ภารกิจสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดตราดในรอบปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑
ภารกิจสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดตราดในรอบปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑
๑. ๑ ตุลาคม ๒๕๖๑ การจัดงานรัฐพิธีวันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว จังหวัดตราด ประจำปี ๒๕๖๑ ๒. วันที่ ๒ ตุลาคม ๒๕๖๑ รณรงค์ประชาสัมพันธ์การแต่งกายในวันปฏิบัติราชการและวันสำคัญ ๆ ของจังหวัดตราด
๓. วันที่ ๓ ตุลาคม ๒๕๖๑ ประชาสัมพันธ์การแต่งเครื่องแบบราชการที่ถูกต้องตามระเบียบของทางราชการ ๔. ๔ ตุลาคม ๒๕๖๑ ประชาสัมพันธ์การสวมใส่เสื้อสีเหลืองเพื่อร่วมแสดงจงรักภักดีและรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ ร.๙ วันที่ ๑๓ ตุลาคม ๒๕๖๑
๕. วันที่ ๕ ตุลาคม ๒๕๖๑ ประชาสัมพันธ์รวมพลังเพื่อร่วมแสดงจงรักภักดีและรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ ร.๙ วันที่ ๑๓ ตุลาคม ๒๕๖๑ ๖. วันที่ ๗ ตุลาคม ๒๕๖๑ ร่วมรณรงค์ใช้ถุงผ้าแทนถุงพลาสติกเพื่อลดมลพิษและภาวะโลกร้อน
๗. วันที่ ๘ ตุลาคม ๒๕๖๑ รณรงค์ประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับวัฒนธรรมประเพณีอันดีงามของไทยและระบบราชการ "ผู้น้อยกับผู้ใหญ่/ผู้อาวุโส ๘. วันที่ ๘ ตุลาคม ๒๕๖๑ อัญเชิญพระบรมราโชวาทของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ๑ องค์ เพื่อเป็นสิริมงคลชีวิต
๙. วันที่ ๘ ตุลาคม ๒๕๖๑ ประชุมเตรียมความพร้อมการกิจกรรมเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
     บรมนาถบพิตร ๑๓ ตุลาคม ๒๕๖๑
๑๐. วันที่ ๙ ตุลาคม ๒๕๖๑ รณรงค์เรื่องเอกลักษณ์ไทยและอัตลักษณ์ไทย
๑๑. วันที่ ๙ ตุลาคม ๒๕๖๑ ประชาสัมพันธ์ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วย การชัก การแสดงธงชาติในราชอาณาจักรไทย ๑๒.วันที่ ๑๐ ตุลาคม ๒๕๖๑ ประชาสัมพันธ์การจัดพิธีบำเพ็ญกุศลและกิจกรรมน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพล
       อดุลยเดช บรมนาถบพิตร ๑๓ ตุลาคม ๒๕๖๑
๑๓. วันที่ ๑๐ ตุลาคม ๒๕๖๑ การจัดกิจกรรมปลูกปอเทืองเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร
       เพื่อให้เบ่งบานในวันดินโลก วันที่ ๕ ธันวาคม ๒๕๖๑
๑๔. วันที่ ๑๐ ตุลาคม ๒๕๖๑ ประชาสัมพันธ์การออกกำลังกายของจังหวัดตราดกับท่าเต้นจังหวะ "บาสโลบ "
๑๕. วันที่ ๑๑ ตุลาคม ๒๕๖๑ การประชุมผู้บริหารระดับสูงกระทรวงวัฒนธรรม ครั้งที่ ๑๐/๒๕๖๑ ผ่านระบบวีดิโอทางไกล ๑๖. วันที่ ๑๑ ตุลาคม ๒๕๖๑ ประชุมเตรียมความพร้อมการจัดงานวันปีใหม่ - กาชาด จังหวัดตราด ประจำปี ๒๕๖๑
๑๗. วันที่ ๑๑ ตุลาคม ๒๕๖๑ ประชุมมอบเข็มเชิดชูเกียรติของกรมส่งเสริมวัฒนธรรมแก่สภาวัฒนธรรมจังหวัดตราด ๑๘. วันที่ ๑๑ ตุลาคม ๒๕๖๑ ประชุมเตรียมความพร้อมการจัดกิจกรรมจิตอาสา "ทำความ ดี ด้วยหัวใจ" ช่วงวันที่ ๑๒ - ๒๓ ตุลาคม ๒๕๖๑
๑๙. วันที่ ๑๒ ตุลาคม ๒๕๖๑ ประชาสัมพันธ์เชิญชวนเข้าร่วมกิจกรรมเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตฯ ๑๓ ตุลาคม ๒๕๖๑ ๒๐. วันที่ ๑๒ ตุลาคม ๒๕๖๑ ประชาสัมพันธ์ตัวอย่างการถวายบังคมพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร
