ภารกิจสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดตราดในรอบปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐
๑. หลักการบริหารราชการของสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดตราด ในรอบปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙
๒. ประวัติความเป็นมา และภารกิจ หน้าที่ของสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัด
๓. รณรงค์ทักทายแบบไทย ๆ "สวสัดี"
๔. รณรงค์ทักทายแบบไทยๆ "ไหว้"
๕. การจัดงานครบรอบ ๑๔ ปีแห่งการสถาปนากระทรวงวัฒนธรรม
๖. อัตลักษณ์ไทยดังไกลไปทั่วโลก
๗. เสริมสร้างการมีน้ำใจให้เป็นนิสัย
๘. ให้ความรู้สึกดี ๆ ทั้งผู้รับและผู้ให้
๙. การจัดงานครบรอบ ๑๔ ปีแห่งการสถาปนากระทรวงวัฒนธรรม
๑๑. ประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การบูรณาการแผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐
๑๒. การประชุมวางแผนการจัดกิจกรรมความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ "มาฆบูชาอาเซียน" ประจำปี ๒๕๖๐
๑๓. วัฒนธรรมสร้างคนสร้างชาติ ขอเชิญร่วมรณรงค์อัตลักษณ์ไทยให้คงอยู่สืบไป
๑๔. ภาพพระราชกรณียกิจเป็นการส่วนพระองค์ของล้นเกล้า ทั้ง ๒ พระองค์ในพื้นที่จังหวัดตราด
๑๕. ภาพพระมหากรุณาธิคุณของพ่อหลวง รัชกาลที่ ๕ แก่พสกนิกรชาวจังหวัดตราด
๑๗. การแถลงข่าวนโยบายของรัฐบาลในส่วนผลการดำเนินงานของจังหวัดตราด ครั้งที่ ๑๕/๒๕๕๙
๑๘. แนวทางการตั้งโต๊ะหมู่ถวายราชสักการะและบำเพ็ญกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในพระบรมโกศ .
๑๙. วันที่ ๑๔ ตุลาคม ๒๕๕๙ พิธีถวายราชสักการะพระบาทสมเด็จปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
๒๐. วันที่ ๑๔ ตุลาคม ๒๕๕๙ พิธีสวดอุทิศส่วนกุศลเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
๒๒. วันที่ ๑๗ ตุลาคม ๒๕๕๙ พิธีลงนามถวายอาลัยและโรงทาน เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
๒๓. วันที่ ๑๘ ตุลาคม ๒๕๕๙ ประชุมข้าราชการและเจ้าหน้าที่สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัด ครั้งที่ ๑๐/๒๕๕๙
๒๔. เผยแพร่พระราชกรณียกิจพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เสด็จพระราชดำเนินจังหวัดตราด เป็นการส่วนพระองค์
๒๕. วันที่ ๑๙ ตุลาคม ๒๕๕๙ พิธีลงนามถวายอาลัย และสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
๒๖. พิธีบำเพ็ญกุศลสัตตมวาร (๗ วัน ภาคเช้า) เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลเดช
๒๗. พิธีบำเพ็ญกุศลสัตตมวาร (๗ วัน ภาคบ่าย) เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลเดช
๒๘. วันที่ ๒๒ ตุลาคม ๒๕๕๙ ดร.ประธาน สุรกิจบวร เป็นประธานถวายผ้ากฐินประจำปี ๒๕๕๙ ณ วัดวริดิตถาราม
๒๙. วันที่ ๒๓ ตุลาคม ๒๕๕๙ วันปิยมหาราช ประจำปี ๒๕๕๙
๓๐. วันที่ ๒๖ ตุลาคม ๒๕๕๙ พิธีถวายอาลัยแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ตามหลักศาสนาอิสลาม
๓๑. วันที่ ๒๖ ตุลาคม ๒๕๕๙ ดร.ประธาน สุริกิจบวร รองผู้ว่าราชการจังหวัดตราด เป็นประธานจัดแถลงข่าวการดำเนินงานของจังหวัด ครั้งที่ ๑๖/๒๕๕๙
๓๒. วันที่ ๒๘ ตุลาคม ๒๕๕๙ พิธีบำเพ็ญกุศลปัณรสมวาร (๑๕ วัน ภาคเช้า) เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
๓๓. วันที่ ๒๘ ตุลาคม ๒๕๕๙ พิธีบำเพ็ญกุศลปัณรสมวาร (๑๕ วัน ภาคบ่าย) เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
๓๔. วันที่ ๓๑ ตุลาคม ๒๕๕๙ ประชุมเตรียมการรับผ้าพระกฐินพระราชทานประจำปี ๒๕๕๙ ณ พระอารามหลวง วัดคิรีวิหาร
๓๕. วันที่ ๑ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ จัดเตรียมสถานที่สมโภชองค์พระกฐินพระราชทาน ประจำปี ๒๕๕๙ ณ พระอารามหลวง วัดโยธานิมิต
