ภารกิจสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดตราดในรอบปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓
ภารกิจสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดตราดในรอบปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓
๑. ๑ ตุลาคม ๒๕๖๒ กลุ่มพิธีการศพที่ได้รับพระราชทาน สวจ.ตร. ชี้แจงภารกิจ บทบาทหน้าที่ ในที่ประชุมหัวหน้าส่วนประจำ อ.เมืองตราด ๒. ๑ ตุลาคม ๒๕๖๒ ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ สวจ.ตร. เข้าพบ ผวจ.ตร. และนายกเหล่ากาชาดจังหวัดตราด เพื่อขอรับนโยบายการทำงาน
๓. ๒ ตุลาคม ๒๕๖๒ บันทึกเทปรายการ "บ้านอุ่นจัง" ประเด็นรณรงค์การแต่งกายด้วยผ้าไทย ๔. ๓ ตุลาคม ๒๕๖๒ วันสถาปนากระทรวงวัฒนธรรม ครบรอบ ๑๗ ปี
๕. ๔ ตุลาคม ๒๕๖๒ นายศักดินัย นุ่มหนู ส.ส.ตร.และทีมงาน เข้าเยี่ยมชมการทำงานของข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของ สวจ.ตร. ๖. ๖ ตุลาคม ๒๕๖๒ กิจกรรมผู้ว่าฯ พาเข้าวัด เนื่องในเทศกาลเข้าพรรษา ประจำปี ๒๕๖๒
๗. ๗ ตุลาคม ๒๕๖๒ ให้ความรู้เกี่ยวกับมารยาทไทยแก่นักเรียน ณ โรงเรียนวรุณดิตถาราม อ.เมืองตราด จ.ตราด ๘. ๙ ตุลาคม ๒๕๖๒ ประชุมคณะกรรมการฝ่ายไฟพระฤกษ์ เตรียมการจัดการแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่ ๓๖
๙. ๑๑ ตุลาคม ๒๕๖๒ กิจกรรมประชุมสัมมนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ประสบการณ์บุคลากร (สภากาแฟ) ๑๐. ๑๓ ตุลาคม ๒๕๖๒ พิธีบำเพ็ญกุศลและพิธีตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งพระสงฆ์ ๘๙ รูป เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลฯ
๑๑. ๑๓ ตุลาคม ๒๕๖๒ พิธีถวายพวงมาลาและพิธีถวายบังคม เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศ มหาภูมิพลอดุลยเดชฯ ๑๒. ๑๓ ตุลาคม ๒๕๖๒ กิจกรรมชุมชนคุณธรรมวัดหนองเสม็ด
๑๓. ๑๓ ตุลาคม ๒๕๖๒ พิธีทำบุญถวายผ้าป่าสนับสนุน "โครงการทุนเล่าเรียนหลวงสำหรับพระสงฆ์ไทย ๑๔. ๑๓ ตุลาคม ๒๕๖๒ กิจกรรมชุมชนคุณธรรมวัดท่าโสม
๑๕. ๑๓ ตุลาคม ๒๕๖๒ พิธีจุดเทียนน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศ มหาภูมิพลอดุลยเดชฯ ๑๖. ๑๕ ตุลาคม ๒๕๖๒ ประชุมเตรียมการจัดงานถวายผ้าพระกฐินพระราชทานวัดโยธานิมิต พระอารามหลวง
๑๗. ๑๗ ตุลาคม ๒๕๖๒ โครงการบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้กับประชาชนจังหวัดตราด ๑๘. ๑๗ ตุลาคม ๒๕๖๒ ประชุมเตรียมการจัดงาน สีสันแห่งสายน้ำ สืบสานประเพณีลอยกระทง ประจำปี ๒๕๖๒
๑๙. ๑๙ ตุลาคม ๒๕๖๒ โครงการปฏิบัติธรรมวิปัสสนากรรมฐาน อบรมเพื่อพัฒนาจิตให้เกิดปัญญาและสันติสุข ๒๐. ๒๐ ตุลาคม ๒๕๖๒ กิจกรรมชุมชนคุณธรรมวัดวรดิตถาราม บ้านท่าเรือจ้าง
๒๑. ๒๒ ตุลาคม ๒๕๖๒ ประชุมชี้แจงแนวทางการขับเคลื่อนงานการพัฒนาองค์การฯ สู่ระบบราชการ ๔.๐ ๒๒. ๒๓ ตุลาคม ๒๕๖๒ พิธีบำเพ็ญกุศลและพิธีน้อมรำลึกพระมหากรุณาธิคุณ เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต รัชกาลที่ ๕ (พระปิยมหาราช)
