ประชาสัมพันธ์ภารกิจงานสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัด ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๙
๑. ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพสมทบทุนทอดกฐินสามัคคีจังหวัดตราด ประจำปี ๒๕๕๘
๒. นโยบาย พลัง บวร ขับเคลื่อนชุมชนสู่คุณธรรม โดย นายวีระ โรจน์พจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม ๗ พฤศจิกายน ๒๕๕๘ เดินหน้าประเทศไทย
๓. วีดิโอสั้นเรื่อง "welcome to Viet Nam" : ๙ พฤศจิกายน ๒๕๕๘
๔.ขอเชิญเข้าร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว "Bike For Dad ปั่นเพื่อพ่อ" : ๙ พฤศจิกายน ๒๕๕๘
๕. ขอเชิญชมกิจกรรมโครงการวิถีถิ่น วิถีไทย เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา  ๘๘ พรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๘
๖. ขอเชิญชมกิจกรรมโครงการวิถีถิ่น วิถีไทย เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนพรรษา ๘๘     พรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๘
๗. จังหวัดตราดขอเชิญชวนศาสนิกชนทุกหมู่เหล่าเข้าร่วมสวดมนต์ข้ามปี "ส่งท้ายปีเก่าวิถีไทย ต้อนรับปีใหม่ วิถีพุทธ" ประจำปี ๒๕๕๙
๘. จังหวัดตราดและสำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดตราด ขอเชิญประชาชนทุกหมู่เหล่าร่วมบริจาคสิ่งของและเงินสด เพื่อใช้เป็นรางวัลในกิจกรรมงานปีใหม่ - กาชาด จังหวัดตราด ประจำปี ๒๕๕๙      ได้ที่สำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดตราด โทร ๐๓๙๕๑๒๑๓๕
๙. นายชาญนะ เอี่ยมแสง ผู้ว่าราชการจังหวัดตราด ขอเชิญชวนศาสนิกชนทุกหมู่เหล่า เข้าร่วมสวดมนต์ข้ามปี "ส่งท้ายปีเก่าวิถีไทย ต้อนรับปีใหม่วิถีพุทธ" ประจำปี ๒๕๕๙
๑๐. แผนยุทธศาสตร์สร้างรายได้จากการท่องเที่ยวและบริการของกระทรวงวัฒนธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐
๑๑. ขอเชิญสมัครเข้าร่วมกิจกรรมยุวชนประชาธิปไตย สัมมนาเชิงปฏิบัติการ ประจำปี ๒๕๕๙
๑๒. จังหวัดตราดโดยสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดตราด ขอเชิญชวนประชาชนชาวจังหวัดตราดทุกเพศทุกวัยร่วมมือกันพิทักษ์วัฒนธรรมโดยการสมัครเข้าร่วมเป็นเครือข่ายเฝ้าระวังทางวัฒนธรรม
๑๓.  การประกวดสวดมนต์หมู่สรรเสริญพระรัตนตรัย ทำนองสรภัญญะ และการประกวดบรรยายธรรม ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๙ : ๒๘ มกราคม ๒๕๕๙
๑๔. การประกวดคัดลายมือระดับประถมศึกษา เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ระดับจังหวัด
๑๕. ขอเชิญสมัครเข้าร่วมโครงการประกวดคลิปวีดิโอ "เด็กไทยรู้เท่าทันสื่อ : ๑๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙
๑๖. ผลการประกวดคัดลายมือระดับประถมศึกษา เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ระดับจังหวัด ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๙ รอบชิงชนะเลิศ
๑๗. จังหวัดตราดโดยสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดได้จัดโครงการเสริมสร้างสำนึกความเป็นไทย มารยาทไทย จังหวัดตราด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙
๑๘. จังหวัดตราดโดยสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดจัดโครงการเทศน์มหาชาติเวสสันดรชาดก เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
๑๙. จังหวัดตราดโดยสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดร่วมกับเครือข่ายส่วนราชการจัดโครงการเผยแพร่ศีล ๕ ในกลุ่มสตรีมีครรภ์
๒๐. วันที่ ๑๑ มีนาคม ๒๕๕๙ เวลา ๐๙.๓๐ น. นางรุจิกาญจน์ ทันใจ วัฒนธรรมจังหวัดตราด ร่วมประชุมคณะกรรมการศูนย์พัฒนาการเมือง สถาบันพระปกเกล้า
๒๑. สปอตขอเชิญชวนผู้แทนกลุ่มต่าง ๆ สมัครเข้าจดแจ้งเป็นเครือข่ายวัฒนธรรมจังหวัด ตราด ประจำปี ๒๕๕๙
๒๒. สปอตวันอนุรักษ์มรดกไทย จังหวัดตราด ประจำปี ๒๕๕๙