       ตรงหน้า
๒๑. วันที่ ๑๓ ตุลาคม ๒๕๖๑ พิธีบำเพ็ญกุศลเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร
        ๑๓ ตุลาคม ๒๕๖๑
๒๒. วันที่ ๑๓ ตุลาคม ๒๕๖๑ ซ้อมสาธิตพิธีถวายบังคมพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร  ตรงหน้า
๒๓. วันที่ ๑๓ ตุลาคม ๒๕๖๑ พิธีวางพวงมาลาและพิธีถวายบังคมพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
        บรมนาถบพิตร  ตรงหน้า ๑๓ ตุลาคม ๒๕๖๑
๒๔. วันที่ ๑๓ ตุลาคม ๒๕๖๑ ประชาสัมพันธ์อัตลักษณ์ไทย "ยิ้ม ไหว้ สวัสดี"
๒๕. วันที่ ๑๓ ตุลาคม ๒๕๖๑ พิธีจุดเทียนเพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
        บรมนาถบพิตร ๑๓ ตุลาคม ๒๕๖๑
๒๖. วันที่ ๑๓ ตุลาคม ๒๕๖๑ ประชาสัมพันธ์การถือหมวกราชการที่ถูกต้อง
๒๗. ๑๔ ตุลาคม ๒๕๖๑ พิธีเปิดกิจกรรมจิตอาสา "เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ " เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระปรมินทร มหาภูมิพล
         อดุลยเดช บรมนาถบพิตร  ๑๓ ตุลาคม ๒๕๖๑
๒๘. วันที่ ๑๔ ตุลาคม ๒๕๖๑ กิจกรรมจิดอาสา "เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ" พื้นที่ตำบลวังกระแจะ อำเภอเมืองตราด
๒๙. วันที่ ๑๕ ตุลาคม ๒๕๖๑ กิจกรรมจิดอาสา "เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ" พื้นที่ตำบลหนองเสม็ด อำเภอเมืองตราด ๓๐. วันที่ ๑๖ ตุลาคม ๒๕๖๑ ประชาสัมพันธการประพฤติปฏิบัติตนที่ดีในการเป็นจิตอาสา "เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ"
๓๑. วันที่ ๑๖ ตุลาคม ๒๕๖๑ ประชาสัมพันธ์การประดับเครื่องหมายเข็มพระราชทานที่ถูกต้อง ๓๒.วันที่ ๑๖ ตุลาคม ๒๕๖๑ ประชาสัมพันธการแต่งกายของจิตอาสา "เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ" ที่ถูกต้อง
๓๓. วันที่ ๑๗ ตุลาคม ๒๕๖๑ กิจกรรมผู้ว่าฯ พาเข้าวัด ณ วัดเขาน้อยหนองโสน ตำบลหนองโสน ๓๔. วันที่ ๑๘ ตุลาคม ๒๕๖๑ ประชาสัมพันธ์เตรียมการจัดพิธีบำเพ็ญกุศลและน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้า
        เจ้าอยู่หัว ๒๓ ตุลาคม ๒๕๖๑
๓๕. วันที่ ๑๙ ตุลาคม ๒๕๖๑ ประชุมคณะกรรมการเหล่ากาชาดจังหวัดตราด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ ๓๖. วันที่ ๒๑ ตุลาคม ๒๕๖๑ กิจกรรมจิดอาสา "เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ" ในบริเวณพื้นที่ ตชด.ที่ ๑๑๗ อำเภอเมืองตราด
๓๗. วันที่ ๒๒ ตุลาคม ๒๕๖๑ ผวจ.ตร.ตรวจดูความพร้อมสถานที่จัดพิธีบำเพ็ญกุศลและน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จ
         พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ๒๓ ตุลาคม ๒๕๖๑
๓๘. วันที่ ๒๓ ตุลาคม ๒๕๖๑ พิธีบำเพ็ญกุศลและน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ๒๓ ตุลาคม ๒๕๖๑
๓๙. วันที่ ๒๓ ตุลาคม ๒๕๖๑ พิธีวางพวงมาลาเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ๒๓ ตุลาคม ๒๕๖๑ ๔๐. วันที่ ๒๓ ตุลาคม ๒๕๖๑ พิธีจุดเทียนเพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว
       ๒๓ ตุลาคม ๒๕๖๑
๔๑. วันที่ ๒๔ ตุลาคม ๒๕๖๑ ประชาสัมพันธ์รูปแบบการจัดสถานที่งานรัฐพิธีต่าง ๆ ของจังหวัดตราด ณ ศาลา ๑๐๐ ปีตราดรำลึก ๔๒. วันที่ ๒๖ ตุลาคม ๒๕๖๑ เกร็ดความรู้ตำนานเขาสมิง จังหวัดตราด
