ภารกิจในอำนาจหน้าที่และแบบบูรณาการของสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดตราด ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๙
๑. วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๘ นายชาญนะ เอี่ยมแสง ผู้ว่าราชการจังหวัดตราด เป็นประธานงานรัฐพิธีวันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ร.๔ ณ ศาลาประชาคมจังหวัดตราด
๒. วันที่ ๒ ตุลาคม ๒๕๕๘ นายชาญนะ เอี่ยมแสง ผู้ว่าราชการจังหวัดตราด ทำพิธีถวายราชสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์ รัชกาลที่ ๕ สิ่งศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมืองตราด
๓. วันที่ ๖ ตุลาคม ๒๕๕๘ พระโสภณธรรมธาดา เจ้าคณะจังหวัดตราด (ธ) และเจ้าอาวาสวัดคิรีวิหาร พระอารามหลวง เป็นประธานการประชุมเตรียมการรับผ้าพระกฐินพระราชทาน      ประจำปี ๒๕๕๘
๔. วันที่ ๒๒ ตุลาคม ๒๕๕๘ นายวีระ โรจน์พจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม เป็นประธานผู้บริหารระดับสูงกระทรวงวัฒนธรรมทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค ครั้งที่ ๑๖/๒๕๕๘   ผ่านระบบทางไกล Video Conference ณ ห้องประชุม ๑ ชั้น ๑๙        กระทรวงวัฒนธรรม
๕. วันที่ ๒๓ ตุลาคม ๒๕๕๘ นายชาญนะ เอี่ยมแสง ผู้ว่าราชการจังหวัดตราด เป็นประธานวางพวงมาลาถวายราชสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์ รัชกาลที่ ๕ เนื่องในงานรัฐพิธีวันปิยมหาราช ประจำปี ๒๕๕๘ ณ บริเวณหน้าพระบรมราชานุสาวรีย รัชกาลที่ ๕ หน้าศาลากลางจังหวัดตราด
๖. นโยบาย พลัง บวร ขับเคลื่อนชุมชนสู่คุณธรรม โดย นายวีระ โรจน์พจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม ๗ พฤศจิกายน ๒๕๕๘ เดินหน้าประเทศไทย

๗. วันที่ ๑๔ พฤศจิกายน ๒๕๕๘ นายชาญนะ เอี่ยมแสง ผู้ว่าราชการจังหวัดตราด เป็นประธานนำข้าราชการและพลังมวลชนทุกหมู่เหล่า วางพุ่มทอง พุ่มเงิน ถวายราชสักการะ       และนำกล่าวถวายราชสดุดีถวายแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ภูมิพลอดุลยเดช        เนื่องในวัน "พระบิดาแห่งฝนหลวง" จังหวัดตราด ประจำปี ๒๕๕๘ ณ ศาลาประชาคม จ.ตราด

๘. วันที่ ๑๘ พฤศจิกายน ๒๕๕๘ นายชาญนะ เอี่ยมแสง ผู้ว่าราชการจังหวัดตราด เป็นประธานพิธีทอดกฐินสามัคคีจังหวัดตราด ประจำปี ๒๕๕๘ ทอดถวาย ณ วัดคลองนนทรี  ตำบลเกาะช้าง อำเภอเกาะช้าง จังหวัดตราด
๙. วันที่ ๒๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๘ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ ดร.ชัยพฤกษ์ เสรีรักษ์ เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เป็นผู้แทนพระองค์นำผ้าพระกฐินพระราชทานไปทอดถวาย ณ พระอารามหลวง วัดโยธานิมิต      อำเภอเมืองตราด จังหวัดตราด
๑๐. วันเสาร์ที่ ๒๑ พฤศจิกายน ๒๕๕๘ ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมศาสนาฯ และ หน.ฝ่ายบริหารทั่วไป สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดตราด ได้ร่วมกันดูแลความเรียบร้อย และอำนวยความสะดวกแก่ผู้ปฏิบัติงานในการปรับปรุง
      ห้องปฏิบัติงานสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดตราด
๑๑. วันเสาร์ที่ ๒๑ พฤศจิกายน ๒๕๕๘ จังหวัดตราด โดย นายชาญนะ เอี่ยมแสง ผู้ว่าราชการจังหวัดตราด ให้มีการจัดกิจกรรมการซ้อมปั่นจักรยานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ณ ถนนหน้าพระบรมราชานุสาวรีย์
      รัชกาลที่ ๕  หน้าศาลา ๑๐๐ ปีตราดรำลึก
๑๒. วันอาทิตย์ที่ ๒๒ พฤศจิกายน ๒๕๕๘ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้นายชาติชาย พยุหนาวีชัย ผู้อำนวยการธนาคารออสิน        สำนักงานใหญ่ กรุงเทพมหานคร เป็นผู้แทนพระองค์       นำผ้าพระกฐินพระราชทานไปทอดถวาย ณ พระอารามหลวงวัดคิรีวิหาร อำเภอเมืองตราด จังหวัดตราด
๑๓. วันที่ ๒๓ พฤศจิกายน ๒๕๕๘ นางรุจิกาญจน์ ทันใจ วัฒนธรรมจังหวัดตราดคนใหม่ ได้เดินทางไปรายงานตัวกับนายชาญนะ เอี่ยมแสง ผู้ว่าราชการจังหวัดตราด
๑๔. วันที่ ๒๔ พฤศจิกายน ๒๕๕๘ นางรุจิกาญจน์ ทันใจ วัฒนธรรมจังหวัดตราด ได้ขอพรกราบถวายราชสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์รัชกาลที่ ๕ สิ่งศักดิ์สิทธิ์คู่บ้าน คู่เมืองตราด  ในโอกาสเดินทางไปรับตำแหน่งใหม่
๑๕. วันที่ ๒๖ พฤศจิกายน ๒๕๕๘ นายชาญนะ เอี่ยมแสง ผู้ว่าราชการจังหวัดตราด เป็นประธานการประชุมหัวหน้าส่วนราชการประจำจังหวัดตราด ครั้งที่ ๑๑/๒๕๕๘ ประจำเดือน  พฤศจิกายน ๒๕๕๘
๑๖. วันศุกร์ที่ ๒๗ พฤศจิกายน ๒๕๕๘ นางรุจิกาญจน์ ทันใจ วัฒนธรรมจังหวัดตราด เป็นประธานการประชุมประจำเดือน ข้าราชการสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดตราด ประจำเดือน พฤศจิกายน ๒๕๕๘
๑๗. วันอาทิตย์ที่ ๒๙ พฤศจิกายน ๒๕๕๘ จังหวัดตราดจัดให้มีพิธีซ้อมปั่นจักรยานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว "ปั่นเพื่อพ่อ BIKE FOR DAD"
๑๘. วันจันทร์ที่ ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๘ นายประธาน สุรกิจบวร รองผู้ว่าราชการจังหวัดตราด เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการจัดงานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคล
        เฉลิมพระชนมพรรษา ๘๘ พรรษา  ๕ ธันวาคม ๒๕๕๘
๑๙. วันจันทร์ที่ ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๘ นางรุจิกาญจน์ ทันใจ วัฒนธรรมจังหวัดตราด เดินทางไปตรวจเยี่ยมสนามสอบธรรมสนามหลวง ณ วัดบางปรือ อำเภอเมืองตรา
๒๐. วันที่ ๑ ธันวาคม ๒๕๕๘ นางรุจิกาญจน์ ทันใจ วัฒนธรรมจังหวัดตราด เข้าเยี่ยมคารวะนายวิเชียร ทรัพย์เจริญ นายกองค์การบริหาร ส่วนจังหวัดตราด
๒๑. วันที ๑ ธันวาคม ๒๕๕๘ ข้าราชการและเจ้าหน้าที่สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดตราด จัดเตรียมสถานที่การจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
๒๒. วันพุธที่ ๒ ธันวาคม ๒๕๕๘ นายประธาน สุรกิจบวร รองผู้ว่าราชการจังหวัดตราด ร่วมเปิดโครงการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
๒๓. วันพุธที่ ๒ ธันวาคม ๒๕๕๘ นางรุจิกาญจน์ ทันใจ วัฒนธรรมจังหวัดตราด เข้าร่วมเป็นกรรมการคัดเลือกสุดยอดภูมิปัญญาจังหวัดตราด และคัดเลือก ๑๐ ยอดผลิตภัณฑ์ดีเด่นจังหวัดตราด
๒๔. วันพฤหัสบดีที่ ๓ ธันวาคม ๒๕๕๘ นายประธาน สุรกิจบวร รองผู้ว่าราชการจังหวัดตราด เป็นประธานการจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว "พิธีเจริญพระพุทธมนต์นวัคคหายุสมธัมม์ เนื่องด้วยนพเคราะห์         และสืบพระชาตาเฉลิมพระเกียรติฯ"
๒๕. วันพฤหัสบดีที่ ๓ ธันวาคม ๒๕๕๘ นายประธาน สุรกิจบวร รองผู้ว่าราชการจังหวัดตราด เป็นประธานการประชุมเตรียมการจัดพิธีถวายดอกไม้จันทน์ของประชาชนในส่วนภูมิภาค
๒๖. วันพฤหัสบดีที่ ๓ ธันวาคม ๒๕๕๘ นายประธาน สุรกิจบวร รองผู้ว่าราชการจังหวัดตราด เป็นประธานการจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว "พิธีเจริญพระพุทธมนต์นวัคคหายุสมธัมม์ เนื่องด้วย
        นพเคราะห์และสืบพระชาตาเฉลิมพระเกียรติฯ
๒๗. วันเสาร์ที่ ๕ ธันวาคม ๒๕๕๘ นายชาญนะ เอี่ยมแสง ผู้ว่าราชการจังหวัดตราด เป็นประธานงานรัฐพิธิ เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา   ๘๘ พรรษา
        ๕ ธันวาคม ๒๕๕๘
