ภารกิจสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดตราด ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๕
. เยาวชนตราดคว้ารางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๒ จากการประกวดภาพยนตร์ธรรมะ
เรื่องสั้น
เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฏราชกุมาร
:๓๐ กันยายน ๒๕๕๔
๒. จังหวัดตราดขอเชิญชวนประชาชนร่วมพิธีพลีกรรมตักน้ำ และร่วมขบวนแห่เพื่อประกอบพิธิ     เสกน้ำพระพุทธมนต์ศักดิ์สิทธิ์ : ๒ ตุลาคม ๒๕๕๔
๓. สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนิน         ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจตรวจเยี่ยมหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว. และตรวจเยี่ยม
    ราษฎรในพื้นที่จังหวัดตราด
: ๔ ตุลาคม ๒๕๕๔
๔. สืบสานวัฒนธรรมประเพณีไทยพิธีทำบุญตักบาตรเทโวโรหนะจังหวัดตราด ประจำปี ๒๕๕๔
     ๑๓ ตุลาคม ๒๕๕๔
๕. รองผู้ว่าราชการจังหวัดตราดเป็นประธานทอดกฐินสามัคคี ณ วัดสะพานหิน อ.เมืองตราด
     ๑๓ ตุลาคม ๒๕๕๔
๖. พิธีตักและเก็บน้ำเพื่อเตรียมทำพิธีเสกน้ำพระพุทธมนต์ศักดิ์สิทธิ์ เพื่อทูลเกล้าฯ ถวายในหลวง
     ๑๔ ตุลาคม ๒๕๕๔
๗. งานรัฐพิธีวันพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว : ๑๘ ตุลาคม ๒๕๕๔ ๘. งานรัฐพิธีวันปิยมหาราช : ๒๓ ตุลาคม ๒๕๕๔
๙. มอบเกียรติบัตรของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม เพื่อยกย่องเชิดชูเกียรติองค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่นดีเด่น ด้านการดำเนินงานวัฒนธรรมจังหวัดตราด ประจำปี ๒๕๕๔:๒๗ ตุลาคม ๒๕๕๔
๑๐. กฐินสามัคคีจังหวัดตราด ประจำปี ๒๕๕๔ : ๒๘ ตุลาคม ๒๕๕๔
๑๒. ประเพณีลอยกระทงจังหวัดตราด ประจำปี ๒๕๕๔ : ๑๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๔
๑๓.พุทธศาสนิกชนชาวตราดร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์เจริญจิตภาวนา เพื่อเป็นสิริมงคล
      แก่ผืนแผ่นดินไทย
: ๑๙ พฤศจิกายน ๒๕๕๔
๑๔. พิธีเสกน้ำพระพุทธมนต์ศักดิ์สิทธิ์ เพื่อทูลเกล้าฯ ถวายในหลวง : ๒๙ พฤศจิกายน ๒๕๕๔
๑๕. พิธีอุปสมบทเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคล
      เฉลิมพระชนมพรรษา ๗ รอบ ๘๔ พรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๔
: ๑ ธันวาคม ๒๕๕๔
๑๖. พิธีเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคล
เฉลิมพระชนมพรรษา ๗ รอบ ๘๔ พรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๔ : ๖ ธันวาคม ๒๕๕๔
๑๗. สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดตราดกับภารกิจงานสังคม : ๑๕ ธันวาคม ๒๕๕๔ ๑๘. รัฐพิธีวันสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช จังหวัดตราด : ๒๘ ธันวาคม ๒๕๕๔