๔๓. วันที่ ๒๖ ตุลาคม ๒๕๖๑ ประชุมคณะกรรมการอำนวยการจัดกิจกรรมโครงการหมอชวนวิ่ง จังหวัดตราด ๔๔. ๒๗ ตุลาคม ๒๕๖๑ ประชาสัมพันธ์ "ค่านิยมสร้างรรค์จังหวัดตราด"
๔๕. ๒๘ ตุลาคม ๒๕๖๑ พิธีเจริญพระพุทธมนต์เฉลิมพระเกียรติและถวายพระพรชัยมงคลแด่สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพย
       วรางกูร และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ ๙
๔๖. ๒๙ ตุลาคม ๒๕๖๑ ประชุมเพื่อติดตามผลการดำเนินงานและความก้าวหน้าในการขับเคลื่อนงานของคณะกรรมการประสานและขับเคลื่อนนโยบายสาน
       พลังประชารัฐประจำจังหวัดตราด (คสป.)/ คณะทำงานขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากและประชารัฐจังหวัดตราด และคณะกรรมการบริษัท
       ประชารัฐรักสามัคคีตราด (วิสาหกิจเพื่อสังคม) จำกัด ครั้งที่ ๑/๒๕๖๒
๔๗. ๓๐ ตุลาคม ๒๕๖๑ ประชุมประจำเดือนหัวหน้าส่วนราชการประจำเดือนตุลาคม ๒๕๖๑ ๔๘. ๓๐ ตุลาคม ๒๕๖๑ ประชุมติดตามผลการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์และตามเป้าหมายการปฏิบัติการป้องกันและแก้ไขปัญหา
       ยาเสพติด ปี ๒๕๖๒ ของคณะกรรมการอำนวยการศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัดตราด ครั้งที่
       ๑/๒๕๖๒
๔๙. ๓๐ ตุลาคม ๒๕๖๑ ประชาสัมพันธ์การจัดงานย้อนยุคบ้านบางระจัน ๕๐. ๓๑ ประชุมคณะกรรมการติดตามเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ ครั้งที่ ๑๐/๒๕๖๑
๕๑. ๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ นโยบายแนวทางประพฤติปฏิบัติตนที่ข้าราชการ ลูกจ้างของรัฐจังหวัดตราด ต้องรับทราบและถือปฏิบัติ ๕๒. ๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ ประธานกล่าวต้อนรับเพื่อเป็นขวัญกำลังใจแก่ทหารกองประจำการเข้าหน่วยทหาร จำนวน ๘๔ นาย และครอบครัว/ญาติ
         ทหารกองประจำการ
๕๓. ๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ ส่วนหนึ่่งที่ได้รวบรวมข้อมูลไว้เป็นประวัติศาสตร์ของจังหวัดตราด กับงานเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ ๕๔. ๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ ผู้ว่าราชการจังหวัดตราด กำชับข้าราชการและเจ้าหน้าที่ในสังกัดทุกประเภทให้ประพฤติปฏิบัติตนในการเป็นข้าราชการที่ดี
       มีเกียรติและศักดิ์ศรี
๕๕. ๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ ผู้แทนพระองค์นำผ้าพระกฐินพระราชทานมาถวายพระสงฆ์จำพรรษา ณ วัดโยธานิมิต พระอารามหลวง ๕๖. ๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ ประชาสัมพันธ์ความผูกพันของเสด็จพ่อ ร.๕ กับ จังหวัดตราด
๕๗. ๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ ประชาสัมพันธ์การแต่งชุดผ้าไทย ๕๘. ๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ ประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเที่ยวสวนเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เฉลิมพระชนมพรรษา ๘๐ พรรษา
๕๙. ๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ รณรงค์ประชาสัมพันธ์โลกสวยด้วยมือเรา ๖๐. ๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ กิจกรรมทอดกฐินสามัคคีจังหวัดตราด ประจำปี ๒๕๖๑