๒๘. วันเสาร์ที่ ๕ ธันวาคม ๒๕๕๘ จังหวัดตราดได้จัดพิธีเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๘ พรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๘ (ภาคค่ำ)
๒๙. จังหวัดตราดเปิดโอกาสให้ประชาชนทั่วไปที่ลงทะเบียนเข้าร่วมกิจกรรมปั่นจักรยานเฉลิมพระเกียรติฯ "ปั่นเพื่อพ่อ BIKE FOR DAD" ติดต่อขอรับเสื้อพระราชทานได้
๓๐. วันอังคารที่ ๘ ธันวาคม ๒๕๕๘ นายประธาน สุริกิจบวร รองผู้ว่าราชการจังหวัดตราด เป็นประธานการประชุมในการเตรียมความพร้อมในการจัดงาน "วันวีรกรรมทหารเรือไทยในยุทธนาวีที่เกาะช้าง  " ครั้งที่ ๓๐
       ประจำปี ๒๕๕๙
๓๑. วันพุธที่ ๙ ธันวาคม ๒๕๕๘ นายชาญศักดิ์ ถวิล รองผู้ว่าราชการจังหวัดตราด เป็นประธานพิธีเปิดกิจกรรมวันต่อต้านคอร์รัปชั่นสากล (ประเทศไทย) จังหวัดตราด
๓๒. วันพุธที่ ๙ ธันวาคม ๒๕๕๘ นายชาญศักดิ์ ถวิล รองผู้ว่าราชการจังหวัดตราด เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการและคณะทำงานในการจัดกิจกรรมจักรยานเฉลิมพระเกียรติฯ
๓๓. วันศุกร์ที่ ๑๑ ธันวาคม ๒๕๕๘ นายชาญศักดิ์ เอี่ยมแสง ผู้ว่าราชการจังหวัดตราด เป็นประธานนำกิจกรรมจักรยานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องใน โอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๘ พรรษา
        ๕ ธันวาคม ๒๕๕๘
๓๔. วันเสาร์ที่ ๑๒ ธันวาคม ๒๕๕๘ นายวิเชียร ทรัพย์เจริญ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดตราด เป็นประธาน เปิดการแข่งขันพายเรือประเพณีด้วยลำไม้ไผ่ ประจำปี ๒๕๕๘
๓๕. วันอังคารที่ ๑๕ ธันวาคม ๒๕๕๘ นางสมเสน่ห์ พ่วงพี ข้าราชการบำนาญและผู้ทรงคุณวุฒิของจังหวัดตราด เป็นประธานนำการประชุมคณะกรรมการจัดแสดงละครเวที  เรื่อง "สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช เสด็จตราด กู้ชาติไทย"       ณ ห้องประชุมสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดตราด
๓๖. วันพุธที่ ๑๖ ธันวาคม ๒๕๕๘ เวลา ๑๔.๐๐ น. นายชาญนะ เอี่ยมแสง ผู้ว่าราชการจังหวัดตราด เป็นประธานพิธีบำเพ็ญกุศลถวายพระศพสมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ณ วัดไผ่ล้อม       อำเภอเมืองตราด จังหวัดตราด
๓๗. วันพุธที่ ๑๖ ธันวาคม ๒๕๕๘ เวลา ๑๖.๐๐ น. นายชาญนะ เอี่ยมแสง ผู้ว่าราชการจังหวัดตราด เป็นประธานพิธีถวายดอกไม้จันทน์พระราชทานเพลิงพระศพสมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก
       ณ วัดไผ่ล้อม อำเภอเมืองตราด  จังหวัดตราด
๓๘. วันพุธที่ ๑๖ ธันวาคม ๒๕๕๘ นายภาณุวัตร พุทธณักษา นายอำเภอบ่อไร่ เป็นประธานพิธีถวายดอกไม้จันทน์พระราชทานเพลิงพระศพสมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช  สกลมหาสังฆปริณายก ณ เมรุวัดบ่อพลอย         อำเภอบ่อไร่ จังหวัดตราด
๓๙. วันพฤหัสบดีที่ ๑๗ ธันวาคม ๒๕๕๘ นายประธาน สุรกิจบวร รองผู้ว่าราชการจังหวัดตราด เป็นประธานพิธีเปิดสัมมนาเครือข่ายประชาสัมพันธ์เทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์  ณ ห้องประชุมร้านค้าสหกรณ์จังหวัดตราด สาขา ๒        ตำบลเนินทราย อำเภอเมืองตราด
๔๐. วันศุกร์ที่ ๑๘ ธันวาคม ๒๕๕๘ นายชาญนะ เอี่ยมแสง ผู้ว่าราชการจังหวัดตราด เป็นประธานรับมอบสิ่งของและเงินเพื่อสนับสนุนร้านค้ากาชาด เนื่องในงานปีใหม่-กาชาด ตราด   ประจำปี ๒๕๕๙ ณ บริเวณด้านหน้า
       สำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดตราด
๔๑. วันศุกร์ที่ ๑๘ ธันวาคม ๒๕๕๘ นางรุจิกาญจน์ ทันใจ วัฒนธรรมจังหวัดตราด เป็นประธานนำการประชุมการจัดโครงการวิถีไทย วิถีถิ่น เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา
       ๘๘ พรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๘  ณ ห้องประชุมสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดตราด
๔๒. วันอาทิตย์ที่ ๒๐ ธันวาคม ๒๕๕๘ นายชาญนะ เอี่ยมแสง ผู้ว่าราชการจังหวัดตราด เป็นประธานพิธีเปิดงานประเพณีรับขวัญข้าว "กินข้าว วิ่งว่าว เฝ้าทุ่ง" ประจำปี ๒๕๕๘ ณ บริเวณท้องทุ่งนาบ้านพรงลำบิด  ตำบลหนองโสน         อำเภอเมืองตราด จังหวัดตราด
๔๓. ขอเชิญชมกิจกรรมโครงการวิถีถิ่น วิถีไทย เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนพรรษา ๘๘ พรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๙
๔๔. จังหวัดตราดขอเชิญชวนศาสนิกชนทุกหมู่เหล่าเข้าร่วมสวดมนต์ข้ามปี "ส่งท้ายปีเก่าวิถีไทย ต้อนรับปีใหม่ วิถีพุทธ" ประจำปี ๒๕๕๘
๔๕. จังหวัดตราดและสำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดตราด ขอเชิญประชาชนทุกหมู่เหล่าร่วมบริจาคสิ่งของและเงินสด เพื่อใช้เป็นรางวัลในกิจกรรมงานปีใหม่ - กาชาด จังหวัดตราด ประจำปี ๒๕๕๙ ได้ที่สำนักงานเหล่ากาชาด
        จังหวัดตราด โทร ๐๓๙๕๑๒๑๓๕
๔๖. นายชาญนะ เอี่ยมแสง ผู้ว่าราชการจังหวัดตราด ขอเชิญชวนศาสนิกชนทุกหมู่เหล่า เข้าร่วมสวดมนต์ข้ามปี "ส่งท้ายปีเก่าวิถีไทย ต้อนรับปีใหม่วิถีพุทธ" ประจำปี ๒๕๕๙
๔๗. แผนยุทธศาสตร์สร้างรายได้จากการท่องเที่ยวและบริการของกระทรวงวัฒนธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐
๔๘. วันพฤหัสบดีที่ ๒๔ ธันวาคม ๒๕๕๘ นายชาญนะ เอี่ยมแสง ผู้ว่าราชการจังหวัดตราด เป็นประธานเปิดโครงการคลินิกเคลื่อนที่ในพระราชนุเคราะห์สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร ณ วัดเกาะลอย ตำบลสะตอ
        อำเภอเขาสมิง จังหวัดตราด
๔๙. ข้าราชการสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดตราดเข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรพัฒนานักบริหารระดับต้น (หัวหน้างาน)
๕๐. วันอาทิตย์ที่ ๒๗ ธันวาคม ๒๕๕๘ นายประธาน สุรกิจบวร รองผู้ว่าราชการจังหวัดตราด เป็นประธานพิธีบวงสรวงดวงพระวิญญาณสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช และสิ่งศักดิ์สิทธิ์
๕๑. วันที่ ๒๘ ธันวาคม ๒๕๕๘ นายชาญนะ เอี่ยมแสง ผู้ว่าราชการจังหวัดตราด เป็นประธานงานรัฐพิธีวันสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช ประจำปี ๒๕๕๘
๕๒. วันจันทร์ที่ ๒๘ ธันวาคม ๒๕๕๘ นายชาญนะ เอี่ยมแสง ผู้ว่าราชการจังหวัดตราด เป็นประธานพิธีเปิดงานปีใหม่ - กาชาด จังหวัดตราด ประจำปี ๒๕๕๙
๕๓. วันอังคารที่ ๒๙ ธันวาคม ๒๕๕๘ นายชาญนะ เอี่ยมแสง ผู้ว่าราชการจังหวัดตราด เป็นประธานการประชุม ประจำเดือนหัวหน้าส่วนราชการ ครั้งที่ ๑๒/๒๕๕๘ ประจำเดือนธันวาคม ๒๕๕๘
๕๔ คืนวันพฤหัสบดีที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๕๘ จังหวัดตราดจัดกิจกรรมสวดมนต์ข้ามปีตามโครงการ "ส่งท้ายปีเก่าวิถีไทย ต้อนรับปีใหม่วิถีพุทธ" ประจำปี ๒๕๕๙
๕๕. วันศุกร์ที่ ๑ มกราคม ๒๕๕๙ นายชาญนะ เอี่ยมแสง ผู้ว่าราชการจังหวัดตราด นำข้าราชการและพลังมวลชน เข้าร่วมทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งแด่พระสงฆ์ จำนวน ๘๙ รูป ตามโครงการ "ส่งท้ายปีเก่าวิถีไทย
        ต้อนรับปีใหม่วิถีพุทธ" ประจำปี ๒๕๕๙
๕๖. วันจันทร์ที่ ๔ มกราคม ๒๕๕๙ ศ.ดร.อภินันท์ โปษยานนท์ ปลัดกระทรวงวัฒนธรรมเป็นประธานเปิดโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการการสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์โดยใช้ทุนทางวัฒนธรรม ณ ห้องประชุมโรงแรมรัตนโกสินทร์ กทม.
๕๗. จังหวัดตราดโดยสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดตราดขอเชิญชวนประชาชนชาวจังหวัดตราดทุกเพศทุกวัยร่วมมือกันพิทักษ์วัฒนธรรมโดยการสมัครเข้าร่วมเป็นเครือข่ายเฝ้าระวังทางวัฒนธรรม
๕๘. วันศุกร์ที่ ๘ มกราคม ๒๕๕๙ สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดตราดจัดอบรมให้ความรู้เชิงปฏิบัติการเรื่อง "หลักการเขียนข่าวและเทคนิคการถ่ายภาพเพื่อการประชาสัมพันธ์หน่วยงาน"
๕๙. วันพุธที่ ๑๓ มกราคม ๒๕๕๙ สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดตราดจัดประชุมข้าราชการและเจ้าหน้าที่สำนักงานฯ ประจำเดือน ธันวาคม ๒๕๕๙
๖๐. วันพุธที่ ๑๓ มกราคม ๒๕๕๙ เวลา ๒๒.๐๐ น. วัฒนธรรมอำเภอบ่อไร่ร่วมกับคณะเจ้าหน้าที่อำเภอบ่อไร่ ออกจัดระเบียบสังคมในพื้นที่อำเภอบ่อไร
๖๑. วันพฤหัสบดีที่ ๑๔ มกราคม ๒๕๕๙ เวลา ๐๗.๓๐ น. จังหวัดตราดจัดกิจกรรมสัมมนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ (สภากาแฟ) ประจำเดือนมกราคม ๒๕๕๙
๖๒. วันพฤหัสบดีที่ ๑๔ มกราคม ๒๕๕๙ เวลา ๑๐.๐๐ น. วัฒนธรรมอำเภอคลองใหญ่นำคณะเจ้าหน้าที่ตาม พ.ร.บ. ภาพยนตร์และวีดิทัศน์ พ.ศ. ๒๕๕๑ ในระดับอำเภอ ออกตรวจสถานประกอบกิจการฯ ในพื้นที่อำเภอคลองใหญ่
๖๓. วันศุกร์ที่ ๑๕ มกราคม ๒๕๕๙ นายวิเชียร ทรัพย์เจริญ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดตราด เป็นประธานนำการประชุมเตรียมการจัดงานวันตราดรำลึก ประจำปี ๒๕๕๙
๖๔. วันอาทิตย์ที่ ๑๗ มกราคม ๒๕๕๙ นายประธาน สุรกิจบวร เป็นประธานในพิธีฯ วันวีรกรรมทหารเรือไทยในยุทธนาวีที่เกาะช้าง ครั้งที่ ๓๐ ประจำปี ๒๕๕๙
๖๕. วันอังคารที่ ๑๙ มกราคม ๒๕๕๙ กรมส่งเสริมวัฒนธรรม จัดประชุมสร้างความเข้าใจแนวทางการจัดตั้งสภาวัฒนธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙
๖๖. วันพุธที่ ๒๐ มกราคม ๒๕๕๙ จังหวัดตราดจัดอบรมหลักสูตร "ความรู้เกี่ยวกับการต่อต้านการทุจริตสำหรับผู้บริหาร" จังหวัดตราด
๖๗. วันพุธที่ ๒๙ มกราคม ๒๕๕๙ สำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดตราด จัดโครงการจิตอาสาสู่อาสาสมัครสภากาชาดไทยในเหล่ากาชาดจังหวัดตราด
๖๘. วันพฤหัสบดีที่ ๒๑ มกราคม ๒๕๕๙ จังหวัดตราดจัดโครงการบำบัดทุกข์บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน ประจำเดือน มกราคม ๒๕๕๙
๖๙. วัวันพฤหัสบดีที่ ๒๑ มกราคม ๒๕๕๙ จังหวัดตราด จัดโครงการอบรมหลักสูตร "ความรู้ด้านการคลังและการพัสดุ สำหรับเจ้าหน้าที่การเงินและบัญชีและเจ้าหน้าที่พัสดุ
๗๐. วันศุกร์ที่ ๒๒ มกราคม ๒๕๕๙ จังหวัดตราดจัดโครงการอบรมหลักสูตร "วินัยข้าราชการและหลักปฏิบัติในการเป็นข้าราชการของประชาชน"
๗๑. วันศุกร์ที่ ๒๒ มกราคม ๒๕๕๙ จังหวัดตราดจัดประชุมคณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกข้าราชการพลเรือนดีเด่น ประจำปี ๒๕๕๘
๗๒. วันเสาร์ที่ ๒๓ มกราคม ๒๕๕๙ สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดตราดพัฒนาปรับปรุงระบบ Lan ภายในหน่วยงาน
๗๓. วันจันทร์ที่ ๒๕ มกราคม ๒๕๕๙ วัฒนธรรมจังหวัดตราด นำคณะกรรมการตาม พ.ร.บ.ภาพยนตร์และวีดิทัศน์ พ.ศ.๒๕๕๑ ออกตรวจความถูกต้องสถานประกอบกิจการในพื้นที่อำเภอเมืองตราด
๗๔. วันอังคารที่ ๒๖ มกราคม ๒๕๕๙ จังหวัดตราดจัดประชุมสรุปงานการจัดแสดงละครเวทีแสง สี เสียงและสื่อผสม เรื่อง "พระเจ้าตากสินมหาราช เสด็จตราด กูชาติไทย" งานปีใหม่ กาชาด จังหวัดตราด ประจำปี ๒๕๕๙
๗๕. วันพุธที่ ๒๗ มกราคม ๒๕๕๙ จังหวัดตราดจัดประชุมคณะอนุกรรมการสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ ครั้งที่ ๑/๒๕๕๙ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙
๗๖. วันพุธที่ ๒๗ มกราคม ๒๕๕๙ กรมส่งเสริมวัฒนธรรมจัดประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาชุมชนท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม ประจำปี ๒๕๕๙
๗๗. วันพฤหัสบดีที่ ๒๘ มกราคม ๒๕๕๙ เวลา ๑๐.๐๐ น. นายชาญนะ เอี่ยมแสง ผู้ว่าราชการจังหวัดตราด เป็นประธานการประชุมหัวหน้าส่วนราชการ ครั้งที่ ๑/๒๕๕๙ ประจำเดือนมกราคม ๒๕๕๙
๗๘. วันศุกร์ที่ ๒๙ มกราคม ๒๕๕๙ เวลา ๐๙.๓๐ น. นายชาญนะ เอี่ยมแสง ผู้ว่าราชการจังหวัดตราด นำหัวหน้าส่วนราชการในสังกัดกระทรวงมหาดไทย เข้ารับฟังและรับทราบนโยบายและแนวทางการปฏิบัติราชการ
         ของกระทรวงมหาดไทย ครั้งที่ ๕/๒๕๕๙ จากนายกฤษฎา บุญราช ปลัดกระทรวงมหาดไทย ผ่านระบบวิดีทัศน์ทางไกล (Video Conference System)
 
๗๙. ประชุมชี้แจงแนวทางการจัดงานมหกรรมวัฒนธรรมวิถีถิ่น วิถีไทย (ภาคกลาง) เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ณ ห้องประชุมมุกดา ชั้น ๑ โรงแรมรอยัลไดมอน         อำเภอเมืองเพชรบุรี จังหวัดเพชรบุรี 
๘๐. โครงการส่งเสริมและสนับสนุนการป้องกันและต่อต้านการทุจริต “หลักสูตรพื้นฐานด้านป้องกันและต่อต้านการทุจริต“ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๙ ณ ห้องประชุมโรงแรมมารวย การ์เด้น กรุงเทพฯ 
๘๑. กิจกรรมเนื่องในวันคล้ายวันสถาปนากองอาสารักษาดินแดน และพิธีปฏิญาณตนและสวนสนามของสมาชิกกองอาสาสมัครรักษาดินแดนจังหวัดตราด
๘๒. ประชุมร่วมกับผู้บริหารระดับสูงกระทรวงวัฒนธรรม ครั้งที่ ๓/๒๕๕๙ ผ่านระบบ VDO CONFERENCE เพื่อรับฟังนโยบายการปฏิบัติราชการ การติดตามงานพร้อมปัญหา อุปสรรค ในการปฏิบัติราชการของส่วนราชการต่าง ๆ
๘๓. ประชุมคณะกรรมการกองทุนส่งเสริมงานวัฒนธรรมจังหวัดตราด ประจำปี ๒๕๕๙ ครั้งที่ ๑/๒๕๕๙ ณ ห้องประชุมสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดตราด
๘๔. ประชุมชี้แจงการมอบนโยบายการขับเคลื่อนการพัฒนาตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในภาคการเกษตรและชนบทจากส่วนกลาง
๘๕. ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อเสริมสร้างและสนับสนุนการพัฒนาศักยภาพเครือข่ายความร่วมมือในการพิทักษ์คุ้มครองสิทธิและสวัสดิภาพเด็กและเยาวชนในสถานพินิจฯ
๘๖. วันเสาร์ที่ ๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙ เวลา ๐๙.๐๐ น. นายชาญนะ เอี่ยมแสง ผู้ว่าราชการจังหวัดตราด เป็นประธานเปิดโครงการรณรงค์ป้องกัน ควบคุม การระบาดของโรคไข้เลือดออกจังหวัดตราด ปี ๒๕๕๙ "เก็บ ขัด ให้เกลี้ยง        ไม่เลี้ยงยุงลาย"
๘๗. พิธีอัญเชิญบัตรอวยพรปีใหม่พระราชทาน ประจำปี ๒๕๕๙ มามอบแด่ผู้ว่าราชการจังหวัดตราด รวมทั้งผู้ให้การสนับสนุนช่วยเหลืองานสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ พร้อมทั้งตรวจเยี่ยมติดตามความก้าวหน้าหมู่บ้านทับทิมสยาม ๐๑
๘๘. วันจันทร์ที่ ๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙ เวลา ๑๓.๓๐ น. นางสมเสน่ห์ พ่วงพี ผู้ทรงคุณวุฒิ เป็นประธานคณะกรรมการตัดสินการประกวดคัดลายมือ ระดับประถมศึกษา เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ         สยามบรมราชกุมารี ระดับจังหวัด ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๙ รอบคัดเลือก ณ ห้องประชุมสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดตราด 