๒๓. ๒๓ ตุลาคม ๒๕๖๒ พิธีวางพวงมาลาและพิธีถวายบังคมพระบรมราชานุสาวรีย์รัชกาลที่ ๕ ๒๔. ๒๓ ตุลาคม ๒๕๖๒ พิธีจุดเทียนเพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ รัชกาลที่ ๕ (พระปิยมหาราช)
๒๕. ๒๓ ตุลาคม ๒๕๖๒ พิธีเจริญพระพุทธมนต์เย็นสมโภชกฐินสามัคคีจังหวัดตราด ๒๖. ๒๔ ตุลาคม ๒๕๖๒ พิธีถวายผ้ากฐินสามัคคีจังหวัดตราด ประจำปี ๒๕๖๒
๒๗. ๒๔ ตุลาคม ๒๕๖๒ ตรวจสถานประกอบกิจการร้านวีดิทัศน์ ตาม พ.ร.บ.ภาพยนตร์และวีดิทัศน์ พ.ศ.๒๕๕๑ ๒๘. ๒๖ ตุลาคม ๒๕๖๒ พิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ประจำปี ๒๕๖๒ ณ วัดคิรีวิหาร พระอารามหลวง
๒๙. ๒๘ ตุลาคม ๒๕๖๒ พิธีเจริญพระพุทธมนต์ถวายพระพรชัยมงคลแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง  พระบาทสมเด็จ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ๓๐. ๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ พิธีเปิดการแสดงพิธีสมโภชองค์พระกฐินพระราชทานของกระทรวงวัฒนธรรม ประจำปี ๒๕๖๒
๓๑. ๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ พิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทานของกระทรวงวัฒนธรรม ประจำปี ๒๕๖๒ ๓๒. ๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ ประชุมประจำเดือนข้าราชการและเจ้าหน้าที่สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดตราด ประจำเดือนตุลาคม ๒๕๖๒
๓๓. ๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ กิจกรรมรณรงค์ลอยกระทงปลอดภัย สวมใส่ผ้าไทย ใส่ใจสิ่งแวดล้อม ๓๔. ๑๑-๑๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ โครงการจัดงานประเพณีลอยกระทง จังหวัดตราด ประจำปี ๒๕๖๒
๓๕. ๑๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ รัฐพิธีวันพระบิดาแห่งฝนหลวง ประจำปี ๒๕๖๒ ๓๖ ๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ กิจกรรมโครงการวันรักต้นไม้ ประจำปี ๒๕๖๒
๓๗. ๑๗-๑๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดสระแก้วศึกษาดูงานจังหวัดตราด ๓๘. ๑๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ ประชุมคณะกรรมการ "วันวีรกรรมทหารเรือไทยในยุทธนาวีที่เกาะช้าง " ครั้งที่ ๓๔
๓๙. ๒๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ ประชุมหัวหน้าส่วนราชการประจำจังหวัดตราด ประจำเดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๒ ๔๐. ๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ ประกาศรับสมัครจ้างเหมายบริการ (พนักงานขับรถยนต์)
๔๑. ๒๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ โครงการค่ายจริยธรรม คุณธรรม ๔๒. ๒๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ ประชุมเตรียมการจัดงาน ตามรอยเสด็จพระพุทธเจ้าหลวงที่เกาะช้าง ครั้งที่ ๑๑