๖๑. ๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ ประชุมเตรียมการจัดกิจกรรมจักรยาน "Bike อุ่นไอรัก" จังหวัดตราด ๖๒. ๑๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ ประชาสัมพันธ์การการแข่งขันกีฬาวู้ดบอล "ตราดโอเพ่น" ครั้งที่ ๒
๖๓. ๑๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ ประชาสัมพันธ์การออกกำลังกายจังหวะบาสโลบ ๖๔. ๑๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ ดาวรุ่งกับดาวโรย
๖๕. ๑๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ รณรงค์การแต่งชุดผ้าไทย ๖๖. ๑๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ ประชาสัมพันธ์การจัดงานรัฐพิธี เนื่องในวันพระบิดาแห่งฝนหลวง
๖๗. ๑๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ ประชาสัมพันธ์การจัดกิจกรรมทำบุญตักบาตรพระสงฆ์เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ
       บดินทรเทพยวรางกูร และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ ๙
๖๘. ๑๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ การจัดงานรัฐพิธีเนื่องในวันพระบิดาแห่งฝนหลวง จังหวัดตราด ประจำปี ๒๕๖๑
๖๙. ๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ การมอบนโยบายและตรวจติดตามผลการดำเนินงานตามประเด็นการตรวจราชการในพื้นที่จังหวัดตราด และรับฟัง
       การชี้แจงผลการดำเนินงาน ปัญหา อุปสรรคในการดำเนินงานของหน่วยงานต่าง ๆ ตามประเด็นการตรวจราชการ
๗๐. ๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ การเป็นข้าราชการที่ดี
๗๑. ๑๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ ร่วมรณรงค์การลดภาวะโลกร้อน ๗๒. ๑๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ รณรงค์การเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ พระมหากษัตริย์ยอดกตัญญู
๗๓. ๑๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ การตรวจติดตามผลสัมฤทธิ์การดำเนินโครงการที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ
        พ.ศ. ๒๕๖๐ และปี พ.ศ.๒๕๖๑

๗๔. ๑๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ ประชาสัมพันธ์เชิญชวนสมัครเข้าร่วมกิจกรรมจักรยาน "Bike อุ่นไอรัก" จังหวัดตราด
๗๕. ๒๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ ประชุมมอบนโยบายในการขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการเร่งรัดการป้องกันและปราบปราม
        ยาเสพติดในพื้นที่จังหวัดตราด ในห้วง ๓ เดือน ตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๑-มกราคม ๒๕๖๒
๗๖. ๒๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ รับฟังการประชุมเพื่อซักซ้อมและชี้แจงทำความเข้าใจเกี่ยวกับการจัดกิจกรรมปั่นจักรยาน "Bike อุ่นไอรัก" ในส่วนภูมิภาค
       จากส่วนกลางผ่านระบบทางไกล
๗๗. ๒๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ ประชุมคณะทำงานจัดงานวันดินโลก ๕ ธันวาคม ๒๕๖๑ ๗๘. ๒๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ ประชาสัมพันธ์สถานที่ท่องเที่ยวป่าชายเลนบ้านด่านเก่า