๘๙. นายประธาน สุรกิจบวร รองผู้ว่าราชการจังหวัดตราด นำหัวหน้าส่วนราชการหรือผู้แทนส่วนราชการระดับจังหวัดและอำเภอ เข้ารับฟังการชี้แจงเพื่อซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการจัดงบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณ        พ.ศ.๒๕๕๙ และ พ.ศ.๒๕๖๐ ผ่านระบบทางไกล Video Conference ณ ห้องประชุมพลอยแดง ชั้น ๔ ศาลากลางจังหวัดตราด
๙๐. นายชาญนะ เอี่ยมแสง ผู้ว่าราชการจังหวัดตราด ร่วมกับนายบุน เลิด ผู้ว่าราชการจังหวัดเกาะกง ราชอาณาจักรกัมพูชา เปิดโครงการประชุมสัมมนาส่งเสริมความสัมพันธ์เมืองพี่ เมืองน้องระหว่างจังหวัดตราด กับจังหวัดเกาะกง        ราชอาณาจักรกัมพูชา โดยจังหวัดตราด เป็นเจ้าภาพจัดขึ้น ณ ห้องประชุมบ้านทะเลภูรีสอร์ท อำเภอคลองใหญ่ จังหวัดตราด
๙๑. ผลการประกวดคัดลายมือ ระดับประถมศึกษา รอบคัดเลือก ประจำปี ๒๕๕๙
๙๒. โครงการสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนา เนื่องในเทศกาลวันมาฆบูชา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙
๙๓. โครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฏราชกุมาร ร่วมกับหน่วยแพทย์อาสาสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี(พอ.สว.) และโครงการบำบัดทุกข์ บำรุงสุข         สร้างรอยยิ้มให้กับประชาชน จังหวัดตราด
๙๔.วันที่ ๒๐-๒๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙ ข้าราชการสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดตราดและเครือข่ายทางวัฒนธรรมจังหวัดตราด ทัศนศึกษางานบุญเนื่องในเทศกาลมาฆบูชา ประจำปี ๒๕๕๙ ในพื้นที่จังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ        โดยงบประมาณส่วนตัว
๙๕. วันจันทร์ที่ ๒๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙ นายชาญนะ เอี่ยมเสียง ผู้ว่าราชการจังหวัดตราด เป็นประธานนำข้าราชการทุกหมู่เหล่าสวดมนต์แสดงตนเป็นพุทธมามกะ เนื่องในวันมาฆบูชา ประจำปี ๒๕๕๙ ณ วัดไผ่ล้อม         อำเภอเมืองตราด จังหวัดตราด
๙๖. วันอังคารที่ ๒๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙ นางรุจิกาญจน์ ทันใจ วัฒนธรรมจังหวัดตราด เป็นประธานนำการประชุมกลุ่มย่อยผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง เพื่อเตรียมการจัดงานวันอนุรักษ์มรดกไทย ประจำปี ๒๕๕๙ ณ ห้องประชุม
        สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดตราด
๙๗. วันพุธที่ ๒๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙ สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดตราด จัดประกวดคัดลายมือระดับประถมศึกษา เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี รอบชิงชนะเลิศ ณ ห้องประชุมตราดสีทอง ชั้น ๔         ศาลากลางจังหวัดตราด
๙๘. วันพฤหัสบดีที่ ๒๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙ นายชาญนะ เอี่ยมแสง ผู้ว่าราชการจังหวัดตราด เป็นประธานการประชุมหัวหน้าส่วนราชการประจำจังหวัดตราด ประจำเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๕๙ ณ ห้องประชุมพลอยแดง ชั้น ๔        ศาลากลางจังหวัดตราด
๙๙. วันพฤหัสบดีที่ ๒๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙ นายประธาน สุรกิจบวร รองผู้ว่าราชการจังหวัดตราด เป็นประธานการประชุมคณะทำงานการจัดกิจกรรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการในพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษ (SEZ) ณ ห้องประชุมพลอยแดง        ชั้น ๔ ศาลากลางจังหวัดตราด
๐๐. วันศุกร์ที่ ๒๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙ นางรุจิกาญจน์ ทันใจ วัฒนธรรมจังหวัดตราด เป็นประธานนำการประชุมข้าราชการประจำเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๕๙ ณ ห้องประชุมสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดตราด
๑๐๑. วันจันทร์ที่ ๒๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙ นายชาญศักดิ์ ถวิล รองผู้ว่าราชการจังหวัดตราด เป็นประธานเปิดโครงการพัฒนาจิตใจ หลักสูตรสัคคสาสมาธิ แก่ผู้ต้องขัง ณ เรือนจำจังหวัดตราด
๑๐๒. วันอังคารที่ ๑ มีนาคม ๒๕๕๙ นายประธาน สุรกิจบวร รองผู้ว่าราชการจังหวัดตราด. ให้การต้อนรับนางสุรีรัตน์ วงศ์เสงี่ยม หัวหน้าผู้ตรวจราชการกระทรวงวัฒนธรรม 
๑๐๓. วันอังคารที่ ๑ มีนาคม ๒๕๕๙ เวลา ๐๘.๓๐ น. นางสุรีรัตน์ วงศ์เสงี่ยม หัวหน้าผู้ตรวจราชการกระทรวงวัฒนธรรม เดินทางไปตรวจราชการเพื่อตรวจติดตามงานตามแผนปฏิบัติงานในภารกิจของสำนักงานวัฒนธรรม
         จังหวัดตราด
๑๐๔. วันพุธที่ ๒ มีนาคม ๒๕๕๙ นายชาญนะ เอี่ยมแสง ผู้ว่าราชการจังหวัดตราด และนายบุนเลิศ พราหมณ์เกษร ผู้ว่าราชการจังหวัดเกาะกง ราชอาณาจักรกัมพูชา ร่วมเป็นประธานเปิดงานจัดแสดงและจำหน่ายผลิตภัณฑ์ OTOP          สานสัมพันธ์สองแผ่นดิน (ตราด - เกาะกง)
๑๐๕. วันที่ ๔ มีนาคม ๒๕๕๙ นายชาญนะ เอี่ยมแสง ผู้ว่าราชการจังหวัดตราด เป็นประธานเปิดงาน “เล่าขานตำนานคลองบางพระ“ (The Legend Of Klongbangpra“ 
๑๐๖. วันศุกร์ที่ ๔ มีนาคม ๒๕๕๙ นางรุจิกาญจน์ ทันใจ วัฒนธรรมจังหวัดตราด และคณะข้าราชการ/เจ้าหน้าที่สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดตราด จัดเลี้ยงส่งข้าราชการสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดตราด
๑๐๗. วันอังคารที่ ๘ มีนาคม ๒๕๕๙ นางรุจิกาญจน์ ทันใจ วัฒนธรรมจังหวัดตราด พร้อมด้วยข้าราชการสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดตราด ได้เดินทางไปเข้าร่วมโครงการศึกษาดูงานเพื่อพัฒนาบุคลากรการเผยแผ่พระพุทธศาสนา
          กับการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม 
๑๐๘. จังหวัดตราดโดยสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดได้จัดโครงการเสริมสร้างสำนึกความเป็นไทย มารยาทไทย จังหวัดตราด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ 
๑๐๙. วันอังคารที่ ๘ มีนาคม ๒๕๕๙ นายแพทย์บูรพา รัตน์นราทร ประธานสภาวัฒนธรรมจังหวัดตราด เป็นประธานประชุมคณะทำงานเตรียมการคัดเลือกคณะกรรมการสภาวัฒนธรรมทุกระดับในพื้นที่จังหวัดตราด
๑๑๐. วันพุธที่ ๙ มีนาคม ๒๕๕๙ เวลา ๐๙.๐๐ น. นายวีระ โรจน์พจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม เป็นประธานการประชุมผู้บริหารระดับสูงของกระทรวงวัฒนธรรมทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค ครั้งที่ ๔/๒๕๕๙
๑๑๑. จังหวัดตราดโดยสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดจัดโครงการเทศน์มหาชาติเวสสันดรชาดก เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
๑๑๒. จังหวัดตราดโดยสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดร่วมกับเครือข่ายส่วนราชการจัดโครงการเผยแพร่ศีล ๕ ในกลุ่มสตรีมีครรภ์
๑๑๓. วันที่ ๑๑ มีนาคม ๒๕๕๙ เวลา ๐๙.๓๐ น. นางรุจิกาญจน์ ทันใจ วัฒนธรรมจังหวัดตราด ร่วมประชุมคณะกรรมการศูนย์พัฒนาการเมือง สถาบันพระปกเกล้า
๑๑๔. วันที่ ๑๑ มีนาคม ๒๕๕๙ เวลา ๑๓.๓๐ น. นางรุจิกาญจน์ ทันใจ วัฒนธรรมจังหวัดตราด เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการสภาวัฒนธรรมจังหวัดตราด ครั้งที่ ๑/๒๕๕๙
๑๑๕. นางรุจิกาญจน์ ทันใจ วัฒนธรรมจังหวัดตราด ประชุมข้าราชการและเจ้าหน้าที่สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดตราด เพื่อมอบหมายความรับผิดชอบในการปฏิบัติภารกิจเร่งด่วน ตามโครงการ/งาน/กิจกรรม ต่าง ๆ
๑๑๖. นายชาญนะ เอี่ยมแสง ผู้ว่าราชการจังหวัดตราด ประชุมคณะทำงานเพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการจัดกิจกรรมปั่นจักรยานตราดรำลึก (Trat memorial cycle ครั้งที่ ๑ the legend)
๑๑๗. นางรุจิกาญจน์ ทันใจ วัฒนธรรมจังหวัดตราด และข้าราชการ เจ้าหน้าที่สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดตราด เข้าร่วมโครงการเทศน์มหาชาติเวสสันดรชาดกเฉลิมพระเกียรติฯ
๑๑๘. นางรุจิกาญจน์ ทันใจ วัฒนธรรมจังหวัดตราด และข้าราชการ เจ้าหน้าที่สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดตราด เข้าร่วมพิธีเททองหล่อพระประจำวันเกิด
๑๑๙. พระคุณเจ้าพระบุรเขตธรรมคนี เจ้าคณะจังหวัดตราด ประธานพิธีเปิดโครงการประกวดมารยาทไทย จังหวัดตราด ประจำปี ๒๕๕๙
๑๒๐. นายชาญนะ เอี่ยมแสง ผู้ว่าราชการจังหวัดตราด ประชุมคณะกรรมการจัดงานวันตราดรำลึก ครบรอบ ๑๑๐ ปี
๑๒๑. วันพุธที่ ๑๖ มีนาคม ๒๕๕๙ นายชาญศักดิ์ ถวิล รองผู้ว่าราชการจังหวัดตราด เป็นประธานนำหัวหน้าส่วนราชการ และภาคเอกชนเข้าร่วมกิจสัมมนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ (สภากาแฟ) ประจำเดือนมีนาคม ๒๕๕๙
๑๒๒. วันพุธที่ ๑๖ มีนาคม ๒๕๕๙ นายประธาน สุรกิจบวร รองผู้ว่าราชการจังหวัดตราด ในฐานะโฆษกจังหวัดตราด แถลงข่าวการดำเนินงานของขังหวัดตราด ครั้งที่ ๒ ประจำเดือนมีนาคม ๒๕๕๙
๑๒๓. วันพุธที่ ๑๖ มีนาคม ๒๕๕๙ นายประธาน สุรกิจบวร รองผู้ว่าราชการจังหวัดตราด เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการจัดงานวันอนุรักษ์มรดกไทย ประจำปี ๒๕๕๙
๑๒๔. วันพฤหัสบดีที่ ๑๗ มีนาคม ๒๕๕๙ นายประธาน สุรกิจบวร รองผู้ว่าราชการจังหวัดตราด เป็นประธานเปิดโครงการเผยแพร่ ศีล ๕ ในกลุ่มสตรีมีครรภ์
๑๒๕. กระทรวงวัฒนธรรมกำหนดจัดงานใต้ร่มพระบารมี ๒๓๔ ปีกรุงรัตนโกสินทร์ ประจำปี ๒๕๕๙
๑๒๖.วันศุกร์ที่ ๑๘ มีนาคม ๒๕๕๙ จังหวัดตราดโดย อบต.วังกระแจะ ร่วมกับชาวชุมชนเราฎอตุ้ลญีนาน ม.๓ บ้านป่าหมาก จัดงานมหกรรมอาหารอิสลาม ครั้งที่ ๘ ประจำปี ๒๕๕๙
๑๒๗. วันอังคารที่ ๒๒ มีนาคม ๒๕๕๙ การประชุมผู้บริหารของสำนักงานปลัดกระทรวงวัฒนธรรม ครั้งที่ ๔/๒๕๕๙ ผ่านระบบ video conference
๑๒๘. วันที่ ๒๓ - ๒๗ มีนาคม ๒๕๕๙ จังหวัดตราดจัดงานประจำปี "วันตราดรำลึก" ประจำปี ๒๕๕๙ ครบรอบ ๑๑๐ ปีแห่งการได้รับอิสรภาพของเมืองตราด
๑๒๙. วันพฤหัสบดีที่ ๒๔ มีนาคม ๒๕๕๙ การประชุมการจัดกิจกรรม "ตราดรำลึก ๑๑๐ ปี" จังหวัดตราด ชวน "เหลียวหลัง แลหน้ากับมิติการศึกษาบนพื้นที่เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษตราด
๑๓๐. ความรู้เกี่ยวกับประเทศสมาชิกอาเซียนด้านการแต่งกาย
๑๓๑. วันที่ ๒๕ - ๒๙ มีนาคม ๒๕๕๙ การจัดงานมหกรรมวัฒนธรรม วิถีถิ่น วิถีไทย ภาคกลาง จังหวัดเพชรบุร
๑๓๒. เกร็ดความรู้เรื่อง "อุทยานราชภักดิ์"
๑๓๓. วันอังคารที่ ๒๙ มีนาคม ๒๕๕๙ เริ่มการจัดเตรียมสถานที่การจัดงาน "วันอนุรักษ์มรดกไทย " จังหวัดตราด ประจำปี ๒๕๕๙
๑๓๔. Operations ของสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดตราดจัดเตรียมสถานที่เกี่ยวกับศาสนพิธีงานรัฐพิธีวันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว มหาเจษฎาราชเจ้า และงานวันข้าราชการพลเรือน จังหวัดตราด ประจำปี ๒๕๕๙
๑๓๕. วันอังคารที่ ๒๙ มีนาคม ๒๕๕๙ เวลา ๑๐.๓๐ น. นายชาญนะ เอี่ยมแสง ผู้ว่าราชการจังหวัดตราด เป็นประธานการประชุมหัวหน้าส่วนราชการประจำจังหวัด ประจำเดือนมีนาคม ๒๕๕๙
๑๓๖. เสร็จสิ้นลงสำหรับกิจกรรมวันที่ ๑ เมษายน ๒๕๕๙ "วันอนุรักษ์มรดกไทย" จังหวัดตราด ประจำปี ๒๕๕๙
๑๓๗. วันเสาร์ที่ ๒ เมษายน ๒๕๕๙ จังหวัดตราดเปิดงาน "วันอนุรักษ์มรดกไทย" จังหวัดตราด ประจำปี ๒๕๕๙
๑๓๘. วันจันทร์ที่ ๔ เมษายน ๒๕๕๙ เวลา ๐๙.๓๐ น. นายชาญนะ เอี่ยมแสง ผู้ว่าราชการจังหวัดตราด นำคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดตราด ("กศจ.ตร.") เข้ารับฟังนโยบายและชี้แจงการสรุปแนวทางการปฏิรูปการศึกษา
         ผ่านระบบ Video conference ณ ห้องประชุมตราดสีทอง ชั้น ๔ ศาลากลางจังหวัดตรา
๑๓๙. วันอังคารที่ ๕ เมษายน ๒๕๕๙ เวลา ๐๙.๐๐ น. นายชาญนะ เอี่ยมแสง ผู้ว่าราชการจังหวัดตราด เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดตราด (กศจ.ตร.) ครั้งที่ ๑/๒๕๕๙ ณ ห้องประชุมธารมะยม ชั้น ๔
          ศาลากลางจังหวัดตราด
๑๔๐. วันพุธที่ ๖ เมษายน ๒๕๕๙ เวลา ๐๙.๐๙ น. นายชาญนะ เอี่ยมแสง ผู้ว่าราชการจังหวัดตราด เป็นประธานงานรัฐพิธีวันพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลก และวันที่ระลึกมหาจักรีบรมราชวงศ์
๑๔๑. วันพฤหัสบดีที่ ๗ เมษายน ๒๕๕๙ จังหวัดตราดจัดกิจกรรมวันผู้สูงอายุแห่งชาติและวันครอบครัว ประจำปี ๒๕๕๙
๑๔๒. วันพฤหัสบดีที่ ๗ เมษายน ๒๕๕๙ เวลา ๑๐.๐๐ น. นายประธาน สุรกิจบวร รองผู้ว่าราชการจังหวัดตราด เป็นประธานแถลงข่าวการดำเนินงานของจังหวัดตราด ประจำเดือนเมษายน ๒๕๕๙ ครั้งที่ ๑
๑๔๓. วันพฤหัสบดีท ๗ เมษายน ๒๕๕๙ นางรุจิกาญจน์ ทันใจ วัฒนธรรมจังหวัดตราด นำตัวการ์ตูนการรณรงค์ส่งเสริมการสร้างค่านิยมวัฒนธรรมในความเป็นไทย มอบให้กับท่าเรือเฟอรีอ่าวธรรมชาติ-เกาะช้าง
๑๔๔. วันศุกร์ที่ ๘ เมษายน ๒๕๕๙ นางรุจิกาญจน์ ทันใจ วัฒนธรรมจังหวัดตราด เป็นประธานเปิดโครงการวันอนุรักษ์มรดกไทย จังหวัดตราด "กิจกรรมรณรงค์ดูแลรักษามรดกทางศิลปวัฒนธรรมของชาติ
๑๔๕. วันศุกร์ที่ ๘ เมษายน ๒๕๕๙ ดร.ประธาน สุรกิจบวร รองผู้ว่าราชการจังหวัดตราด เป็นประธานประชุมคณะกรรมการการคัดเลือกสถานศึกษาดีเด่นทางวัฒนธรรมด้านดนตรีไทยและดนตรีพื้นบ้าน จังหวัดตราด
๑๔๖. วันพุธที่ ๑๓ เมษายน ๒๕๕๙ เวลา ๐๙.๐๐ น. ดร.ประธาน สุรกิจบวร รองผุ้ว่าราชการจังหวัดตราด เป็นประธานเปิดโครงการส่งเสริมประเพณีวันสงกรานต์และวัฒนธรรมไทยสายใยชุมชนตำบลวังกระแจะ
