โครงการ/งาน/กิจกรรมของสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดตราด
           ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๔

  ๑.  การแสดงผลงานและเชิดชูเกียรติภูมิปัญญา ท้องถิ่นตำบลห้วยแร้ง ๑๑ ต.ค.๕๓
  ๒. สื่อมวลชนสัญจรพบผู้ว่าราชการจังหวัดตราด/ ๑๘ ต.ค.๕๓
  ๓. กิจกรรมโครงการบำบัดทุกข์ บำรุงสุข ประจำเดือน ตุลาคม ๒๕๕๓/ ๒๐ ต.ค.๕๓
  ๔. กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติเพื่อน้อมรำลึก ๑๐๐ ปี แห่งการสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๕ แห่งราชวงศ์จักร/๒๔ ต.ค. ๒๕๕๔
   ๕. อาจารย์ คณะศิลปศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดล และคณะนิสิตปริญญาเข้าพบวัฒนธรรมจังหวัดตราด/ วันที่ ๒๖ ตุลาคม ๒๕๕๓
   ๖. ผู้ว่าราชการจังหวัดตราด มอบเกียรติบัตรแก่ผู้ทำคุณประโยชน์ต่อกระทรวงวัฒนธรรม ประจำปี ๒๕๕๓/ ๒๘ ตุลาคม ๒๕๕๓
  ๗. ประชุมรับฟังคำชี้แจงกรอบแนวทางการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA) ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๔ / ๑๑ พฤศจิกายน ๒๕๕๓
  ๘.  กิจกรรมลานวัฒนธรรมรวมใจ ตลาดนัดสายใยรักชุมชน อำเภอเขาสมิง  ๑๒ พฤศจิกายน ๒๕๕๓
  ๙. กฐินพระราชทาน ประจำปี ๒๕๕๓ /๑๔ พฤศจิกายน ๒๕๕๓
  ๑๐.กิจกรรมโครงการบำบัดทุกข์ บำรุงสุข ประจำเดือน พฤศจิกายน ๒๕๕๓ : ๑๖ พฤศจิกายน ๒๕๕๓
  ๑๑ .กฐินสามัคคีจังหวัดตราด ประจำปี ๒๕๕๓/๑๘ พฤศจิกายน ๒๕๕๓
  ๑๒. ประเพณีการแข่งขันพายเรือด้วยลำไผ่ ประจำปี ๒๕๕๓/๑๙ พฤศจิกายน ๒๕๕๓
  ๑๓. ผู้ว่าราชการจังหวัดตราด ตรวจเยี่ยมสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดตราด พร้อมมอบภารกิจ/ ๒๙ พฤศจิกายน ๒๕๕๓
  ๑๔. โครงการอุปสมบทเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๓ พรรษา/ ๑ ธันวาคม ๒๕๕๓
๑๕. พิธีเฉลิมพระชนมพรรษา ๕ ธันวามหาราช จังหวัดตราด และพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน / ๖ ธันวาคม ๒๕๕๓
๑๖. ภารกิจสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดตราดกับงานทางสังคม:๑๔ ธันวาคม ๒๕๕๓
๑๗. ประชุมข้าราชการและเจ้าหน้าที่สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดตราด ครั้งที่ ๗/๒๕๕๓ : ๑๕ ธันวาคม ๒๕๕๓
๑๘. ประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนพัฒนาขีดสมรรถนะบุคลากรจังหวัดตราด ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๔: ๑๗ ธันวาคม ๒๕๕๓
๑๙. ชมรมคริสต์เตียนจังหวัดตราด อวยพรข้าราชการและเจ้าหน้าที่สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดตราด เนื่องในเทศกาลวันคริสต์มาส ๒๕๕๔:๒๐ ธันวาคม ๒๕๕๓
๒๐. งานรัฐพิธีวันสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช:๒๘ ธันวาคม ๒๕๕๓
๒๑ . ผู้ว่าราชการจังหวัดตราดมอบเกียรติบัตรแก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดีเด่น จังหวัดตราด ประจำปี ๒๕๕๓:วันที่ ๒๙ ธันวาคม ๒๕๕๓
๒๒. ข้าราชการและเจ้าหน้าที่สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดตราด ศึกษาดูงาน ด้านศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรมในพื้นที่จังหวัดสมุทรปราการ :๖ มกราคม ๒๕๕๔
๒๓. กิจกรรมฉลองวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๕๔:๘ มกราคม ๒๕๕๔
๒๔. ข้าราชการและเจ้าหน้าที่สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดระยอง ศึกษาดูงาน ด้านศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรมในพื้นที่จังหวัดตราด :๘ มกราคม ๒๕๕๔

๒๕. จังหวัดตราดจัดพิธีบรรพชาอุปสมบท ตามโครงการอุปสมบทพระสงฆ์ ๙๙๙ รูป เฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว: ๑๐ มกราคม ๒๕๕๔