๗๙. ๒๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ ประชาสัมพันธ์สถานที่ท่องเที่ยวป่าชายเลนบ้านท่าระแนะ ๘๐. ๒๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ รณรงค์ประชาสัมพันธ์แต่งกายชุดผ้าไทย
๘๑. ๒๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ ประชาสัมพันธ์สถานที่ท่องเที่ยวป่าชายเลนบ้านเปร็ดใน ๘๒. ๒๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ การเป็นข้าราชการที่ดีต้องอยู่ในกรอบของศีลธรรมนำสินทรัพย
๘๓. ๒๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ ประชุมคณะทำงานจัดกิจกรรมจักรยาน "Bike อุ่นไอรัก" จังหวัดตราด ๘๔. ๒๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ ประชาสัมพันธ์การทำความดีไม่ต้องอาย
๘๕. ๒๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ ประชาสัมพันธ์สถานที่ท่องเที่ยวป่าชายเลนบ้านน้ำเชี่ยว ๘๖. ๒๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ รณรงค์การแต่งกายด้วยชุดผ้าไทยทุกวันอังคาร
๘๗. ๒๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ ประชาสัมพันธ์สถานที่ท่องเที่ยวจังหวัดตราด "สวนรุกขชาติ" ๘๘. ๒๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ ประชาสัมพันธ์การจัดงานปีใหม่ - กาชาด จังหวัดตราด ประจำปี ๒๕๖๑
๘๙. ๒๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ ประชาสัมพันธ์สถานที่ท่องเที่ยวป่าชายเลนหาดทรายดำ ๙๐. ๒๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ ข้าราชการต้องอยู่อย่างมีเกียรติมีศักดิ์ศรี
๙๑. ๒๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ ประชาสัมพันธ์ลำดับชั้นสมณศักดิ์ของคณะสงฆ์ไทยในปัจจุบัน ๙๒. ๒๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ ประชุมประจำเดือนหัวหน้าส่วนราชการ ประจำเดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๑
๙๓. ๒๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ ประชาสัมพันธ์สถานที่ท่องเที่ยวป่าชายเลนบ้านสลักเพชร ๙๔. ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ ประชาสัมพันธ์การจัดงานเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ ๕ ธันวาคม ๒๕๖๑
๙๕. ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ ประชาสัมพันธ์การรับเสื้อยืดพระราชทาน "Bike อุ่นไอรัก" จังหวัดตราด ๙๖. ๓ ธันวาคม ๒๕๖๑ ประชาสัมพันธ์การรับเสื้อยืดพระราชทานกิจกรรมจักรยาน "Bike อุ่นไอรัก" จังหวัดตราด เพิ่มเติม
๙๗. ๓ ธันวาคม ๒๕๖๑ ประชุมคณะทำงานฝ่ายจัดนิทรรศการและกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
        บรมนาถบพิตร เนื่องในวันการจัดกิจกรรมปั่นจักรยาน "Bike อุ่นไอรัก" จังหวัดตราด
๙๘. ๓ ธันวาคม ๒๕๖๑ พิธีปล่อยแถวปฏิบัติการเร่งรักการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด และอาชญากรรมในพื้นที่จังหวัดตราด
๙๙. ๔ ธันวาคม ๒๕๖๑ ประชาสัมพันธ์สถานที่ท่องเที่ยวป่าชายเลนบ้านสลักคอก ๑๐๐. ๔ ธันวาคม ๒๕๖๑ ประชุม รับฟังการชี้แจงเรื่องการยื่นบัญชีทรัพย์สินและหนี้สินตาม พ.ร.บ.ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปราม
        การทุจริต พ.ศ. ๒๕๖๑ ผ่านระบบทางไกล
