ้าหลวง ครั้งที่ ๑ ณ วัดน้ำเชี่ยว ต.น้ำเชี่ยว อ.แหลมงอบ จ.ตราด

๔๔. วันที่ ๒๐-๒๒ พฤษภาคม ๒๕๕๘ ข้าราชการสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดตราด และเครื่อข่ายสภาวัฒนธรรมศึกษาดูงาน ด้านศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม ในพื้นที่จังหวัดกาญจนบุรีและจังหวัดใกล้เคียง

๔๕. วันที่ ๒๖ พฤษภาคม ๒๕๕๘ นางดวงจันทร์ สุขวิลัย วัฒนธรรมจังหวัดตราด เป็นประธานการประชุมประจำเดือนข้าราชการสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดตราด ครั้งที่ ๔/๒๕๕๘ และ ครั้งที่ ๕/๒๕๕๘ ณ ห้องประชุมสำนักงาน
        วัฒนธรรมจังหวัดตราด
๔๖. วันที่ ๒๔ มิถุนายน ๒๕๕๘ นายวิรัต   อสัมภินาวงศ์ ปลัดจังหวัดตราด เป็นประธานพิธีเปิดโครงการค่ายเยาวชนสมานฉันท์ จังหวัดตราด ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๘ ณ ห้องประชุมวิทยาลัยสารพัดช่างตราด อำเภอเมืองตราด
๔๗. วันที่ ๒๕ มิถุนายน ๒๕๕๘ นางดวงจันทร์ สุขวิลัย วัฒนธรรมจังหวัดตราด เป็นประธานการประชุมข้าราชการ สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดตราด ครั้งที่ ๖/๒๕๕๘ ประจำเดือนมิถุนายน ๒๕๕๘ ณ ห้องประชุมสำนักงาน
         วัฒนธรรมจังหวัดตราด
๕๘. วันที่ ๑๑ กรกฎาคม ๒๕๕๘ นายณรงค์ ธีรจันทรางกูร ผู้ว่าราชการจังหวัดตราด เป็นประธานงานวันรัฐพิธีวันสมเด็จพระนายรายณ์มหาราช ประจำปี ๒๕๕๘ ณ ศาลาประชาคม จังหวัดตราด
๕๙. วันที่ ๑๑ กรกฎาคม ๒๕๕๘ จังหวัดตราดจัดพิธีทอดผ้าป่าสามัคคี เพื่อหารายได้สร้างอุโบสถพระใหญ่พุทธประทีปศรีสถาพร ณ สำนักสงฆ์อ่าวสลัด อำเภอเกาะกูด จังหวัดตราด
๖๐ วันที่ ๒๔ กรกฎาคม ๒๕๕๘ นางดวงจันทร์ สุขวิลัย วัฒนธรรมจังหวัดตราด ประชุมข้าราชการและเจ้าหน้าที่สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดตราด ประจำเดือนกรกฎาคม ๒๕๕๘
๖๑. วันที่ ๒๗ กรกฎาคม ๒๕๕๘ นายณรงค์ ธีรจันทรางกูร ผู้ว่าราชการจังหวัดตราด เป็นประธานพิธีเจริญพระพุทธมนต์ เนื่องด้วยนพเคราะห์และพิธีสืบดวงพระชาตาเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร
       เนื่องในโอกาสทรงเจริญพระชนมายุ ๖๓ พรรษา ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๕๘ ณ วัดท่าโสม อำเภอเขาสมิง จังหวัดตราด
๖๒. วันที่ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๕๘ นายณรงค์ ธีรจันทรางกูร ผู้ว่าราชการจังหวัดตราด เป็นประธานพิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร
        ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๕๘ ณ ศาลาประชาคมจังหวัดตราด
๖๓. วันที่ ๓๐ กรกฎาคม ๒๕๕๘ นายณรงค์ ธีรจันทรางกูร ผู้ว่าราชการจังหวัดตราด เป็นประธานโครงการเทศกาลอาสาฬหบูชา - เข้าพรรษา อาเซียนสานสัมพันธไมตรี โดยใช้มิติทางพระพุทธศาสนา ประจำปี ๒๕๕๘
        ณ วัดนนทรีย์ อำเภอบ่อไร่ จังหวัดตราด
๖๔. กระทรวงวัฒนธรรมขอเชิญส่งรูปภาพเข้าประกวด Bike For Mom ปั่นเพื่อแม่ทั่วทั่งแผ่นดิน ชิงรางวัลโล่ พระราชทานสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร : ๑ กรกฎาคม ๒๕๕๘
๖๕. วันที่ ๕ สิงหาคม ๒๕๕๘ นายวีระ โรจน์พจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม เป็นประธานการประชุมผู้บริหารระดับสูงของกระทรวงวัฒนธรรม ครั้งที่ ๑๔/๒๕๕๘ ผ่านระบบทางไกล (Video Conference) ณ ห้องประชุม