๑๔๗. วันพุธที่ ๑๓ เมษายน ๒๕๕๙ เวลา ๒๐.๐๐ น. ดร.ประธาน สุรกิจบวร รองผู้ว่าราชการจังหวัดตราด เป็นประธานนำศาสนิกชนทุกหมู่เหล่าสวดมนต์ข้ามปี จุลศักราช ๑๓๗๘ เถลิงศกปีใหม่ไทย
๑๔๘. วันอังคารที่ ๑๙ เมษายน ๒๕๕๙ นายวีระ โรจน์พจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม เป็นประธานมอบนโยบายในการดำเนินงานของกระทรวงวัฒนธรรม
๔๙. วันอังคารที่ ๑๙ เมษายน ๒๕๕๙ กระทรวงวัฒนธรรมจัดกิจกรรมสรงน้ำพระพุทธรูปและรดน้ำขอพรผู้ใหญ่ในโอกาสเทศกาลประเพณีสงกรานต์ ประจำปี ๒๕๕๙
๑๕๐. วันพุธที่ ๒๐ เมษายน ๒๕๕๙ ดร.ประธาน สุรกิจบวร รองผู้ว่าราชการจังหวัดตราด ในฐานะโฆษกจังหวัดตราด จัดแถลงข่าวผลการดำเนินงานของจังหวัดตราด ครั้งที่ ๒ ประจำเดือนเมษายน ๒๕๕๙
๑๕๑. วันพุธที่ ๒๐ เมษายน ๒๕๕๙ เวลา ๐๖.๐๙ น. กระทรวงวัฒนธรรมประกอบพิธีบวงสรวงฯ งานฉลองกรุงรัตนโกสินทร์ ๒๓๔ ปี
๕๒. วันพุธที่ ๒๐ เมษายน ๒๕๕๙ เวลา ๐๙.๐๐ น. กระทรวงวัฒนธรรมจัดกิจกรรม "ไหว้พระ ๙ วัด" งานฉลองกรุงรัตนโกสินทร์ ๒๓๔ ปี
๑๕๓. วันพุธที่ ๒๐ เมษายน ๒๕๕๙ พลเอกธนะศักดิ์ ปฏิมาประกร รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธานเปิดงานมหกรรมรามายณะอาเซียนเฉลิมพระเกียรติ งาน"ใต้ร่มพระบารมี ๒๓๔ ปี กรุงรัตนโกสินทร์"
๑๕๔. วันเสาร์ที่ ๒๓ เมษายน ๒๕๕๙ รมว.กระทรวงวัฒนธรรมเป็นประธานเปิดงาน "ถนนสายวัฒนธรรม ย่านเก่าเล่าเมือง ชุมชนริมน้ำจันทบุรี"
๑๕๕. วันจันทร์ที่ ๒๕ เมษายน ๒๕๕๙ นายชาญนะ เอี่ยมแสง ผู้ว่าราชกาารจังหวัดตราด เป็นประธานงานรัฐพิธีวันสมเด็จพระนเรศวรมหาราช
๑๕๖. วันจันทร์ที่ ๒๕ เมษายน ๒๕๕๙ นายชาญนะ เอี่ยมแสง ผู้ว่าราชการจังหวัดตราด เป็นประธานพิธีเปิดการขยายวันเปิดจุดผ่อนปรนการค้าบ้านมะม่วง (เนิน ๔๐๐) อำเภอบ่อไร่ จังหวัดตราด
๑๕๗. วันอังคารที่ ๒๖ เมษายน ๒๕๕๙ นางรุจิกาญจน์ ทันใจ วัฒนธรรมจังหวัดตราด เป็นประธานการประชุมข้าราชการ ประจำเดือนมีนาคม และเมษายน ๒๕๕๙
๑๕๘. วันพุธที่ ๒๗ เมษายน ๒๕๕๙ นายชาญนะ เอี่ยมแสง ผู้ว่าราชการจังหวัดตราด เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการบริหารจังหวัดแบบบูรณาการจังหวัดตราด (ก.บ.จ.ตร.) และคณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชน
          เพื่อแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจจังหวัดตราด
๑๕๙. วันพฤหัสบดีที่ ๒๙ เมษายน ๒๕๕๙ เวลา ๑๐.๐๐ น. นายชาญนะ เอี่ยมแสง ผู้ว่าราชการจังหวัดตราด เป็นประธานการประชุมหัวหน้าส่วนราชการ ประจำเดือน เมษายน ๒๕๕
๑๖๐. วันจันทร์ที่ ๒ พฤษภาคม ๒๕๕๙ เวลา ๑๓.๓๐ น. นางรุจิกาญจน์ ทันใจ วัฒนธรรมจังหวัดตราด ร่วมประชุม Conference ผู้บริหารระดับสูงของกระทรวงวัฒนธรรม ครั้งที่ ๖/๒๕๕๙
๑๖๑. วันอังคารที่ ๓ พฤษภาคม ๒๕๕๙ นายชาญนะ เอี่ยมแสง ผู้ว่าราชการจังหวัดตราด เป็นประธานเปิดงาน "สุดยอด OTOP ภูมิปัญญาไทยสู่สากล" ณ สนามหน้าศาลากลางจังหวัดตราด
๑๖๒. วันพุธที่ ๔ พฤษภาคม ๒๕๕๙ นายชาญนะ เอี่ยมแสง ผู้ว่าราชการจังหวัดตราด เป็นประธานโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามมกุฎราชกุมาร
๑๖๓. วันพฤหัสบดีที่ ๕ พฤษภาคม ๒๕๕๙ นายชาญนะ เอี่ยมแสง ผู้ว่าราชการจังหวัดตราด เป็นประธานงานรัฐพิธี "วันฉัตรมงคล" ประจำปี ๒๕๕๙
๑๖๔. วันพุธที่ ๑๑ พฤษภาคม ๒๕๕๙ นายชาญนะ เอี่ยมแสง ผู้ว่าราชการจังหวัดตราด เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดตราด (กศจ.ตร.) ครั้งที่ ๓/๒๕๕๙
๑๖๕. วันพุธที่ ๑๑ พฤษภาคม ๒๕๕๙ ดร.ประธาน สุรกิจบวร รองผู้ว่าราชการจังหวัดตราด เป็นประธานแถลงข่าวการดำเนินงานของจังหวัดตราด ครั้งที่ ๕/๒๕๕๙
๑๖๖. วันพุธที่ ๑๑ พฤษภาคม ๒๕๕๙ นางวาสนา บรรลุผล คลังเขต ๒ จังหวัดฉะเชิงเทรา เป็นประธานเปิดโครงการฝึกอบรม หลักสูตรการยื่นขอรับบำเหน็จบำนาญด้วยตนเองทางอิเล็กทรอนิกส์
๑๖๗. วันพฤหัสบดีที่ ๑๒ พฤษภาคม ๒๕๕๙ นางรุจิกาญจน์ ทันใจ วัฒนธรรมจังหวัดตราด เดินทางไปตรวจเยี่ยมผู้เข้ารับการอบรมโครงการเสริมสร้างศักยภาพกลุ่มท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม (ชุมชนบ้านแหลมมะขาม)
๑๖๘. วันเสาร์ที่ ๑๔ พฤษภาคม ๒๕๕๙ ผู้ทำคุณประโยชน์ต่อพระพุทธศาสนาจังหวัดตราด เข้ารับพระราชทาน เสาเสมาธรรมจักรจากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
๑๖๙. วันเสาร์ที่ ๑๔ พฤษภาคม ๒๕๕๙ นายแพทย์ชรัตน์ วสุธาดา นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดตราด เป็นประธาน เปิดโครงการ ๑๔ พฤษภาคม รำลึกถึงพระพุทธเจ้าหลวง
๑๗๐. วันอังคารที่ ๑๗ พฤษภาคม ๒๕๕๙ นางรุจิกาญจน์ ทันใจ วัฒนธรรมจังหวัดตราด เป็นประธานการประชุมข้าราชการสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดตราด ประจำเดือนพฤษภาคม ๒๕๕๙
๑๗๑. วันพุธที่ ๑๘ พฤษภาคม ๒๕๕๙ ดร.ประธาน สุรกิจบวร รองผู้ว่าราชการจังหวัดตราด เป็นประธานการประชุมผู้เกี่ยวข้องเพื่อเตรียมการและซักซ้อมโครงการบรรพชาอุปสมบทเฉลิมพระเกียรติฯ
๑๗๒. วันพุธที่ ๑๘ พฤษภาคม ๒๕๕๙ นายชาญนะ เอี่ยมแสง ผู้ว่าราชการจังหวัดตราด เป็นประธานเปิดงานมหกรรมอาหารปลอดภัย และงานวันระกำหวาน ผลไม้ของดีเมืองตราด ประจำปี ๒๕๕๙
๑๗๓. วันพฤหัสบดีที่ ๑๙ พฤษภาคม ๒๕๕๙ จังหวัดตราดจัดประกวดการจัดกระเช้าผลไม้ งานวันระกำหวาน ผลไม้ของดีเมืองตราด ประจำปี ๒๕๕๙
๑๗๔. วันพฤหัสบดีที่ ๑๙ พฤษภาคม ๒๕๕๙ ดร.ประธาน สุรกิจบวร รองผู้ว่าราชการจังหวัดตราด เป็นประธานการประชุมผู้เกี่ยวข้องเตรียมการจัดงานถนนสายวัฒนธรรมและถนนคนเดิน
๑๗๕. วันศุกร์ที่ ๒๐ พฤษภาคม ๒๕๕๙ จังหวัดตราดจัดกิจกรรมส่งเสริมพระพุทธศาสนาเนื่องในวันสำคัญสากลของโลก "วันวิสาขบูชา" ประจำปี ๒๕๕๙
๑๗๖. วันจันทร์ที่ ๒๓ พฤษภาคม ๒๕๕๙ นายชาญศักดิ์ ถวิล รองผู้ว่าราชการจังหวัดตราดเป็นประธานนำหัวหน้าส่วนราชการเข้าร่วมประชุมสัมมนา "การขับเคลื่อนและปฏิรูปประเทศไทยแบบบูรณาการ"
๑๗๗. การประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาโปแกรมท่องเที่ยวของชุมชนท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม ประจำปี ๒๕๕๙
๑๗๘. วันอังคารที่ ๒๔ พฤษภาคม ๒๕๕๙ นายชาญนะ เอี่ยมแสง ผู้ว่าราชการจังหวัดตราด เป็นประธานกล่าวเปิดการประชุมชี้แจงระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการรักษาความปลอดภัยแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๒ และ
          ระเบียบว่าด้วยการรักษาความลับของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๔๔
๑๗๙. วันพุธที่ ๒๕ พฤษภาคม ๒๕๕๙ ดร.ประธาน สุรกิจบวร รองผู้ว่าราชการจังหวัดตราด ในฐานะโฆษกจังหวัดตราด จัดแถลงข่าวการดำเนินงานของจังหวัดตราด ครั้งที่ ๖/๒๕๕๙ ประจำเดือนพฤษภาคม ๒๕๕๙
๑๘๐. วันพุธที่ ๒๕ พฤษภาคม ๒๕๕๙ นายชาญนะ เอี่ยมแสง ผู้ว่าราชการจังหวัดตราด เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการบริหารจังหวัดแบบบูรณาการ (กบจ.ตร.) และ กรอ.ตร.
