ภารกิจสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดตราดในรอบปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑
๑. ประวัติความเป็นมา และภารกิจ หน้าที่ของสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัด
๒. รณรงค์ทักทายแบบไทย ๆ "สวสัดี"
๓. รณรงค์ทักทายแบบไทยๆ "ไหว้"
๔. อัตลักษณ์ไทยดังไกลไปทั่วโลก
๕. เสริมสร้างการมีน้ำใจให้เป็นนิสัย
๖.ให้ความรู้สึกดี ๆ ทั้งผู้รับและผู้ให้
๗.จิตอาสาเฉพาะกิจประชาชนทั่วไปทำความดีเพื่อพ่อ
๘.ถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ประจำปี ๒๕๖๐ ณ พระอารามหลวง วัดโยธานิมิต
๙.งานรัฐพิธีวันปิยมหาราชจังหวัดตราด ประจำปี ๒๕๖๐
๑๐.การประชุมจิตอาสาเฉพาะกิจด้านประชาสัมพันธ์พิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร
๑๑.ประชุมคณะกรรมการดำเนินงานจัดพิธีถวายดอกไม้จันทน์ ถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร
๑๒.พิธีมอบไฟหลวงพระราชทานให้แก่อำเภอเพื่อนำไปในพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ในพื้นที่อำเภอ
๑๓.จังหวัดตราดจัดซ้อมพิธีถวายดอกไม้จันทน์เสมือนจริง
๑๔.พิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร
๑๕.การประชุมหัวหน้าส่วนราชการประจำเดือนตุลาคม ๒๕๖๐
๑๖.พิธีเปิดนิทรรศการภายหลังพระราชพิธีถวายพระเพลิง พระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร
๑๗.ร่วมพิธีบรรจุพระธาตุประดิษฐานบนยอดเจดีย์สานสัมพันธ์ไมตรีไทย-มอญ ณ วัดฉางเกลือ
๑๘.การรณรงค์วัฒนธรรมและประเพณีไทยอันดีงาน "ลอยกระทง" จังหวัดตราด ประจำปี ๒๕๖๐
๑๙.กิจกรรมประเพณีวันลอยกระทง ประจำปี ๒๕๖๐ ณ วัดลำภูลาย อ.เขาสมิง จ.ตราด
๒๐.ประชาชนในพื้นที่ ๔ ตำบลของอำเภอเมืองตราด เข้าเยี่ยมชม นิทรรศการภายหลังพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาท สมเด็จพระปรมินทร มหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร
๒๑.คณะนักศึกษาระดับอนุปริญญาวิทยาลัยชุมชนตราด เข้าเยี่ยมชม นิทรรศการภายหลังพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาท สมเด็จพระปรมินทร มหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร
๒๒.กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ (สภากาแฟ) ประจำเดือน พฤศจิกายน ๒๕๖๐
๒๓.การประชุมผู้เกี่ยวข้องเพื่อเตรียมความพร้อมการจัดงานปีใหม่ - กาชาด จังหวัดตราด ประจำปี ๒๕๖๑
๒๔.รายงานการจัดนิทรรศการภายหลังพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ (ภาคเช้า)
๒๕.รายงานการจัดนิทรรศการภายหลังพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ (ภาคบ่าย)
๒๗.พิธีเปิดรับลงทะเบียนผู้ประกอบการที่ประสงค์จะเข้าร่วมโครงการตลาดประชารัฐ ๙ ประเภท
๒๘.การแถลงข่าวผลการดำเนินงานตามนโยบายของรัฐบาลในส่วนของจังหวัดตราด ประจำเดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๐
๒๙.การมอบแนวทางการดำเนินงานของจิตอาสา "เราทำความดีด้วยหัวใจ" และการมอบแนวทางการขับเคลื่อนโครงการตลาดประชารัฐ ๙ ประเภท
๓๐.การลงพื้นที่เพื่อสำรวจต้นไม้อันทรงคุณค่าเพื่อพิจารณาเป็นรุกขมรดกของแผ่นดิน
๓๑.รายงานการจัดนิทรรศการภายหลังพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ๑๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๐
๓๒.รายงานการจัดนิทรรศการภายหลังพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ๑๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๐
๓๓.ประชาสัมพันธ์การรับลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการตลาดประชารัฐ จังหวัดตราด
๓๔.ประชุมคณะกรรมการดำเนินงานโครงการทับทิมสยาม ๐๑ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๐
๓๕.ประชุมคณะกรรมการประสานงานการขับเคลื่อนและขยายผลโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ปีงบประมาณ ๒๕๖๑
๓๖.ประชุมโครงการจัดงาน ๑ ตำบล ๓ วัฒนธรรม ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑
๓๗.รายงานการจัดนิทรรศการภายหลังพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพล อดุลยเดช ๑๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๐
๓๘.ประชาสัมพันธ์มารยาทไทย วัฒนธรรมไทยอันดีงาม
๓๙.รายงานการจัดนิทรรศการภายหลังพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพล อดุลยเดช ๑๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ (เช้า)
๔๐.รายงานการจัดนิทรรศการภายหลังพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพล อดุลยเดช ๑๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ (บ่าย)