๒๓. ประกาศจังหวัดตราด เรื่อง รายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกเข้ารับการประเมินผลงานเพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ
๒๔. ขอเชิญชวนศาสนิกชนร่วมทำบุญตักบาตร และสวดมนต์ข้ามปีจุลศักราชไทย ๑๓๗๘ เถลิงศกรับปีใหม่ไทย ๑๓ เมษายน ๒๕๕๙
๒๕. ขอเชิญร่วมเป็นเกียรติพิธีเปิดโครงการประชุมสร้างความเข้าใจแนวทางการจัดตั้งสภาวัฒนธรรมจังหวัดตราด
๒๖. สปอตขอเชิญร่วมกิจกรรมชม ชิม ช็อปและเดินบนถนนสายวัฒนธรรมจังหวัดตราด ประจำปี ๒๕๕๙
๒๗. สปอตประชาสัมพันธ์เชิญชวนเที่ยวงานถนนสายวัฒนธรรม ตลาดประชารัฐเมืองตราด ครั้งที่ ๒ และครั้งที่ ๓
๒๘. สปอตเชิญชวนพุทธศาสนิกชนร่วมกิจกรรมสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนา เนื่องในเทศกาลวันอาสาฬหบูชา และวันเข้าพรรษา จังหวัดตราด ประจำปี ๒๕๕๙
๒๙. สปอตประชาสัมพันธ์กิจกรรมพิธีเจริญพระพุทธมนต์นพเคราะห์และพิธีสืบดวงพระชาตาเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร ประจำปี ๒๕๕๙
๓๐. รณรงค์เชิญชวนแต่งกายด้วยผ้าไทยในโอกาสอันควร
๓๑. ประชาสัมพันธ์ผลงานและภารกิจของศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดตราด ในรอบ ๒ ปีของการจัดตั้งศูนย์
๓๒.  รณรงค์ประชาสัมพันธ์เชิญชวนให้ประชาชนออกไปใช้สิทธิ์ออกเสียงประชามติร่างรัฐธรรมนูญ (Big Day)
๓๓. รณรงค์ปกป้องและเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย
๓๔.  ประชาสัมพันธ์เชิญชวนเข้าร่วมกิจกรรมโครงการลานวัฒนธรรมสร้างสรรค์ สร้างค่านิยมความเป็นไทย ประจำปี ๒๕๕๙
๓๕. ขอเชิญชวนชมนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๗ รอบ ๑๒ สิงหาคม ๒๕๕๙
๓๖. ข่าวดีสำหรับเด็กไทยภายใน ๕ ปี เด็กทุกคนต้องเล่นเครื่องดนตรีไทยเป็น
๓๗. แผนยุทธศาสตร์สร้างรายได้จากการท่องเที่ยวและบริการของกระทรวงวัฒนธรรม ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๐
๓๘. จังหวัดตราดยังมีอะไรอีกมากมายที่ท่านยังไม่รู้
๓๙. กระทรวงวัฒนธรรมวางกรอบจัดทำแผนยุทธศาสตร์การปฏิบัติงานในปีงบประมาณ ๒๕๖๐
๔๐. ภูมิปัญญาท้องถิ่นจังหวัดตราด ที่ประสบความสำเร็จในอาชีพ
๔๑. ประเพณีงานบุญของชาวมอญในจังหวัดตราด
๔๒. งานสืบสานวัฒนธรรมงานประเพณีชุมชนบ้านน้ำเชี่ยว อำเภอแหลมงอบ จังหวัดตราด
๔๓. วัฒนธรรมประเพณีงานบุญอันดีงามของไทย พิธีทำบุญตักบาตรเทโวโรหณะ ประจำปีของไทย
๔๔. เส้นทางท่องเที่ยวและสินค้าทางวัฒนธรรมจังหวัดตราด เส้นทางที่ ๑
๔๕. เส้นทางท่องเที่ยวและสินค้าทางวัฒนธรรมจังหวัดตราด เส้นทางที่ ๒
๔๖. กระทรวงวัฒนธรรมขานรับนโยบายของนายกรัฐมนตรี เรื่อง การสร้างรายได้ให้แก่ประชาชนและชุมชนในท้องถิ่น
๔๗. ขอแสดงความยินดีกับสถานศึกษาที่ได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติ เป็นสถานศึกษาดีเด่นด้านดนตรีไทยและดนตรีพื้นบ้าน จังหวัดตราด
๔๘. ขอแสดงความยินดีกับผู้ได้รับการยกย่องเป็นปูชนียบุคคลด้านภาษาไทย ผู้ใช้ภาษาไทยดีเด่น จังหวัดตราด
๔๙. สรปุผลงานประชาสัมพันธ์ของสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดตราด ในรอบปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙
๕๐.เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ภารกิจส่วนหนึ่งของผู้บริหารจังหวัดที่ควบคุมดูแลหน่วยงานในความรับผิดชอบ รอบ ๓ เดือน ที่ผ่านมา
๕๑. ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพทอดกฐิน สามัคคีจังหวัดตราด ประจำปี ๒๕๕๙ ณ นักสงฆ์อ่าวสลัด อำเภอเกาะกูด
๕๒.. ประวัติ ภารกิจ และอำนาจหน้าที่ของสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัด
๕๓. ขอแสดงความยินดีกับสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดทุกจังหวัด ที่ได้รับการคัดเลือกเป็นสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดดีเด่นและดีมาก ระดับประเทศ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙
๕๔. ขอแสดงความยินดียิ่งกับปลัดกระทรวงวัฒนธรรมคนใหม่