๑๘๑. วันพฤหัสบดีที่ ๒๖ พฤษภาคม ๒๕๕๙ นางสุรีรัตน์ วงศ์เสงี่ยม หัวหน้าผู้ตรวจราชการกระทรวงวัฒนธรรม ตรวจราชการภารกิจในอำนาจหน้าที่ของสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดตราด
๑๘๒. วันศุกร์ที่ ๒๗ พฤษภาคม ๒๕๕๙ นายชาญนะ เอี่ยมแสง ผู้ว่าราชการจังหวัดตราด เป็นประธานในพิธีปลงผมนาคเฉลิมพระเกียรติฯ จำนวน ๑๑ ราย
๑๘๓. วันเสาร์ที่ ๒๘ พฤษภาคม ๒๕๕๙ นายชาญนะ เอี่ยมแสง ผู้ว่าราชการจังหวัดตราด เป็นประธานฝ่ายฆราวาสในการประกอบพิธีบรรพชาอุปสมบทเฉลิมพระเกียรติฯ จำนวน ๑๑ ราย
๑๘๔. วันจันทร์ที่ ๓๐ พฤษภาคม ๒๕๕๙ นายชาญศักดิ์ ถวิล รองผู้ว่าราชการจังหวัดตราด เป็นประธานเปิดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ "นักจัดรายการวิทยุรุ่นเยาว์ (DJ TEEN)
๑๘๕. วันพฤหัสบดีที่ ๒ มิถุนายน ๒๕๕๙ เวลา ๐๙.๐๐ น. นายชาญนะ เอี่ยมแสง ผู้ว่าราชการจังหวัดตราด เป็นประธานเปิดการประชุมชี้แจงสร้างความเข้าใจแนวทางการจัดตั้งสภาวัฒนธรรมในพื้นที่จังหวัดตราด
๑๘๖. วันศุกร์ที่ ๓ มิถุนายน ๒๕๕๙ เวลา ๐๙.๐๐ น. นางรุจิกาญจน์ ทันใจ วัฒนธรรมจังหวัดตราด เป็นประธานเปิดกิจกรรมการประชุมเพื่อชี้แจงสร้างความเข้าใจงานตามพระราชบัญญัติภาพยนตร์และวีดิทัศน์ พ.ศ. ๒๕๕๑
๑๘๗. วันจันทร์ที่ ๖ มิถุนายน ๒๕๕๙ เวลา ๑๓.๓๐ น. นางรุจิกาญจน์ ทันใจ วัฒนธรรมจังหวัดตราด เป็นประธานการประชุมเครือข่ายทางวัฒนธรรมและผู้เกี่ยวข้อง เพื่อปรึกษาหารือแนวทางการจัดโครงการ
           ถนนสายวัฒนธรรมเชิงท่องเที่ยว
๑๘๘. วันพุธที่ ๘ มิถุนายน ๒๕๕๙ เวลา ๐๙.๐๐ น. นายชาญศักดิ์ ถวิล รองผู้ว่าราชการจังหวัดตราด เป็นประธานเปิดการประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ "โครงการลดการใช้พลังงานภาครัฐ" ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๙ (ส่วนที ๒)
๑๘๙. วันพุธที่ ๘ มิถุนายน ๒๕๕๙ จังหวัดตราดจัดแถลงผลงานของจังหวัดตราด ครั้งที่ /๒๕๕๙ ประจำเดือนมิถุนายน ๒๕๕๙
๑๙๐. วันพฤหัสบดีที่ ๙ มิถุนายน ๒๕๕๙ เวลา ๐๗.๑๕ น. เป็นประธานพิธีทำบุญตักบาตรเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลและพิธีเจริญพุทธมนต์เฉลิมพระเกียรติฯ
๑๙๑. วันจันทร์ที่ ๑๓ มิถุนายน ๒๕๕๙ เวลา ๐๙.๓๐ น. นางรุจิกาญจน์ ทันใจ วัฒนธรรมจังหวัดตราด เป็นประธานนำการประชุมข้าราชการ ประจำเดือนมิถุนายน ๒๕๕๙
๑๙๒. อัตลักษณ์ และเอกลักษณทางวัฒนธรรมของคนไทย
๑๙๓. วันอังคารที่ ๑๔ มิถุนายน ๒๕๕๙ นายชาญนะ เอี่ยมแสง ผู้ว่าราชการจังหวัดตราด ประธานกิจกรรมสัมมนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ (สภากาแฟ) ประจำเดือน มิถุนายน ๒๕๕๙
๑๙๔. วันพุธที่ ๑๕ มิถุนายน ๒๕๕๙ นายชาญนะ เอี่ยมแสง ผู้ว่าราชการจังหวัดตราด ประธานการประชุมเตรียมการจัดงานถนนสายวัฒนธรรม "เพื่อการท่องเที่ยวจังหวัดตราด ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๙
๑๙๕. วันอังคารที่ ๒๑ มิถุนายน ๒๕๕๙ นายประธาน สุริกิจบวร รองผู้ว่าราชการจังหวัดตราด เป็นประธานการประชุมคณะทำงานโครงการถนนสายวัฒนธรรม "เพื่อการท่องเที่ยวจังหวัดตราด" ประจำปี ๒๕๕๙
๑๙๖. วันพุธที่ ๒๒ มิถุนายน ๒๕๕๙ นายประธาน สุรกิจบวร รองผู้ว่าราชการจังหวัดตราด เป็นประธานแถลงข่าวการดำเนินงานของจังหวัดตราด ครั้งที่ ๘/๒๕๕๙ ประจำเดือนมิถุนายน ๒๕๕๙
๑๙๗. วันอังคารที่ ๕ กรกฎาคม ๒๕๕๙ นายประธาน สุรกิจบวร รองผู้ว่าราชการจังหวัดตราด เป็นประธานพิธีเจริญพระพุทธมนต์ถวายพระพรชัยมงคลและถวายเป็นพระราชกุศลฯ
๑๙๘. วันพุธที่ ๖ กรกฎาคม ๒๕๕๙ นายประธาน สุรกิจบวร รองผู้ว่าราชการจังหวัดตราด เป็นประธานแถลงข่าวผลการดำเนินงานของจังหวัดตราด ครั้งที่ ๙/๒๕๕๙ ประจำเดือนกรกฎาคม ๒๕๕๙
๑๙๙. การอัญเชิญผ้าไตรและพระฉายาลักษณ์พระราชทานโครงการเจริญพระพุทธมนต์เนื่องด้วยนพเคราะห์และพิธีสืบดวงพระชาตาเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร
๒๐๐. วันศุกร์ที่ ๘ กรกฎาคม ๒๕๕๙ นายประธาน สุรกิจบวร รองผู้ว่าราชการจังหวัดตราด ได้มอบหนังสืออันทรงคุณค่าและเป็นประโยชน์เข้าห้องสมุดประชาชน "เฉลิมราชกุมารี" อำเภอเขาสมิง
๒๐๑. วันที่ ๘ - ๙ กรกฎาคม ๒๕๕๙ จังหวัดตราดจัดกิจกรรมบนถนนสายวัฒนธรรม "ตลาดประชารัฐเมืองตราด" ณ ถนนธนเจริญ ตำบลบางพระ อำเภอเมืองตราด
๒๐๒. วันจันทร์ที่ ๑๑ กรกฎาคม ๒๕๕๙ นายชาญนะ เอี่ยมแสง ผู้ว่าราชการจังหวัดตราด เป็นประธานงานรัฐพิธีวันสมเด็จพระนารายณ์มหาราช
๒๐๓. สปอตเชิญชวนพุทธศาสนิกชนร่วมกิจกรรมสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนา เนื่องในเทศกาลวันอาสาฬหบูชา และวันเข้าพรรษา จังหวัดตราด ประจำปี ๒๕๕๙
๒๐๔. วันอังคารที่ ๑๒ กรกฎาคม ๒๕๕๙ นางรุจิกาญจน์ ทันใจ วัฒนธรรมจังหวัดตราด เป็นประธานการประชุมข้าราชการประจำเดือนกรกฎาคม ๒๕๕๙
๒๐๕. วันอังคารที่ ๑๒ กรกฎาคม ๒๕๕๙ นายประธาน สุรกิจบวร รองผู้ว่าราชการจังหวัดตราด เป็นประธานการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อยืนยันประเด็นยุทธศาสตร์และตั้งกรอบวิสัยทัศน์จังหวัดตราด
๒๐๖. วันพฤหัสบดีที่ ๑๔ กรกฎาคม ๒๕๕๙ นายประธาน สุรกิจบวร รองผู้ว่าราชการจังหวัดตราด เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์จังหวัดตราด ครั้งที่ ๒/๒๕๕๙
๒๐๗. วันอังคารที่ ๑๙ กรกฎาคม ๒๕๕๙ ภาคเช้า นายประธาน สุรกิจบวร รองผู้ว่าราชการจังหวัดตราด เป็นประธานในการทำกิจกรรมโครงการสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนา เนื่องในเทศกาลวันอาสาฬหบูชาฯ
๒๐๘. วันอังคารที่ ๑๙ กรกฎาคม ๒๕๕๙ ภาคค่ำ นายประธาน สุรกิจบวร รองผู้ว่าราชการจังหวัดตราด เป็นประธานในการทำกิจกรรมโครงการสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนา เนื่องในเทศกาลวันอาสาฬหบูชาฯ
๒๐๙. สปอตประชาสัมพันธ์กิจกรรมพิธีเจริญพระพุทธมนต์นพเคราะห์และพิธีสืบดวงพระชาตาเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร ประจำปี ๒๕๕๙
๒๑๐. ประชาสัมพันธ์การจัดงานถนนสายวัฒนธรรม "ตลาดประชารัฐเมืองตราด" ครั้งที่ ๓ วันที่ ๒๒ - ๒๓ กรกฎาคม ๒๕๕
๒๑๑. สปอตประชาสัมพันธ์โครงการเจริญพระพุทธมนต์นพเคราะห์ฯ เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร เนื่องในโอกาสทรงเจริญพระชนมายุ ๖๔ พรรษา ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๕๙