๑๐๑. ๔ ธันวาคม ๒๕๖๑ ประชาสัมพันธ์เชิญชวนพิธีทำบุญตักบาตรพระภิกษุสงฆ์ จำนวน ๕๐ รูป เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษา
        พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร (รัชกาลที่ ๙) วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๑
๑๐๒. ๕ ธันวาคม ๒๕๖๑ พิธีทำบุญตักบาตรพระภิกษุสงฆ์ จำนวน ๕๐ รูป เนื่องในวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพล
         อดุลยเดช บรมนาถบพิตร (รัชกาลที่ ๙) วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๑
๑๐๓. ๕ ธันวาคม ๒๕๖๑ พิธีถวายราชสักการะวางพานพุ่มดอกไม้ พิธีถวายบังคม เนื่องในวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จ
         พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร (รัชกาลที่ ๙) วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๑
๑๐๔. ๖ ธันวาคม ๒๕๖๑ ขอเชิญชวนเยี่ยมชมนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติฯ เนื่องในวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๖๑ และวันจัดกิจกรรม
         "Bike อุ่นไอรัก" จังหวัดตราด ๕ - ๙ ธันวาคม ๒๕๖๑
ครั้งที่ ๑
๑๐๕. ๗ ธันวาคม ๒๕๖๑ วันต่อต้านคอร์รัปชันสากล (ประเทศไทย) จังหวัดตราด ๑๐๖. ๗ ธันวาคม ๒๕๖๑ เชิญชวนเยี่ยมชมนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติฯ เนื่องในวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๖๑ และวันจัดกิจกรรม
         "Bike อุ่นไอรัก" จังหวัดตราด ๕ - ๙ ธันวาคม ๒๕๖๑
ครั้งที่ ๒
๑๐๗. ๘ ธันวาคม ๒๕๖๑ เชิญชวนเยี่ยมชมนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติฯ เนื่องในวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๖๑
          และวันจัดกิจกรรม  "Bike อุ่นไอรัก" จังหวัดตราด ๕ - ๙ ธันวาคม ๒๕๖๑
ครั้งที่ ๓
๑๐๘. ๘ ธันวาคม ๒๕๖๑ ประชาสัมพันธ์ "เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ "
๑๐๙. ๙ ธันวาคม ๒๕๖๑ กิจกรรม "เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ" ณ วัดแหลมกลัด อำเภอเมืองตราด จังหวัดตราด ๑๑๐. ๙ ธันวาคม ๒๕๖๑ เข้าร่วมกิจกรรมปั่นจักรยาน "Bike อุ่นไอรัก" จังหวัดตราด
๑๑๑. ๙ ธันวาคม ๒๕๖๑ กิจกรรมปั่นจักรยาน "Bike อุ่นไอรัก" จังหวัดตราด ๑๑๒. ๙ ธันวาคม ๒๕๖๑ ผู้ว่าราชการจังหวัดตราดเข้าเยี่ยมชมนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติฯ เนื่องในวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๖๑
          และวันจัดกิจกรรม  "Bike อุ่นไอรัก" จังหวัดตราด ๕ - ๙ ธันวาคม ๒๕๖๑
๑๑๓. ๑๐ ธันวาคม ๒๕๖๑ รณรงค์เทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ ๑๑๔. ๑๐ ธันวาคม ๒๕๖๑ แบบอย่างที่ดีที่เรามองเห็นได้
๑๑๕. ๑๑ ธันวาคม ๒๕๖๑ เก็บตกภาพกิจกรรมปั่นจักรยาน "Bike อุ่นไอรัก" จังหวัดตราด ๑๑๖. ๑๓ ธันวาคม ๒๕๖๑ ประชุมคณะอนุกรรมการสนับสนุนและติดตามงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง ระดับจังหวัด
๑๑๗. ๑๔ ธันวาคม ๒๕๖๑ รับมอบสิ่งของเพื่อนำไปสนับสนุนกิจกรรมงานปีใหม่-กาชาด จังหวัดตราด ประจำปี ๒๕๖๒ ๑๑๘. ๑๔ ธันวาคม ๒๕๖๑ การจัดกิจกรรมการแสดงคอนเสิร์ตทีวี ๓ สัญจร