๒๖. วันวีรกรรมทหารเรือไทยในยุทธนาวีที่เกาะช้าง ครั้งที่ ๒๕ ประจำปี ๒๕๕๔ :๑๗ มกราคม ๒๕๕๔
๒๗. การจัดงานรัฐพิธีวันสมเด็จพระนเรศวรมหาราช (วันยุทธหัตถี) ประจำปี ๒๕๕๔:๑๘ มกราคม ๒๕๕๔

๒๘. จังหวัดตราด จัดหน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้กับประชาชน ตำบลหาดเล็ก อำเภอคลองใหญ่ จังหวัดตราด : ๒๐ มกราคม ๒๕๕๔

๒๙. จังหวัดตราดถวายประกาศนียบัตรแด่พระสงฆ์ ที่บวชตามโครงการอุปสมบทพระสงฆ์ ๙๙๙ รูป เฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ : ๒๕ มกราคม ๒๕๕๔

๓๐. ประชุมคณะอนุกรรมการรับรองมูลนิธิ สมาคมหรือองค์กรภาคเอกชนเป็นองค์กรสาธารณประโยชน์ และรับรององค์กรภาคประชาชนเป็นองค์กรสวัสดิการชุมชน:
๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๔

๓๑. จังหวัดตราดพิจารณาคัดเลือกข้าราชการพลเรือนดีเด่น ประจำปี ๒๕๕๓: ๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๔
๓๒. ประชุม คณะกรรมการพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์จังหวัดตราด ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๔: ๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๔
๓๓.สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดตราดจัดประชุม อส.มศ.จังหวัดตราด ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๔:๑๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๔
๓๔. จังหวัดตราดจัดสวนสนามสมาชิกกองร้อยอาสาสมัครรักษาดินแดนจังหวัดตราด (อส.) ประจำปี ๒๕๕๔: ๑๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๔
๓๕. โครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ ในพระราชานุเคราะห์ สมเด็จพระบรม โอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร ร่วมกับโครงการบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้ม ให้กับประชาชน จังหวัดตราด :๑๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๔
๓๖. โครงการสวดมนต์สรรเสริญพระรัตนตรัยทำนองสรภัญญะจังหวัดตราด ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๔ : ๑๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๔
๓๗. กิจกรรมวันมาฆบูชาจังหวัดตราด ประจำปี ๒๕๕๔ : ๑๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๔
๓๘. การจัดงานมหกรรมอาหารทะเลพื้นบ้านเมืองตราด ประจำปี ๒๕๕๔: ๓ มีนาคม ๒๕๕๔
๓๙ .การจัดงาน "เล่าขานตำนานคลองบางพระ" จังหวัดตราด ประจำปี ๒๕๕๔: ๔ มีนาคม ๒๕๕๔
๔๐. ประชุมคณะกรรมการจัดงานวันอนุรักษ์มรดกไทยและผู้เกี่ยวข้อง ประจำปี ๒๕๕๔: ๑๑ มีนาคม ๒๕๕๔
๔๑. ประชุมผู้บริหาร/ปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำเดือนมีนาคม ๒๕๕๔ ๑๔ มีนาคม ๒๕๕๔
๔๒. การจัดงานวันตราดรำลึก ประจำปี ๒๕๕๔: ๒๓ มีนาคม ๒๕๕๔
๔๓. ประชุมคณะกรรมการจัดงานวันอนุรักษ์มรดกไทยจังหวัดตราด ประจำปี ๒๕๕๔ : ๒๕ มีนาคม ๒๕๕๔
๔๓. ประชุมคณะกรรมการพิจารณาตรวจสอบและกลั่นกรองคุณสมบัติของบุคคลที่เสนอขอพระราชทาน เครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่สรรเสริญยิ่งดิเรกคุณาภรณ์
ประจำปี ๒๕๕๔
:๒๘ มีนาคม ๒๕๕๔

๔๔. การจัดงานรัฐพิธีวันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว พระมหาเจษฎาราชเจ้า ประจำปี ๒๕๕๔: ๓๑ มีนาคม ๒๕๕๔