       สำนักหอสมุดแห่งชาติ กรุงเทพฯ
๖๖. วันที่ ๑๒ สิงหาคม ๒๕๕๘ นายณรงค์ ธีรจันทรางกูร ผู้ว่าราชการจังหวัดตราด เป็นประธานการจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๓ พรรษา
        ๑๒ สิงหาคม ๒๕๕๘
๖๗. วันที่ ๑๖ สิงหาคม ๒๕๕๘ นายณรงค์ ธีรจันทรางกูร ผู้ว่าราชการจังหวัดตราด เป็นประธานนำข้าราชการและประชาชนทุกหมู่เหล่า จัดกิจกรรม "Bike For MoM ปั่นเพื่อแม่" เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์
        พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๓ พรรษา ๑๒ สิงหาคม ๒๕๕๘ ณ บริเวณหน้าพระบรมราชานุสาวรีย์ ร.๕
๖๘. ความทรงจำครั้งหนึ่งในวันที่ ๑ เมษายน ๒๕๕๘ ณ จวนผู้ว่าราชการจังหวัดตราด : ๒๓ สิงหาคม ๒๕๕๘
๙. วันที่ ๒๙ สิงหาคม ๒๕๕๘ นายณรงค์ ธีรจันทรางกูร ผู้ว่าราชการจังหวัดตราด เป็นประธานพิธีบำเพ็ญกุศลเพื่อุทิศส่วนกุศลให้บรรพบุรุษผู้พลีชีพในการกอบกู้เอกราชร่วมกับสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช ซึ่งจังหวัดตราด
       ได้มอบให้ สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดตราดร่วมกับสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดตราดจัดขึ้น ณ วัดสลัก ตำบลท่าโสม อำเภอเขาสมิง จังหวัดตราด
๗๐. วันที่ ๒ กันยายน ๒๕๕๘ นายวีระ โรจน์พจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม เป็นประธานการประชุมผู้บริหารระดับสูงของกระทรวงวัฒนธรรม ครั้งที่ ๑๕/๒๕๕๘ ผ่านระบบทางไกล (Video Conference)
       ณ ห้องประชุมเล็ก ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย กรุงเทพฯ
๗๑. วันที่ ๘ กันยายน ๒๕๕๘ นายณรงค์ ธีรจันทรางกูร ผู้ว่าราชการจังหวัดตราด เป็นประธานพิธีเปิดงาน "วันที่ระลึกสากลแห่งการเรียนรู้หนังสือ" ประจำปี ๒๕๕๘ ณ ศาลา ๑๐๐ ปี ตราดรำลึก หน้าศาลากลางจังหวัดตราด
๗๒. วันที่ ๘ กันยายน ๒๕๕๘ นายณรงค์ ธีรจันทรางกูร ผู้ว่าราชการจังหวัดตราด เป็นประธานจัดงาน "แถลงผลงานของจังหวัดตราด ในรอบ ๑ ปี (พ.ศ.๒๕๕๘) ตามนโยบายของรัฐบาลและคณะรักษาความสงบแห่งชาติ
         ณ ห้องประชุมพลอยแดงชั้น ๔ ศาลากลางจังหวัดตราด
๗๓. วันที่ ๑๕ กันยายน ๒๕๕๘ นายวิรัตน์ อสัมภินาวงศ์ ปลัดจังหวัดตราด นำคณะกรรมการกลั่นกรองการดำเนินการตามพระราชบัญญัติโรงแรม พ.ศ. ๒๕๔๗ ออกตรวจความถูกต้องสถานประกอบการธุรกิจโรงแรม
        ในพื้นที่อำเภอเมืองตราด และอำเภอเขาสมิง จังหวัดตราด
๗๔. วันที่ ๑๗ กันยายน ๒๕๕๘ นายณรงค์ ธีรจันทรางกูร ผู้ว่าราชการจังหวัดตราด เป็นประธานในพิธีการมอบกระปุกออมสินไม้ไผ่ "ตราดรำลึก" ณ ศาลา ๑๐๐ ปี ตราดรำลึก หน้าศาลากลางจังหวัดตราด
๗๕. นโยบายวัฒนธรรมนำเศรษฐกิจ โดย นายวีระ โรจน์พจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม ๑๙ กันยายน ๒๕๕๘ เดินหน้าประเทศไทย
๗๖. วันที่ ๒๙ กันยายน ๒๕๕๘ นายณรงค์ ธีรจันทรางกูร ผู้ว่าราชการจังหวัดตราด ให้เกียรติมอบเกียรติบัตรแก่ผู้ทำคุณประโยชน์ต่อกระทรวงวัฒนธรรม ประจำปี ๒๕๕๘
๗๗. วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๘ นายณรงค์ ธีรจันทรางกูร ผู้ว่าราชการจังหวัดตราด เป็นประธานนำข้าราชการ และประชาชนทั่วไปทำพิธีบวงสรวงสิ่งศักดิ์ท่านพ่อหลวง รัชกาลที่ ๕ ณ บริเวณหน้าพระบรมราชานุสาวรีย์ ร.๕