รายงานการประชุมประจำเดือนข้าราชการและเจ้าหน้าที่สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดตราด ประจำปี ๒๕๕๗
ครั้งที่/ประจำเดือน
หมายเหตุ
ครั้งที่ ๑/๒๕๕๗ ประจำเดือน มกราคม ๒๕๕๗
ผ่านมติการประชุม ครั้งที่ ๒/๒๕๕๗ ประจำเดือน กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗
ครั้งที่ ๒/๒๕๗ ประจำเดือน กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗ ผ่านมติการประชุม ครั้งที่ ๓/๒๕๕๗ ประจำเดือน มีนาคม ๒๕๕๗
ครั้งที่ ๓/๒๕๕๗ ประจำเดือน มีนาคม ๒๕๕๗ ผ่านมติการประชุม ครั้งที่ ๔/๒๕๕๗ ประจำเดือน เมษายน ๒๕๕๗
ครั้งที่ ๔/๒๕๕๗ ประจำเดือน เมษายน ๒๕๕๗ ผ่านมติการประชุม ครั้งที่ ๕/๒๕๕๗ ประจำเดือน พฤษภาคม ๒๕๕๗
ครั้งที่ ๕/๒๕๕๗ ประจำเดือน พฤษภาคม ๒๕๕๗  
ครั้งที่ ๖/๒๕๕๗ ประจำเดือน มิถุนายน ๒๕๕๗  
ครั้งที่ ๗/๒๕๕๗ ประจำเดือน กรกฎาคม ๒๕๕๗