๔๑.งานรัฐพิธีวันพระบิดาแห่งฝนหลวง จังหวัดตราด ประจำปี ๒๕๖๐
๔๒.การลงพื้นที่เพื่อสำรวจต้นไม้อันทรงคุณค่าเพื่อพิจารณาเป็นรุกขมรดกของแผ่นดิน (ลานตะบูน)
๔๓.ลงพื้นที่เก็บข้อมูลบ้านของเจ้าจอมจันทร์พระสนมในพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๔
๔๕.รายงานการจัดนิทรรศการภายหลังพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพล อดุลยเดช ๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๐
๔๖.กิจกรรมจิตอาสา "ทำความดีด้วยหัวใจ" ณ ศูนย์การท่องเที่ยวเชิงธรรมชาติหาดทรายดำ "
๔๗.ประชุมเพื่อหาแนวทางในการส่งเสริมอาชีพชุมชนบ้านยายม่อม อ.แหลมงอบ จ.ตราด
๔๘.ซักซ้อมความเข้าใจที่ได้รับมอบหมายเป็นพี่เลี้ยงข้าราชการบรรจุใหม่ รุ่นที่ ๑
๔๙.รายงานการจัดนิทรรศการภายหลังพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพล อดุลยเดช ๑๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๐
๕๐.รายงานการจัดนิทรรศการภายหลังพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพล อดุลยเดช ๒๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ (เช้า)
๕๑.ประชุมผู้บริหารและปลัดองค์กรบริหารส่วนท้องถิ่นจังหวัดตราด ครั้งที่ ๖/๒๕๖๐
๕๒.รายงานการจัดนิทรรศการภายหลังพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพล อดุลยเดช ๒๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ (บ่าย)
๕๓.รายงานการจัดนิทรรศการภายหลังพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพล อดุลยเดช ๒๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ (เช้า)
๕๔.ลงพืนที่ประเมินชุมชนคุณธรรมวัดท่าโสม อำเภอเขาสมิง จังหวัดตราด
๕๕.ตรวจสถานประกอบกิจการตาม พ.ร.บ.ภาพยนตร์และวีดิทัศน์ พ.ศ.๒๕๕๑ ในพื้นที่อำเภอคลองใหญ่
๕๖.รายงานการจัดนิทรรศการภายหลังพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพล อดุลยเดช ๒๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ (บ่าย) โรงเรียนสตรีประเสริฐศิลป์
๕๗.รายงานการจัดนิทรรศการภายหลังพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพล อดุลยเดช ๒๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ (บ่าย) โรงเรียนวัดสะพานหิน
๕๙.การเดินพาเหรดกีฬาสีของนักเรียนโรงเรียนตราษตระการคุณ ประจำปี ๒๕๖๐
๖๐.ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อรับฟังความคิดเห็นต่อเอกสารหลักและร่างมติสมัชชาสุขภาพระดับจังหวัดตราด
๖๑.ประชุมผู้บริหารระดับสูงของกระทรวงวัฒธรรม ผ่านระบบวีดิโอทางไกล ครั้งที่ ๑๑/๒๕๖๐
๖๒.รายงานการจัดนิทรรศการภายหลังพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพล อดุลยเดช ๒๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๐
๖๓.รายงานการจัดนิทรรศการภายหลังพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพล อดุลยเดช ๒๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ (เช้า) โรงเรียนคลองใหญ่วิทยาคม
๖๔.ประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองพิจารณาคัดเลือกผู้ทำคุณประโยชน์ต่อพระพุทธศาสนา ประจำปี ๒๕๖๑
๖๕.รายงานการจัดนิทรรศการภายหลังพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพล อดุลยเดช ๒๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ (บ่าย)
๖๖.รายงานการจัดนิทรรศการภายหลังพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพล อดุลยเดช ๒๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ (เช้า) โรงเรียนอนุบาลตราด
๖๗.รายงานการจัดนิทรรศการภายหลังพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพล อดุลยเดช ๒๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๐
๖๘.ประชุมข้าราชการและเจ้าหน้าที่สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดตราด ประจำเดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๐
๖๙.สรุปการนำเสนอผลงานในการลงพื้นที่จังหวัดตราดของข้าราชการบรรจุใหม่ ๒๐-๒๔ พ.ย.๒๕๖๐
๗๐.ประชุมคณะทำงานสำรวจข้อมูลฯ เพื่อพิจารณาต้นไม้เป็น "รุกขมรดกของแผ่นดิน" จังหวัดตราด
๗๒.พิธีเปิดการแข่งขันพายเรือด้วยลำไผ่ ประจำปี ๒๕๖๐
๗๓.กิจกรรมแสงนำใจไทยทั้งชาติ เดิน วิ่ง ปันป้องกันอัมพาต ครั้งที่ ๓ จังหวัดตราด
๗๔.แถลงข่าวผลการดำเนินงานตามนโยบายของรัฐบาลในส่วนผลการดำเนินงานของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑ ครั้งที่ ๒