๓๗. วันที่ ๔ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ พิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ประจำปี ๒๕๕๙ ณ พระอารามหลวง วัดโยธานิมิต
๓๘. วันที่ ๕ และ ๖ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ จัดเตรียมสถานที่สมโภชและพิธีถวายผ้ากฐินสามัคคีจังหวัดตราด ประจำปี ๒๕๕๙ ณ สำนักสงฆ์อ่าวสลัด อำเภอเกาะกูด จังหวัดตราด
๓๙. วันที่ ๖ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ นายชาญนะ เอี่ยมแสง ผู้ว่าราชการจังหวัดตราด เป็นประธานพิธีสมโภชองค์กฐินสามัคคีจังหวัด ประจำปี ๒๕๕๙ ณ สำนักสงฆ์อ่าวสลัด อำเภอเกาะกูด
๔๐. วันที่ ๗ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ นายชาญนะ เอี่ยมแสง ผู้ว่าราชการจังหวัดตราด เป็นประธานพิธีถวายผ้ากฐินสามัคคีจังหวัด ประจำปี ๒๕๕๙ ณ สำนักสงฆ์อ่าวสลัด อำเภอเกาะกูด
๔๑. ภาพพระราชกรณียกิจเสด็จฯ จังหวัดตราดเป็นการส่วนพระองค์
๔๒. จัดเตรียมสถานที่ต้อนรับผ้าพระกฐินพระราชทาน ประจำปี ๒๕๕๙ ณ วัดคิรีวิหาร
๔๓. พิธีสมโภชองค์พระกฐินพระราชทาน ประจำปี ๒๕๕๙ ณ วัดคิรีวิหาร
๔๔. พิธีทอดผ้าพระกฐินพระราชทาน ประจำปี ๒๕๕๙ ณ วัดคิรีวิหาร
๔๖. พิธีบำเพ็ญกุศลสวดพระอภิธรรมครบ ๓๐ วัน เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ณ วัดบางปรือ
๔๗. งานรัฐพิธีวันพระบิดาแห่งฝนหลวง ประจำปี ๒๕๕๙
๔๘. พิธีบำเพ็ญกุศลสวดพระอภิธรรมครบ ๓๐ วัน เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ณ วัดหนองเสม็ด
๔๙. กิจกรรมรวมพลังแห่งความภักดี ทำดีด้วยกายและวาจา (ภาคเช้า) การกล่าวถวายสัตย์ปฏิญาณ และการร้องเพลงชาติและเพลงสรรเสริญพระบารมี
๕๐. กิจกรรมรวมพลังแห่งความภักดี ทำดีด้วยกาย วาจาและใจ (ภาคเช้า) การแปรอักษร "ตราดรัก ๙"
๕๑. กิจกรรมรวมพลังแห่งความภักดี ทำดีด้วยกาย วาจาและใจ (ภาคค่ำ) การปฏิบัติธรรม เจริญจิตภาวนา และฟังสวด พระอภิธรรมเพื่อถวายเป็นพระราชกุศล
๕๒. การประชุมข้าราชการและเจ้าหน้าที่สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดตราด ประจำเดือนพฤศจิกายน ๒๕๕๙
๕๓. แนะนำสถานที่ท่องเที่ยว "สวนรุกขชาติจังหวัดตราด"
๕๔. ประชุมคณะกรรมการฝ่ายการแสดงและมหรสพการจัดงานปีใหม่ - กาชาด จังหวัดตราด ประจำปี ๒๕๕๙
๕๕. กิจกรรมรณรงค์มาตรการประหยัดพลังงาน "โครงการลดใช้พลังงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๐ (ส่วนที่ ๒)
๕๖. ๑ ธันวาคม ๒๕๕๙ เวลา ๑๗.๐๐ น. พิธีบำเพ็ญกุศล ปัญญาสมวาร (๕๐ วัน) เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
๕๗. ๒ ธันวาคม ๒๕๕๙ เวลา ๑๗.๐๐ น. พิธีบำเพ็ญกุศล ปัญญาสมวาร (๕๐ วัน) เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
๕๘. กิจกรรมวันปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำเพื่อบำเพ็ญกุศล ถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ปัญญาสมวาร (๕๐ วัน)
๕๙. ๕ ธันวาคม ๒๕๕๙ พิธีทำบุญตักบาตรเพื่อถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพ ๕ ธันวาคมของทุกปี
๖๐. ปลัดกระทรวงวัฒนธรรมตรวจราชการและประชุมข้าราชการสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดตราด
๖๑. การประชุมพิจารณาการจัดการแสดงมหรสพงานปีใหม่ - กาชาด จังหวัดตราด ประจำปี ๒๕๖๐
๖๒. การประชุมพิจารณาแนวทางการจัดการแสดงและมอบหมายภารกิจในการแสดงมหรสพงานวันวีรกรรมทหารเรือไทยในยุทธนาวีที่เกาะช้าง
๖๓. ความเป็นมาขององค์พระแสงราชศัสตราประจำเมืองต่าง ๆ
๖๔. ๒๐ ธันวาคม ๒๕๕๙ ประชุมติดตามความก้าวหน้าการจัดงาน "วันวีรกรรมทหารเรือไทยในยุทธนาวีที่เกาะช้าง ครั้งที่ ๓๑ ประจำปี ๒๕๖๐
๖๕. ๒๐ ธันวาคม ๒๕๕๙ ประชุมติดตามความก้าวหน้าการจัดงานปีใหม่ - กาชาด จังหวัดตราด ประจำปี ๒๕๖๐
๖๗. ๒๑ ธันวาคม ๒๕๕๙ แถลงผลงานของจังหวัดตราดตามนโยบายของรัฐบาล ครั้งที่ ๒๐/๒๕๕๙
