ภารกิจสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดตราด ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๖
๖. กฐินพระราชทานพระอารามหลวงวัดคีริวิหาร ประจำปี ๒๕๕๕ : ๔ พฤศจิกายน ๒๕๕๕
๑๐. การแข่งขันพายเรือด้วยลำไม้ไผ่บ้านน้ำเชี่ยว จังหวัดตราด ประจำปี ๒๕๕๕ : ๑๖ พฤศิจกายน ๒๕๕๕
๑๒.กฐินพระราชทานพระอารามหลวงวัดโยธานิมิต ประจำปี ๒๕๕๕ : ๒๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๕
๒๐. ผู้ว่าราชการจังหวัดตราดเชิญชวนเกษตรกรและประชาชนทั่วไปเข้ารับบริการจังหวัดเคลื่อนที่พื้นที่อำเภอเขาสมิง :๑๒ ธันวาคม ๒๕๕๕
๒๒. ผู้ว่าราชการจังหวัดตราดนำหน่วยบริการเคลื่อนที่จังหวัดออกให้บริการประชาชนในพื้นที่อำเภอเขาสมิง: ๑๙ ธันวาคม ๒๕๕๕
๒๔. จังหวัดตราดกำหนดจัดงาน "วิ่งว่าว กินข้าว เฝ้าทุ่ง" ประจำปี ๒๕๕๕ : ๒๑ ธันวาคม ๒๕๕๕
๒๘.จังหวัดตราดระดมความคิดพัฒนาปรับค่านิยมจังหวัดตราด : ๒๖ ธันวาคม ๒๕๕๕
๓๐. จังหวัดตราดจัดงานปีใหม่ - กาชาด ประจำปี ๒๕๕๖ : ๒๘ ธันวาคม ๒๕๕๕
๓๒.โครงการส่งท้ายปีเก่าวิถีไทย ต้อนรับปีใหม่วิถีพุทธ และ วิถีธรรม ๔ ศาสนา ประจำปี ๒๕๕๖ : ๑ มกราคม ๒๕๕๖
๓๔. สมเด็จพระเจ้าเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินเยี่ยมหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว.         และพสกนิกรจังหวัดตราด ณ ศูนย์ราชการุณย์เขาล้าน ๙ มกราคม ๒๕๕๖: ๙ มกราคม ๒๕๕๖
๓๖. การจัดงานวันเด็กแห่งชาติ จังหวัดตราด ประจำปี ๒๕๕๖ : ๑๒ มกราคม ๒๕๕๖
๓๘. การจัดงานรัฐพิธีวันพ่อขุนรามคำแหงมหาราช จังหวัดตราด ประจำปี ๒๕๕๖ : ๑๗ มกราคม ๒๕๕๖
๔๐. งานรัฐพิธีวันสมเด็จพระนเรศวรมหาราช (ยุทธหัตถี) จังหวัดตราด ประจำปี ๒๕๕๖ : ๑๘ มกราคม ๒๕๕๖
๔๒. "๗๖ ปีวิชาการ...ก้าวไกลสู่อาเซียน" โรงเรียนสตรีประเสริฐศิลป์ : ๒๕ มกราคม ๒๕๕๖
๔๔. พิธีปฏิญาณตนและสวนสนามของสมาชิกกองอาสาสมัครรักษาดินแดน จังหวัดตราด ประจำปี ๒๕๕๖ : ๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖
๔๖.มหกรรมสุขภาพดี หุ่นสวย เอวบาง สร้างได้ด้วย "ฮูลาฮูบ" จังหวัดตราด : ๑๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖
๔๗.ประชุมเชิงปฏิบัติการ "จรรยา วินัย และระบบพิทักษ์คุณธรรม " จังหวัดระยอง ๑๓-๑๕ ก.พ.๒๕๕๖
๔๘. ตรวจความถูกต้องสถานประกอบธุรกิจโรงแรม ในพื้นที่อำเภอเกาะช้าง : ๑๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖
๕๐. งานมหกรรมอาหารทะเลพื้นบ้านจังหวัดตราด ประจำปี ๒๕๕๖ : ๒๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖
๕๒. การทำประชาพิจารณ์เพื่อคัดเลือกค่านิยมพื้นฐาน จังหวัดตราด : ๒๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖
๕๔. โครงการประกวดสวดมนต์หมู่สรรเสริญพระรัตนตรัย ทำนองสรภัญญะ จังหวัดตราด ประจำปี ๒๕๕๖ : ๔ มีนาคม ๒๕๕๖
๕๖.จังหวัดตราดประชุมเตรียมการจัดงานวันอนุรักษ์มรดกไทย ประจำปี ๒๕๕๖ : ๒๐ มีนาคม ๒๕๕๖
๕๘. โครงการสานฝันบัณฑิตน้อย ปีการศึกษา ๒๕๕๕ : ๒๒ มีนาคม ๒๕๕๖
๖๐. จังหวัดตราดคัดเลือกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดีเด่น ทางด้านวัฒนธรรม ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๖ : ๒๖ มีนาคม ๒๕๕๖
๖๒. จังหวัดตราดจัดงานวันอนุรักษ์มรดกไทย ประจำปี ๒๕๕๖ : ๓ เมษายน ๒๕๕๖
๖๖. ข้อคิดจากประธานสภาวัฒนธรรมจังหวัดตราด เกี่ยวกับวันสงกรานต์: ๑๓ เมษายน ๒๕๕๖
๖๘. โครงการส่งเสริมการเรียนรู้งานศาสนพิธี ปีงบประมาณ ๒๕๕๖ : ๒๖ เมษายน ๒๕๕๖
๗๐. งานรัฐพิธีวันฉัตรมงคล จังหวัดตราด ประจำปี ๒๕๕๖ : ๕ พฤษภาคม ๒๕๕๖
๗๒. สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจพื้นที่จังหวัดตราด
      วันที่ ๒๓ พฤษภาคม ๒๕๕๖
: ๒๓ พฤษภาคม ๒๕๕๖
๗๔. พิธีเปิดและส่งมอบพิพิธภัณฑสถานเมืองตราด : ๒๖ พฤษภาคม ๒๕๕๖
๗๗. การประชุมชี้แจงข้อระเบียบ กฎหมาย แนวทางปฏิบัติแก่สมาชิกสภาวัฒนธรรมจังหวัด/อำเภอ/ตำบล : ๕ มิถุนายน ๒๕๕๖
๗๙. พิธีบันทึกข้อตกลงว่าด้วยความร่วมมือในการดำเนินงาน ตามนโยบายลดอบายมุข สร้างสุขให้สังคม : ๑๒ มิถุนายน ๒๕๕๖
๘๑. ประชุมคณะกรรมการเตรียมการรับขบวนแห่อัญเชิญ พระโพธิสิตว์กวนอิมองค์ต้นแบบ : ๑๘ มิถุนายน ๒๕๕๖
๘๓. ประชุมคณะกรรมการจัดสรรเงินรางวัล ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๔ : ๑๘ มิถุนายน ๒๕๕๖
๘๕. สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดตราดจัดกิจกรรม ๕ ส (Big cleaning day) : ๒๑ มิถุนายน ๒๕๕๖
๘๖. ข้าราชการและเครือข่ายทางวัฒนธรรมสำนักงานจังหวัดปราจีนบุรี ศึกษาดูงานจังหวัดตราด : ๒๗ มิถุนายน ๒๕๕๖
๘๗.โครงการส่งเสริมศาสนพิธีกรจังหวัดตราด ประะจำปี ๒๕๕๖ : ๒๘ มิถุนายน ๒๕๕๖
๘๙. ประชุมคณะกรรมการประกวดทักษะทางวิชาการ ด้านพระพุทธศาสนาของนักเรียน นักศึกษา : ๒๘ มิถุนายน ๒๕๕๖
๙๑. พิธีเททองพระอวโลกิเตศวร พระโพธิสัตว์กวนอิม องค์ใหญ่ที่สุดในโลก : ๓ กรกฎาคม ๒๕๕๖
๙๓. วัฒนธรรมจังหวัดเข้านมัสการขอพรเจ้าคณะจังหวัดตราด ในโอกาสเดินทางเข้ารับตำแหน่งวัฒนธรรมจังหวัดตราดคนใหม่
๔ กรกฎาคม ๒๕๕๖
๙๖. โครงการค่ายเยาวชนสร้างสรรค์ รู้เท่าทันสื่อ มุ่งส่งเสริมให้เยาวชนรู้จักใช้สื่อที่สร้างสรรค์ : ๙ กรกฎาคม ๒๕๕๖
๙๘. จังหวัดตราดจัดหน่วยบริการเคลื่อนที่ในพื้นที่ตำบลวังตะเคียน : ๑๗ กรกฎาคม ๒๕๕๖
๑๐๐. ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี พระราชทานเทียนจำนำพรรษาแด่พระภิกษุสงฆ์วัดไผ่ล้อม: ๑๙ กรกฎาคม ๒๕๕๖
๑๐๒. พิธีสวดนพเคราะห์ถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร ในวโรกาสทรงเจริญพระชนมายุ
ครบ ๖๑ พรรษา ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๕๖
: ๒๗ กรกฎาคม ๒๕๕๖
๑๐๔. จังหวัดตราดจัดงานเทศน์มหาชาติเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ : ๑๒ สิงหาคม ๒๕๕๖
๐๖. โครงการจังหวัดเคลื่อนที่ บำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้ม ให้กับประชาชน ประจำเดือนกันยายน ๒๕๕๖
   
   
   
   

ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๗