๗๕.ประชุมการจัดทำแผนปฏิบัติราชการจังหวัดตราด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒
๗๖.รายงานการจัดนิทรรศการภายหลังพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพล อดุลยเดช ๒๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๐
๗๗.ประชุมคณะกรรมการจัดงานวันวีรกรรมทหารเรือไทยในยุทธนาวีที่เกาะช้าง ครั้งที่ ๓๒ ประจำปี ๒๕๖๑
๗๘.เสวนาพัฒนาต่อยอดผลิตภัณฑ์วัฒนธรรมไทยเพื่อตอบสนองนโยบายรัฐบาลและขับเคลื่อนงานให้เป็นไปอย่างต่อเนื่อง
๗๙.รายงานการจัดนิทรรศการภายหลังพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๐
๘๐.ประสานเตรียมการแสดงละครอิงประวัติศาสตร์ "สมเด็จพระเจ้าตากสิน" งานปีใหม่ - กาชาด จ.ตราด ๒๕๖๑
๘๑.การถ่ายทำวีดิทัศน์ชุมชนคุณธรรมต้นแบบวัดท่าโสม อ.เขาสมิง จ.ตราด
๘๒.กิจกรรม ๑ ตำบล ๓ วัฒนธรรม บ้านน้ำเชี่ยว
๘๓.ประชาสัมพันธ์เตรียมจัดพิธีวันที่ ๕ ธันวาคม ๒๕๖๐ วันเฉลิมฯ วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ
๘๔.การแถลงข่าวเปิดโครงการตลาดประชารัฐ จังหวัดตราด
๘๕.ประชุมคณะกรรมการฝ่ายพิธีเปิดงานและเฉลิมฉลองงานปีใหม่-กาชาด จังหวัดตราด ประจำปี ๒๕๖๑
๘๖.ประชุมคณะกรรมการบริหารจังหวัดแบบบูรณาการ (กบจ.ตร.) ครั้งที่ ๖/๒๕๖๐
๘๗.พิธีเปิดโครงการอนุรักษ์สืบสานศิลปะและวัฒนธรรมท้องถิ่น ตำบลตะกาง "ข้าวใหม่ ไผ่กอหลวง"
๘๘.พิธีทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งพระภิกษุสงฆ์ จำนวน ๙๑ รูป เนื่องในวันที่ ๕ ธันวาคม ๒๕๖๐
๘๙.กิจกรรม "ความสุขจากพ่อ สู่ ผืนแผ่นดิน"
๙๐.ประชุมติดตามภารกิจเร่งด่วนของ สวจ.ตร. ในเดือน ธันวาคม ๒๕๖๐
๙๑.การจัดโต๊ะหมู่ถวายราชสักการะ ร.๙
๙๒.การประชุมคณะทำงาน PMQA ฉบับที่ ๒ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑
๙๓.พิธีรับมอบสิ่งของและเงินสดเพื่อสนับสนุนในกิจการของกาชาดจังหวัดตราด ประจำปี ๒๕๖๑
๙๔.โครงการมอบรถจักรยานให้เด็ก "พี่ปั่น น้องปั่น เพื่อวันสดใส" ครั้งที่ ๗
๙๕.กิจกรรมวันต่อต้านคอรัปชั่นสากล (ประเทศไทย) จังหวัดตราด
๙๖.ตรวจสถานประกอบกิจการตาม พ.ร.บ.ภาพยนตร์และ วีดิทัศน์ พ.ศ.๒๕๕๑ อำเภอเขาสมิง
๙๗.ตรวจติดตามศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์วัดมัชฌิมวัน (ดงกลาง)
๙๘.แถลงข่าวผลการดำเนินงานตามนโยบายของรัฐบาลจังหวัดตราด ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ ครั้งที่ ๓/๒๕๖๐
๙๙.ประชุมคณะอนุกรรมการอำนวยการจัดทำแผนพัฒนาพื้นที่ท่องเที่ยวหมู่เกาะช้างและพืนที่เชื่อมโยง ครั้งที่ ๓/๒๕๖๐
๑๐๐.ประชุมการประเมินความสำเร็จการขับเคลื่อนชุมชนคุณธรรมตามตัวชี้วัดและเกณฑ์การประเมินของกระทรวง วัฒนธรรม ผ่านระบบทางไกล
๑๐๑.โครงการจัดเทศน์การกุศล ๗๗ จังหวัด ร่วมใจ เทศน์การกุศลเพื่อเยาวชนไทย
๑๐๒.ประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองพระสงฆ์เข้าร่วมโครงการส่งเสริมพระสงฆ์และพุทธศาสนิกชนไปประกอบศาสนกิจ ณ สังเวชนียสสถาน ๔ ตำบล ประเทศอินเดีย-เนปาล
๑๐๓. ๙ มีนาคม ๒๕๖๑ ประชุมข้าราชการสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดตราด ประจำเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๑
๑๐๔. ๑๒ มีนาคม ๒๕๖๑ สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดตราดจัดประชุมคณะทำงานจัดเก็บข้อมูลมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมจังหวัดตราด ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑
๑๐๕. ๑๒ มีนาคม ๒๕๖๑ สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดตราดจัดประชุมคณะกรรมการฝ่ายอัญเชิญขบวนแห่พระพุทธนวราชบพิตรฯ
๑๐๖. ๑๒ มีนาคม ๒๕๖๑ สภาวัฒนธรรมจังหวัดตราดจัดประชุมคณะกรรมการสภาวัฒนธรรมจังหวัดตราด
๑๐๗. ๑๒ มีนาคม ๒๕๖๑ สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดตราดจัดประชุมผู้เกี่ยวข้องเพื่อจัดทำแผนชุมชนคุณธรรมฯ วัดสุวรรณมงคล
๑๐๘. ๑๓-๑๕ มีนาคม ๒๕๖๑ กรมส่งเสริมวัฒนธรรมจัดประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการบุคลากรที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานตาม พ.ร.บ.ภาพยนตร์และวีดิทัศน์ พ.ศ.๒๕๕๑
๑๐๙. ๑๓-๑๔ มีนาคม ๒๕๖๑ จังหวัดตราดจัดอบรมเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจ เกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อนและปลุกจิตสำนึกที่ดีในการปฏิบัติงานด้วยความโปร่งใส
         https://www.facebook.com/tiger.poolsiri/posts/1684311831682104?pnref=story
๑๑๐. ๑๔ มีนาคม ๒๕๖๑ จังหวัดตราดจัดประชุมคณะกรรมการจัดงานวันตราดรำลึก ครบรอบ ๑๑๒ ปี