๔๓. ๒๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ รับไฟพระฤกษ์ประทานของสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราชฯ ๔๔. ๓ ธันวาคม ๒๕๖๒ โครงการปฏิบัติธรรมอุทิศถวายพระราชกุศล เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพพระบาท สมเด็จ
           พระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ประจำปี ๒๕๖๒
๔๕. ๓ ธันวาคม ๒๕๖๒ กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ (สภากาแฟ) ประจำเดือนธันวาคม ๒๕๖๒ ๔๖. ๔ ธันวาคม ๒๕๖๒ โครงการสืบสานศิลปะและวัฒนธรรมท้องถิ่น ไผ่ก่อหลวง
๔๗. ๕ ธันวาคม ๒๕๖๒ กิจกรรมวันคล้ายวันพระราชสมภพพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดช
        มหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ พุทธศักราช ๒๕๖๒
๔๘. ๕ ธันวาคม ๒๕๖๒ กิจกรรมจิตอาสาพัฒนา เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดช
        มหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ พุทธศักราช ๒๕๖๒
๔๙. ๕ ธันวาคม ๒๕๖๒ โครงการกิจกรรมน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร
       มหาภูมิพลอดุลยเดช  มหาราช บรมนาถบพิตร ประจำปี ๒๕๖๒ ณ วัดสุวรรณมงคล อ.เมืองตราด จ.ตราด
๕๐. ๕ ธันวาคม ๒๕๖๒ โครงการกิจกรรมน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร
       มหาภูมิพลอดุลยเดช  มหาราช บรมนาถบพิตร ประจำปี ๒๕๖๒ ณ วัดท่าโสม อ.เขาสมิง จ.ตราด
๕๑. ๗ ธันวาคม ๒๕๖๒ ประชุมชี้แจงแนวทางการขับเคลื่อนสร้างความเข้มแข็งของพลัง "บวร" ๕๒. ๑๒ ธันวาคม ๒๕๖๒ อัญเชิญไฟพระฤกษ์ประทานของสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราชฯ ถวายแด่พระบุรเขตธรรมคณี (จจ.ตร.)
๕๓. ๑๒ ธันวาคม ๒๕๖๒ กิจกรรมวันดินโลก ประจำปี ๒๕๖๒ ๕๔. ๑๒ ธันวาคม ๒๕๖๒ พิธีการรับชมการถ่ายทอดสดในพระราชพิธีเสด็จพระราชดำเนินเลียบพระนคร โดยขบวนพยุหยาตราทางชลมารค เนื่องใน
        พระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช ๒๕๖๒
๕๕. ๑๓ ธันวาคม ๒๕๖๒ ของขวัญปีใหม่จากรัฐบาลถึงประชาชน ๕๖. ๑๔ ธันวาคม ๒๕๖๒ การจัดงาน ๑ ตำบล ๓ วัฒนธรรม เฉลิมพระเกียรติฯ
๕๗. ๑๖ ธันวาคม ๒๕๖๒ ประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองผู้ทำคุณประโยชน์ต่อพระพุทธศาสนา ระดับจังหวัด พ.ศ.๒๕๖๓ ๕๘. ๑๘ ธันวาคม ๒๕๖๒ ประชุมหัวหน้าส่วนราชการประจำจังหวัด ประจำเดือนธันวาคม ๒๕๖๒
๕๙. ๒๓ ธันวาคม ๒๕๖๒ ประชาสัมพันธ์เชิญชวนเด็กส่งผลงานเพื่อเข้ารับการพิจารณาคัดเลือกรับประกาศนียบัตร
       "วัฒนธรรมวินิต" เนื่องในงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๓
๖๐. ๒๓ ธันวาคม ๒๕๖๒ ประชาสัมพันธ์เชิญชวนเข้าร่วมประกวดร้องเพลงในโครงการประกวดสื่อสร้างสรรค์ "เพลงเพื่อส่งเสริมอัตลักษณ์ วัฒนธรรมไทย
       และวัฒนธรรมสร้างสรรค์" ประจำปี ๒๕๖๓
๖๑. ๒๖ ธันวาคม ๒๕๖๒ ประชาสัมพันธ์เชิญชวนเข้าร่วมโครงการอริยวงศ์ธุดงค์ปฏิบัติ บวชนักขัมมะสามัคคีธรรม
      นำหน้าพร้อมทั้งบรรพชิตและฆราวาสประกาศสัจธรรม เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระเจ้าอยู่หัว
