ประชาสัมพันธ์ภารกิจงานของสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดตราด ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๕
๑.  ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพกฐินสามัคคีจังหวัดตราด ประจำปี ๒๕๕๔ :ตุลาคม ๒๕๕๔  
๒. ขอเชิญประกวดภาพจิตรกรรมและประกวดบทกลอนเฉลิมพระเกียรติ ฯ โครงการนวัตกรรมการสร้างเสริมสุขภาพอย่างยั่งยืนฯ :๕ ตุลาคม ๒๕๕๔  
๓. สนับสนุนการรณรงค์งานศพปลอดเหล้าและงานบุญประเพณีปลอดเหล้า เพื่อสนองพระราชดำริเศรษฐกิจพอเพียงและถวายเป็นพระราชกุศลฯ:๒๐ ตุลาคม ๒๕๕๔  
๔. ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน จังหวัดตราด ประจำปี ๒๕๕๔ : ๓๑ ตุลาคม ๒๕๕๔  
๕. ขอเชิญร่วมโครงการอุปสมบทเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๗ รอบ
     ๕ ธันวาคม ๒๕๕๔
: ๑๘ พฤศจิกายน ๒๕๕๔
 
๖. ขอเชิญร่วมทำบุญตักบาตรและเที่ยวงาน ปีใหม่ - กาชาด จังหวัดตราด ประจำปี ๒๕๕๕ : ๑๔ ธันวาคม ๒๕๕๔  
 
 
๙. โครงการประกวดศิลปกรรมเด็กและเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่ ๗ : ๑๙ มีนาคม ๒๕๕๕  
 
๑๑. ขอเชิญเที่ยวงานวันอนุรักษ์มรดกไทย จังหวัดตราด ประจำปี ๒๕๕๕ : ๒๘ มีนาคม ๒๕๕๕  
๑๒. ขอเชิญร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลและถวายดอกไม้จันทน์ เนื่องในพระราชพิธีพระราชทานเพลิงพระศพสมเด็จพระเจ้าภคินีเธอ เจ้าฟ้าเพชรรัตนราชสุดา สิริโสภา
       พัณณวดี วันจันทร์ที่ ๙ เมษายน ๒๕๕๕
: ๕ เมษายน ๒๕๕๕
 
๑๓. ประกาศสอบราคาซื้อเครื่องถ่ายเอกสาร ๑ เครื่อง และเครื่องโทรสาร ๑ เครื่อง : ๒๗ มีนาคม ๒๕๕๕  
๑๔. ขอเชิญชวนส่วนราชการ ประชาชน ร่วมสมสมทบทุนทอดผ้าป่ามหากุศลพุทธชยันตี ๒,๖๐๐ ปี แห่งการตรัสรู้ของพระพุทธเจ้า : ๒๒ พฤษภาคม ๒๕๕๕