๖๘. ๒๒ ธันวาคม ๒๕๕๙ โครงการส่งเสริมเอกลักษณ์และวัฒนธรรมไทย สร้างสุขภาพกายใจผู้สูงอายุจังหวัดตราด ประจำปี ๒๕๖๐
๖๙. การอบรมโครงการขับเคลื่อนจริยธรรมข้าราชการสู่การปฏิบัติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐
๗๑. พิธีเปิดงานปีใหม่ - กาชาด จังหวัดตราด ประจำปี ๒๕๖๐
๗๒. กิจกรรมส่งท้ายปีเก่าวิถีไทย ต้อนรับปีใหม่วิถีพุทธ ประจำปี ๒๕๖๐
๗๓. การอบรมความรู้การใช้งานระบบติดตามและประเมินผลโครงการ (E-Project) ผ่านระบบทางไกล (VDE Conference)
๗๔. พิธีหล่อพระประธานใหญ่ (หลวงพ่อทันใจ) ขนาดกว้าง ๖ เมตร ยาว ๙ เมตร ณ บริเวณที่ธรณีสงฆ์ อำเภอบ่อไร่ จังหวัดตราด
๗๕. การประชุมคณะกรรมการบริหารสภาวัฒนธรรมจังหวัดตราด ครั้งที่ ๑ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๐
๗๖. ความรู้เกี่ยวกับระเบียบและแนวทางปฏิบัติที่ถูกต้องในรัชกาลที่ ๑๐
๗๗. ประชุมทางไกลผู้บริหารระดับสูงกระทรวงวัฒนธรรม ครั้งที่ ๑/๒๕๖๐ ผ่านระบบ VDO Conference
๗๘. แถลงข่าวผลการดำเนินงานตามนโยบายของรัฐบาลในส่วนของจังหวัดตราด ครั้งที่ ๑ ประจำปี ๒๕๖๐
๗๙. พิธีเปิดงานวันวีรกรรมทหารเรือไทยในยุทธนาวีที่เกาะช้าง ครั้งที่ ๓๑
๘๐. พิธีเปิดกิจกรรมงานวันวีรกรรมทหารเรือไทยในยุทธนาวีที่เกาะช้าง ครั้งที่ ๓๑
๘๑. การจัดเตรียมสถานที่และประชาสัมพันธ์พิธีบำเพ็ญกุศลสตมวาร (๑๐๐ วัน) เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลฯ
๘๓. พิธีบำเพ็ญกุศลสตมวาร (๑๐๐ วัน) เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลฯ วันที่ ๒๑ มกราคม ๒๕๖๐
๘๔. พิธีเททองหล่อพระประธาน ณ สำนักสงฆ์ป่าบุญล้อมวรคุณ วันที่ ๒๙ มกราคม ๒๕๖๐
๘๕. การแถลงข่าวผลการดำเนินงานตามนโยบายของจังหวัดตราด ครั้งที่ ๒ ประจำปี ๒๕๖๐
๘๖. การติดตามความก้าวหน้าผลการดำเนินการของผู้บริหารจังหวัดตราด
๘๗. ความรู้เกี่ยวกับเสด็จพ่อ ร.๕ กับจังหวัดตราด : ๑๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐
๘๙. พิธีสวดพระอภิธรรมสรีระสังขารพระธรรมวุฒาจารย์ อดีตเจ้าอาวาสวัดวรดิตถารามและอดีตที่ปรึกษาเจ้าคณะจังหวัดตราด : ๑๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐
๙๐. พิธีพระราชทานเพลิงสรีระสังขารพระธรรมวุฒาจารย์ อดีตเจ้าอาวาสวัดวรดิตถาราม และอดีตที่ปรึกษาเจ้าคณะจังหวัดตราด
๙๒. โครงการสัปดาห์มาฆบูชาอาเซียน สานสัมพันธไมตรีด้วยมิติทางพุทธศาสนา จังหวัดตราด กับ จังหวัดพระตะบอง กัมพูชา
๙๓. โครงการประกวดสวดมนต์หมู่สรรเสริญพระรัตนตรัยฯ และโครงการประกวดบรรยายธรรม จังหวัดตราด ประจำปี ๒๕๖๐
๙๔. การปฏิบัติราชการของผู้บริหารจังหวัดตราด วันที่ ๒๑ ก.พ.๒๕๖๐
๙๖. จวนเรสิดังส์กัมปอตในอดีต : ๙ มีนาคม ๒๕๖๐
๙๗. จังหวัดตราดกับหอนาฬิกาในอดีต : ๙ มีนาคม ๒๕๖๐
๙๘. การแถลงข่าวผลการดำเนินงานตามนโยบายของรัฐบาลในส่วนผลการดำเนินงานของจังหวัดตราด ประจำปี ๒๕๖๐ ครั้งที่ ๔ : ๙ มีนาคม ๒๕๖๐
๙๙. จังหวัดตราดกับสะพานท่าเทียบเรือแหลมงอบในอดีต : ๙ มีนาคม ๒๕๖๐
๑๐๐. ๒ เมษายน ๒๕๕๘ กับการจัดงานวันอนุรักษ์มรดกไทยจังหวัดตราด: ๙ มีนาคม ๒๕๖๐
๑๐๑. ความประทับใจกับการให้บริการของหน่วยงานภาครัฐ: ๙ มีาคม ๒๕๖๐
๑๐๒. วัฒนธรรมจังหวัดตราดคนใหม่กับผู้บริหารระดับสูงของจังหวัดตราด: ๑๓ มีนาคม ๒๕๖๐
๑๐๓. โครงการพัฒนาบุคลากรและเครือข่ายทางวัฒนธรรม เพื่อเสริมสร้างความรัก ความสามัคคีปรองดอง และแลกเปลี่ยนเรียนรู้: ๑๓ มีนาคม ๒๕๖๐
๑๐๔. ประเพณีการแข่งขันพายเรือของชาวไทยมุสลิมในอดีต: ๑๓ มีนาคม ๒๕๖๐
๑๐๕. ส่งเสริมการท่องเที่ยวจังหวัดตราด : ๑๔ มีนาคม ๒๕๖๐
๑๐๖. ประชุมคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดตราด (กศจ.ตร.) ครั้งที่ ๒/๒๕๖๐ : ๑๔ มีนาคม ๒๕๖๐
๑๐๗. การชี้แจงการจัดทำหนังสือประมวลภาพเหตุการณ์เนื่องในงานพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช : ๑๔ มีนาคม ๒๕๖๐