๒๑๒. ประสานและจัดเตรียมสถานที่การจัดกิจกรรมธ์โครงการเจริญพระพุทธมนต์นพเคราะห์ฯ เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร เนื่องในโอกาสทรงเจริญพระชนมายุ ๖๔ พรรษา
          ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๕๙
๒๑๓. กิจกรรมบนถนนสายถนนสายวัฒนธรรม "ตลาดประชารัฐเมืองตราด" ครั้งที่ ๓ วันที่ ๒๒ กรกฎาคม ๒๕๕๙
๒๑๔. กิจกรรมบนถนนสายถนนสายวัฒนธรรม "ตลาดประชารัฐเมืองตราด" ครั้งที่ ๓ วันที่ ๒๓ กรกฎาคม ๒๕๕๙
๒๑๕. วันจันทร์ที่ ๒๕ กรกฎาคม ๒๕๕๙ นักวิชาการวัฒนธรรมปฏิบัติการที่ได้รับการบรรจุใหม่ จำนวน ๓ ราย ณ สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดตราด เข้ารายงานตัวกับผู้บริหารระดับสูงของจังหวัดตราด
๒๑๖. วันอังคารที่ ๒๖ กรกฎาคม ๒๕๕๙ ประชุมหัวหน้าส่วนราชการประจำจังหวัดตราด ครั้งที่ ๗/๒๕๕๙
๒๑๗. วันอังคารที่ ๒๖ กรกฎาคม ๒๕๕๙ การประชุมเชิงปฏิบัติการ "การจัดทำแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดตราด ๔ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๔)
๒๑๘. วันพุธที่ ๒๗ กรกฎาคม ๒๕๕๙ แถลงข่าวการดำเนินงานของจังหวัดตราด ครั้งที่ ๑๐/๒๕๕๙
๒๑๙. จัดเตรียมสถานที่พิธีถวายพระพรชัยมงคลและลงนามถวายพระพรเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ ๖๔ พรรษา ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๕๙
๒๒๐. วันพฤหัสบดีที่ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๕๙ (ภาคเช้า) กิจกรรมธ์โครงการเจริญพระพุทธมนต์นพเคราะห์ฯ เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร เนื่องในโอกาสทรงเจริญพระชนมายุ
           ๖๔ พรรษา ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๕๙
๒๒๑. วันพฤหัสบดีที่ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๕๙ (ภาคค่ำ) กิจกรรมธ์โครงการเจริญพระพุทธมนต์นพเคราะห์ฯ เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร เนื่องในโอกาสทรงเจริญพระชนมายุ
           ๖๔ พรรษา ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๕๙
๒๒๒. วันจันทร์ที่ ๑ สิงหาคม ๒๕๕๙ การสัมมนาตามโครงการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (Public Sector Management Quality Award)
๒๒๓. รณรงค์เชิญชวนแต่งกายด้วยผ้าไทยในโอกาสอันควร
๒๒๔. ประชาสัมพันธ์ผลงานและภารกิจของศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดตราด ในรอบ ๒ ปีของการจัดตั้งศูนย์
๒๒๕. วันพฤหัสบดีที่ ๔ สิงหาคม ๒๕๕๙ โครงการส่งเสริมอนุรักษ์วัฒนธรรมการเล่นดนตรีไทย จังหวัดตราด ประจำปี ๒๕๕๙
๒๒๖. รณรงค์ประชาสัมพันธ์เชิญชวนให้ประชาชนออกไปใช้สิทธิ์ออกเสียงประชามติร่างรัฐธรรมนูญ (Big Day)
๒๒๗. ประชุมเตรียมการจัดงานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ๑๒ สิงหาคม ๒๕๕๙
๒๒๘. พิธีเจริญพระพุทธมนต์ถวายพระพรชัยมงคลถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ
๒๒๙. รณรงค์ปกป้องและเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์
๒๓๐. วันจันทร์ที่ ๘ สิงหาคม ๒๕๕๙ แถลงข่าวผลงานของจังหวัดตราด ครั้งที่ ๑๑/๒๕๕
๒๓๑. ประชาสัมพันธ์เชิญชวนเข้าร่วมกิจกรรมโครงการลานวัฒนธรรมสร้างสรรค์ สร้างค่านิยมความเป็นไทย ประจำปี ๒๕๕๙
๒๓๒. วันอังคารที่ ๙ สิงหาคม ๒๕๕๙ กิจกรรมโครงการลานวัฒนธรรมสร้างสรรค์ สร้างค่านิยมความเป็นไทย ประจำปี ๒๕๕
๒๓๓. วันอังคารที่ ๙ สิงหาคม ๒๕๕๙ การประชุมให้ได้มาซึ่งคณะกรรมการสภาวัฒนธรรมิอำเภอบ่อไร่ จังหวัดตราด
๒๓๔. จัดเตรียมสถานที่ประกอบศาสนพิธีงานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ เเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษาฯ
๒๓๕. กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษาฯ (ภาคเช้า)
๒๓๖. กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษาฯ (ภาคค่ำ)
๒๓๗. ภูมิปัญญาท้องถิ่นจังหวัดตราด ที่ประสบความสำเร็จในอาชีพ
๒๓๘. ประเพณีงานบุญของชาวมอญในจังหวัดตราด
๒๓๙. งานสืบสานวัฒนธรรมงานประเพณีชุมชนบ้านน้ำเชี่ยว อำเภอแหลมงอบ จังหวัดตราด
๒๔๐. วัฒนธรรมประเพณีงานบุญอันดีงามของไทย พิธีทำบุญตักบาตรเทโวโรหณะ ประจำปีของไทย
๒๔๑. กิจกรรมจัดเลี้ยงอาหารกลางวันแก่เด็กพิเศษ เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลฯ
๒๔๒. เส้นทางท่องเที่ยวและสินค้าทางวัฒนธรรมจังหวัดตราด เส้นทางที่ ๑
๒๔๓. เส้นทางท่องเที่ยวและสินค้าทางวัฒนธรรมจังหวัดตราด เส้นทางที่ ๒
๒๕๔. กระทรวงวัฒนธรรมขานรับนโยบายของนายกรัฐมนตรี เรื่อง การสร้างรายได้ให้แก่ประชาชนและชุมชนในท้องถิ่
๒๕๕. ขอแสดงความยินดีกับสถานศึกษาที่ได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติ เป็นสถานศึกษาดีเด่นด้านดนตรีไทยและดนตรีพื้นบ้าน จังหวัดตรา
๒๕๖. ขอแสดงความยินดีกับผู้ได้รับการยกย่องเป็นปูชนียบุคคลด้านภาษาไทย ผู้ใช้ภาษาไทยดีเด่น จังหวัดตราด
๒๕๗. สรปุผลงานประชาสัมพันธ์ของสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดตราด ในรอบปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙
๒๕๘.เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ภารกิจส่วนหนึ่งของผู้บริหารจังหวัดที่ควบคุมดูแลหน่วยงานในความรับผิดชอบ รอบ ๓ เดือน ที่ผ่านมา อบ ๓ เดือน ที่ผ่านมา
๒๕๙. ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพทอดกฐิน สามัคคีจังหวัดตราด ประจำปี ๒๕๕๙ ณ นักสงฆ์อ่าวสลัด อำเภอเกาะกูด
๒๖๐. ประวัติ ภารกิจ และอำนาจหน้าที่ของสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัด
๒๖๑. ขอแสดงความยินดีกับสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดทุกจังหวัด ที่ได้รับการคัดเลือกเป็นสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดดีเด่นและดีมาก ระดับประเทศ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙
๒๖๒. ขอแสดงความยินดียิ่งกับปลัดกระทรวงวัฒนธรรมคนใหม่
๒๖๓. ประวัติปลัดกระทรวงวัฒนธรรม คนที่ ๘