๑๑๑. ๑๔ มีนาคม ๒๕๖๑ จังหวัดตราดจัดประชุมคณะกรรมการติดตามเร่งรัด การใช้จ่ายงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ ครั้งที่ ๓/๒๕๖๑
๑๑๒. ๑๔ มีนาคม ๒๕๖๑ จังหวัดตราดจัดกิจกรรมประกาศนโยบายส่งเสริมการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพจังหวัดตราด Trat exercise city "ตราดมนานครออกกำลังกาย"
๑๑๓. ๑๔ มีนาคม ๒๕๖๑ จังหวัดตราด จัดกิจกรรมสัมมนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์บุคลากร (สภากาแฟ) ประจำเดือนมีนาคม ๖๑
๑๑๔. ๑๔ มีนาคม ๒๕๖๑ สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดตราด จัดประชุมพิจารณาคัดเลือกเยาวชนต้นแบบด้านดนตรีไทย ประจำปี ๒๕๖๑
๑๑๕. ๑๔ มีนาคม ๒๕๖๑ เป็นวิทยากรอบรม "มารยาททางสังคมไทย" ตามโครงการ "เยาวชนสำนึกดี รู้หน้าที่ เชิดชูสถาบัน" แก่สภาเด็ก และเยาวชนตำบลท่าโสม          อำเภอเขาสมิง
๑๑๖. ๑๔ มีนาคม ๒๕๖๑ สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดตราด จัดประชุมผู้นำชุมชนคุณธรรมฯ วัดท่าโสม อำเภอเขาสมิง จังหวัดตราด
๑๑๗. ๑๔ มีนาคม ๒๕๖๑ จังหวัดตราดจัดประชุมชี้แจงการปฏิบัติงาน EDC นำเงินส่งคลัง-จ่ายเงินผ่าน KTB Corporate online
๑๑๘. ๑๔ มีนาคม ๒๕๖๑ จังหวัดตราดจัดบันทึกเทปโทรทัศน์รายการ "ของดีจังหวัดเด่น" ณ สถานีโทรทัศน์ช่องนิว ๑๘ กรุงเทพฯ เพื่อประชาสัมพันธ์การจัดงาน "วันตราดรำลึก"          ครบรอบ ๑๑๒ ปี
๑๑๙. ๑๕ มีนาคม ๒๕๖๑ กรมการศาสนา กระทรวงวัฒนธรรมจัดพิธีส่งคณะผู้เดินทางไปประกอบศาสนกิจ ณ สังเวชนียสถาน ๔ ตำบล ประเทศอินเดีย-เนปาล         ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑
./ศิวัช พูลศิริ สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดตราด/รายงาน

สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดตราด
ชั้น ๒ ศาลากลางจังหวัดตราด ถนนราษฎร์นิยม ตำบลบางพระ อำเภอเมืองตราด จังหวัดตราด
โทร. ๐ ๓๙๕๒ ๓๙๔๘ โทรสาร ๐ ๓๙๕๒ ๓๙๗๐

E-mail :
siwush.poo@m-culture.go.th
เมืองเกาะครึ่งร้อย พลอยแดงค่าล้ำ ระกำแสนหวาน หลังอานหมาดี ยุทธนาวีเกาะช้าง สุดทางบูรพา

ภารกิจสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดตราดในรอบปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑
๑๒๐. ๑๕ มีนาคม ๒๕๖๑ จังหวัดตราดจัดโครงการบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้กับประชาชน ประจำเดือนมีนาคม ๒๕๖๑
๑๒๑. ๑๖ มีนาคม ๒๕๖๑ จังหวัดตราดจัดประชุมคณะกรรมการดำเนินโครงการหมู่บ้านจุฬาภรณ์พัฒนาและหมู่บ้านทับทิมสยาม ๐๑ จังหวัดตราด และผู้เกี่ยวข้อง
๑๒๒. ๑๖ มีนาคม ๒๕๖๑ จังหวัดตราดจัดประชุมสื่อ Social Media สร้างสรรค์จังหวัดตราด ขับเคลื่อนนโยบายรัฐบาลเข้าสู่ Thailand ๔.๐
๑๒๓. ๑๘ มีนาคม ๒๕๖๑ จังหวัดตราดจัดงานวันท้องถิ่นไทย
๑๒๔. ๒๐ มีนาคม ๒๕๖๐ จังหวัดตราดจัดแถลงข่าวผลงานการดำเนินงานตามนโยบายของรัฐบาล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ ครั้งที่ ๘/๒๕๖๑
๑๒๕. ๒๐ มีนาคม ๒๕๖๑ จังหวัดตราดจัดประชุมการจัดทำเส้นทางการท่องเที่ยวจังหวัดตราด
๑๒๖. ๒๐ มีนาคม ๒๕๖๑ จังหวัดตราดจัดประชุมคณะอนุกรรมการคุ้มครองคนไร้ที่พึ่งประจำจังหวัดตราด
๑๒๗. การจัดกิจกรรมประเพณีสงกรานต์ ประจำปี ๒๕๖๑ ภายใต้แนวคิด "สงกรานต์วิถีไทย ใช้น้ำคุ้มค่า ชีวาปลอดภัย"
๑๒๘. ๒๑ มีนาคม ๒๕๖๑ จังหวัดตราดจัดประชุมคณะกรรมการประสาน และขับเคลื่อนนโยบายสานพลังประชารัฐประจำจังหวัดตราดฯ
๑๒๙. ๒๑ มีนาคม ๒๕๖๑ จังหวัดตราดจัดประชุมติดตามความก้าวหน้างานวันตราดรำลึก และงานวันอนุรักษ์มรดกไทย ประจำปี ๒๕๖๑
๑๓๐. วันที่ ๑๙-๒๒ มีนาคม ๒๕๖๑ กรมส่งเสริมวัฒนธรรมจัดประชุมเชิงปฏิบัติการ "การเล่นพื้นบ้านของเด็กไทย" ภาคกลางและภาคตะวันออก ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑
๑๓๑. วันที่ ๒๒ มีนาคม ๒๕๖๑ จังหวัดตราดประชุมผู้เกี่ยวข้องเพื่อปรึกษาหารือแนวทางและสถานที่ดำเนินงานตลาดประชารัฐ (ถนนคนเดิน) จังหวัดตราด
๑๓๒.ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาศักยภาพเลขานุการ/เหรัญิก สภาวัฒนธรรมและอาสาสมัครวัฒนธรรม ๔ ภาค ในการร่วมขับเคลื่อนประเทศไทย ๔.๐ รุ่นที่ ๔
๑๓๓.วันที่ ๒๒ มีนาคม ๒๕๖๑ พิธีทำบุญเมืองตราด เนื่องในงานวันตราดรำลึก ประจำปี ๒๕๖๑ ครบรอบ ๑๑๒ ปี
๑๓๔.๒๓ มีนาคม ๒๕๖๑ พิธีบำเพ็ญกุศล/บวงสรวงและรำถวายพระพร เนื่องในงานวันตราดรำลึก ประจำปี ๒๕๖๑ ครบรอบ ๑๑๒ ปี
๑๓๕.วันที่ ๒๓ มีนาคม ๒๕๖๑ การแสดงริ้วขบวนพาเหรด เนื่องในงานวันอนุรักษ์มรดกไทย ประจำปี ๒๕๖๑ ครอบรอบ ๑๑๒ ปี