๑๙. การจัดงานปีใหม่-กาชาด จังหวัดตราด ประจำปี ๒๕๕๕ : ๓๐ ธันวาคม ๒๕๕๔ ๒๐. การแข่งขันพายเรือประเพณีด้วยลำไม้ไผ่ แห่งเดียวในประเทศไทย: ๓๐ ธันวาคม ๒๕๕๔
๒๑. งานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๕๕ : ๑๔ มกราคม ๒๕๕๕ ๒๒.รัฐพิธีวันพ่อขุนรามคำแหงมหาราช จังหวัดตราด : ๑๗ มกราคม ๒๕๕๕
๒๓. วันวีรกรรมทหารเรือไทยในยุทธนาวีที่เกาะช้าง ครั้งที่ ๒๕ ประจำปี ๒๕๕๕ :
             ๑๗ มกราคม ๒๕๕๕
๒๔.รัฐพิธีวันสมเด็จพระนเรศวรมหาราช จังหวัดตราด : ๑๘ มกราคม ๒๕๕๕
๒๕. ประชุมเตรียมการจัดงานวันอนุรักษ์มรดกไทย ประจำปี ๒๕๕๕ : ๒๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๕ ๒๖.เล่าขานตำนานคลองบางพระ จังหวัดตราด ประจำปี ๒๕๕๕ : ๒ มีนาคม ๒๕๕๕
๒๗. ประกวดสวดมนต์หมู่สรรเสริญพระรัตนตรัยทำนองสรภัญญะจังหวัดตราด ประจำปี ๒๕๕๕
        ๕ มีนาคม ๒๕๕๕
๒๘. ประกวดบรรยายธรรมจังหวัดตราด ประจำปี ๒๕๕๕ : ๖ มีนาคม ๒๕๕๕
๒๙. โครงการส่งเสริมวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา วันมาฆบูชา จังหวัดตราด ประจำปี ๒๕๕๕
      :๗ มีนาคม ๒๕๕๕
๓๐. พุทธศาสนิกชนชาวตราดร่วมเข้าวัดทำบุญเนื่องในวันมาฆบูชา ประจำปี ๒๕๕๕ :
 ๘ มีนาคม ๒๕๕๕
๓๑.  โครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ฯ และโครงการบำบัดทุกข์ บำรุงสุขฯ ให้บริการประชาชน
        ในพื้นที่อำเภอบ่อไร่ จังหวัดตราด
: ๑๔ มีนาคม ๒๕๕๕
๓๒. โครงการอบรมสัมมนาพระพุทธศาสนาแก้ปัญหายาเสพติด : ๒๒ มีนาคม ๒๕๕๕
๓๓. การจัดงานวันตราดรำลึก ปี ๒๕๕๕ ครบ ๑๐๖ ปีแห่งอิสรภาพเมืองตราด :๒๓ มีนาคา ๒๕๕๕ ๓๔. วันพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว มหาเจษฎาราชเจ้า และวันข้าราชการพลเรือน       : ๓๑ มีนาคม ๒๕๕๕
๓๕. วันอนุรักษ์มรดกไทย จังหวัดตราด ประจำปี ๒๕๕๕: ๒ เมษายน ๒๕๕๕ ๓๖. วันจักรี ประจำปี ๒๕๕๕: ๖ เมษายน ๒๕๕๕
๓๗. พิธี บำเพ็ญกุศลและถวายดอกไม้จันทน์ เนื่องในพระราชพิธีพระราชทานเพลิงพระศพ สมเด็จพระเจ้าภคินีเธอ เจ้าฟ้าเพชรรัตนราชสุดา สิริโสภาพัณณวดี : ๙ เมษายน ๒๕๕๕ ๓๘. พิธีรดน้ำขอพรจากผู้ว่าราชการจังหวัดตราดเพื่อสืบสานวัฒนธรรมอันดีงามของไทย :
๑๑ เมษายน ๒๕๕๕
๓๙. สภาวัฒนธรรมจังหวัดตราด แนะวิธีเล่นน้ำสงกรานต์อย่างมีสติ : ๑๔ เมษายน ๒๕๕๕ ๔๐. จังหวัดตราด จัดหน่วยบริการบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้กับประชาชน ในพื้นที่ ตำบลอ่าวใหญ่ อำเภอเมืองตราด : ๑๙ เมษายน ๒๕๕๕
๔๑. งานสืบสานตำนานไผ่กอหลวง : ๒๔ เมษายน ๒๕๕๕ ๔๒. วันสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ๒๕๕๕ : ๒๕ เมษายน ๒๕๕๕
๔๓. ผลการคัดเลือกผู้ทำคุณประโยชน์ต่อกระทรวงวัฒนธรรม ประจำปี ๒๕๕๕: ๒๖ เมษายน ๒๕๕๕ ๔๔. จังหวัดตราดจัดงานรัฐพิธีวันฉัตรมงคล ถวายความจงรักภักดีแด่ในหลวง: ๕ พฤษภาคม ๒๕๕๕
