พระราชกรณียกิจของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและพระบรมวงศานุวงศ์ในจังหวัดตราด : ศิวัช พูลศิริ นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ...รวบรวมข้อมูล
ทูลกระหม่อมหญิงฯ เสด็จฯ จังหวัดตราด ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๕๔
ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี พระราชทานเทียนจำนำพรรษา ถวายแด่คณะสงฆ์
      ณ วัดบางปรือ จังหวัดตราด
: ๒ สิงหาคม ๒๕๕๕
สมเด็จพระเจ้าเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินเยี่ยมหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว.
      และพสกนิกรจังหวัดตราด ณ โรงเรียนบ้านอ่างกระป่อง ๔ ตุลาคม ๒๕๕๔
 สมเด็จพระเจ้าเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินเยี่ยมหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว.          และพสกนิกรจังหวัดตราด ณ ศูนย์ราชการุณย์เขาล้าน ๙ มกราคม ๒๕๕๖
 สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร เสด็จพระราชดำเนินเป็นองค์ประธานทรงวางศิลาฤกษ์ และทรงเปิดอาคารที่ทำการศาลจังหวัดตราด ๑๑ พฤษภาคม ๒๕๕๘