๑๐๘. การประชุมรับฟังความคิดเห็น ข้อเสนอแนะ เพื่อสร้างความปรองดอง จังหวัดตราด ครั้งที่ ๑ : ๑๔ มีนาคม ๒๕๖๐
๑๐๙. หมอปราบจระเข้เมืองตราดในอดีตก่อนปี พ.ศ. ๒๔๙๕ : ๑๕ มีนาคม ๒๕๖๐
๑๑๐. การแถลงข่าวสื่อมวลชนท้องถิ่น "การจัดงาน ๑๑๑ ปี ตราดรำลึก น้อมสำนึก ภักดี จักรีวงศ์" : ๑๖ มีนาคม ๒๕๖๐
๑๑๑. โครงการฝึกอบรมหลักสูตร "เสริมสร้างเกียรติภูมิข้าราชการ เพื่อสร้างภาวะผู้นำต้นแบบ" : ๑๖ มีนาคม ๒๕๖๐
๑๑๒.คลองบางพระ อำเภอเมืองตราด จังหวัดตราด ในอดีต : ๑๗ มีนาคม ๒๕๖๐
๑๑๔.การประชุมคณะอนุกรรมการอำนวยการจัดทำแผนแม่บทการบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเกาะช้างและพื้นที่เชื่อมโยง ครั้งที่ ๑/๒๕๖๐ : ๑๗ มีนาคม ๒๕๖๐
๑๑๕. วันท้องถิ่นไทยจังหวัดตราด ประจำปี ๒๕๖๐ : ๑๘ มีนาคม ๒๕๖๐
๑๑๖. ศาลากลางจังหวัดหลังเก่าในอดีต : ๑๙ มีนาคม ๒๕๖๐
๑๑๗. การประชุมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA) : ๑๙ มีนาคม ๒๕๖๐
๑๑๘. การประสานและปรึกษาแนทางการจัดกิจกรรมส่งเสริมวัฒนธรรม ประเพณีไทย วันสงกรานต์ ประจำปี ๒๕๖๐ : ๑๙ มีนาคม ๒๕๖๐
๑๑๙. การประชุมคณะทำงานแก้ไขปัญหายาเสพติด จังหวัดตราด ประจำปี ๒๕๖๐ ครั้งที่ ๕ : ๑๙ มีนาคม ๒๕๖๐
๑๒๐.ศาลากลางจังหวัดตราดเมื่อปี พ.ศ. ๒๔๗๔ : ๓ เมษายน ๒๕๖๐
๑๒๑. การประกวดบรรยายธรรมระดับภาค คณะสงฆ์ ๑๓ : ๓ เมษายน ๒๕๖๐
๑๒๒. การประชุมและรับฟังการตรวจราชการของผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย เขต ๙: ๓ เมษายน ๒๕๖๐
๑๒๓. การประชุมเพื่อปรึกษาหารือแนวทางการจัดกิจกรรมสาธารณประโยชน์ เนื่องในวันข้าราชการพลเรือน ประจำปี ๒๕๖๐ และกิจกรรมวันอนุรักษ์มรดกไทย ประจำปี ๒๕๖๐
๑๒๕. ประเพณีการจัดงานศพในปี พ.ศ. ๒๔๗๘: ๓ เมษายน ๒๕๖๐
๑๒๖. การประกอบพิธีทำบุญเมืองซึ่งเป็นกิจกรรมหนึ่งของการจัดงานวันตราดรำลึก ครบ ๑๑๑ ปี : ๓ เมษายน ๒๕๖๐
๑๒๗. พิธีบำเพ็ญกุศลเพื่ออุทิศเป็นพระราชกุศลแด่ดวงพระวิญญาณพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้า ร.๕ และพิธีบวงสรวงสิ่งศักดิ์สิทธิ์ งานวันตราดรำลึก ๑๑๑ ปี : ๓ เมษายน ๒๕๖๐
๑๒๘. การประชุมคณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองผลการประเมินผลการปฏิบัติราชการรอบการประเมินที่ ๑ (๑ ต.ค.๕๙-๓๑ เม.ย.๖๐) : ๓ เมษายน ๒๕๖๐
๑๒๙. การประชุมคณะกรรมการระหว่างคณะกรรมการจริยธรรมประจำ จังหวัดตราด กับ คณะกรรมการจริยธรรมประจำ สป.มท. ครั้งที่ ๑/๖๐ : ๓ เมษายน ๒๕๖๐
๑๓๐. พิธีเปิดงานวันตราดรำลึก ๑๑๑ ปี น้อมสำนึก ภักดี จักรีวงศ์: ๓ เมษายน ๒๕๖๐
๑๓๑. การตรวจงานตาม พ.ร.บ.ภาพยนตร์และวีดิทัศน์ พ.ศ.๒๕๕๑: ๓ เมษายน ๒๕๖๐
๑๓๒. การออกสลากกาชาดเพื่อการกุศลจังหวัดตราด ประจำปี ๒๕๖๐ : ๓ เมษายน ๒๕๖๐
๑๓๓. การศึกษาดูงานของสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดเพชรบูรณ: ๓ เมษายน ๒๕๖๐
๑๓๔. การประชุมคณะอนุกรรมการพัฒนาแรงงานและประสานงานการฝึกอาชีพจังหวัดตราด (กพร.ปจ.) ครั้งที่ ๑/๒๕๖๐ : ๓ เมษายน ๒๕๖๐
๑๓๕. การประชุมเพื่อหารือแนวทางการส่งเสริมความสัมพันธ์กับประเทศเพื่อนบ้านที่ลงนามข้อตกลงเพื่อขยายการค้าฯ: ๓ เมษายน ๒๕๖๐
๑๓๖. การตรวจเยี่ยมและร่วมกิจกรรมชุมชนคุณธรรมวัดหนองเสม็ด: ๓ เมษายน ๒๕๖๐
๑๓๗. การประชุมคณะกรรมการรักษาความมั่นคงและความสงบเรียบร้อย จังหวัดตราด ครั้งที่ ๓/๒๕๖๐ : ๓ เมษายน ๒๕๖๐
๑๓๘. การประชุมหัวหน้าส่วนราชการ ประจำเดือนมีนาคม ๒๕๖๐ ครั้งที่ ๓/๒๕๖๐ : ๓ เมษายน ๒๕๖๐
๑๓๙. การประกวดสวดมนต์หมู่สรรเสริญพระรัตนตรัย ทำนองสรภัญญะ ระดับภาค คณะสงฆ์ ๑๓ : ๓ เมษายน ๒๕๖๐
๑๔๐. การประชุมคณะกรรมการบริหารจังหวัดแบบบูรณาการจังหวัดตราด (ก.บ.จ.ตร.) และคณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชนเพื่อแก้ไขปัญหา เศรษฐกิจจังหวัดตราด (กรอ.ตร.)