๔๕. งานวันระกำหวาน ผลไม้ และของดีเมืองตราด ประจำปี ๒๕๕๕ : ๑๑ พฤษภาคม ๒๕๕๕ ๔๖. สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดตราด เปิดที่ทำการแห่งใหม่ : ๑๑ พฤษภาคม ๒๕๕๕
๕๓. โครงการปฏิบัติธรรมฉลองพุทธชยันตี ๒.๖๐๐ ปี แห่งการตรัสรู้ของพระพุทธเจ้า ณ บริเวณ
สวนพุทธมณฑลจังหวัดตราด
: ๓๐ พฤษภาคม ๒๕๕๕
๕๔. โครงการอบรมปฏิบัติธรรมพุทธชยันตี ๒,๖๐๐ ปี แห่งการตรัสรู้ของพระพุทธเจ้า
ณ วัดคิรีวิหาร
: ๒ มิถุนายน ๒๕๕๕
๕๕. การทอดผ้าป่ามหากุศลพุทธชยันตี ๒,๖๐๐ ปี แห่งการตรัสรู้ของพระพุทธเจ้า ณ วัดคิรีวิหาร:
๔ มิถุนายน ๒๕๕๕
๕๖. การทำบุญเนื่องในวันวิสาขบูชาพุทธชยันตี ๒,๖๐๐ ปี แห่งการตรัสรู้ของพระพุทธเจ้า
ณ วัดไผ่ล้อม
:
๔ มิถุนายน ๒๕๕๕
๕๗. กิจกรรมพัฒนาบุคลากรสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดและเครือข่าย ประจำปี ๒๕๕๕ :
๑๖ มิถุนายน ๒๕๕๕
๕๘. โครงการมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมสืบสานงานช่างศิลป์ไทยสู่จันทบูร : ๑๙ มิถุนายน ๒๕๕๕
๕๙. โครงการส่งเสริมความรู้ความเข้าใจแก่ผู้ประกอบกิจการตาม พ.ร.บ. ภาพยนตร์และวีดิทัศน์ พ.ศ. ๒๕๕๑ : ๒๐ มิถุนายน ๒๕๕๕ ๖๐. โครงการประชาสัมพันธ์เพื่อสนับสนุนการแก้ไขปัญหาสาธารณภัยและภาวะวิกฤตจังหวัดตราด (สัมมนาพัฒนาเครือข่ายด้านการประชาสัมพันธ์) : ๒๑ มิถุนายน ๒๕๕๕
เทศบาลตำบลท่าพริกเนินทรายจังหวัดตราด จัดแข่งขันพายเรือประเพณีประจำปี ๒๕๕๕:
๒๕ มิถุนายน ๒๕๕๕
โครงการค่ายเยาวชนสร้างสรรค์ รู้เท่าทันสื่อ มุ่งส่งเสริมให้เยาวชนรู้จักใช้สื่อที่สร้างสรรค์
จังหวัดตราด ประจำปี ๒๕๕๕
: ๒๖ มิถุนายน ๒๕๕๕
๖๓. การแสดงหุ่นละครเล็ก เรื่อง “ฤาษีสอนธรรม” : ๒๖ มิถุนายน ๒๕๕๕
๖๕. โครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมในกิจกรรมด้านพระพุทธศาสนา ไตรมาส ๔ :
๔ กรกฎาคม ๒๕๕๕
๖๖.จังหวัดตราดเป็น ๑ ใน ๕๕ ส่วนราชการที่ ี่ได้รับการรับรองเกณฑ์คุณภาพการบริหาร
จัดการภาครัฐระดับพื้นฐาน (Certified FL)
:๔ กรกฎาคม ๒๕๕๕
๖๘. จังหวัดตราดเร่งรัดการลดใช้พลังงานไฟฟ้าในภาครัฐ : ๖ กรกฎาคม ๒๕๕๕
๗๑. บำบัดทุกข์ บำรุงสุขสร้างรอยยิ้มให้ประชาชนในพื้นที่อำเภอแหลมงอบ :๑๙ กรกฎาคม ๒๕๕๕ ๗๒. จังหวัดตราดเปิดเวทีเสวนาเยาวชนสมานฉันท์ จังหวัดตราด : ๒๐ กรกฎาคม ๒๕๕๕
๗๓. คณะสงฆ์จังหวัดตราดจัดพิธีสมโภชปริญญาบัตร พัดยศ เปรียญธรรม ๙ ประโยค
และฉลองเปรียญธรรม ๑ – ๒ ประโยค ถึงเปรียญธรรม ๗ ประโยค แด่พระภิกษุ สามเณร
:
๒๔ กรกฎาคม ๒๕๕๕
๗๔. การคัดเลือกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดีเด่นจังหวัดตราด ประจำปี ๒๕๕๕:
๒๕ กรกฎาคม ๒๕๕๕
๗๕. จังหวัดตราดจัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์ ตักบาตรพระสงฆ์ และเจริญจิตภาวนา ถวายเป็น