๑๓๖.วันที่ ๒๓ มีนาคม ๒๕๖๑ พิธีเปิดงานวันอนุรักษ์มรดกไทย ประจำปี ๒๕๖๑ ครบรอบ ๑๑๒ ปี
๑๓๗.ร่วมรณรงค์ประชาสัมพันธ์การแต่งกายด้วยชุดไทย/ผ้าไทย
๑๓๘.ประชาสัมพันธ์การจัดงานวันอนุรักษ์มรดกไทยจังหวัดตราด ประจำปี ๒๕๖๑
๑๓๙. งานวันอนุรักษ์มรดกไทยจังหวัดตราด ประจำปี ๒๕๖๑ วันที่ ๑ เมษายน ๒๕๖๑
๑๔๐. กิจกรรมการแข่งขันตำส้มต้มงานวันอนุรักษ์มรดกไทย ประจำปี ๒๕๖๑
๑๔๑. กิจกรรมรณรงค์ดูแลรักษามรดกทางศิลปวัฒนธรรมของชาติ เนื่องในโอกาสวันอนุรักษ์มรดกไทย จังหวัดตราด ประจำปี ๒๕๖๑
๑๔๒. การประชุมคณะกรรมการจัดงานวันระกำหวาน ผลไม้และของดีเมืองตราด ประจำปี ๒๕๖๑
๑๔๓. รณรงค์ประชาสัมพันธ์ "เล่นสงกรานต์วิถีไทย ใช้น้ำคุ้มค่า ชีวาปลอดภัย" ประจำปี ๒๕๖๑
๑๔๔. ประชาสัมพันธ์เกร็ดความรู้ประวัติ "พระพุทธนวราชบพิตรประจำจังหวัด"
๑๔๕. งานรัฐพิธีวันพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลก และที่ระลึกมหาจักรีบรมราชวงศ์ ประจำปี ๒๕๖๑
๑๔๖. ประชาสัมพันธ์การเล่นสงกรานต์ภายใต้กิจกรรม "สงกรานต์สีขาว" ประจำปี ๒๕๖๑
๑๔๗. ประชาสัมพันธ์เข้าร่วมกิจกรรมวันครอบครัวและวันผู้สูงอายุแห่งชาติจังหวัดตราด ประจำปี ๒๕๖๑
๑๔๘. พิธีเปิดศูนย์ปฏิบัติการร่วมป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนและทางน้ำ ในช่วงเทศกาลสงกรานต์ ประจำปี ๒๕๖๑
๑๔๙. กิจกรรมวันครอบครัวและวันผู้สูงอายุแห่งชาติจังหวัดตราด ประจำปี ๒๕๖๑
๑๕๐. แถลงข่าวผลการดำเนินงานตามนโยบายของรัฐบาลจังหวัดตราด ครั้งที่ ๙/๒๕๖๑
๑๕๑. รณรงค์ประชาสัมพันธ์ "เล่นสงกรานต์วิถีไทย ใช้น้ำคุ้มค่า ชีวาปลอดภัย ประจำปี ๒๕๖๑
๑๕๑. รณรงค์ประชาสัมพันธ์การแต่งชุดผ้าไทย : เมษายน ๒๕๖๑
๑๕๒. การประชุมคณะกรรมการโครงการบรรพชาอุปสมบทพระภิกษุสามเณรและบวชศีลจาริณีภาคฤดูร้อนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
          เนื่องในโอกาสวันคล้านวันพระราชสมภพ ๒ เมษายน ๒๕๖๑
๑๕๓. การแถลงข่าวและให้สัมภาษณ์สื่อมวลชนการจัดงานแสดงและจำหน่ายสินค้าเชื่อมโยงแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตร ตามโครงการพัฒนาภาคตะวันออกให้เป็นศูนย์ผลไม้
         เมืองร้อนแห่งเอเซีย ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑ "เทศกาลผลไม้ภาคตะวันออก"
๑๕๔. รณรงค์ประชาสัมพันธ์ "ค่านิยมสร้างสรรค์จังหวัดตราด"
๑๕๕. เกร็ดความรู้เรื่องคลองบางพระ จังหวัดตราด
๑๕๖. การตรวจราชการจังหวัดตราดของผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรี เขต ๙ และผู้ราชการกระทรวงมหาดไทย : พฤษภาคม ๒๕๖๑
๑๕๗. การประชุมคณะทำงานด้านสถานที่,ปรับปรุงภูมิทัศน์และด้านการกำหนดรูปแบบร้านค้าและชนิดของสินค้าที่จำหน่าย ตามนโยบายจะดำเนินงานตลาดประชารัฐ
          (ถนนคนเดิน) จังหวัดตราด โดยบูรณาการภายใต้โครงการตลาดประชารัฐ ตามนโยบายของรัฐบาล "หนึ่ง อปท. หนึ่งสถานที่ท่องเที่ยว
๑๕๘. ๒ พฤษภาคม ๒๕๖๑ โครงการส่งเสริมการขับเคลื่อนแผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ กิจกรรมจิตอาสารณรงค์ดูแลรักษาศาสนสถานจังหวัดตราด
          พุทธศักราช ๒๕๖๑ ณ วัดไผ่ล้อม
๑๕๙. ๗ พฤษภาคม ๒๕๖๑ ประชุมผู้เกี่ยวข้องจากภาครัฐและเอกชน เพื่อรับฟัง และแลกเปลี่ยนแนวคิด เปิดตราดสู่โลก...เปิดโลกสู่ตราด "Open Trat to The world...Open The
         world to Trat" จากนายทอดด์ ทองดีและทีมงานบริษัท ลาเวลล์ เอ็นเตอร์เทนเม้นท์ จำกัด
๑๖๐. ๙ พฤษภาคม ๒๕๖๑ การประชุมสัมมนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์บุคลากร ประจำเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๑
๑๖๑. ๙ พฤษภาคม ๒๕๖๑ แถลงข่าวผลการดำเนินงานตามนโยบายของรัฐบาลและตอบข้อซักถามสื่อมวลชน ครั้งที่ ๑๑/๒๕๖๑
๑๖๒. ประชาสัมพันธ์การออกกำลังกายตามนโยบายส่งเสริมการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ Trat exercise city sport for all 4.0 "ตรา มหานครออกกำลังกาย ๔.๐" ทุกวันพุธ
         ณ ศาลาประชาคมจังหวัดตราด
๑๖๓. ๑๑ พฤษภาคม ๒๕๖๑ ประชุมผู้มีส่วนเกี่ยวข้องเพื่อเตรียมความพร้อมในการจัดงานส่งเสริมพระพุทธศาสนาและความสัมพันธ์กับประเทศเพื่อนบ้านอาเซียนในมิติ
         พระพุทธศาสนา เนื่องในงานสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนาวิสาขบูชาอาเซียน ประจำปี ๒๕๖๑ ระหว่างจังหวัดตราด กับจังหวัดเกาะกง กัมพูชา
๑๖๔. ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๖๑ การประชุมวิเคราะห์ความเสี่ยงและการจัดการความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อนในภาพรวมของจังหวัดตราด