         ประจำเดือนมีนาคม ๒๕๖๐
: ๓ เมษายน ๒๕๖๐
๑๔๑. การแถลงข่าวผลการดำเนินงานตามนโยบายของรัฐบาลในส่วนของจังหวัดตราด ครั้งที่ ๖ : ๓ เมษายน ๒๕๖๐
๑๔๒. กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ (สภากาแฟ) ประจำเดือนมีนาคม ๒๕๖๐: ๓ เมษายน ๒๕๖๐
๑๔๓. การจัดเตรียมสถานที่ประกอบพิธีวันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว พระมหาเจษฎาราชเจ้า และวันข้าราชการพลเรือน พ.ศ.๒๕๖๐ : ๓ เมษายน ๒๕๖๐
๑๔๔. การประชุมคณะอนุกรรมการรับรองมูลนิธิ สมาคม หรือองค์กรเอกชนเป็นองค์กรสาธารณประโยชน์ฯ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๐ : ๓ เมษายน ๒๕๖๐
๑๔๖. การประชุมคณะทำงานติดตามการดำเนินงานชุมชนคุณธรรมฯ ผ่านระบบทางไกล: ๓ เมษายน ๒๕๖๐
๑๔๗.พิธีวันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว พระมหาเจษฎาราชเจ้า และวันข้าราชการพลเรือน ประจำปี ๒๕๖๐ : ๓ เมษายน ๒๕๖๐
๑๔๘. โครงการรณรงค์ดูแลรักษามรดกทางศิลปวัฒนธรรมของจังหวัดตราด เนื่องในวันอนุรักษ์มรดกไทย และวันข้าราชการพลเรือน ประจำปี ๒๕๖๐: ๓ เมษายน ๒๕๖๐
๑๔๙. การประชุมคณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกเยาวชนต้นแบบด้านดนตรีไทย ประจำปี ๒๕๖๐ : ๓ เมษายน ๒๕๖๐
๑๕๐. โครงการบรรพชา อุปสมบทพระภิกษุ สามเณร และบวชศีลจาริณี ภาคฤดูร้อน จังหวัดตราด ประจำปี ๒๕๖๐ : ๓ เมษายน ๒๕๖๐
/ศิวัช พูลศิริ สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดตราด/รายงาน

สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดตราด
ชั้น ๒ ศาลากลางจังหวัดตราด ถนนราษฎร์นิยม ตำบลบางพระ อำเภอเมืองตราด จังหวัดตราด
โทร. ๐ ๓๙๕๒ ๓๙๔๘ โทรสาร ๐ ๓๙๕๒ ๓๙๗๐

E-mail :
siwush.poo@m-culture.go.th
เมืองเกาะครึ่งร้อย พลอยแดงค่าล้ำ ระกำแสนหวาน หลังอานหมาดี ยุทธนาวีเกาะช้าง สุดทางบูรพา

ภารกิจสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดตราดในรอบปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐
๑๓๕. การประชุมเพื่อหารือแนวทางการส่งเสริมความสัมพันธ์กับประเทศเพื่อนบ้านที่ลงนามข้อตกลงเพื่อขยายการค้าฯ: ๓ เมษายน ๒๕๖๐
๑๓๖. การตรวจเยี่ยมและร่วมกิจกรรมชุมชนคุณธรรมวัดหนองเสม็ด: ๓ เมษายน ๒๕๖๐
๑๓๗. การประชุมคณะกรรมการรักษาความมั่นคงและความสงบเรียบร้อย จังหวัดตราด ครั้งที่ ๓/๒๕๖๐ : ๓ เมษายน ๒๕๖๐
๑๓๘. การประชุมหัวหน้าส่วนราชการ ประจำเดือนมีนาคม ๒๕๖๐ ครั้งที่ ๓/๒๕๖๐ : ๓ เมษายน ๒๕๖๐
๑๓๙. การประกวดสวดมนต์หมู่สรรเสริญพระรัตนตรัย ทำนองสรภัญญะ ระดับภาค คณะสงฆ์ ๑๓ : ๓ เมษายน ๒๕๖๐
๑๔๐. การประชุมคณะกรรมการบริหารจังหวัดแบบบูรณาการจังหวัดตราด (ก.บ.จ.ตร.) และคณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชนเพื่อแก้ไขปัญหา เศรษฐกิจจังหวัดตราด (กรอ.ตร.)
         ประจำเดือนมีนาคม ๒๕๖๐
: ๓ เมษายน ๒๕๖๐
๑๔๑. การแถลงข่าวผลการดำเนินงานตามนโยบายของรัฐบาลในส่วนของจังหวัดตราด ครั้งที่ ๖ : ๓ เมษายน ๒๕๖๐
๑๔๒. กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ (สภากาแฟ) ประจำเดือนมีนาคม ๒๕๖๐: ๓ เมษายน ๒๕๖๐
๑๔๓. การจัดเตรียมสถานที่ประกอบพิธีวันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว พระมหาเจษฎาราชเจ้า และวันข้าราชการพลเรือน พ.ศ.๒๕๖๐ : ๓ เมษายน ๒๕๖๐
๑๔๔. การประชุมคณะอนุกรรมการรับรองมูลนิธิ สมาคม หรือองค์กรเอกชนเป็นองค์กรสาธารณประโยชน์ฯ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๐ : ๓ เมษายน ๒๕๖๐
๑๔๖. การประชุมคณะทำงานติดตามการดำเนินงานชุมชนคุณธรรมฯ ผ่านระบบทางไกล: ๓ เมษายน ๒๕๖๐
๑๔๗.พิธีวันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว พระมหาเจษฎาราชเจ้า และวันข้าราชการพลเรือน ประจำปี ๒๕๖๐ : ๓ เมษายน ๒๕๖๐
๑๔๘. โครงการรณรงค์ดูแลรักษามรดกทางศิลปวัฒนธรรมของจังหวัดตราด เนื่องในวันอนุรักษ์มรดกไทย และวันข้าราชการพลเรือน ประจำปี ๒๕๖๐: ๓ เมษายน ๒๕๖๐
๑๔๙. การประชุมคณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกเยาวชนต้นแบบด้านดนตรีไทย ประจำปี ๒๕๖๐ : ๓ เมษายน ๒๕๖๐
๑๕๐. โครงการบรรพชา อุปสมบทพระภิกษุ สามเณร และบวชศีลจาริณี ภาคฤดูร้อน จังหวัดตราด ประจำปี ๒๕๖๐ : ๓ เมษายน ๒๕๖๐
๑๕๑. โรงเรียนสตรีประเสริฐศิลป์ตราด ในปี พ.ศ. ๒๕๐๖ : ๓ เมษายน ๒๕๖๐
๑๕๓. รณรงค์ประชาสัมพันธ์วัฒนธรรมประเพณี "สงกรานต์สีขาว" : ๗ เมษายน ๒๕๖๐
๑๕๔.ขอบคุณการจัดกิจกรรมบำเพ็ญกุศลและกิจกรรมสาธารณประโชน์เนื่องในวันข้าราชการพลเรือน พ.ศ.๒๕๖๐