๑๑๙. ๑๕ ธันวาคม ๒๕๖๑ กิจกรรมจิตอาสาเราทำความ ดี ด้วยหัวใจ ๑๒๐. ๑๗ ธันวาคม ๒๕๖๑ ประชุมทางไกลผู้บริหารระดับสูงกระทรวงวัฒนธรรม ครั้งที่ ๑๒/๒๕๖๑
๑๒๑. ๑๗ ธันวาคม ๒๕๖๑ ร่วมประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา กศน. อำเภอเมืองตราด จังหวัดตราด ๑๒๒. ๑๘ ธันวาคม ๒๕๖๑ ประชุมคณะอนุกรรมการประกันสังคมจังหวัดตราด ครั้งที่ ๖
๑๒๓. ๑๘ ธันวาคม ๒๕๖๑ ประชุมส่วนราชการและภาคเอกชนในการซักซ้อมแนวทางการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการ ๖๐ วัน "แยกก่อนทิ้ง" ๑๒๔. ๑๙ ธันวาคม ๒๕๖๑ ทำบุญตักบาตรทุกวันพุธเพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ ๙
๑๒๕. ๑๙ ธันวาคม ๒๕๖๑ ประชุมคณะกรรมการฝ่ายพิธีฉลองปีใหม่ กาชาด จังหวัดตราด ประจำปี ๒๕๖๒ ๑๒๖. ๑๙ ธันวาคม ๒๕๖๑ บันทึกเทปประเด็นทางวัฒนธรรม
๑๒๗. ๑๙ ธันวาคม ๒๕๖๑ ประชาสัมพันธ์รณรงค์สร้างจิตสำนึก "รักษ์ทะเล และชีวิตสัตว์ทะเล" ๑๒๘. ๒๑ ธันวาคม ๒๕๖๑ อบรมให้ความรู้เรื่องมารยาทไทย
๑๒๙. ๒๑ ธันวาคม ๒๕๖๑ ประชุมคณะกรรมการคุณทำงานถนนคนเดิน : วิถีคนตราด ครั้งที่ ๒/๒๕๖๑ ๑๓๐. ๒๑ ธันวาคม ๒๕๖๑ ตรวจเยี่ยมและสำรวจข้อมูลศูนย์อบรมศาสนาอิสลามและจริยธรรมประจำมัสยิด
๑๓๑. ๒๑ ธันวาคม ๒๕๖๑ ให้โอวาทผู้ผ่านการคัดเลือกพนักงานจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานพิธี ๑๓๒. ๒๒ ธันวาคม ๒๕๖๑ โครงการส่งเสริมเอกลักษณ์และวัฒนธรรมไทย สร้างสุขภาพกายในผู้สูงอายุ จังหวัดตราด ประจำปี ๒๕๖๑
๑๓๓. ๒๓ ธันวาคม ๒๕๖๑ ประชุมคณะกรรมการจัดงานถวายมุทิตาจิตสักการะ-ทำบุญอายุวัฒนมงคล ๗๗ ปี ๕๗ พรรษา ๑๓๔. ๒๔ ธันวาคม ๒๕๖๑ ข้าราชการ กับ วินัยร้ายแรง
๑๓๕. ๒๕ ธันวาคม ๒๕๖๑ การประชุมคณะกรรมการจัดการสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย จังหวัดตราด (แยกก่อนท้ิง) ครั้งที่ ๓/๒๕๖๑ ๑๓๖. ๒๗ ธันวาคม ๒๕๖๑ พิธีเปิดศูนย์ปฏิบัติการร่วมป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนและทางน้ำช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ. ๒๕๖๒
๑๓๗. ๒๘ ธันวาคม ๒๕๖๑ รัฐพิธีวางพานพุ่มดอกไม้สด เนื่องใน "วันสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช" ๑๓๘. ๒๘ ธันวาคม ๒๕๖๑ พิธีเปิดงานปีใหม่ - กาชาด จังหวัดตราด ประจำปี ๒๕๖๒
๑๓๙. วันที่ ๒ มกราคม ๒๕๖๒ การส่งเสริมวัฒนธรรมประเพณไทย อันดีงามในช่วงเทศกาลปีใหม ๑๔๐. ๓ มกราคม ๒๕๖๒ ประชุมแถลงข่าวปิดศูนย์ปฏิบัติการร่วมป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนและทางน้ำช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ. ๒๕๖๒
๑๔๑. ๗ มกราคม ๒๕๖๒ ประชุมคณะทำงานการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ สู่การเป็นระบบราชการ ๔.๐ ๑๔๒. ๘ มกราคม ๒๕๖๒ ประชุมเชิงปฏิบัติการการจัดทำแผนกลยุทธ์การบริหารทรัพยากรบุคคล จังหวัดตราด
๑๔๓. ๑๐ มกราคม ๒๕๖๒ กิจกรรมการประชุมสัมมนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์บุคลากรจังหวัดตราด ประจำเดือนมกราคม ๒๕๖๒ ๑๔๔. ๑๐ มกราคม ๒๕๖๒ การประชุมผู้นำจังหวัดและคณะของ ๒ ประเทศ (กัมพูชา - ไทย)
๑๔๕. ๑๑ มกราคม ๒๕๖๒ การมอบรางวัลสลากกาชาดเพื่อการกุศลจังหวัดตราด ประจำปี ๒๕๖๒