๖๒. ๒๘ ธันวาคม ๒๕๖๓ พิธีเจริญพระพุทธมนต์ถวายพระพรชัยมงคลแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง  พระบาทสมเด็จ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี
๖๓. ๒๘ ธันวาคม ๒๕๖๒ พิธีเปิดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันปราบดาภิเษกสมเด็ํจพระเจ้าตากสินฯ "กิจกรรมจิตอาสา
         พัฒนาปรับปรุงภูมิทัศน์ชายทะเลท่าเรือแหลมศอก
๖๔. ๑๐ มกราคม ๒๕๖๓ จังหวัดตราดจัดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๓
๖๕. ๑๑ มกราคม ๒๕๖๓ พิธีรับประกาศเกียรติคุณ "วัฒนธรรมวินิต" ผู้นำทางวัฒนธรรม ประจำปี ๒๕๖๓ ๖๖. ๑๖ มกราคม ๒๕๖๓ เตรียมความพร้อมการจัดกิจกรรมเฉลิมฉลองครบรอบ ๑๕๐ ปีชาตกาล พระอาจารย์มั่น ภูริทัตโต เนื่องในโอกาสได้รับการยกย่อง
       ให้เป็นบุคคลสำคัญของโลก สาขาสันติภาพ
๖๗. ๑๗ มกราคม ๒๕๖๓ การจัดกิจกรรม "วันวีรกรรมทหารเรือไทยในยุทธนาวีที่เกาะช้าง ครั้งที่ ๓๔ ประจำปี ๒๕๖๓ ๖๘. ๑๗ มกราคม ๒๕๖๓ งานรัฐพิธีถวายราชสักการะพ่อขุนรามคำแหงมหาราช ประจำปี ๒๕๖๓
๖๙. ๑๗ มกราคม ๒๕๖๒ การประชุมเตรียมความพร้อมในการขับเคลื่อนการดำเนินงานตามแผนบูรณาการพัฒนาพื้นที่
       ระดับภาค ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓
๗๐. ๒๓ มกราคม ๒๕๖๓ ประชาสัมพันธ์การรับสมัครคัดเลือกเยาวชนต้นแบบด้านดนตรีไทย ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๓
๗๑. ๒๔ มกราคม ๒๕๖๓ พิธีเปิดกิจกรรม "รวมพลังราชการไทย ลดใช้พลังงาน" ณ ศาลา ๑๐๐ ปี ตราดรำลึก ๗๒. ๒๘ มกราคม ๒๕๖๓ พิธีเปิดโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเพิ่มทักษะความชำนาญและแนวทางการปฏิบัติงานพิธีการศพที่ได้รับพระราชทาน
        ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓
๗๓. ๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ ประชาสัมพันธ์การติดต่อขอรับกล่องน้ำหลวงพระราชทาน กล่องเพลิงพระราชทาน และกล่องดิน
         พระราชทาน รวมทั้งเครื่องประกอบเกียรติยศแก่ผู้วายชนม์ที่ทำคุณประโยชน์ต่อแผ่นดิน

๗๔. ๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ ประกาศรับสมัครบุคคลเข้ารับการสรรหาเป็นที่ปรึกษาผู้ตรวจราชการภาคประชาชน ชุดที่ ๑ (พ.ศ.๒๕๖๓-๒๕๖๕) เพิ่มเติม
๗๕. ๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ กิจกรรมวันบูรพาจารย์ หลวงพ่อพระครูมงคลปัญญากร ๗๖. ๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ การปฏิบัติภารกิจของกลุ่มพิธีการศพที่ได้รับพระราชทาน สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดตราด
๗๗. ๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ พิธีอัญเชิญไฟพระฤกษ์ การแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่ ๔๖ ๗๘. ๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ การปฏิบัติตามภารกิจพิธีการศพ ที่ได้รับพระราชทาน ตามหมายรับสั่ง ที่่ ๑๑๐๔/๒๕๖๓