๑๕๕.การแถลงข่าวผลการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาลในส่วนของจังหวัดตราด ครั้งที่ ๗/๒๕๖๐
๑๕๖.วันแห่งครอบครัวและวันผู้สูงอายุแห่งชาติจังหวัดตราด "พลังรัก พลังสูงวัย สานสัมพันธ์ครอบครัวอบอุ่น สร้างชุมชนเข้มแข็ง"
๑๕๗.สืบสานวัฒนธรรมประเพณีไทยอันดีงามเนื่องในวันปีใหม่ไทย (เทศกาลสงกรานต์) ประจำปี ๒๕๖๐
๑๕๘.การจัดนิทรรศการเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรมิทรมหาภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่ ๙ ณ วัดบุปผาราม
๑๕๙.การจัดนิทรรศการเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรมิทรมหาภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่ ๙ ณ วัดคลองใหญ
๑๖๐.เผยแพร่วัฒนธรรมอาเซียนและค่านิยมหลักของคนไทย ๑๒ ประการ
๑๖๑.พิธีเปิดนิทรรศการหุ่นร่วมสมัยไทย – อาเซียนใต้ร่มพระบารมี ๒๓๕ ป
๑๖๒.พิธีเปิดมหกรรมศิลปะการแสดงหุ่นร่วมสมัยไทย–อาเซียนภายใต้งาน “ใต้ร่มพระบารมี ๒๓๕ ปี กรุงรัตนโกสินทร์”
๑๖๓.พิธีทางศาสนามหามงคล ๕ ศาสนา งานใต้ร่มพระบารมี ๒๓๕ ปี กรุงรัตนโกสินทร์
๑๖๕.ผลิตภัณฑ์สินค้าทางวัฒนธรรม (CPOT) จังหวัดตราด ประจำปี ๒๕๖๐
๑๖๖.ขอเชิญชมนิทรรศการเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่ ๙
๑๖๗.ประชุมคณะทำงานฝ่ายจัดเก็บ รวบรวมข้อมูลและบันทึกข้อมูลเพื่อจัดทำจัดหมายเหตุเฉพาะเรื่องฯ
๑๖๘.งานรัฐพิธีวันคล้ายวันสวรรคตสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ประจำปี ๒๕๖๐
๑๖๙.การตรวจสถานประกอบกิจการตาม พ.ร.บ.ภาพยนตร์และวีดิทัศน์ พ.ศ.๒๕๕๑ ในพื้นที่อำเภอเขาสมิง จังหวัดตราด
๑๗๐ประชุมคณะอนุกรรมการอำนวยการจัดทำแผนแม่บทการพัฒนาพื้นที่พิเศษหมู่เกาะช้างและพื้นที่เชื่อมโยง ครั้งที่ ๒/๒๕๖๐
๑๗๑. การประชุมหัวหน้าส่วนราชการ จังหวัดตราด ครั้งที่ ๔/๒๕๖๐
๑๗๒.ประชุมคณะทำงานจัดเก็บข้อมูลมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม จังหวัดตราด
๑๗๓.ประชุมรับฟังการชี้แจงแนวทางการปฏิบัติงานตาม พ.ร.บ.การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐
๑๗๔. ประสานการเตรียมความพร้อมการจัดนิทรรศการเทิดพระเกียรติฯ และสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนา วิสาขบูชาอาเซียน ประจำปี ๒๕๖๐
๑๗๕. การแถลงข่าวผลการดำเนินงานตามนโยบายของรัฐบาล และตอบคำถามสื่อมวลชนท้องถิ่น ครั้งที่ ๙ ประจำปี ๒๕๖๐
๑๗๖. การจัดนิทรรศการเทิดพระเกียรติฯ และสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนา วันวิสาขบูชาอาเซียน ประจำปี ๒๕๖๐
๑๗๗. การจัดนิทรรศการเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่ ๙ ณ ที่ว่าการอำเภอบ่อไร่
๑๗๘. การรณรงค์วัฒนธรรมไทย อัตลักษณ์และเอกลักษณ์ไทย
๑๗๙. รณรงค์การใช้ผ้าไทย ไทยทำ ไทยใช้ ไทยเจริญ
๑๘๐. ค่านิยมหลัก ๑๒ ประการของคนไทยที่ทุกคนควรรู้
๑๘๓.ประชาสัมพันธ์เชิญชวนเข้าร่วมงานพิธีบำเพ็ญกุศลถวายเป็นพระราชกุศลพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช และพิธีเจริญพระพุทธมนต์ถวายพระพรชัยมงคล
         แด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ
: ๘ มิถุนายน ๒๕๖๐
๑๘๔.พิธีบำเพ็ญกุศลถวายเป็นพระราชกุศลพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช และพิธี เจริญพระพุทธมนต์ถวายพระพรชัยมงคลแด่สมเด็จพระนางเจ้า
         สิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ
: ๘ มิถุนายน ๒๕๖๐
๑๘๕.ประชาสัมพันธ์เชิญชวนชมละครป้องกันและปราบปรามการทุจริตคอรัปชันและเสริมสร้างจริยธรรมคุณธรรมของ ป.ป.ช. : ๘ มิถุนายน ๒๕๖๐
๑๘๖.ประชาสัมพันธ์เชิญชวนข้าราชการออกกำลังกายทุกเย็นวันพุธตั้งแต่เวลา ๑๖.๐๐ น. เป็นต้นไป ตามนโยบายของนายกรัฐมนตรี ณ ศาลาประชาคมจังหวัดตราด
๑๘๗.ประชาสัมพันธ์ยกย่องผู้ทำคุณประโยชน์ต่อพระพุทธศาสนา ประจำปี ๒๕๖๐ : ๘ มิถุนายน ๒๕๖๐
๑๘๘.บันทึกภาพเหตุการณ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินประกอบพระราชกรณียกิจจังหวัดตราด ๑๙ มิถุนายน ๒๕๕๑
๑๘๙.การแถลงข่าวผลการดำเนินงานตามนโยบายของรัฐบาลในส่วนของจังหวัดตราด ครั้งที่ ๑๐/๒๕๖๐
๑๙๐.ประชุมหัวหน้าส่วนราชการประจำเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๐ ครั้งที่ ๕/๒๕๖๐
๑๙๑.การประชุมคณะกรรมการตัดสินการประกวดธิดาระกำหวาน งานวันระกำหวานผลไม้และของดีเมืองตราด ประจำปี ๒๕๖๐
๑๙๒.ประชาสัมพันธ์ส่งเสริมการท่องเที่ยวจังหวัดตราด งานวันระกำหวานผลไม้และของดีเมือง
๑๙๓.ประชาสัมพันธ์ยกย่องคนดีเมืองตราดผู้ทำคุณงามความดีโดยไม่หวังสิ่งตอบแทน