๑๖๕. ๑๖ พฤษภาคม ๒๕๖๑ ประชุมเตรียมการจัดงาน "วันระกำหวาน ผลไม้และของดีเมืองตราด" ครั้ง ๒/๒๕๖๑
๑๖๖. ๑๖ พฤษภาคม ๒๕๖๑ รับนักเรียน จำนวน ๒ คน จากวิทยาลัยเทคนิคตราด ระดับ ปวช.3 เข้าฝึกงานกับสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดตราด
๑๖๗. ๑๗ พฤษภาคม ๒๕๖๑ การแถลงข่าวการจัดงานวันระกำหวาน ผลไม้และของดีเมืองตราด ประจำปี ๒๕๖๑
๑๖๘ ๑๗ พฤษภาคม ๒๕๖๑ การอบรมความรู้ในการอัญเชิญศาสตร์พระราชาเพื่อน้อมนำมาประยุกต์ใชในการดำเนินชีวิตและประพฤติปฏิบัติให้เกิดผลสัมฤทธิ์และเป็น
        สิริมงคลแก่ชีวิตตนเอง-ครอบครัวฯ ตามโครงการจังหวัดตราดคุณธรรมสืบสานพระราชปณิธานตามรอยพระยุคลบาท
๑๖๙. ๒๑ พฤษภาคม ๒๕๖๑ การประชุมเพื่อติดตามผลการดำเนินงานของคณะกรรมการประสานและขับเคลื่อนนโยบายสานพลังประชารัฐประจำจังหวัดตราด (คสป.)
        ครั้งที่ ๗/๒๕๖๑
๑๗๐. ๒๒ พฤษภาคม ๒๕๖๑ การสัมภาษณ์และจัดทำบันทึกประเทศ จากบริษัท สมาร์ท บิซิเนส ไลน์ จำกัด (SBL) เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวจังหวัดตราด
๑๗๑. ๒๒ พฤษภาคม ๒๕๖๑ การประชุมคณะอนุกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น จังหวัดตราด ครั้งที่ ๒/๒๕๖๑
๑๗๒. ๒๓ พฤษภาคม ๒๕๖๑ การประชุม คณะทำงานสำรวจและขึ้นทะเบียนบ้านเก่าจังหวัดตราด
๑๗๓. ๒๔ พฤษภาคม ๒๕๖๑ เกร็ดความรู้เกี่ยวพระแสงราชศัตราประจำเมือง
๑๗๔. ๒๔ พฤษภาคม ๒๕๖๑ การประชุมคณะกรรมการจริยธรรมประจำจังหวัดตราด ครั้งที่ ๑/๒๕๖๑
๑๗๕. ๒๔ พฤษภาคม ๒๕๖๑ การประชุมคณะกรรมการติดตามเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑
๑๗๖. ๒๕ พฤษภาคม ๒๕๖๑ พิธีเปิดงานวันระกำหวาน ผลไม้และของดีเมืองตราด ประจำปี ๒๕๖๑
๑๗๗. ๒๘ พฤษภาคม ๒๕๖๑ พิธีรับมอบแผ่นซีดีเพลงชุด "ตราดเมืองในฝัน มหัศจรรย์แห่งรักษ์" จำนวน ๕๐๐ แผ่น จากชมรมคนแมงมุมกลุ่มศิลปินอิสาณ ม.ราชภัฎบุรีรัมย์
๑๗๘. ๒๘ พฤษภาคม ๒๕๖๑ พิธีเจริญพระพุทธมนต์ถวายพระพรชัยมงคลแด่สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ เนื่องในโอกาสมหามงคลจะทรงเจริญพระชนมายุครบ ๖๖ พรรษา วันที่
          ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๑ และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ ๙ จะทรงเจริญพระชนมายุครบ ๘๖ พรรษา วันที่ ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๑
๑๗๙. ๒๙ พฤษภาคม ๒๕๖๑ การจัดงานส่งเสริมพระพุทธศาสนาและความสัมพันธ์กับประเทศเพื่อนบ้านอาเซียนในมิติ พระพุทธศาสนา เนื่องในงานสัปดาห์ส่งเสริม
         พระพุทธศาสนาวิสาขบูชาอาเซียน ประจำปี ๒๕๖๑ ระหว่างจังหวัดตราด กับจังหวัดเกาะกง กัมพูชา
๑๘๐. ๓๐ พฤษภาคม ๒๕๖๑ การแถลงข่าวผลการดำเนินงานตามนโยบายของรัฐบาลและตอบข้อซักถามสื่อมวลชนท้องถิ่น ครั้งที่ ๑๒/๒๕๖๑
๑๘๑. ๓๐ พฤษภาคม ๒๕๖๑ การประชุมคณะอนุกรรมการประชาสัมพันธ์แห่งชาติ ระดับจังหวัด ครั้งที่ ๒/๒๕๖๑
๑๘๒. ๓๐ พฤษภาคม ๒๕๖๑ การนิเทศติดตามผลการฝึกงานของนักเรียนฝึกงานจากครูวิทยาลัยเทคนิคตราด ณ สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดตราด
๑๘๓. ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๑ การประชุมหัวหน้าส่วนราชการ ประจำเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๑
๑๘๔. ๒ กรกฎาคม ๒๕๖๑ การประชุมข้าราชการภายในกลุ่มส่งเสริมฯ สวจ.ตราด
๑๘๕. ๔ สิงหาคม ๒๕๖๑ พิธีลงนามถวายพระพรสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ ๙ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๖ พรรษา
         ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๑
๑๘๖. ๗ สิงหาคม ๒๕๖๑ โครงการ "ฟังธรรมนำสุข หลักธรรมพัฒนาจิตใจ" ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑
๑๘๗. ๘ สิงหาคม ๒๕๖๑ แถลงข่าวผลการดำเนินงานของจังหวัดตราด ตามนโยบายของรัฐบาลและตอบข้อซักถามสื่อมวลชน รอบปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑
          ครั้งที่ ๗/๒๕๖๑
๑๘๘. ๘ สิงหาคม ๒๕๖๑ การประชุมคณะอนุกรรมการส่งเสริม และพัฒนาครอบครัวจังหวัดตราด
๑๘๙. ๘ สิงหาคม ๒๕๖๑ กิจกรรมทำความสะอาดศาสนสถาน ในโครงการร่วมพลังทางศาสนาเสริมสร้างสมานฉันท์ เฉลิมพระเกียรติพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ          ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๑ ณ วัดโยาธานิมิต
๑๙๐. ๙ สิงหาคม ๒๕๖๑ กิจกรรมโครงการเข้าค่ายปฏิบัติธรรมเฉลิมพระเกียรติ ๘๖ พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ ๙
