งานประชาสัมพันธ์สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดตราด รอบปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑
๑. ประวัติความเป็นมา และภารกิจ หน้าที่ของสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัด
๒. รณรงค์ทักทายแบบไทย ๆ "สวสัดี"
๓. รณรงค์ทักทายแบบไทยๆ "ไหว้"
๔. อัตลักษณ์ไทยดังไกลไปทั่วโลก
๕. เสริมสร้างการมีน้ำใจให้เป็นนิสัย
๖. ให้ความรู้สึกดี ๆ ทั้งผู้รับและผู้ให้
๗. วัฒนธรรมสร้างคนสร้างชาติ ขอเชิญร่วมรณรงค์อัตลักษณ์ไทยให้คงอยู่สืบไป
๘. การรณรงค์วัฒนธรรมไทย อัตลักษณ์และเอกลักษณ์ไทย (ยิ้ม ไหว้ สวัสดี ขอโทษ ขอบคุณ)
๙. รณรงค์การใช้ผ้าไทย ไทยทำ ไทยใช้ ไทยเจริญ
๑๐. ค่านิยมหลัก ๑๒ ประการของคนไทยที่ทุกคนควรรู้
๑๑.แผนงาน โครงการ ตามกรอบยุทธชาติ ๒๐ ปี (พ.ศ.๒๕๖๐ - พ.ศ.๒๕๗๙) ในส่วนการวางแผนการประชาสัมพันธ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑
๑๒.แผนป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ระยะ ๕ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔) ของจังหวัดตราด (สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดตราด)
๑๓. แนวทางปฏิบัติที่ถูกต้องในการวางพุ่มทอง พุ่มเงิน
๑๔. การจัดนิทรรศการภายหลังพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร
๑๕. การจัดกิจกรรมประเพณีไทยวันลอยกระทง ประจำปี ๒๕๖๐
๑๖.ประชาสัมพันธ์ร่วมพิธีเปิดรับรับลงทะเบียนผู้ประกอบการที่ประสงค์จะเข้าร่วมโครงการตลาดประชารัฐ ๙ ประเภท
๑๗.ประชาสัมพันธ์การรับลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการตลาดประชารัฐ จังหวัดตราด
๑๘.ประชาสัมพันธ์มารยาทไทย วัฒนธรรมไทยอันดีงาม
๑๙. การจัดกิจกรรมประเพณีสงกรานต์ ประจำปี ๒๕๖๑ ภายใต้แนวคิด "สงกรานต์วิถีไทย ใช้น้ำคุ้มค่า ชีวาปลอดภัย" : เมษายน ๒๕๖๑
๒๐.ร่วมรณรงค์ประชาสัมพันธ์การแต่งกายด้วยชุดไทย/ผ้าไทย
๒๑. รณรงค์ประชาสัมพันธ์ "เล่นสงกรานต์วิถีไทย ใช้น้ำคุ้มค่า ชีวาปลอดภัย" ประจำปี ๒๕๖๑
๒๒. ประชาสัมพันธ์เกร็ดความรู้ประวัติ "พระพุทธนวราชบพิตรประจำจังหวัด"
๒๓. ประชาสัมพันธ์การเล่นสงกรานต์ภายใต้กิจกรรม "สงกรานต์สีขาว" ประจำปี ๒๕๖๑
๒๔. ประชาสัมพันธ์เข้าร่วมกิจกรรมวันครอบครัวและวันผู้สูงอายุแห่งชาติจังหวัดตราด ประจำปี ๒๕๖๑
๒๕. รณรงค์ประชาสัมพันธ์ "เล่นสงกรานต์วิถีไทย ใช้น้ำคุ้มค่า ชีวาปลอดภัย ประจำปี ๒๕๖๑ และการแต่งชุดผ้าไทย "
๒๖. รณรงค์ประชาสัมพันธ์การแต่งชุดผ้าไทย : เมษายน ๒๕๖๑
๒๗. รณรงค์ประชาสัมพันธ์ "ค่านิยมสร้างสรรค์จังหวัดตราด"
๒๘. เกร็ดความรู้เรื่องคลองบางพระ จังหวัดตราด
๒๙. ประชาสัมพันธ์การออกกำลังกายตามนโยบายส่งเสริมการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ Trat exercise city sport for all 4.0 "ตรา มหานครออกกำลังกาย ๔.๐" ทุกวันพุธ
       ณ ศาลาประชาคมจังหวัดตราด
๓๐. ประชาสัมพันธ์การรับสมัครโครงการจิตอาสาพระราชทาน "เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ" ในพื้นที่จังหวัดตราด
๓๑. ๓ กันยายน ๒๕๖๑ ประชาสัมพันธ์การแข่งขันกีฬาพื้นบ้าน สานสัมพันธ์เครือข่ายวัฒนธรรม ปี พ.ศ.๒๕๖๑
๓๒. ๑๐ กันยายน ๒๕๖๑เผยแพร่ประชาสัมพันธ์บุคคลต้นแบบ ๙ ประการ ตามรอยคุณธรรม ตามพระราชดำรัสฯ
๓๓. ๑๓ กันยายน ๒๕๖๑ รณรงค์ค่านิยมไทย
 
 
 
 
 

สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดตราด
ชั้น ๒ ศาลากลางจังหวัดตราด ถนนราษฎร์นิยม ตำบลบางพระ อำเภอเมืองตราด จังหวัดตราด
โทร. ๐ ๓๙๕๒ ๓๙๔๘ โทรสาร ๐ ๓๙๕๒ ๓๙๗๐

E-mail :
siwush.poo@m-culture.go.th
เมืองเกาะครึ่งร้อย พลอยแดงค่าล้ำ ระกำแสนหวาน หลังอานหมาดี ยุทธนาวีเกาะช้าง สุดทางบูรพา