๑๙๔.ประชาสัมพันธ์การประกวด Tha mast หน้ากากผลไม้ "งานวันระกำหวานผลไม้ของดีเมืองตราด ประจำปี ๒๕๖๐
๑๙๕.ประชาสัมพันธ์กิจกรรมถนนสายวัฒนธรรม "ตลาดประชารัฐ วัฒนธรรมเมืองตราด" ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐
๑๙๖.แผนงาน โครงการ ตามกรอบยุทธชาติ ๒๐ ปี (พ.ศ.๒๕๖๐ - พ.ศ.๒๕๗๙) ในส่วนการวางแผนการประชาสัมพันธ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑
๑๙๗.แผนป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ระยะ ๕ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔) ของจังหวัดตราด (สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดตราด)
๑๙๘.การแถลงข่าวผลการดำเนินงานตามนโยบายของรัฐบาล และตอบคำถามสื่อมวลชนท้องถิ่น ครั้งที่ ๑๑ ประจำปี ๒๕๖๐
๑๙๙.การประชุมชี้แจงข้อระเบียบกฎหมายและแนวทางปฏิบัติแก่ผู้ประกอบการธุรกิจตาม พ.ร.บ.ภาพยนตร์และวีดิทัศน์ ๒๕๕๑
๒๐๐.ประชาสัมพันธ์เชิญชวนเข้าร่วมต้อนรับ รมว.วัฒนธรรม ในโอกาสให้เกียรติเป็นประธานเปิดโครงการถนนสายวัฒนธรรมฯ จ.ตราด
๒๐๑.ประชุมเตรียมความพร้อมการจัดงานพิธีพุทธาภิเษกเหรียญที่ระลึกรัชกาลที่ ๕ "รุ่น ๑๑๑ ปี ตราดรำลึก"
๒๐๒.รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมเป็นประธานเปิดโครงการถนนสายวัฒนธรรม "ตลาดประชารัฐ วัฒนธรรมเมืองตราด" และลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมชุมชนท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม
         บ้านแหลมมะขาม
๒๐๓.แผนป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ระยะ ๕ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔) ในภาพรวมของจังหวัดตราด
๒๐๔.แผนปฏิบัติราชการป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบจังหวัดตราด พ.ศ.๒๕๖๐
๒๐๕.ขอเชิญชวนพุทธศาสนิกชนร่วมสืบทอดพระพุทธศาสนา รักษาศีล ลด ละ เลิกอบายมุข ตลอดพรรษา ๒๕๖๐
๒๐๖.เตรียมงานถวายผ้ากฐินสามัคคีจังหวัดตราด ประจำปี ๒๕๖๐
๒๐๗.การประชุมคณะกรรมการจริยธรรมประจำจังหวัดตราด ครั้งที่ ๒/๒๕๖๐
๒๐๘.การประชุมเตรียมการจัดประกวด Miss Tourism Queen Thailand 2017
๒๐๙.การบรรยายและฝึกปฏิบัติมารยาทไทยแก่นักเรียนโรงเรียนวัดหนองเสม็ด
๒๑๐.บันทึกเทปรายการโทรทัศน์คาราวานสำราญใจ ช่อง ๓๓ และช่อง ๓๓HD เพื่อประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม
๒๑๑.การสัมมนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้เครือข่ายศูนย์วัฒนธรรมเฉลิมราชต้นแบบและแหล่งเรียนรู้ที่ผ่านการคัดเลือกเข้าร่วมโครงการศูนย์วัฒนธรรมเฉลิมราช พ.ศ.๒๕๕๙
๒๑๒.การประชุมชี้แจงแนวทางการดำเนินงานโครงการชุมชนคุณธรรมน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ผ่านระบบทางไกล Video Conference
๒๑๓.ประชุมเตรียมการพิธีรับเทียนจำนำพรรษาพระราชทานของทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริโสภาพรรณวด
๒๑๔.การถ่ายทำวีดิทัศน์ชุมชนคุณธรรมน้อมนำปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ณ วัดทุ่งไก่ดัก ตำบลท่ากุ่ม อำเภอเมืองตราด
๒๑๕.ประชาสัมพันธ์เชิญชวนร่วมพิธีพุทธาภิเษกเหรียญที่ระลึก ร.๕ "รุ่น ๑๑๑ ปี ตราดรำลึก"
๒๑๖.ข้าราชการ สวจ.ตราดเข้ารับการอบรมปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง ประจำปี ๒๕๖๐
๒๑๗.สวจ.ตร.ออกตรวจสถานประกอบภาพยนตร์และวีดิทัศน์ในพื้นที่ อ.บ่อไร่ และ อ.แหลมงอบ จ.ตราด
๒๑๘.สวจ.ตร.ร่วมประชุมจัดเตรียมงานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร
๒๑๙.วัฒนธรรมจังหวัดตราดร่วมทำบุญตักบาตรและฟังพระธรรมเทศนา "สุจริตธรรมกถา" เฉลิมพระเกียรติฯ
๒๒๐.สวจ.ตร.เตรียมการจัดนิทรรศเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร
๒๒๑.พิธีเปิดงานนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร
๒๒๒.การแถลงข่าวผลการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาลของจังหวัดตราด ประจำปี ๒๕๖๐ ครั้งที่ ๑๔
๒๒๓.สวจ.ตร.ร่วมประชุมทางไกลกับผู้บริหารระดับสูงกระทรวง วธ. ครั้งที่ ๗ ผ่านระบบ Video Conference
๒๒๔.ข้าราชการ สวจ.ตร.เข้าร่วมกิจกรรมวันธรรมสวนะ ณ วัดสุวรรณมงคล
๒๒๕.วัฒนธรรมจังหวัดตราดเข้าร่วมติดตามความก้าวหน้าและตรวจเยี่ยมหมู่บ้านทับทิมสยาม ๐๑ อ.บ่อไร่ จ.ตราด
๒๒๖.สวจ.ตร.นำคณะผู้บริหาร ศพอ.ในพื้นที่จังหวัดตราด เข้าร่วมโครงการพัฒนาผู้บริหาร ศพอ.เพื่อขับเคลื่อนชุมชนคุณธรรมด้วยพลังบวร ประจำปี ๒๕๖๐