๑๙๑. ๑๐ สิงหาคม ๒๕๖๑ ร่วมงานและมอบของขวัญ เนื่องในวันกำนันผู้ใหญ่บ้านจังหวัดตราด ประจำปี ๒๕๖๑
๑๙๒. ๑๐ สิงหาคม ๒๕๖๑ กิจกรรมทำความสะอาดศาสนสถานในโครงการร่วมพลังทางศาสนาเสริมสร้างสมานฉันท์ เฉลิมพระเกียรติพระนางเจ้าสิริกิติ์
          พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ ๙ ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๑
๑๙๓. ๑๑ สิงหาคม ๒๕๖๑ กิจกรรมถวายพระราชกุศลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ ๙ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๖ พรรษา
         ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๑
๑๙๔. ๑๑ สิงหาคม ๒๕๖๑ โครงการร่วมพลังทางศาสนาเสริมสร้างสมานฉันท์ เฉลิมพระเกียรติพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ ๙ ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๑
๑๙๕. ๑๑ สิงหาคม ๒๕๖๑ กิจกรรมทอดผ้าป่าสามัคคีเพื่อการศึกษา คืนสู่เหย้าชาวหนองคันทรง
๑๙๖. ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๑ พิธีทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศล พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร และถวายพระพรชัยมงคลสมเด็จ
          พระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ ๙ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๖ พรรษา ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๑ และสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
          มหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร
 
๑๙๗.. ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๑ พิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ ๙ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา
          ๘๖ พรรษา ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๑
๑๙๙. ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๑ กรรมจิตอาสา "เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ"
๒๐๐. ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๑ พิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล แด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชชินีนาถ ในรัชกาลที่ ๙ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา
          ๘๖ พรรษา ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๑
๒๐๑. ๑๔ สิงหาคม ๒๕๖๑ ประชุมการขับเคลื่อนการบริหาร จัดการภาครัฐสู่การเป็นระบบราชการ ๔.๐ ( PMQA 4.๐) 
๒๐๒. วันที่ ๑๕ สิงหาคม ๒๕๖๑ ตรวจประเมินมาตรฐานศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์ จังหวัดตราด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑
๒๐๓. วันที่ ๑๕ สิงหาคม ๒๕๖๑ ประชุมคณะอนุกรรมการควบคุมการขอทานจังหวัดตราด ครั้งที่ ๑/๒๕๖๑
๒๐๔. วันที่ ๑๕ สิงหาคม ๒๕๖๑ ประชุมเชิงปฏิบัติการคณะกรรมการประกวดชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถีระดับจังหวัด 
๒๐๕. วันที่ ๑๕ สิงหาคม ๒๕๖๑ ประชุมคณะอนุกรรมการส่งเสริมคุณธรรมระดับจังหวัด ภายใต้การขับเคลื่อนแผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑
          (พ.ศ.๒๕๕๙ - ๒๕๖๔) ครั้งที่ ๒ เพิ่มเติม
๒๐๖. วันที่ ๑๖ สิงหาคม ๒๕๖๑ โครงการบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน จังหวัดตราด ประจำเดือน สิงหาคม ๒๕๖
๒๐๗. วันที่ ๑๗ สิงหาคม ๒๕๖๑ ประชุมข้าราชการและเจ้าหน้าที่สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดตราด ประจำเดือนกรกฎาคม ๒๕๖๑
๒๐๘. วันที่ ๑๙ สิงหาคม ๒๕๖๑ โครงการส่งเสริมกิจกรรมทางพระพุทธศาสนาเนื่องในเทศกาลเข้าพรรษา “ผู้ว่าฯ พาเข้าวัด” จังหวัดตราด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑
๒๐๙. ๒๑-๒๓ สิงหาคม ๒๕๖๑ การอบรม พ.ร.บ.และระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการจัดซื้อ/จ้างและการบริหารพัสดภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๑
๒๑๐. ๒๑ สิงหาคม ๒๕๖๑ คณะกรรมการจริยธรรมประจำจังหวัดตราด ตรวจเยี่ยมหน่วยงานนำร่องที่ส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมภายในหน่วยงาน
๒๑๑. ๒๑ สิงหาคม ๒๕๖๑ โครงการสร้างความปรองดองสมานฉันท์ โดยใช้หลักธรรมทางพระพุทธศาสนา "หมู่บ้านรักษาศีล ๕" (ตามแผนยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี)
         ประจำปี ๒๕๖๑ จังหวัดตราด  