พระราชกุศลแด่สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร เนื่องในโอกาสวันคล้ายวัน
พระราชสมภพครบ ๕ รอบ
: ๒๖ กรกฎาคม ๒๕๕๕
๗๖. จังหวัดตราดจัดพิธีเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร
เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๕ รอบ
: ๒๗ กรกฎาคม ๒๕๕๕
๗๗. พสกนิกรจังหวัดตราดพร้อมใจร่วมพิธีจุดเทียนชัยถวายพระพรชัยมงคลแด่สมเด็จพระบรม
โอรสาธิราชฯ สยามมกุฏราชกุมาร เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๕ รอบ
:
๒๗ กรกฎาคม ๒๕๕๕
๗๘. ศูนย์อำนวยการพลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติดแห่งชาติ (ศพส.) ติดตามผลการดำเนินงาน
ป้องกันและปราบปรามยาเสพติดของ ศพส.จ. ภาคตะวันออก
: ๓๐ กรกฎาคม ๒๕๕๕
๗๙. ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี พระราชทานเทียนจำนำพรรษา ถวายแด่คณะสงฆ์ ณ วัดบางปรือ จังหวัดตราด : ๒ สิงหาคม ๒๕๕๕ ๘๐. พุทธศาสนิกชนจังหวัดตราดร่วมทำบุญตักบาตรเนื่องในวันอาสาฬหบูชา ณ พระอารามหลวง
วัดโยธานิมิต จังหวัดตราด
: ๒ สิงหาคม ๒๕๕๕
๘๑. พุทธศาสนิกชนชาวตราดร่วมสวดพระพุทธมนต์ ๑๐๘ จบ แสดงตนเป็นพุทธมามกะ และ ประกอบพิธีเวียนเทียน เนื่องในวันอาสาฬหบูชา ประจำปี ๒๕๕๕ ณ วัดไผ่ล้อม อำเภอเมืองตราด
๒ สิงหาคม ๒๕๕๕
๘๒. จังหวัดตราดเปิดแสดงนิทรรศการประติมากรรมใต้ทะเลไทยเฉลิมพระเกียรติหมู่เกาะช้าง :
๙ สิงหาคม ๒๕๕๕
๘๓.จังหวัดตราดนำข้าราชการ ประชาชน เข้าวัดวันธรรมสวนะ ตามโครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วม ในกิจกรรมด้านพระพุทธศาสนา ไตรมาส ๔ : ๑๐ สิงหาคม ๒๕๕๕ ๘๔. จังหวัดตราดจัดงานรัฐพิธีเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลวันเฉลิมพระชนมพรรษา
สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ครบ ๘๐ พรรษา ๑๒ สิงหาคม ๒๕๕๕
๘๕. ผู้ตรวจราชการกระทรวงวัฒนธรรมตรวจการภารกิจของสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดตราด ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๕ รอบการตรวจที่ ๓ : ๑๗ สิงหาคม ๒๕๕๕ ๘๖. จังหวัดตราดจัดมหกรรมชกมวยเฉลิมพระเกียรติเทิดไท้องค์ราชินี : ๑๗ สิงหาคม ๒๕๕๕
๘๗. พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าศรีรัศมิ์ พระวรชายาฯ ทรงเปิดศูนย์ ๓ วัย สานใยรักแห่ง
ครอบครัวเขาสมิง จังหวัดตราด ในพระอุปถัมภ
์ : ๒๑ สิงหาคม ๒๕๕๕
๘๘. โครงการ "การเรียนรู้และถ่ายทอดเพลงพื้นบ้านเพื่อเสริมสร้างความสมานฉันท์" จังหวัดตราด
๒๘ สิงหาคม ๒๕๕๕
๘๙. โครงการนิทรรศการพระราชประวัติเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระศรีสวรินทิรา บรมราชเทวี
พระพันวัสสา อัยยิกาเจ้า
: ๖ กันยายน ๒๕๕๕