๒๒๗.ข้าราชการ สวจ.ตร.เข้ารับการอบรม เพื่อเพิมประสิทธิภาพการติดตามและวิเคราะห์ข้อมูลเศรษฐกิจในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์เศรษฐกิจเชิงพื้นที่ของจังหวัด
๒๒๘.รายงานผลการจัดนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร
๒๒๙.ประชุมคณะกรรมการส่งเสริมและรักษามรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมจังหวัดตราด ครั้งที่ ๓
๒๓๐.ข้าราชการ สวจ.ตร.เข้ารับการอบรมโครงการเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเรื่องวินัยและการดำเนินการทางวินัยข้าราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐
๒๓๑.โครงการส่งเสริมพระพุทธศาสนาเนื่องในเทศกาลเข้าพรรษา "ผู้ว่าพาเข้าวัด" ณ วัดน้ำเชี่ยว อ.แหลมงอบ จ.ตราด
๒๓๒. การประชุมบูรณาการเสริมสร้างการรับรู้เกี่ยวกับแผนแม่บทส่งเสริมวัฒนธรรมการอ่านสู่สังคมแห่งการเรียนรู้ของไทย พ.ศ.๒๕๖๐-๒๕๖๔
๒๓๓. การประชุมคณะทำงานชุมชนคุณธรรมวัดสุวรรณมงคล ติดตามการดำเนินงานและการขับเคลื่อนโครงการชุมชนคุณธรรมน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
๒๓๔. การประชุมเตรียมความพร้อมในการลงพื้นที่ของ ค.ต.ป. ประจำกระทรวงวัฒนธรรม
๒๓๕. การประชุมคณะกรรมการวัดท่าโสมและผู้นำชุมชนตำบลท่าโสม เพื่อเตรียมการจัดงานหมู่บ้านศีล ๕ และชุมชนคุณธรรมน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
๒๓๖. การฝึกอบรมหลักสูตรสำหรับผู้บริหารในพื้นที่และผู้เกี่ยวข้องกับการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การสร้างความเข้มแข็งและยั่งยืนให้กับเศรษฐกิจภายในประเทศในระดับพื้นที่ ครั้งที่ ๕
๒๓๗. โครงการบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้กับประชาชน ประจำเดือนสิงหาคม ๒๕๖๐
๒๓๘. แนวทางปฏิบัติที่ถูกต้องในการวางพุ่มทอง พุ่มเงิน
๒๓๙. ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพถวายผ้ากฐินสามัคคีจังหวัดตราด ประจำปี ๒๕๖๐
๒๔๐.การจัดกิจกรรมชุมชนคุณธรรมน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง จังหวัดตราด
๒๔๑.ประชุมเชิงปฏิบัติการถอดบทเรียนชุมชนท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมต้นแบบ
๒๔๒.กิจกรรมการแสดงพื้นบ้านภายใต้โครงการถนนสายวัฒนธรรม ๒๖ สิงหาคม ๒๕๖๐
๒๔๓.แถลงข่าวผลการดำเนินงานตามนโยบายของรัฐบาล จังหวัดตราด ครั้งที่ ๑๖/๒๕๖๐
๒๔๔.กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ สภากาแฟ ประจำเดือนสิงหาคม ๒๕๖๐ จังหวัดตราด
๒๔๕.กิจกรรมทำบุญตักบาตร "ผู้ว่าฯ พาเข้าวัด" ณ วัดบ่อไร่ อ.บ่อไร่ จ.ตราด
๒๔๖.ประชุมหัวหน้าส่วนราชการประจำจังหวัดตราด ประจำเดือนสิงหาคม ๒๕๖๐
๒๔๗.ประชุมติดตามความก้าวหน้าการดำเนินการ จัดพิธีถวายดอกไม้จันทน์ของประชาชนส่วนภูมิภาค
๒๔๘.กิจกรรมทำบุญตักบาตร "ผู้ว่าฯ พาเข้าวัด" ณ วัดท่าโสม อ.เขาสมิง จ.ตราด
๒๔๙.ประชุมคณะกรรมการคัดเลือกชุมชนคุณธรรมขับเคลื่อนด้วยพลังบวรจังหวัดตราด
๒๕๐.ประชุมพิจารณาทบทวนแผนพัฒนาจังหวัดตราด พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๔ (ฉบับทบทวน)
๒๕๑.ประชุมเตรียมความพร้อมพิธีถวายดอกไม้จันทน์ ในส่วนของอำเภอเขาสมิง จังหวัดตราด
๒๕๒.ประชุมคณะกรรมการส่งเสริมและรักษามรดก ภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม ครั้งที่ ๔
๒๕๓.ตรวจสถานประกอบกิจการตาม พ.ร.บ.ภาพยนตร์ และวีดิทัศน์ พ.ศ.๒๕๕๑ อ.เกาะช้าง
๒๕๔.การให้ความรู้ "ความเป็นมาประวัติศาสตร์ชาติไทย/ ธงชาติไทยและแนวทางปฏิบัติการใช้การชักธงชาติไทย
๒๕๕.กิจกรรมทำบุญตักบาตร "ผู้ว่าฯ พาเข้าวัด" ณ วัดสุวรรณภักดี (ทุ่งไก่ดัก) อ.เมืองตราด จ.ตราด
๒๕๖.ประชุมคณะอนุกรรมการส่งเสริมคุณธรรมระดับจังหวัด ครั้งที่ ๑/๒๕๖๐
๒๕๗.โครงการส่งเสริมอนุรักษ์วัฒนธรรมการเล่นดนตรีไทยฯ ประจำปี ๒๕๖๐
๒๕๘.การอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ จังหวัดตราด
๒๕๙.โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดตราด และเครือข่าย ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๐
๒๖๐.การจัดกิจกรรมของชุมชนคุณธรรมน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง วัดหนองเสม็ด
๒๖๑.ชุมชนท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมบ้านแหลมมะขาม และกรมส่งเสริมวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม ได้รับรางวัลดีเด่น ๑ ใน ๕ ด้านพัฒนาการบริหารราชการแบบมีส่วนร่วม ประจำปี ๒๕๖๐
๒๖๒.คณะอนุกรรมการประเมินชุมชนคุณธรรมฯ ลงพื้นที่ประเมินชุมชนคุณธรรมฯ ๕ แห่ง