๒๑๒. ๒๒ สิงหาคม ๒๕๖๑ ทำบุญตักบาตรพระสงฆ์ทุกวันพุธ เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร และสมเด็จพระนางเจ้าพระบรม
          ราชินีนาถ ในรัชกาลที่ ๙
๒๑๓. ๒๒ สิงหาคม ๒๕๖๑ ประชุมผู้บริหารระดับสูงกระทรวงวัฒนธรรม ครั้งที่ ๘/๒๕๖๑ ผ่านระบบการประชุมทางไกล Video conference
๒๑๕. ๒๓ สิงหาคม ๒๕๖๑ ประชุมพิจารณาคัดเลือก พ่อตัวอย่างแห่งชาติ ปี ๒๕๖๑
๒๑๖. ๒๓ สิงหาคม ๒๕๖๑ โครงการอบรมพระนวกภูมิ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๑ คณะสงฆ์อำเภอเมืองตราด
๒๑๗. ๒๓ สิงหาคม ๒๕๖๑ วิทยากรบรรยายโครงการอนุรักษ์วัฒนธรรม และภูมิปัญญาไทย กิจกรรมมารยาทไทย
๒๑๘. ๒๔ สิงหาคม ๒๕๖๑ แถลงข่าวผลการดำเนินงานของจังหวัดตราด ตามนโยบายของรัฐบาลและตอบข้อซักถามสื่อมวลชน ครั้งที่ ๑๘/๒๕๖๑
๒๑๙. ๒๔ สิงหาคม ๒๕๖๑ จัดเตรียมสถานที่ประกอบพิธีเปิดกิจกรรมสาธารณประโยชน์ของจิตอาสาพระราชทาน "เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ"
๒๒๐. ๒๖ สิงหาคม ๒๕๖๑   โครงการส่งเสริมกิจกรรมทางพระพุทธศาสนาเนื่องในเทศกาลเข้าพรรษา "ผู้ว่าฯ พาเข้าวัด" จังหวัดตราด ประจำปี ๒๕๖๑
๒๒๑. ๒๘ สิงหาคม ๒๕๖๑ การฝึกอบรมโครงการฝึกอบรมกฎหมาย ว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ  
๒๒๓. ๒๙ สิงหาคม ๒๕๖๑ โครงการจิตอาสาพระราชทาน "เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ" กิจกรรมโครงการจิตอาสาพัฒนา อำเภอเมืองตราด จังหวัดตราด
๒๒๔. ๓๐ สิงหาคม ๒๕๖๑ โครงการจิตอาสาพระราชทาน "เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ" กิจกรรมโครงการจิตอาสาพัฒนา อำเภอเมืองตราด จังหวัดตราด
๒๒๕. ๓๐ สิงหาคม ๒๕๖๑ พิธีเปิดโครงการเที่ยวงานวัด ๕๕ เมืองรอง บ้านเรา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ ๒๕๖๑ "ย้อนวันวาน เที่ยวงานวัดเมืองตราด หนุกสะหงาด...ฮิ"
๒๒๖. ๓ กันยายน ๒๕๖๑ ประชาสัมพันธ์การแข่งขันกีฬาพื้นบ้าน สานสัมพันธ์เครือข่ายวัฒนธรรม ปี พ.ศ.๒๕๖๑
๒๒๗. ๓ กันยายน ๒๕๖๑ โครงการส่งเสริมกิจกรรมทางพระพุทธศาสนาเนื่องในเทศกาลเข้าพรรษา "ผู้ว่าฯ พาเข้าวัด" จังหวัดตราด ประจำปี ๒๕๖๑
๒๒๘. ๓ กันยายน ๒๕๖๑ การประชุมคณะกรรมการส่งเสริมและรักษามรดกภูมิปัญญาทางวัฒธรรม จังหวัดตราด ครั้งที่ ๓/๒๕๖๑
๒๒๙. ๕ กันยายน ๒๕๖๑ กิจกรรมทำบุญตักบาตรพระสงฆ์ทุกวันพุธ เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มหาวชิราลงกรณบดินทรเทพยวรางกูรและสมเด็จพระนางเจ้า
           สิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ ๙  
๒๓๐. ๕ กันยายน ๒๕๖๑ โครงการกิจกรรมอบรมเครือข่ายการท่องเที่ยวโดยชุมชน จังหวัดตราด
๒๓๑. ๕ กันยายน ๒๕๖๑ การตรวจราชการของผู้ตรวจราชการกระทรวงวัฒนธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ รอบที่ ๒
๒๓๒. ๕ กันยายน ๒๕๖๑ โครงการส่งเสริมการขับเคลื่อนแผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ กิจกรรมจิตอาสารณรงค์ดูแลรักษาศาสนสถานจังหวัดตราด พุทธศักราช
           ๒๕๖๑ ครั้งที่ ๕
๒๓๓. ๖ กันยายน ๒๕๖๑ ผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรี เขตตรวจราชการที่ ๙การตรวจติดตามแผนงานบูรณาการเสริมสร้างความเข้มแข็งและยั่งยืนในพื้นที่จังหวัดตราด
๒๓๔. ส่งเสริมเส้นทางการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม เส้นทางที่ ๑
๒๓๕. ส่งเสริมเส้นทางการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม เส้นทางที่ ๑
๒๓๖. ๑๘ กันยายน ๒๕๖๑ ประชุมคณะกรรมการส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคมจังหวัดตราด ครั้งที่ ๒/๒๕๖๑
๒๓๗. ๑๘ กันยายน ๒๕๖๑ การประชุมผู้เกี่ยวข้อง ประกอบด้วย ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ และภาคเอกชน เพื่อรับฟังการชี้แจง ผลการดำเนินงานในประเด็นการตรวจติดตาม
           ปัญหาที่สำคัญของจังหวัดตราด
๒๓๘. ๑๘ กันยายน ๒๕๖๑ ประชุมคณะกรรมการดำเนินโครงการโรงเรียนเพียงหลวง ๖ ในทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวด
๒๓๙. ๑๙ กันยายน ๒๕๖๑ การประชุมผู้บริหารระดับสูงกระทรวงวัฒนธรรม ครั้งที่ ๙/๒๕๖๑ ผ่านระบบการประชุมทางไกล Video conference
๒๔๐. ๑๙ กันยายน ๒๕๖๑ การประชุมติดตามเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ ซึ่งเป็นการประชุม ครั้งที่ ๙/๒๕๖๑
๒๔๑. ๑๙ กันยายน ๒๕๖๑ คณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วน จังหวัดตราด
๒๔๒. ๒๐ กันยายน ๒๕๖๑ โครงการบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้ม ให้ประชาชน จังหวัดตราด
๒๔๓.