๔๕. การจัดงานวันอนุรักษ์มรดกไทยจังหวัดตราด ปร ะจำปี ๒๕๕๓ :๒ เมษายน ๒๕๕๔
๔๖. ผู้ตรวจราชการกระทรวงวัฒนธรรมตรวจราชการในภารกิจของสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดตราด ครั้งที่ ๑ : ๕ เมษายน ๒๕๕๔
๔๗. การจัดงานรัฐพิธีวันพระบาทสมเด็จพระพุทธ ยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช และวันที่ระลึกมหาจักรีบรมราชวงศ์ : ๖ เมษายน ๒๕๕๔
๔๘. พิธีสรงน้ำพระพุทธสิหงค์จำลอง และการรดน้ำ ขอพรจากผู้ว่าราชการจังหวัดตราด เนื่องในเทศกาลวันขึ้นปีใหม่ไทย วันสงกรานต์ : ๑๑ เมษายน ๒๕๕๔
๔๙. การจัดงานสืบสานวัฒนธรรมไทยประเพณีสงกรานต์ ประจำปี ๒๕๕๔: ๑๓ เมษายน ๒๕๕๔
๕๒. สมาชิก อส.มศ.จังหวัดตราด ศึกษาดูงาน ในพื้นที่จังหวัดเพชรบุรี และจังหวัดประจวบคีรีขันขุ์ : ๒ พฤษภาคม ๒๕๕๔
๕๓. ประชุม คณะทำงานโครงการตราดยั่งยืนด้วยภูมิปัญญาและขนบธรรมเนียมประเพณีท้องถิ่นจังหวัดตราด ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๔ : ๓ พฤษภาคม ๒๕๕๔
๕๔. การจัดงานรัฐพิธีวันฉัตรมงคล ประจำปี ๒๕๕๔ : ๕ พฤษภาคม ๒๕๕๔
๕๕. การจัดพิธีรวมพลังสามัคคีอาสาสมัครปกป้องสถาบัน ( อสป.) : ๕ พฤษภาคม ๒๕๕๔
๕๖. การจัดงานวันระกำหวาน ผลไม้และของดีเมืองตราด ประจำปี ๒๕๕๔ : ๑๓ พฤษภาคม ๒๕๕๔
๕๘. ประชุมคณะกรรมการจัดงานวันอนุรักษ์มรดกไทย จังไหวัดตราด ประจำปี ๒๕๕๔ ครั้งที่ ๔/๒๕๕๔ : ๒๓ พฤษภาคม ๒๕๕๔

๖๐. การประชุมคณะกรรมการพิจารณาคุณสมบัติและกลั่นกรองความดีความชอบของข้าราชการ เพื่อเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่เชิดชูยิ่งช้างเผือก
และเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันมีเกียรติยศยิ่งมงกุฎไทย และเหรียญจักรพรรดิมาลา ประจำปี ๒๕๕๔
: ๙ มิ.ย.๒๕๕๔

๖๒. การประชุมคณะกรรมการโครงการสนองน้ำพระราชหฤทัยในหลวง ทรงห่วงใยสุขภาพประชาชน จังหวัดตราด : ๑๐ มิ.ย.๒๕๕๔

๖๔. โครงการอบรมพัฒนาเครือข่าย เฝ้าระวังทางวัฒนธรรมในสถานศึกษา ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๔ : ๒๘ มิถุนายน ๒๕๕๔
๖๕. โครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมนักเรียน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๔ : ๖ กรกฎาคม ๒๕๕๔
๖๖. โครงการฝึกอบรมเพื่อถ่ายทอดองค์ความรู้ของครูภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม จังหวัดตราด : ๘ กรกฎาคม ๒๕๕๔
๖๗. กิจกรรมงานรัฐพิธีวันสมเด็จพระนารายณ์มหาราช ประจำปี ๒๕๕๔ : ๑๑ กรกฎาคม ๒๕๕๔
๖๘. ประชุมโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ (COP) ของข้าราชการจังหวัดตราด ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๔ หัวข้อ "การควบคุมภายใน": ๑๑ กรกฎาคม ๒๕๕๔
๖๙. ตรวจ สถานประกอบกิจการตาม พ.ร.บ.ภาพยนตร์และวีดิทัศน์ พ.ศ.๒๕๕๑ : ๑๓ กรกฎาคม ๒๕๕๔
๗๐. ประชุมคณะกรรมการคัดเลือกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดีเด่น ด้านการดำเนินงานทางวัฒนธรรม: ๑๓ กรกฎาคม ๒๕๕๔
๗๑. ประชุมการจัดทำแผนพัฒนางานของ สวจ.ตราด ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๕ และแผนของบพัฒนาจังหวัด ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๕๖: ๑๔ กรกฎาคม ๒๕๕๔
๗๒. กิจกรรมวันอาสาฬหบูชา และวันเข้าพรรษา ประจำปี ๒๕๕๔ : ๑๖ กรกฎาคม ๒๕๕๔
๗๓. โครงการค่ายสมานฉันท์และศาสนิกสัมพันธ์จังหวัดตราด ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๔ : วันที่ ๒๒ กรกฎาคม ๒๕๕๔
๗๔. โครงการสัมมนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้และแสดงผลงานในโครงการวัฒนธรรมไทยสายใยชุมชนต้นแบบ จังหวัดตราด ประจำปี ๒๕๕๔: ๒๓ กรกฎาคม ๒๕๕๔
๗๕. โครงการค่ายเยาวชนปลอดภัย สร้างสรรค์ ทันข่าว ป่าวร้อง จังหวัดตราด ประจำปี ๒๕๕๔ : ๒๙ กรกฎาคม ๒๕๕๔
๗๖. กิจกรรมงานรัฐพิธีวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ๑๒ สิงหาคม ๒๕๕๔: ๑๓ ส.ค.๒๕๕๔